سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10240049946 (فعال)
6
افراد
16
آگهی‌ها
1984
شماره ثبت
1376/7/28
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14714206
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ براساس اختیارات حاصل از ماده ۵ اساسنامه ، مرکز اصلی شرکت تغییر و به نشانی زیر انتقال یافت : « استان اردبیل ، شهرستان اردبیل ، بخش مرکزی ، شهر اردبیل ، عباس آباد ، کوچه باران ۱ ، بلواراتوبوسرانی [ مالک اشتر ] ، پلاک ۰ ، مجتمع شهریار ، بلوکA ، طبقه همکف ، واحد ۱ ، کدپستی xxxxxxxxx۴ » ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14429099
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به xxx۷/۰۶/۳۱ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور xxx۸ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14175046
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ براساس اختیارات حاصل از ماده ۴ اساسنامه،کدپستی مرکز اصلی شرکت تغییر یافت: " اردبیل ـ میدان جهاد ـ جنب جهاد کشاورزی ـ ساختمان سبلان ابزار ـ طبقه دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۸ " ودر نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه ان اصلاح گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13817079
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به xxx۶/۰۶/۳۱ به تصویب رسید. ب) موسسه حسابرسی موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر (حسابداران رسمی) به شناسه xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور xxx۷ انتخاب گردیدند و اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی به هیات مدیره تفویض شد. ج) سپس مجمع به موضوع انتخاب اعضای هیات مدیره پرداخت و پس از معرفی کاندیداها و با رعایت ماده ۸۸ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت رای گیری شد واشخاص ذیل به مدت دوسال بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ه) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13817087
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای جهانگیر کنعان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره.. آقای عزیز علی لرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره.. آقای محمد غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیات مدیره.. آقای حمیدرضا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به عنوان عضو هیات مدیره.. آقای میراسداله موسوی سادات به شماره ملی xxxxxxxxx۸ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبات هیات مدیره می‌باشد.. کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل تعهد و اقرار مینمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای مندرج در اصل xxx قانون اساسی و مواد xxx و xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچیک از اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل نمیباشدو با امضاء این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام میدارند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.. هیات مدیره به آقای میراسداله موسوی سادات (عضو هیات مدیره و مدیرعامل) وکالت با حق توکیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232330
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ به تصویب رسید. ب) موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر (حسابداران رسمی) به شناسه xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور xxx۶ انتخاب گردیدند. د) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12680240
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر (حسابداران رسمی) به شناسه xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور xxx۵ انتخاب گردیدند واشخاص حقوقی ذیل به مدت دوسال بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12680260
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای جهانگیر کنعان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای احد پروین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره.. آقای محمد غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیات مدیره.. آقای عزیزعلی لرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای میراسداله موسوی سادات به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیات مدیره ومدیرعامل انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبات هیات مدیره می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیات مدیره متفقا " همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود.. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12630190
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت، با استفاده از اساسنامه پیشنهادی سازمان بورس اوراق بهادار در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب مجمع قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1304337
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل سهامی عام شماره ثبت ۱۹۸۴ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۹/xxx۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ ـ تراز نامه (صورت های مالی) منتهی به ۳۱/۶/xxx۲ بتصویب رسید.
۲ ـ موسسه حسابرسی اصول اندیشه شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال xxx۳ انتخاب گردید.
۳ ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها تعیین گردید.
۴ ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت سرمایه گذاری ایرانیان سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۵ ـ برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۹/xxx۲ آقای جهانگیر کنعانپور به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد میرخانی به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد غلامی به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای احد پروین زاده به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ایرانیان بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای میراسداله موسوی سادات به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
۶ ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 960381
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (سهامی عام) شماره ثبت ۱۹۸۴ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۶/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید
۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۱ بتصویب رسید.
۲ ـ موسسه حسابرسی آگاه نگر (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۲ انتخاب گردیدند.
۳ ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 960382
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (سهامی عام) شماره ثبت ۱۹۸۴ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۹/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ ـ آقای جهانگیر کنعان پور به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد میرخانی به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عقیل وکیلی به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی غفاری به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای میراسداله موسوی سادات به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت انتخاب گردیدند.
۲ ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضای عضو دیگر هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10506959
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (سهامی عام) شماره ثبت ۱۹۸۴ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۹/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: ۱ آقای جهانگیر کنعان پور به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد میرخانی به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عقیل وکیلی به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی غفاری به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای میراسداله موسوی سادات به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضای عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10673547
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (سهامی عام) شماره ثبت ۱۹۸۴ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۶/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید

۱‌ـ ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۱ بتصویب رسید.

۲‌ـ موسسه حسابرسی آگاه نگر (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۲ انتخاب گردیدند.

۳‌ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی تعیین گردید.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 472879

آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۴
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۹/۹۰ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
۱ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان (صورت های مالی) سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید
۲ـ موسسه حسابرسی آگاه نگر (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد نورزاد دولت آبادی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب گردیده
۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها تعیین گردید.
۴ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهام عام)، شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهام عام) شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص) به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ آقای احمد ضیائی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به عنوان رئیس هیئت مدیره و میراسداله موسوی سادات به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهام عام به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و سید حمید طهایی به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره و داور ماهیکار به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره و سیروس صفائی فرد به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای سید کاظم عطایی به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11040342
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۹/۹۰ و صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

۱ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان (صورت های مالی) سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید

۲ـ موسسه حسابرسی آگاه نگر (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد نورزاد دولت آبادی به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب گردیده

۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها تعیین گردید.

۴ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهام عام)، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین (سهام عام) شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص) به عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۵ـ آقای احمد ضیائی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و میراسداله موسوی سادات به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین سهام عام به عنوان نائب رئیس هیئت‌مدیره و سید حمید طهایی به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت‌مدیره و داور ماهیکار به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت‌مدیره و سیروس صفائی فرد به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین به عنوان عضو اصلی هیئت‌مدیره و آقای سید کاظم عطایی به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات