سیمان اصفهان

شرکت سیمان اصفهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260101027 (فعال)
12
افراد
20
آگهی‌ها
496
شماره ثبت
1334/8/18
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر سیمان اصفهان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در سیمان اصفهان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه سیمان اصفهان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سیمان اصفهان در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14785180
آگهی تغییرات شرکت سیمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ و نامه شماره xxx۱۹,xxx مورخ ۲۴/۴/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان، سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه خیریه علی و حسین همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵و شرکت نساجی همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴، شرکت توسعه و احداث همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵و شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰و شرکت بازرگانی همدانیان شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به عنوان اعضای هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب ومؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ را به عنـ وان حسابـ رس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امجد تراز به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۷۵ را به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب نمود روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و نسل فردا برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14221029
آگهی تغییرات شرکت سیمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۳- ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امجد تراز به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۷۵ را به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و نسل فردا برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13968068
آگهی تغییرات شرکت سیمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن مشکاتی به کدملی کدملی: xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه خیریه علی و حسین همدانیان. بسمت رییس هیئت مدیره و دکتر غلامحسین احمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت صنایع نساجی همدانیان بسمت نایب رییس هیئت مدیره ومجتبی کاروان به کدملی کدملی: xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه و احداث همدانیان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسین آربیع به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان عضو هیئت مدیره و مصطفی داوری دولت آبادی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی همدانیان عضو هیئت مدیره از تاریخ ۳۱/۴/۹۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند هیئت مدیره به استناد ماده ۴۴ اساسنامه مقرر داشت کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و براوات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13913398
آگهی تغییرات شرکت سیمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان، سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امجد تراز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ را به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب نمودند روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و نسل فردا برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ وشرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ وشرکت صنایع نساجی همدانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ وشرکت بازرگانی همدانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ وشرکت توسعه و احداث همدانیان اصفهان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان اعضای هیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269248
آگهی تغییرات شرکت سیمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
آقای محسن مشکاتی کد ملی: xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به سمت رییس هیئت مدیره آقای غلامحسین احمدی کد ملی: xxxxxxxxx۶ به نمایندگی صنایع نساجی همدانیان نایب رییس هیئت مدیره آقای مجتبی کاروان کد ملی: xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه و مدیریت بافناز به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای مصطفی داوری دولت آبادی کد ملی: xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت بازرگانی همدانیان به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا امینی کد ملی: xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۴/۹۶ انتخاب گردیدند و با توجه به اساسنامه شرکت، شرح وظایف و اختیارات مشروحه زیر به مدیرعامل تفویض گردید: الف) اختیارات: انجام کلیه امور جاری شرکت: کنترل و تایید کلیه اسناد و اوراق شرکت از نظر انطباق با مصوبات هیئت مدیره، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها. کنترل و تایید صورت‌های مالی و تنظیم بودجه سالانه و ارایه گزارشات مربوطه برای طرح در هیئت مدیره. نصب و عزل کلیه کارکنان و تعیین مشاغل و حقوق و دستمزد، مزایا و پاداش بر اساس سیستم ترفیع، تنبیه، مرخصی، بازنشستگی و سایر شرایط استخدام. نصب و عزل کلیه ماموران، کارکنان، مدیران و معاونین در سطوح مختلف سازمانی (تبصره: در ارتباط با رده معاونین با اطلاع هیئت مدیره). تصویب هر نوع قرارداد و موافقت نامه و اصلاحیه‌های آن‌ها به منظور خرید و فروش هر نوع کالا و تولیدات و خدمات و یا تحصیل و یا واگذاران آن‌ها و همچنین واگذاری هر نوع حقوق و امتیازات و منافع به صورت اعم از این که طرف ایرانی و یا خارجی باشد تا سقف مبلغ مورد معامله بر اساس آیین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره. اجاره، استجاره، واگذاری مورد اجاره، فسخ اجاره، تخلیه عین مستاجره، تقاضای تعدیل اجاره بها تا سقف مبلغ معامله بر اساس آیین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره. به امانت گذاشتن یا ودیعه گذاشتن هر نوع اسناد، مدارک، وجوه در بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوق‌ها و شرکت‌ها و موسسات حقوقی و استرداد آن‌ها در چارچوب عملیات جاری شرکت با اطلاع هیئت مدیره. تقدیم درخواست ثبت علایم و اختراعات و فرمول‌های مرتبط با شرکت و پیگیری تا ثبت کامل و رعایت حقوق شرکت. اقامه و دفاع از هر گونه دعاوی حقوقی و جزایی له یا علیه شرکت و استیفای هر گونه حقوق با حق توکیل به غیر ولو کرارا. تهیه، امضا و اعلام هر گونه گزارش مورد نیاز بورس. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی، مراجع قضایی، سازمان‌های دولتی، نهادهای انقلابی و موسسات عمومی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی با حق توکیل به غیر ولو کرارا. ب) شرح وظایف: برنامه ریزی و تنظیم امور جاری شرکت بر اساس مصوبات هیئت مدیره، نظارت بر اجرای خط مشی‌ها، دسترسی به اهداف، مقررات و دستورالعمل‌ها. پیگیری کنترل کامل آماری و عملیاتی در عملکرد واحدهای مختلف شرکت اعم از تولید، فنی مهندسی و کنترل کیفیت، مالی، بازرگانی و اداری، ارایه راهنمایی و دستورات لازم به منظور انطباق و هماهنگی کامل واحدهای شرکت. ارایه پیشنهادات و نظرات بررسی شده و علمی و عملی در راستای تحقق اهداف شرکت. بررسی عملکرد واحدهای مختلف، اصلاح برنامه‌ها و برقراری برنامه‌های جبرانی با توجه به محدودیت‌ها و امکانات به منظور دسترسی به برنامه ریزی و اهداف تعیین شده. عقد قراردادهای تامین منابع و مواد اولیه در قالب آیین نامه‌های شرکت به خصوص آیین نامه معاملات در شروع هر سال مالی. کنترل کمی و کیفی تولید با توجه به گزارشات دریافتی و عملکرد واحدها و نظرات مشتریان و ارایه طریق و راهنمایی‌های لازم به منظور دسترسی به استانداردهای کمی و کیفی تولید. انجام اقدامات لازم به منظور افزایش کمی و کیفیت محصولات شرکت با حذف موانع و مشکلات. نظارت بر تنظیم پروسس‌های مرتبط به محصولات جدید و اجرایی نمودن آن‌ها پس از بررسی کامل از نظر اقتصادی بودن تولید محصولات جدید ذکر شده. نظارت کامل بر انجام صحیح و به موقع خریدهای خارجی اعم از مواد، ماشین آلات، ابزار و تجهیزات و انطباق مشخصات فنی آن‌ها با مشخصات استاندارد مورد نیاز شرکت و رعایت آیین نامه معاملات. تایید کامل اسناد و اوراق بهادار، درخواست‌ها و سفارشات کالا و تجهیزات با بررسی لازم و در نظر گرفتن آیین نامه معاملات و حدود اختیارات. برنامه ریزی در راستای تامین، آموزش و نگهداری منابع انسانی شرکت و ایجاد سازمان یادگیرنده برای دسترسی به مدیریت دانش. تعیین حقوق و پاداش، ترفیع، تنبیه و بازنشستگی منابع انسانی بر اساس سیستم‌های مصوب هیئت مدیره. نصب و عزل کلیه ماموران، کارکنان، مدیران و معاونین در سطوح مختلف سازمانی (تبصره: در ارتباط با رده معاونین با اطلاع هیئت مدیره). تصمیم سازی و شرکت در جلسات هیئت مدیره با ارایه گزارشات، آمارها و تحلیل‌های کارشناسی برای سهولت در تصمیم گیری اعضا. پیشنهاد برقراری و تشکیل جلسات هیئت مدیره به رییس هیئت مدیره برای جلسات فوری و اضطراری در مورد مسایل خاص. صدور بخشنامه، روش و دستورالعمل‌های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات و مصوبات هیئت مدیره. برقراری تماس‌های لازم با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف و مشتریان داخلی و حسب ضرورت سازمان‌ها و شرکت‌های خارجی به منظور تامین اهداف و گسترش فعالیت‌های شرکت. نظارت و پیگیری امور حقوقی شرکت به منظور دفاع از حقوق شرکت در محاکم و هیات‌ها در مقابل اشخاص ثالث. تماس و ارتباط دایم با دانشگاه‌ها و موسسات و سازمان‌های علمی داخلی و خارجی به منظور کسب اطلاعات بیشتر برای دسترسی بهتر به اهداف شرکت. شرکت و صدور مجوز شرکت در سمینارها و کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی داخلی و همچنین ماموریت‌های داخل کشور پس از اخذ تاییدیه هیئت مدیره. انجام ماموریت‌های خارج از کشور و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی خارج از کشور با تایید هیئت مدیره شرکت و تصویب هیئت مدیره موسسه (تبصره: صدور حکم ماموریت مسافرت خارجی توسط رییس هیئت مدیره صورت می‌گیرد). بررسی و تحلیل قراردادهای پیمانکاران و تایید آن‌ها در حد اختیارات و تنظیم گزارش برای موارد بیش از اختیارات به منظور تصمیم گیری هیئت مدیره. تشکیل جلسات داخلی، مدیران، سرپرستان، در صورت لزوم کارشناسان شرکت برای اداره بهتر امور جاری و رفع مشکلات و اصلاح برنامه‌های جاری. هماهنگ نمودن کامل شرکت با روش‌های جدید و مدرن با اخذ ایده و بررسی عملکرد سایر شرکت‌ها و کارخانجات مشابه در زمینه بهبود تولیدات و عملکرد شرکت. انجام و یا پیشنهاد کلیه اموری که در راستای اجرای بهتر عملیات شرکت ضرورت دارد و در شرح وظایف منظور نشده با توجه به حدود و اختیارات تفویض شده توسط هیئت مدیره. هیئت مدیره به استناد ماده ۴۴ اساسنامه مقرر داشت کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13043493
آگهی تغییرات شرکت سیمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آذرین حساب به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ را به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب نمود. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و نسل فردا برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12367662
آگهی اصلاحی شرکت سیمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
به استناد درخواست هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۴ و پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx به تاریخ ۲۱/۰۵/xxx۴ شناسه ملی شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان اشتباه قید گردیده که صحیح آن xxxxxxxxx۱۰ می باشد. بدین وسیله مراتب اعلام و اصلاح می گردد.

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12363014
آگهی تغییرات شرکت سیمان اصفهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۹۶ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی آقای محسن مشکاتی کدملی xxxxxxxxx۱ رییس هیأت مدیره ـ شرکت صنایع نساجی همدانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای سیامک صمیمی دهکردی کدملیxxxxxxxxx۲ عضو هیأت مدیره ـ شرکت توسعه و مدیریت بافناز اصفهان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵به نمایندگی آقای مجتبی کاروان کدملی xxxxxxxxx۱ مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ـ شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محسن صفوی کدملی xxxxxxxxx۱ نایب رییس هیأت مدیره ـ شرکت بازرگانی همدانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای مصطفی داوری دولت آبادی کدملی: xxxxxxxxx۴ عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت و همچنین کلیه چک ها و براوات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیأت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار و مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12325742
آگهی تغییرات شرکت سیمان اصفهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۹۶ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ ـ شرکت صنایع نساجی همدانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ـ شرکت توسعه و مدیریت بافناز اصفهان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ـ شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxxxxx ـ شرکت بازرگانی همدانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12283020
آگهی تغییرات شرکت سیمان اصفهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۹۶ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و نسل فردا برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.ترازنامه و صورت حساب سود و زیان ، سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آیین تراز آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰را به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657113
آگهی تغییرات شرکت سیمان اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی کاروان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت بافناز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ برای بقیه مدت دو سال به سمت عضو اصلی هیات مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب و جایگزین آقای بهرام پرورش گردید. در سمت سایر اعضا هیات مدیره و امضاء مجاز شرکت تغییری ایجاد نگردید. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود و هیات مدیره اختیاراتی به شرح پیوست صورتجلسه فوق الذکر به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1564414
آگهی تغییرات شرکت سیمان اصفهان سهامی‌عام به شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ـ ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید
۲ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه های اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1300492
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹ و ۰۷/۱۰/xxx۲ سرمایه شرکت از طریق سود انباشه و صدور سهام جدید از مبلغ هفتاد و شش میلیارد ریال بمبلغ دویست میلیارد ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال نقدی است که به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با نام عادی منقسم شده و تماما پرداخت گردیده است. به موضوع فعالیت فرعی شرکت (بند ب ماده ۲ اساسنامه) عبارات ذیل اضافه گردید: ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد انجام فعالیت ها و خدمات آزمایشگاهی پس از کسب مجوزهای لازم، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۱۰/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166899
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۴۹۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴ و ۴/۶/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ آقای علی محمد سهرابی کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی موسسه خیریه علی و حسین همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محسن صفوی کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهرام پرورش کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و آقای محسن مشکاتی کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت بازرگانی همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و آقای بهرام پرورش کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت توسعه و مدیریت بافناز شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و آقای مجید کیانی کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت صنایع نساجی همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. همچنین اختیاراتی بشرح پیوست صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۶/۹۲ به مدیرعامل تفویض گردید. ۲ـ سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت حسابرس و بازرس اصلی موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس علی البدل و حسابرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۶/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11065149
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سیمان اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت حسابرس و بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضا ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ تکمیل شد.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716676
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سیمان اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضا ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10726356
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴ و ۱۶/۵/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقای علیمحمد سهرابی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد رومی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت بازرگانی همدانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهرام پرورش به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه و مدیریت بافناز بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید محسن صفوی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان بشناسه ملی xxxxxxxxxxxx و آقای مجید کیانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت صنایع نساجی همدانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد

۲ـ سازمان حسابرسی بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9897735
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسین شرکت سیمان اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۴/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان حسابرس و بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ؛ ضمنا روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی‌های و دعوت‌نامه‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۴/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11758379
آگهی تغییرات در شرکت سیمان اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
برابر صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/xxx۸ آقای محسن صفوی بعنوان نماینده شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان جایگزین آقای سید حسین بدخشیان و آقای مجید کیانی بعنوان نماینده شرکت صنایع نساجی همدانیان جایگزین آقای حسین صبوخانیان برای مدت باقی مانده انتخاب شدند در نتیجه آقای علی محمد سهرابی رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد رومی نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن صفوی و مجید کیانی اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای بهرام پرورش مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء دو عضو هیئت مدیره و مکاتبات عادی باامضاء مدیرعامل و در هر دو مورد با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۹/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9804669
آگهی تغییرات در شرکت سیمان اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲/۶ و ۲۷/۴/xxx۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ موسسه خیریه علی و حسین همدانیان بنمایندگی آقای علی محمد سهرابی و شرکت صنایع نساجی همدانیان بنمایندگی آقای حسین صبوخانیان و شرکت توسعه و مدیریت بافناز اصفهان بنمایندگی آقای بهرام پرورش و شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان بنمایندگی آقای سید حسین بدخشیان و شرکت بازرگانی همدانیان بنمایندگی آقای مهرداد رومی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای علی محمد سهرابی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید حسین بدخشیان را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهرام پرورش را بسمت مدیرعامل شرکت و عضو هیئت مدیره تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و شرح فعالیت و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورت جلسه هیئت مدیره ۲/۶/۸۸ بتصویب رسید.

۳ـ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ترازنامه سال مالی ۸۷ بتصویب رسید، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۶/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات