سیمین نو اصفهان

شرکت سیمین نو اصفهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260105565 (فعال)
0
افراد
3
آگهی‌ها
525
شماره ثبت
1336/6/27
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10828113
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سیمین نو اصفهان سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۵۵۶۵
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۵/۷/۸۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی متین خردمند و آقای ژرژ همبرچیان به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا و اصفهان امروز جهت درج آگهی‌های تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۷/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9614916
آگهی اصلاحی در شرکت سیمین نو اصفهان سهامی عام،‌ ثبت شده به شماره ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۵۵۶۵
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۹/ث-۳/۴/۸۸ شرکت سیمین نو اصفهان سهامی عام مندرج در روزنامه رسمی به شماره xxx۵-۲۱/۴/۸۸ هنگام درج اسامی روزنامه‌های شرکت روزنامه اصفهان امروز از قلم افتاده که بدین نحو اضافه می‌گردد.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9550726
آگهی تغییرات در شرکت سیمین نو اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۵۵۶۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است.

۱ـ آقایان اکبر امین، رضا نیلفروش زاده، حسن ارفع و شایان تابان و کریم صلاح اصفهانی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای اکبر امین را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای رضا نیلفروش زاده را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای کریم صلاح اصفهانی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای ثابت مدیرعامل و همراه باامضای یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۴/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات