عمران گستر شهرستان شهرضا

شرکت عمران گستر شهرستان شهرضا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260101479 (فعال)
20
افراد
16
آگهی‌ها
499
شماره ثبت
1380/6/12
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14866462
آگهی تغییرات شرکت عمران گستر شهرستان شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 499 و شناسه ملی 10260101479
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم طالبیان 1817809741 بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید مجتبی اسحاقی 5129801318 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا عابدی فرد 1199082430 بعنوان منشی هیئت مدیره و آقایان کمال خدادادی 1198876654و احمدرضا رئیسی1199295711 و خانم هما کریمی 4269441321 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمدرضا رضا زاده1199012092 بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. ش980801329582894  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14866453
آگهی تغییرات شرکت عمران گستر شهرستان شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 499 و شناسه ملی 10260101479
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید. ابراهیم طالبیان به کدملی 1817809741 و غلامرضا عابدی فرد به کدملی1199082430 و کمال خدادادی به کدملی1198876654 و محمدرضا رضا زاده به کدملی 1199012092 و مجتبی اسحاقی به کدملی 5129801318 و احمدرضا رئیسی به کدملی 1199295711 و هما کریمی به کدملی 4269441321 بعنوان اعضاء اصلی و جمال شفیعی به کدملی 1198935820 بعنوان علی البدل برای مدت دوسال انتخاب شدند. آقای محمدرضا کرمانپوربه کدملی 1199357529 وآقای عبدالرضا باباربیع به کدملی 1198901160 بعنوان بازرسان اصلی و آقای محسن دشتی به کدملی 1199036846 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش980801723839578  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14228637
آگهی تغییرات شرکت عمران گستر شهرستان شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در خصوص تغییر روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات به نسل فردا که در مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم مورخ ۱۲/۰۵/xxx۶ به تصویب رسیده بودکه بطور سهواً در سامانه اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسیده و همچنین پیروآن در آگهی تغییرات درسامانه به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۱/۰۶/xxx۶ قید نگردیده است لذا به شرح ذیل اصلاح میگردد:روزنامه کثیر الانتشار نسل فردا جهت چاپ اگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14228610
آگهی تغییرات شرکت عمران گستر شهرستان شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب گردید. محمد رضا کرمانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و عبدالرضا باباربیع به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرسان اصلی و آقای حسام طحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13589668
آگهی تغییرات شرکت عمران گستر شهرستان شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۶ ابراهیم طالبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره سیدمجتبی اسحاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره غلامرضا عابدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان منشی هیئت مدیره کمال خدادادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و حسام الدین سامع به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شهرداری شهرضا به نمایندگی رحیم جافری به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره محمدرضا رضا زاده به شماره ملی بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13589651
آگهی تغییرات شرکت عمران گستر شهرستان شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۵/xxx۶ ابراهیم طالبیان به کدملی xxxxxxxxx۱ کمال خدادادی به کدملی xxxxxxxxx۴ محمدرضا رضا زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ سیدمجتبی اسحاقی به کدملی xxxxxxxxx۸ حسام سامع به کدملی xxxxxxxxx۱ غلامرضا عابدی فر به کدملی xxxxxxxxx۰ و شهرداری شهرضا بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره سیدمهدی اسحاقی به کدملی xxxxxxxxx۳ و سعید رضا بهرامی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. جواد سپهریان به کدملی xxxxxxxxx۲ و عبدالرضا بابا ربیع به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرسان اصلی و بتول دهقان به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه منتهی به سال xxx۵ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13320216
آگهی تغییرات شرکت عمران گستر شهرستان شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/xxx۵ و بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از محل آورده نقدی و افزایش مبلغ اسمی سهام افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۶ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۷ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13320202
آگهی تغییرات شرکت عمران گستر شهرستان شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۵ موضوع فعالیت شرکت ماده سه اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: «ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد: ۱ سرمایه گذاری، مشارکت و ارائه خدمات فنی، مهندسی و مدیریتی در بخشهای کشاورزی، صنعتی، خدماتی و بازرگانی ۲ فعالیت در امر صادرات و واردات در حدود موضوع شرکت ۳ سرمایه گذاری و مشارکت دربخش مسکن، معدن و توسعه و عمران در منطقه ۴ سرمایه گذاری و مشارکت در احداث مراکز فرهنگی، تفریحی و ورزشی ۵ استفاده از تسهیلات بانکی و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی از قبیل اخذ وام، تضمین و تأمین اعتبار ۶ مباردت به کلیه عملی ات مجاز که به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم یا مفید بوده یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته_باشد. پس از کسب مجوز از مراجع ذی صلاح» ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13320183
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران گستر شهرستان شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۵ نام شرکت به «عمران گستر شهرستان شهرضا» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13045663
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران گستر شهرستان شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترازنا مه سال xxx۴ شرکت تصویب شد. آقایان غلامرضا عابدی فرد با کدملی xxxxxxxxx۰ و جواد سپهریان با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرسان اصلی و خانم بتول دهقان با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. * روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12698906
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران گستر شهرستان شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۸/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمجتبی اسحاقی به کدملی xxxxxxxxx۸ محمدرضا رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۲ کمال خدادادی به کدملی xxxxxxxxx۴ ابراهیم طالبیان به کدملی xxxxxxxxx۱ سیدکمال جلال الدینی به کدملی xxxxxxxxx۴ سعیدرضا بهرامی به کدملی xxxxxxxxx۸ سیدمحمد کهنگی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شهرداری شهرضا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ مجتبی کافی به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. غلامرضا عابدی فرد به کدملی xxxxxxxxx۰ و عبدالرضا باباربیع به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل به ترتیب برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه منتهی به سال xxx۳ تصویب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12698925
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران گستر شهرستان شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید کمال الدین جلال الدینی به عنوان رئیس هیئت مدیر آقای سید مجتبی اسحاقی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد کهنگی وآقای کمال خدادادی و آقای ابراهیم طالبیان و آقای سعید رضا بهرامی به سمت اعضا اصلی هیات مدیره و آقای محمدرضا رضازاده به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11725922
آگهی تغییرات در شرکت عمران گستر شهرضا سهامی عام شماره ثبت ۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۴۷۹
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۹/۴/۹۱ آقای سید محمد کهنگی بسمت نایب رئیس برای بقیه مدت باقی‌مانده انتخاب شدند.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 688247
آگهی تغییرات در شرکت عمران گستر شهرضا سهامی عامشماره ثبت ۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۴۷۹
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۹/۴/۹۱ آقای سید محمد کهنگی بسمت نایب رئیس برای بقیه مدت باقی مانده انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10555477
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۹۹ بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۴۷۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲/۴/۹۰ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. آقایان محمدرضا رضازاده، کمال خدادادی، عبدالرسول طحانی، سید کمال الدین جلال الدینی، مجتبی اسحاقی، سعید رضا بهرامی، محمد کهنگی بسمت اعضاء اصلی و علی ترابی و فضل اله فرقانی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

هیئت مدیره از بین خود سعید رضا بهرامی را بسمت رئیس و کمال خدادادی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رضازاده را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء مدیرعامل و رئیس و در غیاب رئیس باامضاء نایب رئیس و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10465013
آگهی تغییرات در شرکت عمران گستر شهرضا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۹۹ به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۴۷۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ ۲۵/۴/xxx۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده_است: ۱ سعیدرضا بهرامی به نمایندگی از شهرداری شهرضا حجت الله خیامی به نمایندگی از شرکت تعاونی فرهنگیان محمدرضا رضازاده عبدالرسول طحانی کمال خدادادی سیدمجتبی اسحاقی سیدکمال الدین جلال الدینی به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال و علی ترابی عبدالرضا باباربیع سیدمحمد کهنگی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ هیات مدیره از بین خود سعیدرضا بهرامی را به سمت رئیس کمال خدادادی را به سمت نایب رئیس هیات مدیره و محمدرضا رضازاده را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس و در غیاب رئیس با امضاء نایب رئیس و با مهر شرکت معتبر است. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده_است. ترازنامه ۸۷ به تصویب رسید. مسئول ثبت شرکت‌های شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات