سرمایه گذاری استان اردبیل

شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10240091766 (فعال)
8
افراد
13
آگهی‌ها
6190
شماره ثبت
1385/7/22
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری استان اردبیل

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری استان اردبیل دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13979320
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورتهای مالی اعم از جریان وجوه نقد و گزارش سود وزیان و یادداشت‌های توصیفی برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۶ تصویب شد. در راستای انتخاب بازرس قانونی برای دوره جدید سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۷ و رای گیری کتبی بعد از جمع آوری آراء، موسسه حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادارسیاق نوین جهان به عنوان بازرس اصلی قانونی و حسابرس شرکت انتخاب و موسسه حسابرسی رهبین به عنوان عضو علی البدل شرکت به مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های قانونی شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13473032
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای بابک آذری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازشرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اردبیل به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای محمدآستانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره، آقای سیدرایت میرمجیدی هشجین به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازشرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خلخال به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای بهنام پورصادق به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مشکین شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13347507
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اردبیل به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بیله سوار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خلخال به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مشگین شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان اعضای حقوقی اصلی هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل برای دوره جدید انتخاب شدند. شرکت تعاونی عدالت شهرستان نیر به عنوان عضو علی البدل اول و شرکت تعاونی عدالت شهرستان کوثر به عنوان عضو علی البدل دوم برای دوره جدید به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13294469
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید صورتهای مالی اعم از ترازنامه، صورت سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد و گزارش فعالیت هیئت مدیره، یاداشتهای توضیحی وسایر برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ به اتفاق آراء تصویب و مورد تائید اعضاء قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به شماره ثبت xxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی قانونی و حسابرس شرکت انتخاب و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به شماره ثبت xxx۷ به عنوان عضو علی البدل شرکت به مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات به عنوان روزنامه رسمی جهت درج آگهی‌های قانونی شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701259
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه، سود وزیان، صورت گردش جریان وجوه نقد و گزارش حسابرس بازرس قانونی و گزارش فعالیت هیئت مدیره) منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به شماره ثبت xxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی وقانونی و. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل قانونی شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل برای مدت یکسال مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669667
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک اذری به کدملی xxxxxxxxx۲ از سوی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اردبیل به عنوان نماینده حقیقی جهت تصدی حقوقی هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل معرفی و با عضویت نامبرده در سمت هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل موافقت گردیده است ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12477950
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري استان اردبيل شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ولی مستی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از تعاونی سهام عدالت مشکین شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت رئیس هیات مدیره و ـ آقای محمدآستانی به شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از تعاونی سهام عدالت نمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و ـ آقای کرامت مهری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از تعاونی سهام عدالت پارس آباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای رایت میرمجیدی هشجین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از تعاونی سهام عدالت خلخال به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای سجاد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.وامضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک / سفته / بروات/ قراردادها/ عقود اسلامی با امضاء متفق رئیس هیات مدیره (ودر غیاب وی نائب رئیس هیات مدیره) و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل معتبر خواهد بود.) مرکز اصلی شرکت: ماده ۵ اساسنامه نشانی جدید دفتر مرکزی شرکت به نشانی اردبیل ـ خیابان ملت ـ اول خیابان بیضاء اردبیلی (اسماعیل بیگ)، سمت راست، طبقه اول واحد ۱و ۲ کد پستی xxxxxxxxx۶روبروی سامسونگ طاها تعیین و تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12353592
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری استان اردبیل (سهامی‌عام)به‌شماره‌ثبت ۶۱۹۰ و شناسه‌ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره حقوقی شرکت به مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اردبیل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان پارس آباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خلخال به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مشکین شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کوثربه شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شرکت تعاونی شهرستان بیله سوار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به ترتیب به سمت عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند. گزارش عملکرد وفعالیت هیئت مدیره، گزارش بازرس قانونی به انضمام ترازنامه، صورتهای مالی، صورت سود وزیان وصورت گردش جریان وجوه نقد منتهی به تاریخ xxx/۹۳مورد تصویب اعضاء مجمع صاحبان سهام قرار گرفت. موسسه حسابرسی وخدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس قانونی اصلی وموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی قانونی شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1170926
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل سهامی عام شماره ثبت ۶۱۹۰ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۵/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان برابر سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 948799
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل سهامی عام شماره ثبت ۶۱۹۰ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید.
۱ـ ترازنامه و صورتهای سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی آریا بهروش بسمت بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولائی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و تواماً نشریه محلی عصر اردبیل جهت درج آگهی های قانونی بعدی و درج تصمیمات و تغییرات ثبتی شرکت انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9846305
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل سهامی عام شماره ثبت ۶۱۹۰ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

۱ـ ترازنامه و صورتهای سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی آریا بهروش بسمت بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولائی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی‌البدل بمدت یک سال برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و تواماً نشریه محلی عصر اردبیل جهت درج آگهی‌های قانونی بعدی و درج تصمیمات و تغییرات ثبتی شرکت انتخاب گردیدند.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10958242
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل (سهامی خاص )ـ ثبت به شماره ۶۱۹۰ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۳/۵/۹۰ و به موجب نامه شماره xxxxxx/xxx مورخه ۴/۵/۹۰ سازمان بورس و اراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاد گردیده است.

۱ـ نوع شرکت از سهامی خاص به (سهامی عام ) تبدیل گردید. ۲ـ اساسنامه آن مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب رسیده است. ۳ـ اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام بشرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد.

(*) نام و شماره ثبت شرکت : سرمایه گذاری استان اردبیل (سهامی عام ) ثبت شده به شماره xxx۰

(*) موضوع شرکت : الف : موضوع فعالیت اصلی : ۱ـ سرمایه‌گذاری در سهام . سهم الشرکه واحد های سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، و موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیاید ۲ـ سرمایه گذاری درسایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رایانه‌ای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمیدهد. ( پس از اخذ مجوز ازمراجع ذیصلاح). ب: موضوع فعالیت فرعی : ۱ـ سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه‌گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز. ۲ـ سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رایانه‌ای شرکتها، موسسات یاصندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه‌ بیابد. ۳ـ‌سرمایه‌گذاری در سایر دارای‌ها از جمله دارایی‌ها فیزیکی پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع. ۴ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله :۴ ـ۱ـ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری . ۴ـ۲ـ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار . ۴ـ۳ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار. ۴ـ۴ـتضمین نقد شوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار. تبصره یک : ترکیب دارائی های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می شود، ولی در هر حال شرکت باید اکثر دارائی‌های خود را (که از نصف دارائی های شرکت کمتر نخواهد بود.) با رعایت نصاب‌های مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود، اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه ها و دارائی‌های موضوع فعالیت اصلی به نوعی دیگر شرکت موقتاً می تواند بخشی از این دارائیها را به صورت دارائیها و سرمایه‌گذاری‌هایی موضوع فعالیت فرعی نگهداری نماید.

تبصره دو: شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تسهیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح نماید و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشد. ( پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح) .

(*) مرکز اصلی شرکت : اردبیل ـ شهرک سبلان ـ فاز ۱ـ خیابان خیرین ـ ۲۰ متری گلستان ـ قطعه xxx ـ کدپستی xxx۵۷ـ xxx۹۷

( * ) مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

( *) سرمایه شرکت : مبلغ پنج میلیون ریال که به ۵ هزار سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم که تماماً تادیه شده است .

(*) مشخصات اعضای هئیت مدیره : آقای محمد آستانی به سمت رئیس هئیت مدیره، الماس جعفری به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و آقایان علی عباسی و ولی مستی به سمت اعضای هئیت مدیره و آقایان علی عباس و ولی مستی به سمت اعضای هیئت‌مدیره و آقای سجاد کریمی به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره .

(*) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی : در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می توانند شخصاً یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقوقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره : در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک ذیل حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت : ۱ـ اعلامیه خرید سهام ۲ـ گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام ۳ـ اصل برگه سهام ۴ـ تائیدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکز اوراق بهادار و تصفیه وجوه به صورت انفرادی و جمعی .

( *) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته : اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام میشود به پیشنهاد هئیت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.

( *) مبلغ دیون شرکت و مبلغ دیون اشخاص ثالث: به استناد اقلام مندرج در حساب های شرکت، شرکت هیچ گونه دیون دیگری ندارد و همچنین دیون اشخاص ثالث را تضمین ننموده است.

( *) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های بعدی شرکت تعیین شده است .

(*) اساسنامه شرکت و ترازنامه حساب سود وزیان مربوط به دو سال قبل درصورت دارائی های شرکت اموال منقول و غیر منقول آن در مراجع ثبت شرکتها برای مراجعه علاقه مندان آماده می‌باشد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9863039
آگهی افزایش سرمایه در شرکت سرمایه‌گذاری استان اردبیل سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۱۹۰ بشناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه ۲۷/۱/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۵ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی بانام شرکت تماماً پرداخت شده از طریق نقدی تامین‌ گردیده افزایش یافته و مبلغ افزایش یافته بموجب گواهی شماره xxx/xxx۹۰/۶۰ مورخ ۲۱/۲/۹۰ نزد بانک تجارت شعبه بسیج اردبیل پرداخت گردیده است ماده ۷ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۴/۲/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات