توسعه و احداث همدانیان اصفهان

شرکت توسعه و احداث همدانیان اصفهان (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10260089685 (فعال)
12
افراد
14
آگهی‌ها
423
شماره ثبت
1329/9/29
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر توسعه و احداث همدانیان اصفهان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در توسعه و احداث همدانیان اصفهان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. این بخش آزمایشی بوده و ممکن است دارای خطا باشد. برای دسترسی به این بخش پس از نهایی شدن، به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه توسعه و احداث همدانیان اصفهان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که توسعه و احداث همدانیان اصفهان در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. این بخش آزمایشی بوده و ممکن است دارای خطا باشد. برای دسترسی به این بخش پس از نهایی شدن، به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14188298
آگهی تغییرات شرکت توسعه و احداث همدانیان اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدال برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13854204
آگهی تغییرات شرکت توسعه و احداث همدانیان اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به بخش مرکزی شهر اصفهان چهار باغ بالا خیابان کاخ سعادت آباد خیابان چهار باغ بالا پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570936
آگهی تغییرات شرکت توسعه و احداث همدانیان اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن مشکاتی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به سمت نایب رئیس ومحمدرضا توسلی کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت صنایع نساجی همدانیان به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدجمال الدین صمصام شریعت کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سیمان اصفهان به سمت عضو هیئت مدیره ومجتبی خسروی کدملی xxxxxxxxx۰ را بعنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13544511
آگهی تغییرات شرکت توسعه و احداث همدانیان اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب مجمع رسید. موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵، شرکت صنایع نساجی همدانیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و شرکت سیمان اصفهان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13488091
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت بافناز اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «توسعه و احداث همدانیان اصفهان» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13025022
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت بافناز اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ و بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۵/۹۵ در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت و افزایش تعداد سهام سرمایه شرکت از مبلغ ۴. xxx. xxx ریال به مبلغ ۱۱. xxx. xxx. xxx. xxx ریال افزایش یافت. ماده ۶ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: ماده ۶ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۱۱. xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به ۱۱. xxx. xxx. xxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده می‌باشد افزایش یافت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12953815
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت بافناز اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب مجمع رسید. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه ایین تراز آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12363093
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت بافناز اصفهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۳ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن مشکاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره وآقای محمدرضا توسلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت صنایع نساجی همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سیدجمال الدین صمصام شریعت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سیمان اصفهان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) به مدت دو سال تعیین گردید.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مُهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است، ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12363089
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت بافناز اصفهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۳ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳به تصویب مجمع رسید. موسسه خیریه علی وحسین همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و شرکت صنایع نساجی همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و شرکت سیمان اصفهان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به مدت دو سال تعیین گردید.موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و شرکت حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1540015
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت بافناز اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و رضا معصوم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119987
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و مدیریت بافناز اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۳ و ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ شرکت نساجی همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بنمایندگی مسعود گلشیرازی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و موسسه خیریه علی و حسین همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بنمایندگی علیرضا شیرازی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره مهرداد رومی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و خارج از اعضا و شرکت سیمان اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بنمایندگی سید مهدی ابطحی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و رضا معصوم زاده با کد ملی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11375119
آگهی تصمیمات در شرکت توسعه و مدیریت بافناز اصفهان سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ ۳۰/۳/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقای علیمحمد سهرابی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت رئیس‌هیات‌مدیره و سیدحسین بدخشیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سیمان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نایب رئیس‌هیات‌مدیره و مهرداد رومی به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت صنایع نساجی همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد.

۲ ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و آقای رضا معصوم‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۵/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس داره ثبت شرکت‌های و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10195055
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت توسعه و مدیریت بافناز اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۳/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و آقای خسرو لطفی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۷/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10938673
آگهی تغییرات در شرکت توسعه و مدیریت بافناز اصفهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/xxx۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است:

۱- موسسه خیریه علی و حسین همدانیان و شرکت صنایع نساجی همدانیان و شرکت سیمان اصفهان به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی آذرین حساب و آقای ابوالقاسم معماری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲- روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است.

۳- صورتهای مالی xxx۷ به تصویب رسید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۴/xxx۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات