تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260057369 (فعال)
18
افراد
27
آگهی‌ها
17160
شماره ثبت
1370/2/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14675710
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ایاز اسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد بعنوان رئیس هیئت مدیره . آقای احمد دادوند کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی توکا تدارک بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره . آقای عطا اله برنا کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت غلطک‌ها و لاستیک‌های صنعتی مبارکه بعنوان عضو هیئت مدیره . آقای سید اصغر مدنی کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت راهبران فولاد اصفهان بعنوان عضو هیئت مدیره . آقای محمد جواد کریمی کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد جواد کریمی کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل از تاریخ ۱۷/۲/۹۸ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . حدود اختیارات مدیرعامل طبق صورتجلسه مورخ ۱۴/۱۰/۹۴ هیئت مدیره می‌باشد . کلیه اوراق ، قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14620629
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آئین تراز آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اصفهان امروز جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید . شرکت‌های سرمایه گذاری توکافولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و راهبران فولاد اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بازرگانی توکاتدارک شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ صنعتی و تولیدی ایران ذوب شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و غلطکها و لاستیکهای صنعتی مبارکه میرکوشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035289
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/xxx۷ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهیها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13880965
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹
به استناد نامه شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۰۹/۱۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/xxx۶ در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره، سرمایه شرکت از محل واریز نقدی (با توجه به گواهی شماره xxx۸ مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ بانک سپه شعبه مجتمع فولاد مبارکه) و مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال نقدی است منقسم به xxxxxxxxx سهم یک هزار ریالی با نام عادی که تماما پرداخت شده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556518
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی xxx۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصادوصمت جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. شرکت‌های؛ سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) xxxxxxxxx۱۸، توکا تولید اسپادان (سهامی خاص) xxxxxxxxx۴۱، تولیدی لاستیک‌های صنعتی مبارکه (سهامی خاص) xxxxxxxxx۰۱، بازرگانی توکا تدارک (سهامی خاص) xxxxxxxxx۴۷ و فرآورده‌های نسوز قشم (سهامی خاص) xxxxxxxxx۰۳ به سمت اصلی اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556523
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایاز اسماعیلی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی توکا تدارک xxxxxxxxx۴۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احمد دادوند xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد xxxxxxxxx۱۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای عطا اله برنا xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت لاستیک‌های صنعتی مبارکه بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای محمد جعفر پارسی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توکا تولید اسپادان xxxxxxxxx۴۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد جواد کریمی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های نسوز قشم xxxxxxxxx۰۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد جواد کریمی xxxxxxxxx۵ را بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل طبق صورتجلسه مورخ ۱۴/۱۰/xxx۴ هیئت مدیره می‌باشد. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308974
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۵ آقای ایاز اسماعیلی بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای احمد دادوند بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای عطاله برنا و سلمان درویشی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای محمدجعفر پارسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده شرکت توکا تولید اسپادان در هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۲۶/۳/xxx۶) معرفی و انتخاب گردیدند. ضمنا در امضاهای مجاز شرکت تغییری حاصل نگردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104600
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سلمان درویشی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت فرآورده‌های نسوز قشم سهامی خاص به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۲۵/۰۳/xxx۶) انتخاب گردید و در سمت سایر اعضای هیئت مدیره و امضای مجاز شرکت تغییری حاصل نگردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12856136
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۵ مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و حسابرس، مؤسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. - روزنامه‌های دنیای اقتصاد و گسترش صنعت معدن و تجارت (صمت) جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین گردیدند. - تراز نامه و صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب مجمع رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12648542
آگهی تغییرات شرکت توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره با توجه به ماده ۴۲ و ۳۷، اساسنامه، اختیارات زیر را به مدیرعامل تفویض نمود. ـ انجام امور جاری شرکت ـ تهیه آیین نامه های داخلی شرکت ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ تهیه ساختار سازمانی شرکت، استخدام و اخراج، میزان حقوق و مزایا و تشویقات و تنبیهات پرسنل بر اساس آیین نامه ها. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ـ تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره. ـ صدور و ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری طبق مصوبات هیئت مدیره. ـ انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه (موضوع شرکت) ـ انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر و تبدیل، فسخ و یا اقامه در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام معاملات. ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ـ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره. ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کراراً طبق مصوبات هیئت مدیره. ۱۳ ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی شرایط داوری و یا توافقنامه داوری ئ ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) ، اجرای حکم نهایی و یا قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول و یا رد سوگند، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه، تهیه گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه به هیئت مدیره و بازرس و حسابرس. ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به هیئت مدیره و حسابرس و بازرس. ـ امضاء قراردادهای اجاره ماشین آلات و تجهیزات و پیمانکاران دست دوم در پروژه های خارج از محل کارخانه به تنهائی با رعایت صرفه و صلاح شرکت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12181802
آگهی تغییرات شرکت توليدي وخدمات صنايع نسوز توكا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی اکبر سید حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت فرآورده های نسوز قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۲۴/۴/۹۴) انتخاب شد. ضمناً در سمت سایر اعضای هیئت مدیره و امضای مجاز شرکت تغییری ایجاد نگردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12465438
آگهی اصلاحی شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/xxx۴ با توجه به اینکه در آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx تاریخ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اشتباهاً ۲۵/۳/xxx۳درج گردیده است، تاریخ صحیح آن ۲۵/۳/xxx۴ می باشد. ، مراتب بدینوسیله اصلاح و جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12361179
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمود ارباب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت توکا تولید اسپادان (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد دادوند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای عطا اله برنا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت تولیدی لاستیک های صنعتی مبارکه (سهامی خاص)، آقای سید علی اکبر سید حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت فرآورده های نسوز قشم (سهامی خاص) و آقای ایاز اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت بازرگانی توکا تدارک (سهامی خاص) به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای محمد جواد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ـ کلیه چک ها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12361185
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳به تصویب رسید. ـ مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی و دعوت نامه های شرکت تعیین گردید. ـ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸، شرکت توکا تولید اسپادان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱، شرکت فرآورده های نسوز قشم سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳، شرکت تولیدی لاستیک های صنعتی مبارکه سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و شرکت بازرگانی توکا تدارک سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12094064
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمدرضا رازی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدجواد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۲۴/۴/۹۴) انتخاب شدند و در سمت سایر اعضای هیئت مدیره و امضای مجاز شرکت تغییری حاصل نگردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674825
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمود ارباب زاده شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرک توکا تولید اسپادان به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد داودند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مجتبی حسینی بالام به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت لاستیکهای صنعتی مبارکه عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای ایاز اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت بازرگانی توکا تدارک و آقای فرشاد سلیمانی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت فرآورده های نسوز قشم به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال (تا تاریخ ۲۴/۴/۹۴) انتخاب شدند. ضمناً در حق امضاء اوراق شرکت تغییری ایجاد نگردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674826
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای رضا معصوم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674828
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای احمد دادوند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمود ارباب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت توکا تولید اسپادان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مجتبی حسینی بالام به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت لاستیکهای صنعتی مبارکه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای ایاز اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت بازرگانی توکا تدارک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و آقای فرشاد سیلمانی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت فرآورده های نسوز قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال (تا تاریخ ۲۴/۴/۹۴) انتخاب شدند و در صاحبان امضاء مجاز شرکت تغییری ایجاد نگردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1465820
آگهی افزایش سرمایه شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۱۶۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
بنا به اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۴/xxx۲ جهت افزایش سرمایه به هیئت مدیره، سرمایه شرکت از محل واریز نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۴ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۷۲ ریال افزایش یافت و ماده ۷ و ۸ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۲ ریال نقدی است منقسم به xxx/xxx/۷ سهم xxx/۱۰ ریالی با نام عادی که تماماً پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159253
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۱۶۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴ و ۱۲/۵/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی احمد دادوند به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی توکا تدارک شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بنمایندگی محمود ارباب زاده با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدی صنعتی لاستیک های صنعتی مبارکه شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بنمایندگی مجتبی حسینی بالام با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت توکا تولید اسپادان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ بنمایندگی محمد جواد کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت فرآورده های نسوز قشم شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بنمایندگی فرشاد سلیمانی فرد به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات شرکت با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ رضا معصوم زاده با کد ملی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب گردیدند، روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز مالی ۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622245
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۷/xxx۰ که در تاریخ ۲۱/۲/xxx۱ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای فرشاد سلیمانی فرد به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت فرآورده های نسوز قشم بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بجای آقای حسن صابریان بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید در سمت اعضاء هیئت مدیره و حق امضاء تغییری حاصل نشد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۲/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11248442
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۷/xxx۰ که در تاریخ ۲۱/۲/xxx۱ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای فرشاد سلیمانی فرد به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت فرآورده‌های نسوز قشم بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بجای آقای حسن صابریان بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید در سمت اعضاء هیئت مدیره و حق امضاء تغییری حاصل نشد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۲/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 562973
گهی تصمیمات در شرکت تولیدی خدماتی توکاسبز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۰۸۶و شناسه ملی۱۰۲۶۰۰۵۴۳۱۳
آبرابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ۱۷/۱۲/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای محمدرضا کچویان به عنوان نماینده شرکت صنایع نسوز توکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به جای آقای شهرام رضایی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. هیئت مدیره از بین خود اقای مظفر حاجیان به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا کچویان به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و جواد محمدی زاده به کدملیxxxxxxxxx۶ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و حمید قنبری به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت دوسال انتخاب نمودند ضمنا در حق امضاء تغییری حاصل نشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۱/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10132732
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳ و ۱۱/۴/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت توکا تولید اسپادان بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ بنمایندگی آقای جواد کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذرای توکا فولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی آقای احمد دادوند به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی توکا تدارک بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بنمایندگی آقای مجتبی حسینی بالام به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت نسوز قشم بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بنمایندگی آقای حسن صابریان به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و شرکت تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بنمایندگی آقای نصرت اله افتخاری به کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای خسرو لطفی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11377127
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی و خدماتی صنایع نسوز توکا سهامی خاص‌،‌ ثبت شده بشماره ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۶/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱) آقای منصور نصوحی به نمایندگی بازرگانی توکا تدارک سهامی خاص بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. در نتیجه سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح می‌باشد. آقای محمدجواد کریمی به نمایندگی شرکت تولیدی لاستیک‌های صنعتی مبارکه سهامی خاص بسمت رئیس هیئت مدیره آقای احمد دادوند به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای منصور نصوحی به نمایندگی شرکت بازرگانی توکا تدارک سهامی خاص و آقای حسن صابریان به نمایندگی شرکت نسوز قشم سهامی خاص عضو اصلی هیات مدیره و آقای نصرت اله افتخاری به نمایندگی شرکت توکا تولید اسپادان سهامی خاص عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند ضمنا در حق امضا تغییری حاصل نگردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۷/xxx۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9814184
آگهی افزایش سرمایه در شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۸۸ و ۲۰/۸/۸۸ سرمایه شرکت از محل مطالبات نقدی حال شده سهامداران به میزان ۷.xxx.xxx.xxx ریال و واریز نقدی طبق گواهی شماره xxx۱ ـ ۲۳/۶/۸۸ بانک سپه فولاد مبارکه به مبلغ xxx.xxx.xxx ریال از مبلغ ۱۶.xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ ۲۴.xxx.xxx.xxx ریال از طریق صدور سهام جدید به مبلغ اسمی افزایش یافت و ماده ۷ و ۸ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. ماده ۷ اصلاحی : سرمایه شرکت مبلغ ۲۴.xxx.xxx.xxx ریال

می باشد که تماما پرداخت شده است. ماده ۸ اصلاحی: سرمایه شرکت به ۲.xxx.xxx سهم ده هزار ریالی عادی با نام تقسیم گردیده و سهام ممتاز ندارد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۹/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11743468
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴ و ۱۸/۵/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱)آقای محمدجواد کریمی به نمایندگی شرکت تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه و آقای رسول سلیمانپور بنمایندگی شرکت بازرگانی توکا تدارک و آقای احمد دادوند بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد و آقای حسن صابریان بنمایندگی شرکت نسوز قشم و آقای نصرت اله افتخاری بنمایندگی شرکت توکا تولید اسپادان بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال و سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲) هیئت مدیره از بین خود آقای محمدجواد کریمی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای رسول سلیمانپور را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی حسینی بالام خارج از اعضاء را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق واسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد ۳) روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است۴) ترازنامه و صورتهای منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ به تصویب رسید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۵/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات