ریسندگی و بافندگی کاشان

شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260001755 (فعال)
11
افراد
16
آگهی‌ها
5
شماره ثبت
1313/9/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14338603
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۱۷۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مؤسسه حسابرسی مدبران امین (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بسمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت، مؤسسه حسابرسی برنا اندیشان رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان و زیان انباشته دوره ی عملکرد سال مالی xxx۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی و دعوتنامه های مجامع انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13329055
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۱۷۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۵ آقای جواد دشتی زاده کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رییس هیات مدیره و حسین دیگبری کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و محسن غفاریان کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت منشی هیات مدیره و علی صابری کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و عباس آقا گیاهی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رییس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضای کلیه اسناد، مراسلات، قراردادها، چک‌ها، بروات بانکی و غیر بانکی و بطور کلی اوراق تعهدآور با مهر شرکت و امضای مدیرعامل و یک نفر دیگر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره معتبر خواهد_بود. اوراق و دستورالعمل‌های داخلی کارخانه و دوائر مربوطه به امضاء مدیرعامل شرکت منفردا تنظیم خواهد_شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13329063
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۱۷۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۸/xxx۵ آقای جواد دشتی زاده کدملی xxxxxxxxx۱ و حسین دیگبری کدملی xxxxxxxxx۳ و محسن غفاریان کدملی xxxxxxxxx۶ و علی صابری کدملی xxxxxxxxx۰ و عباس آقا گیاهی کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی و خانم باهره غفاریان کدملی xxxxxxxxx۸ و فاطمه گیاهی کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مدبران امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی یکتا اندیشان بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال ۹۲ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1699693
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان سهامی‌عام ثبت شده به شماره ۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۱۷۵۵
باستناد صورتجلسه مورخ ۵/۷/xxx۳ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره شرکت مورخ ۲۷/۷/xxx۳
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ آقایان حسین دیگبری فرزند نعمت الله با کدملی xxxxxxxxx۲ عضو و بسمت رئیس هیات مدیره و جواد دشتی زاده فرزند آقامحمد با کدملی xxxxxxxxx۱ عضو و نائب رئیس هیات مدیره و محسن غفاریان فرزند حسین با کدملی xxxxxxxxx۶ عضو و منشی هیات مدیره و آقایان عباس گیاهی فرزند محمدآقا با کدملی xxxxxxxxx۶ و علی صابری فرزند آقا احمد با کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره و آقای حسینعلی سعیدی فرزند آقا حسین با کدملی xxxxxxxxx۹ عضو علی البدل هیات مدیره و بسمت مدیرعامل شرکت و آقای سعید ربانی فرزند علی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل با اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره شرکت متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676679
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان سهامی عام شماره ثبت ۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۱۷۵۵
باستناد صورت جلسه مورخ ۲۵/۵/xxx۳ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت بتصویب رسید.
۲ـ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه حسابرسی مدیران امین شماره ثبتی xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی اسماعیلی شیرازی فرزند احمد علی ش ش xxx متولد xxx۴ با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1031745
آگهی تصمیمات هیئت مدیره شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان سهامی عام شماره ثبت ۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۱۷۵۵
باستناد صورت جلسه مورخ ۱۴/۱/۹۲ هیئت مدیره شرکت آقای مهندس سعید ربانی فرزند علی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و آقای مهندس جواد دشتی زاده فرزند آقا محمد کد ملی xxxxxxxxx۱ رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از آقایان عباس آقا گیاهی فرزند محمد آقا کد ملی xxxxxxxxx۶ و سید حمید رضا کاظمی علوی فرزند سید احمد کد ملی xxxxxxxxx۰ متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1009443
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان سهامی عام شماره ثبت ۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۱۷۵۵
باستناد صورت جلسه مورخ ۸/۱۲/۹۱ هیئت مدیره شرکت. آقای جواد دشتی زاده فرزند آقا محمد با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس آقا گیاهی فرزند محمد آقا با کد ملی xxxxxxxxx۶ عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید حمیدرضا کاظمی علوی فرزند سید احمد با کد ملی xxxxxxxxx۰ عضو و منشی هیئت مدیره و آقای سعید ربانی فرزند علی با کد ملی xxxxxxxxx۷ عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب و آقای ناصر صامت فرزند حسین با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل شرکت منصوب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس و یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 971882
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان سهامی عام شماره ثبت ۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۱۷۵۵
باستناد صورت جلسه مورخ ۲۹/۹/۹۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت بتصویب رسید.
۲ـ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مدبّران امین بشماره ثبتی xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای علی اسماعیلی شیرازی، فرزند احمد علی بشماره شناسنامه xxx، تاریخ تولد ۲۱/۷/xxx۴ با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726984
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان سهامی خاص شماره ثبت ۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۱۷۵۵
باستناد صورت جلسه مورخ ۲۹/۴/xxx۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت بتصویب رسید.
۲ـ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه حسابرسی مدبران امین (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و آقای علی اسماعیلی شیرازی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10372466
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان سهامی خاص شماره ثبت ۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۱۷۵۵
باستناد صورت جلسه مورخ ۲۹/۴/xxx۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت بتصویب رسید. ۲ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی مدبران امین (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و آقای علی اسماعیلی شیرازی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 425828

آگهی تغییرات شرکت رِیسندگِی و بافندگِی کاشان
سهامِی عام ثبت شده به شماره ۵
شماره شناسه ملِی xxxxxxxxx۵۵
به استناد صورتجلسه مورخ ۱۷/۹/۹۰ مجمع عمومِی سالِیانه و هِیئت مدِیره
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زِیان سال مالِی xxx۸ شرکت به تصوِیب رسِید.
۲ـ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهِیهاِی شرکت تعِیِین شد.
۳ـ موسسه حسابرسِی مدبران امِین به عنوان حسابرس اصلِی و بازرس قانونِی شرکت و آقاِی علِی اسماعِیلِی شِیرازِی به سمت بازرس علِی البدل شرکت براِی مدت ِیکسال انتخاب شدند.
۴ـ آقاِی جواد دشتِی زاده عضو و رئِیس هِیئت مدِیره و آقاِی ناصر صامت عضو و ناِیب رئِیس هِیات مدِیره و مدِیرعامل شرکت و آقاِیان عباس گِیاهِی و مصطفِی رحِیمِی و داود محمدپور بسمت اعضاء اصلِی هِیئت مدِیره شرکت براِی مدت دو سال انتخاب شدند.
کلِیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدِیرعامل و رئِیس هِیئت مدِیره و در غِیاب مدِیرعامل با امضاء رئِیس و ِیکِی از اعضاء هِیئت مدِیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11866308
آگهی تغییرات شرکت رِیسندگِی و بافندگِی کاشان سهامِی عام ثبت شده به شماره ۵ شماره شناسه ملِی ۱۰۲۶۰۰۰۱۷۵۵
به استناد صورتجلسه مورخ ۱۷/۹/۹۰ مجمع عمومِی سالِیانه و هِیئت مدِیره

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زِیان سال مالِی xxx۸ شرکت به تصوِیب رسِید.

۲ـ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهِیهاِی شرکت تعِیِین شد.

۳ـ موسسه حسابرسِی مدبران امِین به عنوان حسابرس اصلِی و بازرس قانونِی شرکت و آقاِی علِی اسماعِیلِی شِیرازِی به سمت بازرس علِی البدل شرکت براِی مدت ِیکسال انتخاب شدند.

۴ـ‌آقاِی جواد دشتِی زاده عضو و رئِیس هِیئت مدِیره و آقاِی ناصر صامت عضو و ناِیب رئِیس هِیات مدِیره و مدِیرعامل شرکت و آقاِیان عباس گِیاهِی و مصطفِی رحِیمِی و داود محمدپور بسمت اعضاء اصلِی هِیئت مدِیره شرکت براِی مدت دو سال انتخاب شدند.

کلِیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدِیرعامل و رئِیس هِیئت مدِیره و در غِیاب مدِیرعامل با امضاء رئِیس و ِیکِی از اعضاء هِیئت مدِیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9560460
آگهی تغییرات هیئت مدیره شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان سهامی عام بشماره ثبت ۵ شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۱۷۵۵
به استناد صورتجلسه مورخ ۳۱/۱/۹۰ هیئت مدیره شرکت آقای مهندس جواد دشتی زاده بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حسین تمنائی نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان عباس گیاهی و حمیدرضا بار فروش مقدم و علیرضا لقمان به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند و آقای مهندس ناصر صامت به سمت مدیر عامل شرکت منصوب شد .

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با امضا یکی از اعضا متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود .

رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11810918
آگهی تغییرات هیئت‌مدیره شرکت ریسندگی وبافندگی کاشان سهامی‌عام ثبت شده به شماره ۵ شماره شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۰۰۱۷۵۵
به استناد صورتجلسه مورخ ۳۱/۱/xxx۰ هیئت‌مدیره شرکت

آقای مهندس جواد دشتی‌زاده به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسین تمنائی نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقایان عباس گیاهی و حمیدرضا بارفروش مقدم و علیرضا لقمان به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره انتخاب شدند و آقای مهندس ناصر صامت به عنوان سرپرست شرکت نساجی کاشان منصوب گردید.

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود

رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10538285
آگهی تغییرات هیئت مدیره شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان سهامی عام ثبت شده به شماره ۵ شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۱۷۵۵
به استناد صورتجلسه مورخ ۸/۱۰/۸۹ هیئت مدیره شرکت و برابر صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخ ۳۰/۱/۸۹ شرکت تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. آقایان مهندس جواد دشتی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین تمنائی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان علیرضا لقمان و عباس گیاهی و حمیدرضا بارفروش مقدم به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. و آقای داود محمدپور به عنوان سرپرست کارخانجات ریسندگی و بافندگی کاشان منصوب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره باتفاق سرپرست شرکت و در غیاب سرپرست با امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10416987
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان سهامی عام بشماره ثبت ۵ و شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۱۷۵۵
بموجب صورت جلسه مورخ ۳۰/۱/۸۹ مجمع عمومی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۸۹: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ شرکت بتصویب رسید. ۲ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ مؤسسه حسابرسی مدبران امین بعنوان حسابرس و آقای علی اسماعیلی شیرازی بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ آقای مهندس علیرضا لقمان عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای مهندس جواد دشتی زاده عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین تمنایی بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بسمت منشی هیئت مدیره و خانم‌ها فرزانه بارفروش مقدم و مژده میرباقری بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان حمیدرضا بارفروش مقدم و عباس گیاهی بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت باقی لغایت ۱۹/۲/xxx۰ انتخاب شدند و آقای مهندس سیبویه منیعی بسمت مدیرعامل شرکت منصوب شدند. ۵ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت باامضاء مدیرعامل باتفاق نایب رئیس در غیاب نایب رئیس باامضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات