آرتا معدن ساوالان

شرکت آرتا معدن ساوالان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10240115950 (فعال)
20
افراد
18
آگهی‌ها
513138
شماره ثبت
1389/4/12
تاریخ تأسیس

اشخاص آرتا معدن ساوالان

در این بخش تمامی اشخاصی که در آرتا معدن ساوالان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های مادر آرتا معدن ساوالان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در آرتا معدن ساوالان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه آرتا معدن ساوالان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که آرتا معدن ساوالان در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14552465
آگهی تغییرات شرکت آرتا معدن ساوالان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۳۱۳۸ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۵۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : آدرس شرکت به نشانی : تهران - ونک - خیابان شیخ بهایی شمالی خیابان ده ونک پلاک ۳ طبقه ۴ واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14467063
آگهی تغییرات شرکت آرتا معدن ساوالان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۳۱۳۸ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۵۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۳۱/۶/۹۷ بتصویب رسید . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی آقای علیرضا بابارئیسی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی آقای منصور شمس احمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14257800
آگهی تغییرات شرکت آرتا معدن ساوالان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۳۱۳۸ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۵۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدر: تهران ـ ونک خیابان ملاصدرا ـ خیابان شیخ بهایی جنوبی کوچه مفتاح پلاک ۳۱ (۲۹) کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14211043
آگهی تغییرات شرکت آرتا معدن ساوالان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۳۱۳۸ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۵۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مهدی پرنیان بریرانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صنعت و تجارت آداک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و فاطمه سیدی به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گسترش آتیه آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مریم انصاری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت علم و فن آوری آکام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مجید انصاری کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و فریبا حسین خانی کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند ـ کلیه چکها و سفته ها و سایر اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی و قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا نامه های اداری و مالی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14133513
آگهی تغییرات شرکت آرتا معدن ساوالان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۳۱۳۸ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۵۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی پرنیان بریرانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صنعت و تجارت آداک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه سیدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گسترش آتیه آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم انصاری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت علم و فن آوری آکام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید انصاری کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فریبا حسین خانی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه چکها و سفته ها و سایر اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا نامه های اداری و مالی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره در چارچوب اساسنامه شرکت می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14133503
آگهی تغییرات شرکت آرتا معدن ساوالان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۳۱۳۸ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۵۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنعت و تجارت آداک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت گسترش آتیه آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ شرکت علم و فن آوری آکام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ آقای مجید انصاری کدملی xxxxxxxxx۱ خانم فریبا حسین خانی کدملی xxxxxxxxx۳.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13807145
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص علم و فن آوری آکام درتاریخ ۱۸/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارزیابی کسب و کار و طرح‌های نوآورانه، معاضدت در اداره امور تجاری، بررسی تجاری، ظرفیت سازی برای برنامه ریزی و مدیریت پروژه‌ها، مشارکت و توسعه طرح‌های نوآورانه، فروش محصولات نوآورانه، تأمین مالی و مشارکت پروژه‌ها، طرح‌ها، ایده‌ها و شرکت‌های نوآوری و فروش مشارکت‌ها، مدیریت کسب و کار، تجاری سازی برند و اختراعات و ایده، انتقال دانش فنی، تأمین مالی از طریق جذب سرمایه و سرمایه گذاری مشترک با دیگر گروه‌های سرمایه گذاری، بررسی و مشاوره و نظارت و اجرا و خدمات در زمینه واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی و نفت و گاز و انرژی، نظارت در توسعه و انجام خدمات مهندسی مخازن نفت و گاز در داخل و خارج از کشور، مشارکت در تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی، کشاورزی، ساختمانی، انرژی و نفت، انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی اعم از تهیه و تولید و توزیع ساخت و مونتاژ تجهیزات راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی و صنایع مادر و ماشین الات و تجهیزات تولید و صنعتی و همچنین خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انجام سرمایه گذاری در راستا و اهداف مورد نیاز شرکت، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت درمناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی وریالی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجادشعب درداخل وخارج ازکشور، شرکت درنمایشگاهها و همایشها و سمینارها و کنفرانسهای داخلی و خارجی. (پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک خیابان خوارزمی خیابان ملاصدرا پلاک xxx مجتمع پزشکی صدرا طبقه چهارم واحد ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن بانام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال به موجب گواهی با نکی شماره xxx۰/xxx/۹۶ مورخ ۹/۱۰/۹۶ نزد بانک سامان شعبه ملا صدراتوسط سهامداران پرداخت گردید. و الباقی مانده از سرمایه اولیه در تعهد پرداخت سهامداران می‌باشد اولین مدیران: شرکت آرتا معدن ساوالان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی خانم فریبا حسین خانی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت صنعت و تجارت آداک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ با نمایندگی آقای علیرضا پرکاری همدان با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش آتیه آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی خانم مهسا باستانی دهبنه با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه ارقام نگر آریا به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم پروین کریمی طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13710870
آگهی تغییرات شرکت آرتا معدن ساوالان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۳۱۳۸ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۵۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دایارهیافت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13529244
آگهی تغییرات شرکت آرتا معدن ساوالان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۵۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آدرس شرکت از نشانی: اردبیل - میدان شیخ صفی، خیابان سعدی، کوچه سعدی یکم، بن بست طاحونه پلاک ۴۳ کدپستی xxxxxxxxx۶ به نشانی: تهران - ضلع جنوبی ملاصدرا، بعد از شیخ بهایی جنوبی، پلاک xxx، طبقه ۴، واحد ۱۲، کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13569030
آگهی تغییرات شرکت آرتا معدن ساوالان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۳۱۳۸ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۵۹۵۰
به موجب نامه شماره xxx مورخ ۳/۵/۹۶ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اردبیل و مستند به صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۸/۳/۹۶ مرکز اصلی شرکت آرتا معدن ساوالان سهامی عام به نشانی تهران، ضلع جنوبی ملاصدرا، بعد از شیخ بهایی جنوبی، پلاک xxx، طبقه ۴، واحد ۱۲، کدپستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تحت شماره xxxxxx به ثبت رسیده_است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13347537
آگهی تغییرات شرکت آرتا معدن ساوالان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۵۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم‌ها پروین کریمی طاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۵، مریم انصاری بشماره ملی xxxxxxxxx۱، زهرا مومنی طاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۲، فریبا حسین خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مجید انصاری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیران شرکت به مدت دو سال تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13347533
آگهی تغییرات شرکت آرتا معدن ساوالان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۵۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم پروین کریمی طاهری با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره خانم مریم انصاری به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مجید انصاری با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره خانم زهرا مومنی طاهری با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره خانم فریبا حسین خانی با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره هیئت مدیره خانم فریبا حسین خانی با کدملی xxxxxxxxx۳ را به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب نمود. و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا ممهور به مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12789846
آگهی تغییرات شرکت آرتا معدن ساوالان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۵۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه مورخ ۳۱/ ۶/ ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارهیافت به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/ ۶/ ۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه ابتکار بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12494098
آگهی تغییرات شرکت آرتا معدن ساوالان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۵۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. گزارشات هیئت مدیره مربوط به عملکرد سال مالی ۳۱/۶/۹۳ و نیز گزارش بازرس قانونی و حسابرس قرائت گردید و صورتهای مالی شامل ترازنامه مورخ ۳۱/۶/۹۳ و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت.موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریان فراز بشماره ملی xxxxxxxxx۳۶ به عن ـ ـ وان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بشماره ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ انتخاب گردیدندروزنامه ابتکار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.شرکت گروه آتیه ساوالان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰، شرکت افق آتیه ساوالان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت حامی آتیه ساوالان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت تولیدی فرآورده های نوشیدنی تسنیم نوش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شرکت گردشگری آتیه ساوالان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال برگزیده شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12494097
آگهی تغییرات شرکت آرتا معدن ساوالان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۵۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا فتحی نیا با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه آتیه ساوالان(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای مهدی رادان به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت افق آتیه ساوالان(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای یعقوب عزیززاده با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت حامی آتیه ساوالان (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای کامران پاکیزه با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تسنیم نوش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳به عنوان عضو هیئت مدیره آقای رسول حیدری با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گردشگری آتیه ساوالان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای رسول حیدری با کدملی xxxxxxxxx۱ را به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا ممهور به مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1368206
آگهی تصمیمات در شرکت آرتا کن ساوالان (سهامی عام ) ثبت شده به شماره ۹۰۸۱ شناسه ملی۱۰۲۴۰۱۱۵۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۲/۰۹/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ـ نام شرکت از آرتا کن ساوالان به شرکت آرتا معدن ساوالان تغییر و در نتیجه ماده دو اساسنامه آن بشرح فوق اصلاح یافته است.
۲ـ موضوع فعالیت قبلی شرکت ابطال و موارد ذیل به جای موضوعات قبلی مندرج در ماده سه اساسنامه شرکت جایگزین گردیده است:
ـ سرمایه گذاری و مشارکت در اکتشافات, استخراج و فرآوری معادن, ایجاد, احداث و بهره برداری از واحدهای تولیدی, صنعتی, معدنی, معادن فلزی و غیرفلزی و تولید کنسانتره های معدنی در داخل و خارج از کشور.
ـ سرمایه گذاری, مشارکت در طراحی, مهندسی, مدیریت اجرایی واحدهای صنعتی و معدنی.
ـ انجام کلیه امور بازرگانی و تولیدی اعم از صادرات و واردات از جمله در امور برنامه ریزی, سرمایه گذاری در محصولات, تجهیزات, ماشین آلات, قطعات یدکی, مواداولیه, تجهیزات سخت افزاری و مهندسی.
انجام فعالیتهای پیمانکاری مشاوره مدیریت و دانش فنی و تحلیل گری در حوزه معادن و صنایع معدنی در داخل و خارج از کشور.
اکتشاف, استخراج و بهره برداری از معادن تولید کنسانتره از موادمعدنی و ایجاد و ذوب فلزات,
ـ اخذ نمایندگی موسسات و شرکتهای تولیدی و صنعتی, خدماتی و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت.
ـ اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری و مالی داخل و خارجی.
ـ اداره کردن , تاسیس یا مشارکت در واحدها و شرکتهای با فعالیت مشابه یا مکمل فعالیت شرکت.
ـ احداث کارخانجات فرآوری مواد معدنی شامل نصب و راه اندازی تجهیزات و ماشین آلات صنعتی و معدنی و انتقال مواد و تعمیرات ماشین آلات.
ـ استفاده از ابزارهای مالی و چهارچوب قوانین و مقررات جاری در بازارهای داخلی و بین المللی.
ـ انعقاد قراردادهای پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی و بهره برداری از معادن فرآوری آن و مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش, صادرات و واردات و کلیه امور عملیاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.
شxxxxxx۴ ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1113574
آگهی تصمیمات در شرکت آرتا کن ساوالان (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۹۰۸۱ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۵۹۵۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ که از لحاظ امضاء ذیل دفاتر در تاریخ ۱۸/۴/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ـ مجمع نسبت به عزل هیئت مدیره سابق اقدام و شرکت گروه آتیه ساوالان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت گردشگری آتیه ساوالان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت حامی آتیه ساوالان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت افق آتیه ساوالان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت تولیدی فرآورده های نوشیدنی تسنیم نوش سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید بمانی محمدآبادی به شماره ی کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب گردیدند.
۳ـ آدرس شرکت از آدرس قبلی به آدرس اردبیل خیابان امام خمینی نرسیده به چهارراه امام خمینی روبروی فرمانداری سابق مجتمع تجاری اداری مروارید طبقه ۵ کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۴ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال تا روز آخر اسفند ماه همان سال به اول مهر ماه هر سال تا پایان شهریور ماه سال بعد تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۵ـ برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۶/۱۲/۹۱ آقای علیرضا فتحی نیا به نمایندگی شرکت آتیه ساوالان بسمت رئیس هیئت مدیره، رسول حیدری به نمایندگی شرکت افق آتیه ساوالان بسمت نائب رئیس، آقای یعقوب عزیززاده به نمایندگی شرکت حامی آتیه ساوالان بسمت عضو هیئت مدیره، آقای کامران پاکیزه به نمایندگی شرکت تولیدی فرآورده های تسنیم نوش بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا فدایی به نمایندگی شرکت گردشگری آتیه ساوالان بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال و آقای حمیدرضا فدایی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید.
۶ـ امضاء کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۴ ثبت شرکتهای اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9994574
آگهی تاسیس شرکت آرتا کن ساوالان (سهامی‌‌عام)
شرکت فوق در تاریخ۱۲/۴/xxx۹ تحت شمارهxxx۱ و شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۲/۴/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابتکار و ابتکار آگهی میشود.

۱ـ موضوع شرکت: اقدام به تهیه محصولات و ارائه خدمات قوطی آلومینیومی و قوطی پلاستیکی نوشیدنیها (کن)، اقدام به هرگونه فعالیت تجاری بویژه فعالیتهای بازرگانی، صادرات و واردات انواع کالاها و محصولات مجاز، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها، شرکتهای بیمه، موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات ‌و عقد قرارداد با کلیه سازمانها، نهادها، وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل یا خارج ازکشور با رعایت قانون بازار اوراق بهادار و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، تاسیس و راه‌اندازی انواع شرکتها و مشارکت در ‌سرمایه طرحها و پروژه‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت برابر مقررات و با رعایت تشریفات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، انجام کلیه امور و فعالیتهایی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و مفید باشد و یا درجهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان اردبیل، شهر اردبیل، میدان شیخ‌صفی خیابان سعدی کوچه سعدی۱ نبش بن‌بست طاحونه پ۴۳.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهمxxx/۱ریالی که تعداد یک میلیون سهم با نام میباشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/xxx۱ مورخ۱۵/۲/xxx۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه اردبیل و همچنین مبلغxxx/xxx/xxx ریال بموجب پذیره‌نویسی طی گواهی بانکی شماره۰ مورخ۱۵/۲/xxx۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای رائف طاحونه به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ شرکت تولیدی صنعتی آرپانوش سهامی‌خاص به شماره‌ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای انور روزچنگ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای اسداله سیفی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای افشین رادمنش به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ۵ـ شرکت تولیدی و صنعتی خورشید زریوار سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۸۹ با نمایندگی آقای یداله روزچنگ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ۵ـ اقای علیرضا فتحی‌نیا (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای آرمین ابوترابی به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای مهدی محمدحسین‌زاده به عنوان بازرس علی‌البدل.

ثبت شرکتهای واحد ثبتی اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات