حیات ونک

شرکت حیات ونک (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260067418 (فعال)
8
افراد
3
آگهی‌ها
291
شماره ثبت
1382/9/27
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13590882
آگهی تغییرات شرکت حیات ونک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۷۴۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمدرضا شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و رمضان رحیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کریم اله رضائی بشاره ملی xxxxxxxxx۷ و محمدرضا ربانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمد کردی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کرامت امیری فرد به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و محمدابراهیم خزاعی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و محمود سلیمانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدال برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار شهرضا و روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمیرم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590931
آگهی تغییرات شرکت حیات ونک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۷۴۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا ربانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و محمد کردی بشاره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و رمضان رحیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و احمدرضا شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و کریم اله رضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمیرم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10548521
آگهی تغییرات در شرکت حیات ونک (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۹۱
برابر صورتجلسه شماره ۱/۸/۸۹ مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره و نامه شماره ۲۶/۷۶/ ح مورخ ۱/۸/۸۹ تغییرات زیر در شرکت فوق به عمل آمده_است. شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ کدپستی: xxxxxxxxx۱ ۴ اعضاء جدید به نامهای آقایان محمد ربانی (مدیرعامل) علی خلیلی (رئیس هیئت مدیره صدراله امیرحاجی (نائب رئیس) کریم اله رضایی (عضو) رمضان رحیمی (عضو) به عنوان اعضای هیئت مدیره و آقای سپهدار امیری و خیراله محمودی به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ تغییرات در هیئت مدیره محمدربانی (مدیرعامل) علی خلیلی (رئیس هیئت مدیره) صدراله امیرحاجی (نائب رئیس) ۶ تغییرات در بازرس یا بازرسان آقایان کرامت اله امیری فرد (اصلی) حاج بهمن سلیمانی (علی البدل) به عنوان بازرس برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۸ حق امضای کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت با آقایان محمد ربانی (مدیرعامل) ۲ علی خلیلی (رئیس هیئت مدیره) ۳ رمضان رحیمی (عضو هیئت مدیره) می‌باشد و همچنین اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ثبت اسناد و املاک سمیرم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات