کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان

شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260012385 (فعال)
10
افراد
20
آگهی‌ها
38
شماره ثبت
1329/6/18
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14897560
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 38 و شناسه ملی 10260012385
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آگاه تدبیر (حسابداران رسمی) با شناسه ملی 10100592389 بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزاد رای امین (حسابداران رسمی) به شناسه ملی 10320209455 بعنوان بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی 98 انتخاب گردیدند ش980822604787184  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14853019
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 38 و شناسه ملی 10260012385
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/06/1398 ابراهیم تفرشی به شماره ملی1261631757 به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح شستان (سهامی خاص) به شناسه ملی10103653560 به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ مهدی اخباری به شماره ملی1260427791 به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام) به شناسه ملی 10100401610 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ علی جهانگیر به شماره ملی1260576078 به نمایندگی از طرف سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح14003309503 به شناسه ملی به عنوان عضو هیئت مدیره ـ ناصر صامت به شماره ملی1261759486 به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی10103544384 به عنوان عضو و منشی هیئت مدیره ـ جواد نصیریان به شماره ملی0071651871 به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی10101339590 به عنوان عضو هیئت مدیره تاتاریخ 30/2/1400 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهداور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل معتبر می باشد. مدیرعامل جهت اداره شرکت اختیارات در چهار چوب قانون تجارت، اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره را دارا می باشد. به منظور تسهیل در انجام امور، اختیارات زیر به ایشان تفویض می گردد: 1 ـ نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. 2 ـ دریافت مطالبات، پرداخت دیون شرکت. 3 ـ اقامه هر گونه دعوای حقوقی وجزایی و دفاع از هردعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هریک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و... شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزایی و چه حقوقی، در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اراده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوی و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری و یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ـ با حق صلح یا بدون آن ـ واجرای حکم نهائی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مضنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوی و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم ٌ به و امور متشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. 4 ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت، هر شش ماه یک بار، و دادن آن به بازرس شرکت. 5 ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد وحساب سود و زیان شرکت. ش980723475130889  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14782713
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۸ و نامه شماره xxx۸ موخ ۰۷/۰۵/xxx۸ صادره از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰، شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید. ـ روزنامه اطلاعات و روزنامه رسالت بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14451652
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۲/xxx۷ و به استناد نامه شماره xxx۵۰ مورخ ۲۹/۱۰/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید شرکت در ۷۶ ماده و ۱۷ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید . محل شرکت در شهرستان کاشان ، بخش مرکزی ، شهر کاشان ، صنایع کارگاهی امیرکبیر ، خیابان ( فرعی بیستم ) ، خیابان ( ( فرعی اول ) ) ، پلاک ۰ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۶ تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14451642
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/xxx۷ و به استناد نامه شماره xxx۵۰ مورخ ۲۹/۱۰/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی xxx۶ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی آگاه تدبیر ( حسابداران رسمی ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا ( حسابداران رسمی ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۷ انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570230
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۶ و نامه شماره xxx۸/۲۰ مورخ ۰۴/۰۵/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه تدبیر (حسابداران رسمی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. اشخاص حقوقی ذیل به مدت دوسال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13133300
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر حسینی نژاد xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح xxxxxxxxx۶۰ رئیس هیئت مدیره و آقای علی رضا آهی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا xxxxxxxxx۸۴ نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هادی شیخ زین العابدینی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای رضا علائی کلجاهی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح xxxxxxxxx۰۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیدحسن حسینی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی خدمات مدیریت سرمایه مدار xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12906558
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ انتخاب گردیدند. تراز مالی سال xxx۴ تصویب شد. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12302441
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان سهامی‌عام به‌شماره ثبت ۳۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال xxx۳ شامل ترازنامه، صورت های سود (زیان) و جریان وجوه نقد مورد تصویب قرارگرفت. ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/ xxx۴ انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴، شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669790
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان سهامی‌عام ثبت شده بشماره ۳۸ شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
الف: باستناد صورتجلسه مورخ ۳۱/۲/xxx۳ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت: ۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ شرکت بتصویب رسید.
۲ـ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه حسابرسی بیات رایان شماره ثبتی xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا جم فرزند حسن با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
ب: باستناد صورتجلسه مورخ ۲/۵/xxx۲ مجمع عمومی بطور فوق العاده شرکت و برابر صورتجلسه مورخ ۲۲/۶/xxx۳ هیات مدیره شرکت.
۱ـ آقایان علی اصغر حسینی نژاد فرزند علی اکبر با کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح بسمت عضو غیر موظف و رئیس هیات مدیره و علیرضا آهی فرزند رجبعلی با کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از طرف شرکت توسعه نگاه پویا عضو غیر موظف و نائب رئیس هیات مدیره و آقایان هادی شیخ زین العابدینی فرزند بهائی با کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از طرف سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و محسن رسولیان فرزند عقیل با کدملی xxxxxxxxx بنمایندگی از طرف سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بسمت اعضاء غیر موظف هیات مدیره شرکت و آقای سید حسن حسینی فرزند سید مختار با کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو موظف و مدیرعامل شرکت از تاریخ ۲/۵/xxx۲ برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره شرکت متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1154838
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم سهامی عام شماره ثبت ۳۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
باستناد صورت جلسه مورخ ۲/۵/xxx۲ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/xxx۲
۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت بتصویب رسید.
۲ـ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور شماره ثبتی xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای نریمان ایلخانی فرزند علی اصغر ش ش xxx۳ متولد xxx۰ با کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۴ـ آدرس شعبه شرکت در تهران از محل قبلی به چهار راه ولیعصر (عج) روبروی پارک دانشجو کوچه شهید بالاور پلاک یک با کدپستی xxx۱۳ـ xxx۱۶ تغییر یافت.
۵ـ اشخاص حقوقی ذیل بسمت اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند: الف: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ب: شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ج: شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ د: سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (سانا) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ه : شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 967805
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم گلستان سهامی عام شماره ثبت ۳۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
باستناد صورت جلسه مورخ ۲۶/۲/۹۱ مجمع عمومی عادی سالیانه
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت بتصویب رسید.
۲ـ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ برابر صورت جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۹۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت
۴ـ موسسه حسابرسی ترازنما همکاران شماره ثبت xxx۳۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس اصلی و بازرس قانونی و آقای حمید رضا معلم فرزند حسن شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد xxx۴ کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10908187
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم گلستان سهامی عام شماره ثبت ۳۸شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
باستناد صورت جلسه مورخ ۲۶/۲/۹۱ مجمع عمومی عادی سالیانه

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت بتصویب رسید.

۲ـ‌ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۳ـ برابر صورت جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۹۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت

۴ـ موسسه حسابرسی ترازنما همکاران شماره ثبت xxx۳۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس اصلی و بازرس قانونی و آقای حمید رضا معلم فرزند حسن شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد xxx۴ کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679283
آگهی تصمیمات هیئت مدیره شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان سهامی عام شماره ثبت ۳۸شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
باستناد صورت جلسه مورخ ۲۲/۳/۹۱ هیئت مدیره شرکت آقایان علی اصغر حسینی نژاد به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح عضو و بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا آهی به نمایندگی از طرف شرکت توسعه نگاه پویا عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان رضا کاظمی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار و محسن رسولیان به نمایندگی از طرف سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و هادی شیخ زین العابدینی به نمایندگی از طرف سرمایه گذاری توسعه ملی بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند و آقای سید حسین حسینی بسمت مدیرعامل شرکت منصوب شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا اصلی هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10216735
آگهی تصمیمات هیئت مدیره شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان سهامی عام شماره ثبت ۳۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
باستناد صورت جلسه مورخ ۲۲/۳/۹۱ هیئت مدیره شرکت آقایان علی اصغر حسینی نژاد به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح عضو و بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا آهی به نمایندگی از طرف شرکت توسعه نگاه پویا عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان رضا کاظمی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار و محسن رسولیان به نمایندگی از طرف سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و هادی شیخ زین العابدینی به نمایندگی از طرف سرمایه گذاری توسعه ملی بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند و آقای سید حسین حسینی بسمت مدیرعامل شرکت منصوب شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا اصلی هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10121526
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۸ شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
الف: باستناد صورت جلسه مورخ ۲۵/۷/۹۰ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موسسه حسابرسی ترازنما همکاران بعنوان بازرس اصلی و حسابرسی قانونی و آقای حمیدرضا معلم بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ب: باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۵/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۵/۹۰، آقایان اصغر حسینی نژاد بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و علیرضا آهی بنمایندگی از طرف شرکت توسعه نگاه پویا بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان رضا کاظمی بنمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار و محسن رسولیان بنمایندگی از طرف سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای هادی شیخ زین العابدینی بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی بسمت عضو و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10285725
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
باستناد صورت جلسه مورخ ۱۰/۵/۹۰ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده: ۱ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهیهای شرکت تعیین شد. ۲ اشخاص ذیل بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند: الف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)، ب سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)، ج شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص)، د شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص)، ه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح. رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9909360
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
باستناد صورت جلسه مورخ ۲۸/۲/۹۰ مجمع عمومی عادی سالیانه:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ شرکت بتصویب رسید.

۲ـ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهیهای شرکت تعیین شد.

۳ـ موسسه دایا رایان بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای علی امانی بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11977949
آگهی تغییر محل شعبه شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۸ شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
باستناد صورت جلسه مورخ ۱۶/۱۱/۸۹ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مرکز شعبه شرکت در تهران از محل قبلی به کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج ساختمان ارج انتقال یافت.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10309345
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان سهامی عام ثبت شده به شماره ۳۸ شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۳۸۵
به استناد صورتجلسه مورخ ۱۶/۳/xxx۹ مجمع عمومی عادی سالیانه ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ شرکت به تصویب رسید ۲ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهییهای شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا و آقای مجتبی علی میرزائی به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انخاب شدند. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات