سیمان آرتا اردبیل

شرکت سیمان آرتا اردبیل (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10240057286 (فعال)
3
افراد
34
آگهی‌ها
2729
شماره ثبت
1366/3/26
تاریخ تأسیس

اشخاص سیمان آرتا اردبیل

در این بخش تمامی اشخاصی که در سیمان آرتا اردبیل دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14502363
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان ، سود انباشته و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه xxx۷ به تصویب رسید . - موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/ ۹/ xxx۸ انتخاب گردید . - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۸ انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14141124
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نامه شماره xxx/ ۹۷ مورخ ۳۰/ ۳/ ۹۷ آقای فرزام زمانی به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت آهک اسپندار (سهامی خاص)به سمع و نظر هیات مدیره رسید. با توجه به معرفی نامه مذکور مجدداً نسبت به انتخاب رئیس، نائب رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل تبادل نظر و رای گیری بعمل آمد و در نتیجه بشرح زیر اعلام گردید الف ـ آقای پیر فرانسوا هسلر رئیس هیات مدیره شماره گذرنامهxxxxxxx۱ ب ـ آقای سام بیرانوند نائب رئیس هیات مدیره کدملیxxxxxxxxx۶ ج ـ آقای فرزام زمانی عضو هیات مدیره کدملیxxxxxxxxx۶ د ـ آقای نیکلاس آندره ماتیس عضو هیات مدیره xxxxxxx۹ ه ـ آقای میثم مجیری عضو هیات مدیرهxxxxxxxxx۱ آقای عادل روحی کدملیxxxxxxxxx۵ مدیر عامل (خارج از اعضای هیات مدیره)برای مدت باقیمانده دو سال همچنین هیات مدیره اختیارات مشروحه مصرح در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در بندهای ۱ ۳ ـ ۷ ـ به جز نمایندگی در برابر صاحبان سهام ۴ ۳ ـ ۷ به جز تصویب ساختار سازمانی ۷ ۳ ـ ۷، ۱۴ ۳ ـ ۷ به عنوان اختیارات مالی مدیر عامل به اقای عادل روحی تفویض نمودند ضمناً با عنایت به ماده ۴۴ اساسنامه شرکت کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل به امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957772
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف آقای پیر فرانسوا هسلر رئیس هیئت مدیره شماره گذرنامه X xxxxxx۱ ب آقای سام بیرانوند نائب رئیس هیئت مدیره کدملی xxxxxxxxx۶ ج آقای علی امینی عضو هیئت مدیره کدملی xxxxxxxxx۰ د آقای نیکلاس آندره ماتیس عضو هیئت مدیره X xxxxxx۹ ه آقای میثم مجیری عضو هیئت مدیره xxxxxxxxx۱ و آقای عادل روحی کدملی xxxxxxxxx۵ مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. همچنین هیئت مدیره اختیارات مشروحه مصرح در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در بندهای ۱ ۳۷ به جز نمایندگی در برابر صاحبان سهام؛ ۴ ۳۷ به جز تصویب ساختار سازمانی ۷ ۳۷، ۱۴ ۳۷ به عنوان اختیارات مالی مدیرعامل به آقای عادل روحی تفویض نمودند. ضمنأ با عنایت به ماده ۴۴ اساسنامه شرکت، کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13920988
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود وزیان، سود انباشته و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۷ انتخاب گردید و عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه آن با هماهنگی هلدینگ اسپندار به هیئت مدیره واگذار شد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/ ۹/ xxx۷ انتخاب گردید. هیات مدیره شرکت به شرح ذیل برای ۲ سال آتی انتخاب گردید: الف شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ ب شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ج شرکت مجتمع آهک اسپندار (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ د گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ ه شرکت سیمان اکباتان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13799128
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عطف به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/۹۶ مبنی بر افزایش سرمایه سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام) و با توجه به رعایت حق تقدم و سایر مقررات و قوانین جاریه و همچنین مجوز صادره به شماره xxxxxx/xxx xxx مورخه ۲۲/۰۹/۹۶ از سوی سازمان بورس اوراق بهادار فرایند پذیره نویسی و افزایش سرمایه از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به xxx میلیون سهم بانام عادی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی برابر گواهی شماره بانکی مورخ ۱۳/۰۹/۹۶ به حساب سپرده xxxxxxxxxxxx۷ نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل انجام یافته و مراتب مورد تایید هیئت مدیره واقع گردید٪ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354682
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل تراز نامه، صورت سود و زیان، سود انباشته و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ انتخاب گردید. روزنامه جهان اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت براس سال منتهی به ۳۰/ ۰۹/ xxx۶ انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13341990
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: چهارصدو نود و سومین جلسه هیئت مدیره سیمان آرتا اردبیل با توجه به نامه شماره ۹۵/xxx/xxx۰۴ مورخ ۲۷/ ۱۱/ ۹۵ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) مبنی بر معرفی جناب آقای بهزاد امامی پور به عنوان عضو هیئت مدیره سیمان اردبیل به سمع و نظر هیئت مدیره رسید. با توجه به معرفی نامه مذکور مجددأ نسبت به انتخاب رئیس، نائب رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل تبادل نظر و رای گیری بعمل آمد و نتیجه بشرح زیر اعلام گردید. الف پییر فرانسوا هسلر رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار ب آقای بهزاد امامی پور نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ج آقای علی امینی عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت آهک اسپندار د آقای سام بیرانوند عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه صنایع سیمان کرمان ه آقای نیکلاس آندره ماتیس عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سیمان اکباتان و آقای عادل روحی مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) همچنین هیئت مدیره اختیارات مشروحه مصرح درماده ۳۷ اساسنامه شرکت در بندهای ۱۳ ۷ به جز نمایندگی در برابر صاحبان سهام، ۴ ۳ ۷ به جز تصویب ساختار سازمانی، ۷ ۳ ۷، ۱۴ ۳ ۷، به عنوان اختیارات مالی مدیرعامل به آقای عادل روحی تفویض نمودند ضمنأ باعنایت به ماده ۴۴ اساسنامه شرکت، کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13236684
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پییر فرانسوا هسلر رئیس هیئت مدیره محمد رحیمی نژاد هوراند نائب رئیس هیئت مدیره نیکلاس آندره ماتیس عضو هیئت مدیره علی امینی عضو هیئت مدیره سام بیرانوند عضو هیئت مدیره عادل روحی مدیریت عامل چهارصد و هشتاد و هشتمین جلسه هیئت مدیره سیمان آرتا اردبیل با توجه به نامه شماره xxxxxx ۰۰ ۹۵ مورخ ۱۵/ ۸/ ۹۵ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) مبنی بر معرفی جناب آقای محمدرضا رحیمی نژاد هوراند و به نامه شماره xxxxxx ۰۰ ۹۵ مورخ ۷/۹/۹۵ شرکت سیمان کرمان مبنی بر معرفی جناب آقای سام پیرانوند به عنوان عضو هیئت مدیره سیمان اردبیل به سمع و نظر هیئت مدیره رسید. ودر نتیجه آقای پییر فرانسوا هسلر رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار آقای محمد رحیمی نژاد هوراند نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای علی امینی عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت آهک اسپندار آقای سام بیرانوند عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه صنایع سیمان کرمان آقای نیکلاس آندره ماتیس عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سیمان اکباتان آقای عادل روحی مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) وهمچنین هیئت مدیره اختیارات مشروحه مصرح در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در بندهای ۱۳ ۷ به جز نمایندگی در برابر صاحبان سهام ۴۳ ۷ جز تصویب ساختار سازمانی ۷۳ xxx ۳ ۷ به عنوان اختیارات مالی مدیرعامل به آقای عادل روحی تفویض نمودند ضمنا با عنایت به ماده ۴۴ اساسنامه شرکت کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12872327
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با استعفای آقای احمد پایه دار اردکانی موافقت و از تاریخ ۱/ ۴/ xxx۵ آقای عادل روحی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیر عامل شرکت منصوب می‌گردند. همچنین هیئت مدیره اختیارات مشروحه مطرح در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در بندهای ۱ - ۳۷ به جز نمایندگی در برابر صاحبان سهام ۴ - ۳۷ به جز تصویب ساختار سازمانی ۷ - ۳۷ و ۱۴ - ۳۷ به عنوان اختیارات مالی مدیر عامل به آقای عادل روحی تفویض نمودند ضمنا با عنایت به ماده ۴۴ اساسنامه شرکت مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهداور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل به امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12806375
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف - شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxxxxx ب - شرکت سیمان اکباتان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ج - شرکت مجتمع آهک اسپندار شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ د - شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ه - شرکت سیمان کرمان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بعنوان اعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال آتی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12806390
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف - آقای پییر فرانسوا هسلر رئیس هیأت مدیره ب - آقای رحمت اله روستاپور نائب رئیس هیأت مدیره ج - آقای علی امینی عضو هیأت مدیره د - آقای نیکلاس آندره ماتیس عضو هیأت مدیره ه - آقای احمد محمد علی خاکی عضو هیأت مدیره و - آقای احمد پایه دار مدیر عامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) به مدت دو سال انتخاب گردیده، همچنین هیأت مدیره اختیارات مشروحه مطرح در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در بندهای ۱ - ۳۷ به جز نمایندگی در برابر صاحبان سهام ۴ - ۳۷ به جز تصویب ساختار سازمانی ۷ - ۳۷، ۱۴ - ۳۷، به عنوان اختیارات مالی مدیر عامل به اقای احمد پایه دار تفویض نمودند ضمنا با عنایت به ماده ۴۴ اساسنامه شرکت کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12691283
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شده_است: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، سود انباشته و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به تاریخ سی ام آذر ماه سال یک هزار و سیصد و نود و پنج انتخاب گردید و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ سی ام آذر ماه سال نودو پنج انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12272912
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -هیئت مدیره با استعفای آقای بهروز دانشی موافقت نمود و از تاریخ ۱/۴/۹۴ آقای احمد پایه دار اردکانی بعنوان مدیرعامل شرکت منصوب گردیده است. همچنین هیات مدیره اختیارات مشروحه مصرح در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در بندهای ۱-۳۷ به جز نمایندگی در برابر صاحبان سهام ۴-۳۷ به جز تصویب ساختار سازمانی ۷-۳۷و۱۴-۳۷ به عنوان اختیارات مالی مدیرعامل به آقای احمد پایه دار اردکانی تفویض نمودند ضمناً با عنایت به ماده ۴۴ اساسنامه شرکت مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل بامضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12064814
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام) به‌شماره‌ثبت ۲۷۲۹ و شناسه‌ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه صورت سود وزیان وجریان وجوه نقدبرای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه xxx۳ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی تدوین وهمکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به عنوان حسابرس وبازرس قانونی اصلی شرکت وموسسه حسابرسی رایمند وهمکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه xxx۴ انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه xxx۴ انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722070
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۹/xxx۳ که برابر معرفی نامه شماره xxx/ ۱۱ /۹۳ مورخ ۱۸/ ۸ /۹۳ شرکت سیمان اکباتان آقای نیکلاس آندره ماتیس به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت سیمان آرتا اردبیل و همانطور برابرنامه شماره xxx۷/ xxx /۱۳ مورخ ۲۸/ ۸ / ۹۳ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای احمد محمد علی خاکی به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت سیمان آرتا اردبیل برای بقیه مدت هیئت مدیره انتخاب شده اند.در نتیجه: ۱ ـ آقای پپیر فرانسوا هسلر رئیس هیئت مدیره ۲ ـ آقای رحمت اله روستاپور نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ـ آقای علی امینی عضو هیئت مدیره ۴ ـ آقای نیکلاس آندره ماتیس عضو هیئت مدیره ۵ ـ آقای احمد محمد علی خاکی عضو هیئت مدیره ۶ ـ آقای بهروز دانشی مدیرعامل(خارج از اعضای هیئت مدیره) برای بقیه مدت دوسال انتخاب وهمچنین هیئت مدیره اختیارات مشروحه مصرح در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در بندهای ۱ ۳ـ۷ به جز نمایندگی در برابر صاحبان سهام ۴ ۳ـ۷ به جز تصویب ساختار سازمانی ۷ ۳ـ۷، ۱۴ ۳ـ۷ به عنوان اختیارات مالی مدیرعامل به آقای بهروز دانشی تفویض نمودند ضمناً با عنایت به ماده ۴۴ اساسنامه شرکت کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1557534
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای رحمت اله روستاپور به نمایندگی از شرکت گروه صنایع سیمان کرمان مطابق نامه شماره xxx۹/xxx/۹۳ مورخ ۱/۲/۹۳ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سیمان آرتا اردبیل انتخاب گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441492
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل سهامی عام شماره ثبت ۲۷۲۹ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد.
۱ ـ شرکت سرمایه گذاری مجتمع آهک اسپندار به نمایندگی آقای پییر فرانسوا هسلر بعنوان رئیس هیئت مدیره
۲ ـ شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار به نمایندگی آقای علی امینی بعنوان عضو هیئت مدیره
۳ ـ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به نمایندگی آقای رحمت اله روستا پور بعنوان عضو هیئت مدیره ۴ ـ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به نمایندگی آقای خداداد غریب پور جهان آباد بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ۴ ـ شرکت سرمایه گذاری سیمان اکباتان به نمایندگی آقای فریبرز مقیمی بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای بهروز دانشی مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بمدت دو سال انتخاب و همچنین هیئت مدیره اختیارات مشروحه مصرح در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در بندهای ۳۷ ـ ۱ به جز نمایندگی در برابر صاحبان سهام ۳۷ ـ ۴ به جز تصویب ساختار سازمانی ۳۷ ـ ۷ ، ۳۷ ـ ۱۴ بعنوان اختیارات مالی مدیرعامل به آقای بهروز دانشی تفویض نمودند ضمناً با عنایت به ماده۴۴ اساسنامه شرکت، کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441493
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل سهامی عام شماره ثبت ۲۷۲۹ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد.
۱ ـ اعضای هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل برای دو سال آتی انتخاب گردید: الف) شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ ب) شرکت سیمان اکباتان ـ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ج) شرکت مجتمع آهک اسپندار ـ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ د) شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ـ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ه) شرکت گروه صنایع سیمان کرمان ـ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1385916
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل سهامی عام شماره ثبت ۲۷۲۹ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذشد:
۱ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه؛ صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه xxx۲ بتصویب رسید.
۲ ـ موسسه حسابرسی کاشفان بشماره ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی وانیانیک تدبیر بشماره ملی xxxxxxxxx۶۲ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ انتخاب گردید.
۳ ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1294430
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آرتا اردبیل سهامی عام شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است.
۱ ـ آقای پییر فرا نسوا هیسلر بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اسفندیار سالاروند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فریبرز مقیمی و علی امینی و رحمت اله روستا پور بسمت اعضای هیئت مدیره و آقای بهروز دانشی کد ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت هیئت مدیره انتخاب و همچنین اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در بند های ۱ ـ ۳۷ به جز نمایندگی در برابر صاحبان سهام ۴ ـ ۳۷ به جز تصویب ساختار سازمانی ۷ ـ ۳۷ و ۱۴ ـ ۳۷ بعنوان اختیارات مالی مدیرعامل به آقای بهروز دانش تفویض نمودند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها بروات، سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028315
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است ۱ شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شرکت سیمان اکباتان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و جناب آقای فریبرز مقیمی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت گروه صنایع سیمان کرمان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیده‌اند. بموجب صورت جلسه هیئت مدیره ۲۲/۱۲/۹۱ آقای پییر فرانسوا هسلر بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اسفندیار سالاروند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان فریبرز مقیمی و علی نجفی و رحمت اله روستاپور بسمت اعضای هیئت مدیره و آقای علی امینی (خارج از اعضای هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و نیز کلیه چک‌ها، بروات سفته و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۲ همچنین هیئت مدیره اختیارات مشروحه مصرح در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در بندهای ۱ ۳۷ به جز نمایندگی در برابر صاحبان سهام، ۴ ۳۷ به جز تصویب ساختار سازمانی، ۷ ۳۷، ۱۴ ۳۷، بعنوان اختیارات مالی مدیرعامل به آقای علی امینی تفویض نمودند. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 994398
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آرتا اردبیل سهامی عام شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی (سالیانه) مورخه ۲۵/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است.
۱ ـ صورت های مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۹/xxx۱ بتصویب رسیده است.
۲ ـ موسسه حسابرسی کاشفان شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصل شرکت و موسسه حسابرسی ممیز بشماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به مورخه ۳۰/۹/xxx۲ انتخاب گردیده اند.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 960380
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام) شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۹۱ که برابر درخواست وارده بشماره xxx۱۶ ـ ۲۶/۱۰/۹۱ به این اداره واصل گردید، تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است.
۱ ـ با عنایت به معرفی نامه شماره xxx۵/xxx/۹۱ ـ ۱۲/۹/۹۱ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای فریدون حسنی بعنوان عضو جدید و نماینده آن شرکت بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و در نتیجه آقایان الف) پییر فرانسوا هسلر بسمت رئیس هیئت مدیره و ب) رحمت اله روستاپور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان علی نجفی و فریبرز مقیمی و فریدون حسنی بسمت اعضای هیئت مدیره و آقای علی امینی مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11794694
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام) شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
‌باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۹۱ که برابر درخواست وارده بشماره xxx۱۶‌ـ ۲۶/۱۰/۹۱ به این اداره واصل گردید، تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است.

۱‌ـ با عنایت به معرفی نامه شماره xxx۵/xxx/۹۱‌ـ ۱۲/۹/۹۱ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای فریدون حسنی بعنوان عضو جدید و نماینده آن شرکت بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و در نتیجه آقایان الف) پییر فرانسوا هسلر بسمت رئیس هیئت مدیره و ب) رحمت اله روستاپور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان علی نجفی و فریبرز مقیمی و فریدون حسنی بسمت اعضای هیئت مدیره و آقای علی امینی مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642970
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آرتا اردبیل سهامی عام شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ که طی درخواست وارده به شماره xxx۲۰ مورخه ۲۱/۳/۹۱ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شده است: ۱ـ با عنایب به نامه شماره xxx/xxx/۹۱ مورخه ۲۷/۲/۹۱ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای امیر کاکویی نژاد را بعنوان نماینده جدید خود جهت عضو هیئت مدیره شرکت سیمان آرتا اردبیل تعیین و انتخاب نموده است و ضمناً دارندگان حق امضاء و سایر ارکان آن مطابق با ثبت قبلی صورت جلسه هیئت مدیره کماکان بقوت خود باقیست.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11339559
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آرتا اردبیل سهامی عام شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ که طی درخواست وارده به شماره xxx۲۰ مورخه ۲۱/۳/۹۱ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شده است: ۱ـ با عنایب به نامه شماره xxx/xxx/۹۱ مورخه ۲۷/۲/۹۱ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای امیر کاکویی نژاد را بعنوان نماینده جدید خود جهت عضو هیئت مدیره شرکت سیمان آرتا اردبیل تعیین و انتخاب نموده است و ضمناً دارندگان حق امضاء و سایر ارکان آن مطابق با ثبت قبلی صورت جلسه هیئت مدیره کماکان بقوت خود باقیست.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 593108
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آرتا اردبیل( سهامی عام) به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
به استناد صورت جلسه هیأت مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۱ محل دفتر شعبه در تهران به آدرس تهران خیابان شهید لواسانی غربی ساختمان اسپندار پلاک xxx و xxx طبقه پنجم کدپستی: xxxxxxxxx۱ تغییر یافته و در حقیقت ماده مربوطه آن در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و تغییر می یابد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10537188
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
به استناد صورت جلسه هیأت مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۱ محل دفتر شعبه در تهران به آدرس تهران خیابان شهید لواسانی غربی ساختمان اسپندار پلاک xxx و xxx طبقه پنجم کدپستی: xxxxxxxxx۱ تغییر یافته و در حقیقت ماده مربوطه آن در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و تغییر می‌یابد مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 547886
آگهي تصميمات شركت سيمان آرتا اردبيل سهامي عام ثبت شده بشماره ۲۷۲۹ و شناسه ملي ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است:
الف ـ آقای پییرفرانسوا هسلر بعنوان رئیس هیئت مدیره ب ـ آقای رحمت اله روستا پور بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ج ـ آقایان علی نجفی و د ـ فریبرز مقیمی و ه ـ آقای بهمن امیری علی اصغر زاده بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای علی امینی بعنوان مدیر عامل شرکت خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب شده اند. همچنین هیئت مدیره اختیارات مشروحه مصرح در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به استثناء بندهای ۱ ـ ۳۷ به جزء نمایندگی در برابر صاحبان سهام ۴ـ ۳۷ به جزء تصویب ساختار سازمانی ۷ـ ۳۷ و ۱۴ ـ ۳۷ بعنوان اختیارات مالی مدیر عامل به آقای علی امینی تفویض نمودند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10763227
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آرتا اردبیل سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است:

الف‌ـ آقای پییرفرانسوا هسلر بعنوان رئیس هیئت مدیره ب‌ـ آقای رحمت‌اله روستا‌پور بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ج‌ـ آقایان علی نجفی و د‌‌ـ فریبرز مقیمی و ه‌ـ آقای بهمن امیری علی اصغر‌زاده بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای علی امینی بعنوان مدیر‌عامل شرکت خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب شده‌اند. همچنین هیئت مدیره اختیارات مشروحه مصرح در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به استثناء بندهای ۱‌ـ ۳۷ به جزء نمایندگی در برابر صاحبان سهام ۴ـ ۳۷ به جزء تصویب ساختار سازمانی ۷ـ ۳۷ و ۱۴‌ـ ۳۷ بعنوان اختیارات مالی مدیر‌عامل به آقای علی امینی تفویض نمودند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر‌عامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10849840
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است:

۱‌ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره که طی نامه شماره xxxxxx/xxx مورخه ۷/۸/۹۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تأیید و به این اداره واصل گردیده در تاریخ ۶/۷/xxx۰ بتصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت رسیده است.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10908955
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۲۷۲۹ ‌و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است:

۱‌ـ آقایان پییر فرانسواهسلر بسمت رئیس هیئت مدیره و فریبرز مقیمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان علی نجفی و رحمت اله روستاپور و بهمن امیری علی اصغرزاده بعنوان اعضای هیئت مدیره و علی امینی مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای بقیه مدت باقی مانده هیئت مدیره انتخاب و همچنین هیئت مدیره اختیارات مشروحه مصرح در ماده ۵۱ اساسنامه شرکت را باستناد بندهای ۱‌ـ ۵۱ و ۵ ‌ـ ۵۱ و ۶‌ـ ۵۱ و ۹‌ـ ۵۱ و ۱۵ ‌ـ ۵۱ و ۱۶‌ـ ۵۱ و ۱۸‌ـ ۵۱ و ۱۹‌ـ ۵۱ و۲۲ ‌ـ ۵۱ و۲۳ ‌ـ ۵۱ و ۲۴‌ـ ۵۱ و ۲۵‌ـ ۵۱ بعنوان اختیارات مالی مدیرعامل به آقای علی امینی تفویض نمودند و کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10301414
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۷۲۹ به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۳۱/۱/۹۰ با استعفای آقای خدابنده اعظمی قادیکلاهی از سمت مدیرعامل شرکت موافقت و به جای ایشان آقای علی امینی بسس مدیرعامل شرکت انتخاب گردید هیئت مدیره اختیارات مشروح مصرح در ماده ۵۱ اساسنامه شرکت را به استثناء بندهای ۱ ۵۱ ۵ ۵۱، ۶ ۵۱، ۹ ۵۱، ۱۰ ۵۱، ۱۶ ۵۱، ۱۸ ۵۱، ۱۹ ۵۱، ۲۲ ۵۱، ۲۳ ۵۱، ۲۴ ۵۱، ۲۵ ۵۱ بعنوان اختیارات مالی مدیرعامل به آقای علی امینی تفویض نمودند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکهی، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10342356
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان آرتااردبیل (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۷۲۹ به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۱۱/۸۹ تغییرات زیر به عمل آمده_است. سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۸۹ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی کاشفان به سمت بازرس قانونی و آقای جعفر عوض پور به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های بعدی شرکت تعیین شد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات