مهندسی و صنعتی روان فن آور

شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260089010 (فعال)
22
افراد
27
آگهی‌ها
1252
شماره ثبت
1377/12/26
تاریخ تأسیس

اشخاص مهندسی و صنعتی روان فن آور

در این بخش تمامی اشخاصی که در مهندسی و صنعتی روان فن آور دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14698136
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ با نمایندگی آقای محمد قائد کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ( عضو غیرموظف ) ؛ ۲. شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قم به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ با نمایندگی آقای محمد امجدی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ( عضو غیرموظف ) ؛ ۳. شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ با نمایندگی آقای محمدرضا صادقی خطیبانی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ( عضو غیرموظف ) ؛ ۴. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی خانم زینب دلیری کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ( عضو غیرموظف ) ؛ ۵. شرکت سرمایه گذاری زعیم به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی آقای رضا کمالی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ( عضو موظف ) و مدیرعامل ؛ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقی مانده مدت تصدی تا تاریخ ۰۹/۰۵/xxx۸ انتخاب گردیدند که بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند . کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14194599
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی بهنام مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت، برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید. ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالیxxx۶مورد تصویب مجمع قرار گرفت.شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14087705
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/xxx۷ شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ با نمایندگی محمد قائد کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ با نمایندگی سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ با نمایندگی محمدرضا صادقی خطیبانی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی زینب دلیری کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی عزیز قشقایی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تاتاریخ ۹/۵/xxx۸ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13861169
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به نامه شماره xxx۰۶ مورخ ۹۶/۹/۷ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم، آقای کیوان ماموری با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده جدید این شرکت در هیئت مدیره معرفی گردید. در نتیجه: شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ با نمایندگی آقای حامد نورانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره (عضو غیر موظف)؛ و شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی آقای عزیز قشقایی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (عضو موظف)؛ و شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ با نمایندگی آقای مصطفی جعفری کجور با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو موظف)؛ و. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی آقای کیوان ماموری با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف)؛ وشرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ با نمایندگی آقای حمیدرضا یمینی شریف با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو غیر موظف)؛ وای عزیز قشقایی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل؛ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۷/۰۴/xxx۸ انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564803
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱، شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷، شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564822
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ با نمایندگی آقای حامد نورانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی آقای عزیز قشقایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی آقای علی اصغررضایی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ با نمایندگی آقای مصطفی جعفری کجور به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ با نمایندگی آقای حمیدرضا یمینی شریف به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550001
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش xxxxxxxxx۳۸ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی) و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز مالی ۹۵ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13419024
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰
به استنادنامه شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۶/۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/xxx۶ و بنا به اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۵ در خصوص افزایش سرمایه به هیأت مدیره سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به ترتیب مبلغ xxxxxxxxx۰ از محل مطالبات حال شده و xxxxxxxxx۶۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران افزایش یافت. لذا ماده ۵ اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم عادی یک هزار ریالی با نام عادی است و تماما پرداخت شده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240460
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۹/xxx۵ آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی جعفری کجور به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عزیز قشقایی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا یمینی شریف کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر رضایی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت دو سال (تا تاریخ ۰۲/۰۴/xxx۷) انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره، در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990051
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شعبه در واحد ثبتی تهران به خیابان آفریقا - بالاتر ازخیابان ظفر - کوچه نور - پلاک ۶ - طبقه ۲ - کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت سخت آژند تغییر یافت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12923952
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه کاربرد تحقیق به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آئین تراز آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. تراز مالی سال xxx۴ تصویب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905503
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و آقای علی اصغر رضایی کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای حمیدرضا یمینی شریف کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای عزیز قشقایی کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905547
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمدحسین مدنی کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عزیز قشقایی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا یمینی شریف کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر رضایی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و آوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره، در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742221
آگهی تغییرات شرکت مهندسی وصنعتی روان فن اور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰
به استناد نامه شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۲۶/۱۲/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال نقدی است منقسم به xxxxxx۱۹ سهم یک هزارریالی با نام عادی که تماما پرداخت گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12687782
آگهی تغییرات شرکت مهندسی وصنعتی روان فن اور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی نصیر ماشین (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰، شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۱، شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷، شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شرکت اراک خودرو دیزل (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12687807
آگهی تغییرات شرکت مهندسی وصنعتی روان فن اور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی نصیر ماشین (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای علی پوررکنی صالحان به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی آقای محمدجواد جوادی ندا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی آقای حامد نورانی به کدملی xxxxxxxxx۹، شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی آقای عزیز قشقایی به کدملی xxxxxxxxx۶، شرکت اراک خودرو دیزل (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای امیرحسین اکبریان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای علی اصغر رضایی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12515093
آگهی تغییرات شرکت مهندسی وصنعتی روان فن اور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۸/xxx۴ و به استناد مجوز شماره xxx ـ xxxxxx/ xxx مورخ ۹/۸/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سرمایه شرکت از محل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ریال نقدی است که به xxx/xxx/۲۰ سهم بانام عادی xxx/۱ریالی منقسم و تماما پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12355595
آگهی تغییرات شرکت مهندسی وصنعتی روان فن آور سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس صلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12267262
آگهی تغییرات شرکت مهندسی وصنعتی روان فن اور سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۲۵۲ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۳/xxx۴ شرکت مهندسی نصیرماشین (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۲وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۰، شرکت گسترش انتخاب برتر(سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۳وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹، شرکت بیمه سرمد (سهامی عام) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، آقای علی پوررکنی صالحان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مرتضی یافتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12267265
آگهی تغییرات شرکت مهندسی وصنعتی روان فن آور سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۲۵۲ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ شرکت مهندسی نصیرماشین (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۲وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای ابراهیم بروجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای علی پوررکنی صالحان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت گسترش انتخاب برتر(سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۳وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای امیرحسین اکبریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵به عنوان عضو هیئت مدیره، شرکت بیمه سرمد (سهامی عام) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای سید روح اله علی پوریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای مرتضی یافتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره، در صورت غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1553307
آگهی تغییرات شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور سهامی عام شماره ثبت ۱۲۵۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰ کدپستی ۸۷۷۱۹۸۳۷۵۵
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۸/۴/xxx۳ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
ـ صورتهای مالی شرکت مشتمل بر: ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
ـ موسسه حسابرسی مدبران مستقل بشماره ثبت xxx۹۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و اصلی ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بشماره ثبت xxx۳۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. و مادام که بازرس جدید انتخاب نشده، بازرس قبلی می بایست در سمت خود انجام وظیفه نماید.
ـ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۴ رئیس ثبت اسناد و املاک گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100182
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰ کدپستی ۸۷۷۱۹۸۳۷۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۳۱/۲/۹۲ شرکت تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد:
۱ـ مدیرعامل شرکت بالاترین مرجع امور اجرایی شرکت است و دارای اختیارات لازم برای اداره کلیه امور شرکت در حدود بودجه و برنامه مصوب اساسنامه و آیین نامه مربوط می باشد و دارای وظایف و اختیارات زیر نیز خواهد بود:
الف ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره
ب ـ نمایندگی شرکت در کلیه مراجع با حق انتخاب وکیل
ج ـ ارجاع امور به داوری و انتخاب داور و ختم دعوی به سازش با موافقت هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی در حدود قوانین و مقررات مربوط
د ـ تعیین وظایف کارکنان شرکت و در صورت لزوم تفویض قسمتی از اختیارات و حق امضای خود به آنان
ه ـ تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره برای رسیدگی و تسلیم به مجمع عمومی
۲ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل:
۱ـ ۲ مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی شرکت است که بر کلیه واحدهای تابعه شرکت سرپرستی و نظارت داشته و مسئول حسن جریان امور و منافع و سرمایه و اموال و دارایی شرکت و اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع و هیئت مدیره می باشد و در مقابل این دو مرجع مسئول خواهد بود.
۲ـ ۲ـ اجرای مصوبات مجمع و هیئت مدیره که منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور شرکت و کوشش در جهت پیشبرد اهداف آن
۳ـ ۲ـ اعمال مدیریت صحیح بر کلیه امور شرکت و حفاظت اموال و دارائیهای آن
۴ ـ ۲ـ تهیه و ارائه طرح های جامع و کلی در راستای اهداف شرکت به هیئت مدیره.
۵ـ ۲ـ تهیه آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت و ارائه به هیئت مدیره برای بررسی و پیشنهاد آن جهت تصویب به مجمع
۶ـ ۲ ـ تهیه آیین نامه های داخلی و دستورالعمل ها و ضوابط موردنیاز شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره برای بررسی پیشنهاد آن جهت تصویب به مجمع
۷ـ ۲ـ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مال و عملیاتی شرکت جهت بررسی و طرح در هیئت مدیره و تسلیم آن حداکثر ۳۰ روز قبل از تشکیل مجمع
۸ ـ ۲ ـ تهیه و تنظیم بودجه ـ اصلاح ـ متمم بودجه سالانه برای تسلیم به هیئت مدیره در مواعد مقرره و اجرای مفاد آنها پس از تصویب با رعایت آیین نامه های شرکت.
۹ـ ۲ ـ مدیرعامل مکلف است برنامه و بودجه سال بعد شرکت را تهیه و تا یک ماه قبل از پایان سال به تصویب هیئت مدیره برساند.
۱۰ـ ۲ ـ مدیرعامل مکلف است منتهی تا پانزدهم هر ماه صورت حساب درآمد و هزینه عملکرد یک ماهه شرکت را به هیئت مدیره تسلیم نماید.
۱۱ـ ۲ ـ مدیرعامل موظف است هر شش ماه یکبار نسبت به تهیه و تسلیم صورتهای مالی و دارایی و دیون شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره اقدام نماید.
۱۲ـ ۲ـ نمایندگی شرکت در برابر ادارات ـ موسسات دولتی و خصوصی
۱۳ ـ ۲ ـ امضای کلیه اسناد و اوراق مالی تعهدآور ـ قبولی ـ تعهد ـ ظهرنویسی ـ پرداخت و واخواست ارواق تجاری ـ وصول مطالبات ـ پرداخت دیون و انجام هرگونه معامله اعم از خرید ـ فروش ـ اجاره ـ استیجاره تغییر و تبدیل و فسخ قرارداد ـ مطالبات ـ رهن گذاشتن اموال منقول و غیرمنقول شرکت در برابر دیون = اجرای اسناد لازم الاجرا بر حسب مورد پس از تصویب هیئت مدیره و یا در قالب اختیارات تفویض شده به وی به اتفاق اعضای منتخب هیئت مدیره که به استناد ماده ۳۷ شرح وظایف هیئت مدیره پذیرفته است.
۱۴ـ ۲ ـ همکاری با هیئت مدیره در تهیه طرح تشکیلات اداری شرکت و واحدهای تابعه متناسب با نیازهای شرکت و حجم کار و درآمد و برنامه جهت ارائه به مجمع.
۱۵ ـ ۲ ـ تهیه و تنظیم هرگونه مقررات و دستورالعمل های لازم برای پیشبرد امور شرکت.
۱۶ ـ ۲ ـ تقسیم کار صحیح بین کارکنان و ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه و اتخاذ تصمیمات انضباتی درباره کارکنان شرکت براساس مقررات موضوعه.
۱۷ ـ ۲ ـ عزل و نصب کارکنان و اعطای مرخصی و ترفیعات براساس مقررات موضوعه شرکت و خلع ید و انعقاد قرارداد با اشخاصی که مسئولیت امور اداری شرکت را به عهده دارند.
۱۸ ـ ۲ ـ پیشنهاد استخدام پرسنل موردنیاز شرکت براساس تشکیلات مصوب و مفاد اساسنامه و همچنین پیشنهاد میزان حقوق و مزایا و یا پاداش پرسنل به هیئت مدیره وفق مقررت.
۱۹ ـ ۲ـ مدیرعامل می تواند به منظور تسریع در امور جاری قسمتی از اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به هر یک از مسئولان دیگر با شرکت با تصویب هیئت مدیره تفویض نماید.
۲۰ـ ۲ـ انجام سایر اموری که طبق مفاد اساسنامه و آیین نامه های مصوب صرفا" به عهده مدیرعامل میباشد.
۲۱ـ ۲ـ کلیه مطالبات شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب او به امضای جانشین وی که با اطلاع هیئت مدیره تعیین می شود و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۲۲ـ ۲ـ مسئولیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در برابر شرکت علاوه بر مسئولیت های مطرح در اساسنامه مسئولیت وکیل در برابر موکل نیز است.
شxxxxxx۵ ثبت اسناد گلپاِیگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1064126
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن‌آور(سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰ کدپستی ۸۷۷۱۹۸۳۷۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۰/۱/۹۲ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد:
ـ شرکت گسترش انتخاب برتر(سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای کامران مهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ شرکت مهندسی نصیر ماشین( سهامی عام) به شماره ثبت xxx۶۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای علی اصغر رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ آقای علی پور رکنی صالحان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی آقای فاتح ژیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای سعید صائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند و مقرر شد کلیه اسناد و اوراق بهاء دار بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایرنامه های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۷ رئیس ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 936545
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور سهامی عام شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰ و کدپستی ۸۷۷۱۹۸۳۷۵۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۸/xxx۱ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
۱ـ آقای فاتح ژیان نماینده جدید شرکت تولیدی موتور، گیربکس واکسل سایپا بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ رئیس ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11532429
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آورسهامی عام شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰ و کدپستی ۸۷۷۱۹۸۳۷۵۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۸/xxx۱ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد:

۱ـ آقای فاتح ژیان نماینده جدید شرکت تولیدی موتور، گیربکس واکسل سایپا بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند.

رئیس ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 384932

آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام) شماره ثبت قم xxx۳۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۴/۹۰ مرکز اصلی شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام) از قم به استان اصفهان واحد گلپایگان کیلومتر یک جاده خوانسار مجتمع صنعتی سایپا کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت و ماده چهار اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید که در مورخه ۲۸/۷/۹۰ تحت شماره xxx۲ در این اداره به ثبت رسیده است که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ رئیس ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11845451
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام) شماره ثبت قم ۱۰۸۳۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۴/۹۰ مرکز اصلی شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور (سهامی عام) از قم به استان اصفهان واحد گلپایگان کیلومتر یک جاده خوانسار مجتمع صنعتی سایپا کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت و ماده چهار اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید که در مورخه ۲۸/۷/۹۰ تحت شماره xxx۲ در این اداره به ثبت رسیده است که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد.

رئیس ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات