کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان

شرکت کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260109763 (فعال)
7
افراد
15
آگهی‌ها
552
شماره ثبت
1337/12/11
تاریخ تأسیس

اشخاص کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان

در این بخش تمامی اشخاصی که در کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14068827
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نعمت الله زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امیر مهدی زمانیان بعنوان نایب رئیس ومدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۲ وآقای احمدمعین امین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وآقای حمیدزمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وخانم مریم زمانی بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده وحدود اختیارات ایشان طبق اساسنامه شرکت می‌باشد. کلیه چکها واوراق واسناد تعهدآورو قراردادها متفقا باامضاء مدیرعامل ویکی ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت واوراق ومکاتبات عادی غیرمالی باامضاء مدیرعامل ومهرشرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14068828
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت به تاریخ ۳۱/۰۵/۹۶ وحساب وزیان سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرارداد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح زیر انتخاب گردیدند: آقای نعمت الله زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای احمد معین امین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای امیر مهدی زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای حمید زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وخانم مریم زمانی بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیات مدیره برای دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت حسابرس وبازرس قانونی اصلی وموسسه حسابرسی نوین نگرمانا به شماره ثبت xxx۷۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/xxx۷ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی انتخاب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461113
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره ثبت xxx۷۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۶ انتخاب گردیدند. مجمع روزنامه اطلاعات را بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب نمود. تراز سال مالی منتهی به ۳۱/۵/xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12692183
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نعمت اله زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و احمد معین امین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و امیر مهدی زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و حمید زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم مریم زمانی بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره ثبت xxx۷۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۵/xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12692185
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نعمت اله زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی شماره xxxxxx xxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و امیر مهدی زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حمید زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و احمد معین امین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم مریم زمانی بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه چکها و اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها متفقا با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی غیرمالی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768275
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۹/xxx۳ تراز نامه سال مالی منتهی به ۳۱/۵/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹را به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند..
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1422749
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی منتهی به ۳۱/۵/xxx۲ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 461783

آگهی تصمیمات در شرکت کارخانجات صنعتی روغن نباتی اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره xxx و
شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۹/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ آقایان نعمت اله زمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی زمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد معین امین به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و خانم مریم زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و آقای حمید زمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۰۶و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای سعید زمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و خانم لادن زمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و اختیارات ایشان بشرح اساسنامه شرکت می باشد.
موسسه حسابرسی آزمودگان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۰ تصویب شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11995717
آگهی تصمیمات در شرکت کارخانجات صنعتی روغن نباتی اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳
برابر صورت‌ جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۹/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقایان نعمت اله زمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی زمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد معین امین به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و خانم مریم زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و آقای حمید زمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۰۶و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و‌ آقای سعید زمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و خانم لادن زمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ سمت اعضاء علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر‌عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و اختیارات ایشان بشرح اساسنامه شرکت می‌باشد.

موسسه حسابرسی آزمودگان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۰ تصویب شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10865327
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت کارخانجات صنعتی روغن نباتی اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۹/xxx۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۵/xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی آزمودگان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای مهرداد آل علی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9717677
آگهی اصلاحی در شرکت کارخانجات صنعتی روغن نباتی اصفهان سهامی عام، ثبت شده بشماره ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳
پیرو آگهی تغییرات شماره‌ی xxx۵۲ مورخ ۱/۱۰/۸۸ و اصلاحی آن به شماره xxx۵۷ مورخ ۳/۱۲/۸۹ به آگاهی می‌رساند نام صحیح شرکت کارخانجات صنعتی نباتی اصفهان می‌باشد که در آگهی اشتباهاً روغن نباتی ناز اصفهان درج شده است و مراتب بدینوسیله اعلام و اصلاح می‌گردد.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9860638
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت روغن‌نباتی ناز اصفهان سهامی‌عام ثبت شده‌ به شماره ۵۵۲ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳
برابر صورتجلسه مجمع‌عمومی عادی مورخ ۲۶/۹/۸۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۸۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۱۰/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10938318
آگهی تغییرات در شرکت روغن نباتی ناز اصفهان سهامی عام، ثبت شده به شماره ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است:

۱- آقایان نعمت اله زمانیان و احمد معین امین و مهدی زمانیان و حمید زمانیان و خانم مریم زمانی بروجنی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سعید زمانیان و خانم لادن زمانیان به سمت اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.

۲- هیئت مدیره از بین خود آقای نعمت اله زمانیان را به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی زمانیان را به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و اختیارات ایشان به شرح اساسنامه شرکت می‌باشد.

امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۶/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11585795
آگهی انتخاب بازرسان شرکت روغن نباتی ناز اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۸۸ موسسه حسابرسی آزمودگان و آقای مهرداد آل علی بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۸۸ انتخاب شدند. همچنین موسسه حسابرسی آزمودگان را بسمت حسابرس شرکت نیز تعیین نمودند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۶/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9598019
آگهی اصلاحی در شرکت روغن نباتی ناز اصفهان سهامی عام، ثبت شده بشماره ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳
پیرو آگهی شماره xxx۲ـ ۲۶/۱۱/۸۷ سرمایه شرکت مبلغ پنجاه میلیارد ریال می‌باشد که در آگهی یاد شده پنجاه میلیون درج گردیده که بشرح فوق اصلاح می‌گردد.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات