ذوب آهن اصفهان

شرکت ذوب آهن اصفهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260085303 (فعال)
20
افراد
28
آگهی‌ها
25230
شماره ثبت
1353/6/31
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14766905
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷ و نامه شماره xxx۹۴ مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:امضا کلیه سفارشات و قراردادهای فروش محصولات داخلی و صادراتی به شرح زیر به مدیرانی میانی تفویض می گردد تا براساس مجوز ها و با رعایت دستور العمل های مربوطه و سایر ضوابط و مقررات جاری تواما با دو امضا ، یک نفر از گروه الف و نفر دوم از گروه ب اقدام نمایند. گروه الف: معاون بازرگانی ـ مدیر فروش داخلی ـ مدیر فروش خارجی گروه ب: سرپرست مربوطه ـ امضا قراردادهای خرید دین در ارتباط با اسناد وصولی صادراتی و اعتبارات اسنادی ریالی فی مابین شرکت با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین سفته های مرتبط با تضمین رفع تعهدات گمرکی ذوب آهن بابت پروانه های ورود موقت به شرح زیر به مدیران میانی تفویض می گردد تا براساس مجوز ها و با رعایت دستور العمل های مربوطه و سایر ضوابط و مقررات جاری تواما با دو امضا ، یک نفر از گروه الف و نفر دوم از گروه ب اقدام نمایند. گروه الف: معاون بازرگانی ـ مدیر خرید خارجی ب: معاون مالی و اقتصادی ـ مدیرمالی ـ مدیر حسابداری عمومی ـ امضا اسناد و قراردادهای خرید تجهیزات و خدمات مربوط به طرح های توسعه اعم از ایجاد واحد های جدید ، توسعه ، جایگزینی ، بازسازی ، بهسازی ، نوسازی ، و سایر موارد مرتبط به طرح های توسعه به شرح زیر به مدیران میابی تفویض می گردد تا براساس مجوز ها و با رعایت دستور العمل های مربوطه و سایر ضوابط و مقررات جاری با دو امضا ، یک نفر از گروه الف و نفر دوم از گروه ب اقدام نمایند. گروه الف: معاون بازرگانی گروه ب: معاون برنامه ریزی و توسعه ـ ـ مدیرخرید تجهیزات و قراردادهای توسعه ـ امضا کلیه اوراق و مدارک و قراردادها تا قبل از هرگونه پرداخت به شرح زیر مدیران میانی می گردد تا براساس مجوز ها و با رعایت دستور العمل های مربوطه و سایر ضوابط و مقررات جاری با دو امضا ، یک نفر از گروه الف و نفر دوم از گروه ب اقدام نمایند. گروه الف: معاون بازرگانی ـ معاون برنامه رزی و توسعه گروه ب: مدیر قراردادها ـ مدیرخرید تجهیزات ـ مدیرخرید تجهیزات و قراردادهای توسعه (در خصوص موارد مرتبط با حوزه برنامه ریزی و توسعه) ـ امضاء کلیه اسناد تعهدآور، اوراق بهادار اعم از چک، سفته، برات و کلیه اجازه پرداخت ها و دریافت ها و همچنین امضاء قراردادهای کارگزاری مالی، صرافی، حواله ارزی، گشایش اعتبارات اسنادی و اسناد خرید دین و اعلامیه های فروش ارز به شرح ذیل به مدیران میانی تفویض می گردد براساس مجوزها و با رعایت سایر ضوابط و مقررات جاری و در چارچوب دستورالعمل های مربوطه تا با دو امضاء، یک نفر از گروه الف و نفر دوم از گروه ب اقدام نمایند. گروه الف: معاون مالی و اقتصادی ـ مدیرحسابداری عمومی ب: مدیرمالی ـ مدیر امور اقتصادی و حسابداری صنعتی ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها بروات سفته ها و سایر اوراق تجاری با دو امضا از از امضا گروه الف معاون مالی و اقتصادی (آقای احمد سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹) یا مدیر حسابداری عمومی (آقای محمدرضا عابدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸) و گروه ب با امضای مدیرمالی (آقای جواد تیموری به شماره ملی xxxxxxxxx۲) یا مدیر امور اقتصادی و حسابداری صنعتی (آقای افشین طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴) معتبر م یباشد تا بر اساس مجوزها و با رعایت سایر ضوابط و مقررات جاری و در چهارچوب دستورالعمل های مربوطه اقدام نمایند. ـ امضا کلیه اوراق و مدارک مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی، انجام اصلاحیه، ابطال اعتبار یا کاهش مبلغ، واریز اسناد، دستور حواله وجه کالا به بانک، مکاتبات مربوط به گمرکات و بطور کلی مکاتبات مرتبط با اعتبارات اسنادی وارداتی یا خرید به روش CAD پس از اخذ مجوزها و رسیدگی های لازم در خصوص انجام فعالیت ها مذکور به شرح ذیل به مدیران میانی تفویض می گردد تا با رعایت دستورالعمل های مربوطه و سایر ضوابط و مقررات جاری با دو امضاء، یک نفر از گروه الف و نفر دوم از گروه ب اقدام نمایند. گروه الف: معاون بازرگانی ـ مدیر خرید مواد اولیه و انرژی ـ سرپرست خرید مواد اولیه وارداتی گروه ب: معاون مالی اقتصادی ـ مدیرمالی ـ مدیرحسابداری.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14766912
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ و نامه شماره xxx۹ مورخ ۲۶/۳/۹۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:به استناد ماده ۴۴ اساسنامه امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها ، بروات ، سفته ها و سایر اوراق تجاری با دو امضا گروه الف: معاون مالی و اقتصادی (آقای احمد سلیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۹) یا مدیر حسابداری عمومی (آقای عباس توانگر با شماره ملی xxxxxxxxx۰) و گروه ب: با امضا مدیر مالی (آقای ابراهیم علیخانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴) یا مدیر امور اقتصادی و حسابداری صنعتی (آقای افشین طاهری با شماره ملی xxxxxxxxx۴) معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14766918
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۸ و نامه شماره xxx۴ مورخ ۱/۵/۹۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله بوستان سعدی ، کوچه شهید کیامرز ادیبی[۱ ـ ۴۹] ، بلوار بوستان سعدی ، پلاک ۰ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14769241
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۸ و نامه شماره xxx۴ مورخ ۲۵/۴/۹۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:صورتهای مالی شرکت مشتمل بر تراز نامه در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۷ صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج اطلاعیه و آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14463923
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/xxx۷ و نامه شماره xxx۹۴ مورخ ۱۰/۰۵/xxx۷ سازمان خصوصی سازی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی حسین ناجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رییس هیئت مدیره و شرکت توسعه معادن پارس تامین ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای سیدابوتراب فاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فرآورده‌های نسوز ایران ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای منصور یزدی زاده شتربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره و شرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی آقای علی شکرریز به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۹ انتخاب گردیدند . به استناد ماده ۴۴ اساسنامه ، امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها ، بروات سفته‌ها و سایر اوراق تجاری تواما با دو امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر می‌باشد و این اختیار بنا به صلاحدید قابل تفویض به سایر مدیران داخلی شرکت می‌باشد . به استناد ماده ۳۳ اساسنامه شرکت آقای سیدحسین فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان دبیر هیئت مدیره شرکت انتخاب گردید . به استناد ماده xxx قانون تجارت و ۴۲ اساسنامه ، هیئت مدیره در جهت تسهیل در انجام امور جاری شرکت بخشی از اختیارات اساسنامه‌ای خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض می‌نماید : اداره امور شرکت اعم از اداری ، مالی ، فنی ، خرید ، فروش طبق مقررات قانونی ، اساسنامه و آئین نامه‌های مصوب ذیربط . نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث ، کلیه ادارات دولتی ، خصوصی و موسسات عمومی و مراجع قانونی . تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی ، اداری ، استخدامی و معاملات و طرح تشکیلاتی و سازمانی جهت حسن جریان امور شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب . نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت ، تعیین شغل و وظایف و تفویض اختیار کارکنان ، حقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفیع ، عزل ، تنبیه ، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت ، مرخصی ، بازنشستگی و مستمری وراث آنها و مزایای پایان خدمات کارکنان انفصالی . تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالیانه شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب . دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . به امانت گذاردن هرگونه اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و بانک‌ها و استرداد آنها تهیه گزارش رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب . ب : هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود در آئین نامه معاملات را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض می‌نماید . ماده ۱۲ آئین نامه تضامین در خصوص پیش پرداخت‌ها تبصره ۱ ماده ۲۴ آیین نامه معاملات تا سقف ۸۰ میلیارد ریال و گزارش معاملات مذکور در جلسه آتی به هیئت مدیره شرکت ارائه گردد . بدیهی است معاملات مازاد سقف تعیین شده در این بند با تصویب هیئت مدیره شرکت قابل انجام خواهد_بود بندهای ج ، ی و ل ماده آیین نامه معاملات به شرح ذیل : بند ج خرید ، اجاره اموال منقول و غیرمنقول ، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقوقی که نرخ‌های آنها از طرف مراجع ذیصلاح تعیین شده_باشد . بند ی خرید کالا از طریق بورس و مطابق قوانین و ضوابط سازمان بورس قیمت خرید کالا از بورس توسط حوزه معاونت خرید تعیین و به اطلاع کمیسیون معاملات خواهد_رسیدقیمت نهایی براساس عرضه و تقاضا در بورس قطعی می‌شود بند ل خرید از وزارتخانه‌ها موسسات با شرکت‌های دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی شرکت‌های تابعه ( شرکت هایی که بیش از ۵۰ درصد آن‌ها متعلق به ذوب آهن می‌باشد ) مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت آئین نامه‌ها و مقررات و دستورالعمل‌های شرکت و مصوبات هیئت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات کشور انجام نماید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14463924
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۷ و نامه شماره xxx۱۴ مورخ ۲۱/۰۷/xxx۷ سازمان خصوصی سازی آقای محمد فاطمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۹ انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14463925
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۷ و نامه شماره xxx۰۲ مورخ ۲۹/۱۰/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای بهرام سبحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان رییس هیئت مدیره انتخاب گردید و جایگزین آقای حسین ناجی گردید . آقای منصور یزدی زاده شتربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های نسوز ایران ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۹ انتخاب گردیدند . به استناد ماده ۴۴ اساسنامه امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها بروات سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با دو امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره شرکت معتبر می‌باشد . در سمت سایر اعضای هیئت مدیره تغییری حاصل نگردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14412109
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۷ و به استناد نامه شماره xxxxxx/xxx-۶۸ مورخ ۱۱/۹/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره xxx۶۶مورخ ۱۳/۹/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید : سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال (شصت و یک هزار و پانصد و سه میلیارد و پانصد سی و هشت میلیون و پانصد و پنجاه و چهار هزار ریال) است که به تعداد xxxxxxxxx۵۴ سهم xxx۰ ریالی با نام عادی تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14240578
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷ و نامه شماره xxx۹۴ مورخ ۱۰/۰۵/xxx۷ سازمان خصوصی سازی موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس قانونی اصلی وحسابرس و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و شرکت توسعه معادن پارس تامین(سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و شرکت فرآورده های نسوز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال ۹۶ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099837
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ و نامه شماره xxx۲ مورخ ۲۸/۳/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور یزدی زاده شتربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ فراورده‌های نسوز ایران وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان مدیرعامل ۲ اقای حسین ناجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ سرمایه گذاری صدر تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان رییس هیات مدیره ۳ آقای احمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ سرمایه گذاری هامون شمال شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان نایب رییس هیات مدیره شرکت ۴ آقای سیدابوتراب فاضل شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ۵ آقای میر مسعود میر حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/۹۷ انتخاب گردید امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها، بروات سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با دو امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587740
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/xxx۶ و نامه شماره xxx۴/۴۱ مورخ ۴/۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدابوتراب فاضل (شماره ملی xxxxxxxxx۰) بعنوان نماینده موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ برای مدت باقی مانده دوره هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/۹۷ انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587744
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/xxx۵ و نامه شماره xxx۴/۴۱ مورخ ۴/۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد ماده xxx قانون تجارت و ۴۲ اساسنامه، هیئت مدیره شرکت بخشی از اختیارات اساسنامه‌ای خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض می‌نماید: اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید، فروش طبق مقررات قانونی، اساسنامه وآئین نامه‌های مصوب ذیربط. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی، خصوصی و موسسات عمومی و مراجع قانونی. تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و طرح تشکیلاتی و سازمانی جهت حسن جریان امور شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و وظایف و تفویض اختیار کارکنان، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، عزل، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها و مزایای پایان خدمات کارکنان انفصالی. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالیانه شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. تهیه گزارش رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزایی و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی درجهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی، اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست در دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و باحق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا «اجراییه» و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و … و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر با حق توکیل به غیر. تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس یا بازرسان شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه به بازرس یا بازرسان و حسابرس شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. تهیه و ارائه گزارشات و جداول مستمر ماهانه در خصوص عملکرد، وضعیت مالی ومسایل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت به هیئت مدیره. اجرای تصمیمات مجامع عمومی شرکت ابلاغ شده از طرف هیئت مدیره و همچنین مصوبات هیئت مدیره و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوطه. ب: هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود در آئین نامه معاملات را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض می‌نماید. ماده ۱۲ آئین نامه تضامین در خصوص پیش پرداخت‌ها بندهای «د» و «ک» ماده ۹ آئین نامه معاملات به شرح ذیل: بند د: خرید، اجاره اموال منقول و غیر منقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقوقی که نرخ‌های آنها از طرف مراجع ذیصلاح تعیین شده_باشد. بند ک: خرید کالا از طریق بورس و مطابق قوانین و ضوابط سازمان بورس (قیمت خرید کالا از بورس توسط حوزۀ معاونت خرید تعیین و به اطلاع کمیسیون معاملات خواهد_رسید (قیمت نهایی براساس عرضه و تقاضا در بورس قطعی می‌شود). مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت آئین نامه‌ها و مقررات و دستورالعمل‌های شرکت و مصوبات هیئت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات کشور انجام نماید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13565052
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ و نامه شماره xxx۲۰/۴۱ مورخ ۱۱/۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر تراز نامه در تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵، مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس قانونی اصلی وحسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل، برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج اطلاعیه و آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال، تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13305693
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/xxx۵ و نامه شماره xxx۴۴/۴۱ مورخ ۱۲/۱۱/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین ناجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صدرتامین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای احمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون شمال شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت، آقایان: میر مسعود میر حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، محمد یاسر طیب نیا کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و منصور یزدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت شرکت فرآورده‌های نسوز ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/۹۷ تعیین گردیدند. به استناد ماده ۴۴ اساسنامه، امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها، بروات سفته‌ها و سایر اوراق تجاری تواما با دو امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت معتبرمی باشد و این اختیار بنا به صلاحدید قابل تفویض به سایر مدیران داخلی شرکت می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13305695
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۵ و نامه شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۱۶/۱۱/۹۵ سازمان بورس و اواق بهادار و نامه شماره xxx۲۱/۴۱ مورخ ۱۶/۱۱/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت به استناد گزارش کارشناسی رسمی دادگستری شماره xxx۴/۹۴ مورخ ۱۴/۱۱/۹۴ از محل مازاد تجدید ارزیابی و صدور سهام جدید از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxxxxxxxx۱۹ سهم xxx۰ ریالی با نام عادی می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12974204
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ و نامه شماره xxx۳۳/۴۱ مورخ ۲۰/۵/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت ذیل به بند (ب) موضوعات فرعی ماده ۲ اساسنامه شرکت الحاق گردید: ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد، ارائه خدمات کالیبراسیون تجهیزات پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12974205
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ و نامه شماره xxx۳۰/۴۱ مورخ ۲۰/۵/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر تراز نامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی وحسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی امجد تراز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به عنوان بازرس علی البدل، برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج اطلاعیه و آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال بعنوان اعضاء هیات مدیره شرکت انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت سرمایه گذاری صباتامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ شرکت فرآورده‌های نسوز ایران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972783
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ و نامه شماره xxx۳۵/۴۱ مورخ ۲۰/۵/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد صادقی کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12611434
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۴ آقای محمود اسلامیان به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نایب رییس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی (۲۵/۵/xxx۶) انتخاب گردید.آقای منصور یزدی زاده شتربانی کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی (۲۵/۵/xxx۶) انتخاب گردید.در سمت سایر اعضا و حق امضا تغییری حاصل نگردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12611435
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۴ آقای منصور یزدی زاده شتربانی کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12611443
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۴ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها، بروات سفته ها و سایر اوراق تجاری با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره شرکت معتبر می باشد. همچنین هیئت مدیره برخی از اختیارات خود در اساسنامه و آئین نامه معاملات شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض می نماید و این اختیارات بنا به صلاحدید قابل تفویض به سایر مدیران میانی و اجرایی شرکت می باشد. الف: تفویض اختیارات اساسنامه ای هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت: به استناد ماده xxx قانون تجارت و ۴۲ اساسنامه، هیئت مدیره در جهت تسهیل در انجام امور جاری شرکت بخشی از اختیارات اساسنامه ای خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض می نماید: ـ اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید، فروش طبق مقررات قانونی، اساسنامه و آئین نامه های مصوب ذیربط. ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی، خصوصی و موسسات عمومی و مراجع قانونی. ـ تهیه و تنظیم آئین نامه های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و طرح تشکیلاتی و سازمانی جهت حسن جریان امور شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و وظایف و تفویض اختیار کارکنان، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، عزل، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها و مزایای پایان خدمات کارکنان انفصالی. ـ تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالیانه شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ـ به امانت گذاردن هرگونه اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و بانک ها و استرداد آنها. ـ تهیه گزارش رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. ـ اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزایی و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی درجهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام واخواهی، اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست در دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و باحق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا « اجراییه » و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و... و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر با حق توکیل به غیر. ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس یا بازرسان شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه به بازرس یا بازرسان و حسابرس شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. ـ تهیه و ارائه گزارشات و جداول مستمر ماهانه در خصوص عملکرد، وضعیت مالی ومسایل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت به هیئت مدیره. ـ اجرای تصمیمات مجامع عمومی شرکت ابلاغ شده از طرف هیئت مدیره و همچنین مصوبات هیئت مدیره و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوطه. ب: هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود در آئین نامه معاملات را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض می نماید. ـ ماده ۱۲ آئین نامه تضامین در خصوص پیش پرداخت ها ـ « تبصره یک » ماده ۲۴ آئین نامه معاملات تا سقف ۸۰ میلیارد ریال و گزارش معاملات مذکور در جلسه آتی به هیئت مدیره ارائه گردد. بدیهی است معاملات مازاد بر سقف تعیین شده در این بند با تصویب هیئت مدیره شرکت قابل اقدام خواهد بود. ـ بندهای « ج »، « ی » و « ل » ماده ۲۴ آئین نامه معاملات به شرح ذیل: بند ج: خرید، اجاره اموال منقول و غیر منقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقوقی که نرخ های آنها از طرف مراجع ذیصلاح تعیین شده باشد. بند ی: خرید کالا از طریق بورس و مطابق قوانین و ضوابط سازمان بورس (قیمت خرید کالا از بورس توسط حوزۀ معاونت خرید تعیین و به اطلاع کمیسیون معاملات خواهد رسید (قیمت نهایی براساس عرضه و تقاضا در بورس قطعی می شود). بند ل: خرید از وزارتخانه ها، موسسات یا شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی، شرکتهای تابعه (شرکتهایی که بیش از ۵۰% سهام آنها متعلق به ذوب آهن می باشد) مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت آئین نامه ها و مقررات و دستورالعمل های شرکت و مصوبات هیئت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری شرکت انجام نماید. به استناد ماده ۴۴ اساسنامه شرکت و به موجب مصوبه شماره ۱ ـ ۱۹ مورخ ۹۴/۸/۱۹، بدینوسیله اختیار امضاء کلیه چک ها و تسویه حساب مشتریان شرکت و همچنین چک هایی که به درخواست کتبی معاون مالی و اقتصادی شرکت به اداره حسابداری فروش ارجاع می شود به شرح ذیل به مدیران میانی تفویض می گردد تا پس از اخذ مجوزهای لازم و با رعایت سایر ضوابط و مقررات جاری با دو امضاء، یک نفر از گروه الف و نفر دوم از گروه ب اقدام نمایند. گروه الف: مدیر ارشد مالی ـ مدیر حسابداری عمومی گروه ب: معاون مالی و اقتصادی ـ مدیر مالی بدیهی است کلیه مسئولیت های قانونی مترتبه برعهده امضاء کنندگان گروه های فوق خواهد بود. به استناد ماده ۴۴ اساسنامه شرکت و به موجب مصوبه شماره ۱ ـ ۱۹ مورخ ۹۴/۸/۱۹، بدینوسیله اختیارات امضاء کلیه اسناد تعهدآور، اوراق بهادار اعم از چک، سفته، برات و کلیه اجازه پرداخت ها و دریافت ها و همچنین امضاء قراردادهای کارگزاری مالی، صرافی، حواله ارزی، گشایش اعتبارات اسنادی و اسناد خرید دین و اعلامیه های فروش ارز به شرح ذیل به مدیران میانی تفویض می گردد براساس مجوزها و با رعایت سایر ضوابط و مقررات جاری و در چارچوب دستورالعمل های مربوطه تا با دو امضاء، یک نفر از گروه الف و نفر دوم از گروه ب اقدام نمایند. گروه الف: مدیر ارشد مالی ـ مدیر حسابداری عمومی ـ معاون مدیر حسابداری عمومی گروه ب: معاون مالی و اقتصادی ـ مدیر مالی ـ معاون مدیر مالی بدیهی است کلیه مسئولیت های قانونی مترتبه برعهده امضاء کنندگان گروه های فوق خواهد بود. به استناد ماده ۴۴ اساسنامه شرکت و به موجب مصوبه شماره ۱ ـ ۱۹ مورخ ۹۴/۸/۱۹، بدینوسیله اختیار امضاء کلیه اوراق و مدارک مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی، انجام اصلاحیه، ابطال اعتبار یا کاهش مبلغ، واریز اسناد، دستور حواله وجه کالا به بانک، مکاتبات مربوط به گمرکات و بطور کلی مکاتبات مرتبط با اعتبارات اسنادی وارداتی یا خرید به روش CAD پس از اخذ مجوزها و رسیدگی های لازم در خصوص انجام فعالیت ها مذکور به شرح ذیل به مدیران میانی تفویض می گردد تا با رعایت دستورالعمل های مربوطه و سایر ضوابط و مقررات جاری با دو امضاء، یک نفر از گروه الف و نفر دوم از گروه ب اقدام نمایند. گروه الف: مدیر ارشد مالی ـ مدیر مالی ـ مدیر حسابداری عمومی گروه ب: مدیر ارشد خرید ـ مدیر خرید مواد اولیه و انرژی ـ معاون مدیر خرید مواد اولیه و انرژی بدیهی است کلیه مسئولیت های قانونی مترتبه برعهده امضاء کنندگان گروه های فوق خواهد بود. به استناد ماده ۴۴ اساسنامه شرکت و به موجب مصوبه شماره ۱ ـ ۱۹ مورخ ۹۴/۸/۱۹، بدینوسیله اختیارات امضاء کلیة اسناد و اوراق بهادار اعم از چک، سفته، برات و کلیة اجازه پرداختها و دریافتها وفرم های ثبت سفارش و گشایش اعتبارات مربوط به طرحهای توسعه و سایر موارد مرتبط که از طریق حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه دنبال می شود به شرح ذیل به مدیران میانی تفویض می گردد تا براساس مجوزها و با رعایت دستورالعمل های مربوطه و سایر ضوابط و مقررات جاری با دو امضاء، یک نفر از گروه الف و نفر دوم از گروه ب اقدام نمایند. گروه الف: معاون برنامه ریزی و توسعه ـ مدیر ارشد اجرایی توسعه گروه ب: مدیر مالی طرح توازن ـ مدیر خرید تجهیزات و قراردادهای توسعه بدیهی است کلیه مسئولیت های قانونی مترتبه برعهده امضاء کنندگان گروه های فوق خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12481807
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد صادقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل(خارج از اعضاء) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب نمودند. در سمت سایر اعضا و حق امضا تغییری حاصل نشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12375297
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و شرکت سرمایه گذاری صباتامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به مدت دو سال بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند.صورتهای مالی شرکت مشتمل بر تراز نامه در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۳، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ با اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی وحسابرس مستقل برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی و اطلاعیه های شرکت در سال xxx۴ تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12375304
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا شافعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و قای محمود اسلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ وآقای اردشیر سعد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدیاسر طیب نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و آقای یاسر ضیایی شیرکلایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به مدت دو سال بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند.امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها، بروات سفته ها و سایر اوراق تجاری با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره شرکت معتبر می باشد و این اختیار بنا به صلاحدید قابل تفویض به سایر مدیران میانی و اجرایی شرکت می باشد. اختیارات اساسنامه ای هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت به شرح همین صورت جلسه تفویض شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9421417
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به بند ب ماده ۲ اساسنامه موضوع شرکت جز ۱۳ به شرح ذیل اضافه گردید: ۱۳ ـ فعالیت های مرتبط با اکتشاف و استخراج معدن و سرمایه گذاری در معادن پس از کسب مجوزهای لازم .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9421419
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا شافعی کدملیxxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صدر تامین جانشین آقای سید محمدرضا آیت الهی گردید . آقای غلامرضا شافعی بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت برای مدت باقی مانده تاتاریخ ۳۰/۴/۹۴ انتخاب گردید. در سمت سایر اعضاء تغییری حاصل نگردید . به استناد ماده ۴۴ اساسنامه شرکت ، امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها ، بروات ، سفته ها و سایر اوراق تجاری با دو امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت معتبر می باشد . این اختیار بنا به صلاح دید قابل تفویض به سایر مدیران داخلی شرکت می باشد .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9421422
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یاسر ضیایی شیرکلایی کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس به جای آقای محمدحسن فرج اللهی به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده تا تاریخ ۳۰/۴/۹۴ انتخاب گردید و در سمت دیگر اعضا و حق امضا شرکت تغییری حاصل نگردیده است .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674162
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـصورتهای مالی وتراز نامه سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت ۲ـسازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید ۳ـروزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات