توسعه و عمران شهرستان نائین

شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260041071 (فعال)
6
افراد
15
آگهی‌ها
157
شماره ثبت
1376/12/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14684043
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه ، صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب مجمع رسید . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی مربوط به شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14095421
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: ناصر حیدریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد شاه صفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ایران خودرو سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و حسن شفیعی نیستانک به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و جواد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و امیر بصیری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال از تاریخ ۲۲/۰۲/xxx۷ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از سه عضو هیئت مدیره شامل ناصر حیدریان، امیر بصیری پور و حسن شفیعی نیستانک و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از دو عضو هیئت مدیره شامل امیر بصیری پور و حسن شفیعی نیستانک به همراه مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه بشرح زیر را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر سهامداران، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پیش بینی بودجه سالانه افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس، پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13924671
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی نایین به نشانی استان اصفهان شهرستان نائین بخش مرکزی شهر نائین - شهرک صنعتی - کوچه (کارخانه توسعه وعمران) - جاده اصفهان - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییریافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13838061
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر بصیری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۱۹/۰۲/xxx۷) تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13443016
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/xxx۶ موسسه حسابرسی داریاروش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12908904
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ ناصر حیدریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد شاه صفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ایران خودرو سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و حسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و جواد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم پوررمضان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از سه عضو هیئت مدیره شامل ناصر حیدریان، ابراهیم پوررمضان و حسن شفیعی و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از دو عضو هیئت مدیره شامل ابراهیم پوررمضان و حسن شفیعی به همراه مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه بشرح زیر را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر سهامداران، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پیش بینی بودجه سالانه افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس، پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12588155
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق واسناد مالی وتعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل ویکی از سه عضو هیئت مدیره شامل ناصر حیدریان ,ایراهیم پوررمضان وحسن شفیعی ودر غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره ویکی از دو عضو هیئت مدیره شامل ابراهیم پوررمضان وحسن شفیعی به همراه مهرشرکت وسایر مکاتبات اداری وعادی با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12504855
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱
پیرو آگهی تغییرات شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۶/۴/xxx۴ سمت برخی از اعضای هیات مدیره و صاحبان امضای مجاز اشتباه درج گردیده که صحیح ان به شرح ذیل می باشد :ناصرحیدریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی وتامین قطعات ایران خودرو سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ومحمد شاه صفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ایران خودرو سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل وحسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره وجواد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وابراهیم پوررمضان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۳/۳/xxx۵) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد مالی و تعهد آورشرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۳/xxx۴ تعیین گردید. مراتب بدین وسیله اصلاح و اعلام می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12259682
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۵۷ و‌شناسه‌ملی۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۴ موسسه حسابرسی آریان فراز باشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان حسابرس وبازرس اصلی وموسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.تراز مالی سال ۹۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12152853
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676449
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین سهامی عام شماره ثبت ۱۵۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۲/۲/۹۳ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۴/۲/۹۳ و دیگر ضمائم و نامه سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx/xxx مورخه ۲۲/۷/۹۳ وارده در مورخه ۲۳/۷/۹۳ سرمایه شرکت از مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال بمبلغ هشتاد میلیارد ریال افزایش یافت و ماده هشت اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد.
سرمایه شرکت: مبلغ هشتاد میلیارد ریال منقسم به هشتاد میلیون سهم xxx۰ ریالی بانام عادی می باشد.
مراتب در مورخه ۲۶/۷/۹۳ ثبت دفتر تغییرات گردید.
شxxxxxx۶ کفیل ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 394532

آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین سهامی عام بشماره ثبت xxx
شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۹/۸/۹۰ واصله در مورخ ۸/۹/۹۰ حدود و اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل معین و مشخص گردید:
هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۴۶ اساسنامه شامل بندهای ۷ لغایت ۱۹ و بندهای ۲۱ و ۳۰ را به مدیرعامل تفویض نمود.
۱ـ۲ـ هیئت مدیره بندهای ۵ و ۶ ماده ۴۶ را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود توضیح در مورد بند ۵ نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج از خدمت (در چهارچوب آیین نامه های شرکت) در اختیارات مدیرعامل می باشد.
مراتب در مورخه ۲۲/۹/۹۰ ثبت دفتر تغییرات گردید.
شxxxxxx ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11807532
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۷ شناسه‌ ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخه ۲۹/۸/۹۰ واصله در مورخ ۸/۹/۹۰ حدود و اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل معین و مشخص گردید:

هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۴۶ اساسنامه شامل بندهای ۷ لغایت ۱۹ و بندهای ۲۱ و ۳۰ را به مدیرعامل تفویض نمود.

۱ـ۲ـ هیئت‌مدیره بندهای ۵ و ۶ ماده ۴۶ را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود توضیح در مورد بند ۵ نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج از خدمت (در چهارچوب آیین‌نامه‌های شرکت) در اختیارات مدیرعامل می‌باشد.

مراتب در مورخه ۲۲/۹/۹۰ ثبت دفتر تغییرات گردید.

ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11314831
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱
به استناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخه ۸/۴/۹۰ واصله در مورخه ۲۹/۴/۹۰ تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمد.

۱ـ با عنایت به انتخاب مجدد شرکت گسترش و سرمایه‌گذاری ایران خودرو و شرکت خدمات بیمه ایران خودرو و شرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به عنوان عضو هیئت‌مدیره و با توجه به معرفی نمایندگان شرکتهای مذکور و با استناد ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت آقایان ابراهیم پوررمضان ـ بهنام ولی‌نژاد و ناصر حیدریان به ترتیب به عنوان نمایندگان شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو و شرکت خدمات بیمه ایران خودرو و شرکت ساپکو خواهند بود که نهایتاً نسبت به تعین سمت اعضاء هیئت‌مدیره رای‌گیری و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

الف ـ ناصر حیدریان به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و بهنام ولی‌نژاد به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت‌مدیره و جواد محمدی به عنوان نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و سید ابوالفضل رضوی و ابراهیم پوررمضان به عنوان عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10376112
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۰ واصله در مورخ ۱/۳/۹۰ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمد: ۱ ترازنامه و صورتهای سود و زیان سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی سپاهان تراز به عنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای عباس حیدری به عنوان بازرس علی‎البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید. ۴ معاملات مشمول مفاد ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت به تصویب رسید. مراتب در مورخه ۱۰/۳/۹۰ ثبت دفتر تغییرات گردید. ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات