ریسندگی و بافندگی آذر اصفهان

شرکت ریسندگی و بافندگی آذر اصفهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260104049 (فعال)
0
افراد
2
آگهی‌ها
515
شماره ثبت
1335/9/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1255085
آگهی اصلاحی در شرکت ریسندگی و بافندگی آذر اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۴۰۴۹
باستناد آگهی تغییرات شماره xxx۱/ث ـ ۲۱/۵/۸۸ نوع شرکت در سهامی عام و نام صحیح مدیرعامل سید محمد حسن اخوان طباطبایی می باشد که به اشتباه قید گردیده است مراتب بدینوسیله اصلاح و اعلام می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9989115
آگهی تغییرات در شرکت ریسندگی و بافندگی آذر اصفهان سهامی خاص بشماره ثبت ۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۴۰۴۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقایان سید محمد علی اخوان طباطبایی، سید محمد حسن اخوان طباطبایی، محمد حسن عابدی، حاج حسینعلی خراسانی، خانم سمیه اخوان طباطبایی بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی مجربان پویا و خانم شهرزاد طاهری پور بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای سید محمد علی اخوان طباطبایی را بسمت رئیس هیئت مدیره ، آقای حاج حسینعلی خراسانی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمد اخوان طباطبایی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه اطلاعات و اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۵/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات