ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10240011565 (فعال)
3
افراد
28
آگهی‌ها
157
شماره ثبت
1366/11/27
تاریخ تأسیس

اشخاص ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

در این بخش تمامی اشخاصی که در ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14170353
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵
به استناد شمارهxxx۱۲ مورخ۰۵/۰۵/۹۷ سازمان خصوصی سازی ونامه شماره xxx۲۸,xxx مورخ۰۸/۰۵/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار وبرابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای غلامحسین انصاریان نماینده شرکت طرح و توسعه آینده پویا به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای مسعود علیان نماینده شرکت سهامی کشت وصنعت و دامپروری مغان به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیده وبقیه اعضاء هیئت مدیره عبارتند از آقایان ارسلان کاظم پور همراهلو نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) و محمدعلی عبداله زاده نماینده شرکت توسعه کشت و صنعت ملی(سهامی عام) و رحمت آزاد نماینده شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران. ـ اعضاء هیئت مدیره آقای ارسلان کاظم پور همراهلو را بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب نمود. ـ اختیارت مدیرعامل به شرح زیر می باشد: ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ـ نصب و عزل کلیه معاونین و مدیران و مامورین و کارکنان شرکت به استثناء(نیروهائی که خارج از کارکنان شرکت به عنوان معاون یا مدیر) بکار گرفته خواهند شد، تغییر شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه وتعیین سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری و وراث آنان. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و مفترعات. ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ـ انعقاد هر نوع قرارداد، موافقتنامه، مبادله نامه با شرکتها وبانکها و ادارات دولتی و اشخاص و اقاله، فسخ، ابطال و اصلاح آنها در چارچوب موضوع شرکت. ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات در امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه و سازش، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با اختیار یا بدون اختیار صلح بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً وعزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگر بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل غیر ولو کراراً تعیین مصدق وکارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث.اقدام به دعوی متقابل ودفاع از آن.تامین مدعی به تقاضای توقیف اموال از دادگاهها اعطایی مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت. درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات اجرایی واخذ محکوم به چه در دادکاهها وچه در ادارات ودوائر ثبت اسناد. _مقرر گردید آقای مدیرعامل کلیه اقدامات لازم منجمله اقامه دعوی علیه اشخاصی که با هر ادعایی نسبت به تصرف اراضی و اموال شرکت اقدام نموده اند راسا یا از طریق نمایندگان حقوقی یا با انتخاب وکیل دادگستری و تفویض وکالت با کلیه اختیارات لازم منجمله با حق تقاضای تجدید نظر و فرجام و پاسخگویی به آنها بعمل آورد و در پایان هر سه ماه نتیجه کاررا به هیات مدیره گزارش نماید. ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری تا سقف xxx۰ میلیون ریال با امضای مدیرعامل به همراه آقای سجاد آزاده خواه مدیر امور مالی شرکت به نمایندگی از هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و در مورد بالاتر از مبلغ xxx۰ میلیون ریال با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق اداری و نامه های عادی با امضای مدیرعامل و یا هر شخص دیگری که از طرف مدیرعامل و یا اعضای هیات مدیره تعیین می شود صادر می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14170376
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵
به استنادنامه شمارهxxx۱۲ مورخ۰۵/۰۵/۹۷ سازمان خصوصی سازی ونامه شماره xxx۲۸,xxx مورخ۰۸/۰۵/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار وبرابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مجمع صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه صورت سود و (زیان) و صورت وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ را به اتفاق آراء تصویب نمود ـ مجمع به اتفاق آراء اعضای هیات مدیره را بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب نمود الف) شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ب) شرکت سهامی کشت وصنعت ودامپروری مغان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ج) شرکت مدیریت طرح وتوسعه آینده پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ د) شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ه) شرکت توسعه کشت وصنعت ملی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ۵). ـ مجمع موسسه حسابرسی رایمند وهمکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ را بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۷ و موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ را بعنوان بازرس علی البدل برای دوره مذکور تعیین نمود. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، اطلاعات، اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13774176
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵
به استناد نامه شماره xxx۲۴/۲۰ مورخ ۲۵/۰۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی وبرابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ااعضای هیات مدیره به اتفاق آراء آقای فریدون توحیدی مقدم رابعنوان رئیس هیات مدیره وآقای علی علیزاده رابه سمت نائب رئیس هیات مدیره انتخاب نمودند. اعضای هیئت مدیره به اتفاق آراء آقای ارسلان کاظم پور رابه سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده عمر قانونی هیئت مدیره فعلی انتخاب واختیارات وی بشرح زیر تفوض گردید: ۳ نمایندگی شرکت دربرابر اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی. ۳ نصب وعزل کلیه معاونین ومدیران ومأمورین وکارکنان شرکت با استثناء (نیروهائی که خارج ازکارکنان شرکت به عنوان معاون یامدیر) بکارگرفته خواهندشد، تغییر شغل وحقوق ودسمتزد وانعام وترفیع وتنبیه وتعیین سایر شرایط استخدامی ومعافیت وخروج انها ازخدمت ومرخصی وبازنشستگی ومستمری و وراث آنان. ۳ دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن از اصل ومتفرعات. ۳ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۳ انعقاد هرنوع قرارداد، موافقتنامه، مبادله نامه باشرکتها وبانکها وادارات دولتی واشخاص واقاله، فسخ، ابطال واصلاح آنها درچارچوب موضوع شرکت. ۳ اقامه هرگونه دعوی ودفاع ازهرگونه دعوی یاتسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی وکیفری باداشتن تمام اختیارات در امر دادرسی ازحق پژوهش، فرجام، مصالحه وسازش، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف واسترداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری وتعیین داور بااختیار یابدون اختیار صلح بطورکلی استفاده ازکلیه حقوق واجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی وغیره باحق یابدون حق توکیل وتوکیل درتوکیل ولو کرارا وعزل وتجدید انتخاب او یاتعیین وکیل دیگر بجای او یابدون حق توکیل وتوکیل غیر ولو کرارا تعیین مصدق وکارشاس، اقرارخواه در ماهیت دعوی وخواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث ودفاع ازدعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل ودفاع ازآن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب عملیات اجرائی واخذ محکوم به چه دردادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. مقرر گردید آقای مدیرعامل کلیه اقدامات لازم منجمله اقامه دعوی علیه اشخاصی که با هر ادعایی نسبت به تصرف اراضی واموال شرکت اقدام نموده‌اند رأسا یا ازطریق نمایندگان حقوقی یا با انتخاب وکیل دادگستری وتفویض وکالت باکلیه اختیارات لازم منجمله با حق تقاضای تجدیدنظر و فرجام وپاسخگوئی به آنها بعمل آورد و در پایان هرسه ماه نتیجه کار رابه هیات مدیره گزارش نماید. کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت وهمچنین چک‌ها، بروات، سفته‌ها وسایر اوراق تجارتی تاسقف xxx میلیون ریال با امضاء مدیرعامل به همراه آقای سجاد آزاده خواه مدیر امور مالی شرکت به نمایندگی از هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد ودر مورد بالاتر از مبلغ xxx میلیون ریال باامضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیات مدیره معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13755923
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره و تصویب شد و جایگزین اساسنامه قبلی گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671452
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵
به استناد نامه شماره xxx۲۴/۲۰ مورخ ۲۵/۰۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی وبرابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۳۰/۰۹/xxx۴ و صورتحساب سود و زیان و صورت وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ به اتفاق آرا تصویب نمود. مجمع، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ را بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ و موسسه حسابرسی خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ را بعنوان بازرس علی البدل برای دوره مذکور تعیین نمود.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671464
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵
به استناد نامه شماره xxx۲۴/۲۰ مورخ ۲۵/۰۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی وبرابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آرتین شاه نظری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت توسعه کشت وصنعت ملی (سهامی خاص) در هیات مدیره شرکت ملی کشت وصنعت ودامپروری پارس بجای آقای سیدمصطفی عمادی انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671470
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵
به استناد نامه شماره xxx۲۴/۲۰ مورخ ۲۵/۰۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی وبرابر نامه شماره صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره به شرح زیر برای دو سال آتی انتخاب گردیدند: شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان به کدملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به کدملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران به کدملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی شرکت توسعه وکشت و صنعت ملی به کدملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به کدملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671478
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵
به استناد نامه شماره xxx۲۴/۲۰ مورخ ۲۵/۰۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی وبرابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود علیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت سهامی کشت وصنعت ودامپروری مغان (سهامی عام) بجای آقای رحیم رستمی انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671488
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵
به استناد نامه شماره xxx۲۴/۲۰ مورخ ۲۵/۰۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی وبرابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون توحیدی مقدم نماینده شرکت طرح و توسعه آینده پویا را به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی علیزاده نماینده شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران را به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و وبقیه اعضا هیئت مدیره عبارتند از آقایان آرتین شاه نظری نماینده شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی عام) ومسعود علیان به نمایندگی ازشرکت سهامی کشت وصنعت و دامپروری مغان و جلال گلچین به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) می‌باشند. هیئت مدیره آقای جلال گلچین را در سمت مدیرعامل شرکت ابقاء وایشان با اختیار قبولی خود را اعلام نمودند واختیارات وی بشرح زیر تفویض گردید: نمایندگی شرکت دربرابر اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی. تهیه وتنظیم آئین نامه‌های داخلی وپیشنهاد آن به هیئت مدیره. نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت تعیین شغل وحقوق ودستمزد وانعام وترفیع وتنبیه ومعافیت وخروج آنها ازخدمت ومرخصی وبازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین ومقررات مربوطه. انعقاد هرنوع قرارداد، موافقتنامه، مبادله نامه با شرکت‌ها وبانک‌ها وادارات دولتی واشخاص و اقاله، فسخ، ابطال واصلاح آنها درچارچوب موضوع شرکت. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون از اصل ومتفرعات براساس قراردادهای مربوطه. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت وواخواست اوراق تجارتی. اقامه هرگونه دعوی (اعم از حقوقی وکیفری) متقابل ازاینگونه دعوی‌ها بر علیه شرکت، مصالحه وسازش درتمام مراحل دادرسی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ودرخواست صدور اجرائیه و پی گیری آن درکلیه محاکم وسایر دوایر دولتی (باحق توکیل به غیروتعیین داور). کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت وهمچنینی چک‌ها، بروات، سفته هاو سایر اوراق تجارتی تاسقف xxx میلیون ریال با امضاء مدیرعامل به همراه آقای سجادآزاده خواه مدیرامور مالی شرکت به نمایندگی از هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد ودر مورد بالاتراز مبلغ هفتصدوپنجاه میلیون ریال با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر می‌باشد. نامه‌های اداری وکلیه اوراقی که موجد تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضای مدیرعامل به تنهایی یا فرد دیگری که برحسب ابلاغ مدیرعامل مسئول انجام قسمتی از امورشرکت باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671497
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵
به استناد نامه شماره xxx۲۴/۲۰ مورخ ۲۵/۰۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی وبرابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سودو (زیان) وصورت وجوه نقدبرای سال مالی منتهی به xxx۵/۰۹/۳۰ را به اتفاق آراء تصویب نمود. مجمع، موسسه حسابرسی رایمند وهمکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ رابعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به xxx۶/۰۹/۳۰ وموسسه حسابرسی دش وهمکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ رابعنوان بازرس علی البدل برای دوره مذکور تعیین نمود روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13164350
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx , xxx میلیون ریال به مبلغ xxx , xxx میلیون ریال (مبلغ xxx , xxx میلیون ریال از محل سود انباشته و مبلغ xxx/۶۲ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران) را تصویب ودر نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx , xxx میلیون ریال به مبلغ xxx , xxx میلیون ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم یکهزار ریالی افزایش یافت.. مجمع با اعمال تغییرات لازمه، ماده ۳ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل تصویب نمود: ماده ۳: موضوع شرکت: عبارتست از تهیه و اجرای طرح‌های مربوط به امور کشاورزی اعم از زراعت، دامپروری، پرورش طیور، آبزیان، باغداری و تولید محصولات خارج از فصل و گلخانه‌ای و غیره که برای نیل به این اهداف شرکت بدون حصر مجاز به اقدامات زیر می‌باشد: الف: ایجاد مرکز تحقیقات و انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقی و تولید بذر و نهال و به کار بردن روشهای جدید علمی و فنی به منظور بهره وری بیشتر و بهتر ب: ایجاد تاسیسات و صنایع لازم جهت تولید، تبدیل، فرآوری و توزیع محصولات کشاورزی و غیره به شرح بالا ج: سرمایه گذاری و مشارکت متقابل در موسسات و شرکت‌های داخلی و خارجی و موسسات آموزشی و پژوهشی در حدود و مقررات مربوطه د: انجام هرگونه عملیات و معاملات بازرگانی و همچین واردات و صادرات که برای تامین منافع شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح آن باشد.) همه موارد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح وضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد.) ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13164353
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع صورت‌های مالی شامل ترازنامه در تاریخ ۳۰/۰۹/xxx۳ و صورتحساب سود و زیان و صورت وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ را به اتفاق آرا تصویب نمود. مجمع، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ را بعنوان حسابرس و یازرس قانونی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۰۹/xxx۴ و موسسه حسابرسی آریان فراز (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ را بعنوان بازرس علی البدل برای دوره مذکور تعیین نمود. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980623
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بموجب نامه xxx۸/۹۴ - xxx شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) در خصوص معرفی آقای سید مصطفی عمادی به عنوان نماینده شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی خاص) در هیات مدیره شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس مطرح، و بنابراین ترکیب هیات مدیره و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد. - آقایان فریدون توحیدی مقدم به نمایندگی شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص) به عنوان رئیس هیات مدیره و رحیم رستمی به نمایندگی از شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی عام) به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و سید مصطفی عمادی به نمایندگی از شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی خاص) و علی علیزاده به نمایندگی از شرکت کرم ابریشم ایران به عنوان اعضای هیات مدیره و جلال گلچین به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب و مقرر گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق تجارتی تا سقف xxx میلیون ریال (پنجاه میلیون تومان) با امضا مدیر عامل به همراه امضای آقای سجاد آزاده خواه مدیر امور مالی شرکت به نمایندگی از هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و در مورد بالاتر از مبلغ پانصد میلیون ریال با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه‌های اداری و کلیه اوراقی که موجد تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضای مدیر عامل به تنهایی یا فرد دیگری است که برحسب ابلاغ مدیر عامل مسئول انجام قسمتی از امور شرکت است معتبر است حدود اختیارات مدیرعامل بدین شرح می‌باشد. الف: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ب: نصب و عزل کلیه معاونین و مدیران و کارکنان شرکت، تغییر شغل و حقوق و دستمزد و انعام و بازنشستگی و مستمری و وراث آنان با رعایت آئین نامه مربوطه. ج: دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. د: تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. س: انعقاد هر نوع قرارداد، موافقتنامه، مبادله نامه با شرکتها و بانکها و ادارات دولتی و اشخاص و اقاله، فسخ، ابطال و اصلاح آنها در چار چوب موضوع شرکت. ه: اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات در امر دادرسی اعم از حق اعتراض به رای، تجدید نظر، اعاده دادرسی، فرجام خواهی_، مصالحه و سازش، تعیین وکیل، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با اختیار یا بدون اختیار صلح بطور کلی استفاده کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و لو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگر بجای او یا بدون حق توکیل و توکیل غیر و لو کرارا تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی وخواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود ثالث و دفاع در قبال آن، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تقاضای اموال از دادگاهها و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیا ت اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات دفاتر ثبت اسناد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12919156
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای علی علیزاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت پرورش کرم ابریشم ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بجای آقای حسن روحی جهت عضویت در هیئت مدیره معرفی گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1526334
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس سهامی عام شماره ثبت ۱۵۷ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۳ تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
۱ـ آقایان فریدون توحیدی مقدم به نمایندگی شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص) به عنوان رئیس هیئت مدیره
رحیم رستمی به نمایندگی از شرکت سهام کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی عام) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره
عباس نعیمی به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت ملی (سهامی عام) و حسن روحی به نمایندگی از شرکت کرم ابریشم ایران به عنوان اعضای هیئت مدیره
جلال گلچین به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند
و همچنین کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق تجارتی تا سقف xxx میلیون ریال (پنجاه میلیون تومان) با امضاء مدیرعامل به همراه آقای سجاد آزادخواه مدیر امور مالی شرکت به نمایندگی از هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و در مورد بالاتر از مبلغ پانصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه های اداری و کلیه اوراقی که موجد تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضای مدیرعامل به تنهایی یا فرد دیگری است که بر حسب ابلاغ مدیرعامل مسئول انجام قسمتی از امور شرکت باشد.
شxxxxxx۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1421696
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی عام) شماره ثبت ۱۵۷ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۱۲/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ مجمع تراز نامه شرکت در تاریخ ۳۰/۹/۹۲ و صورتحساب سود و زیان و صورت وجوه نقد دوره ۹ماهه منتهی به ۳۰ آذر در سالxxx۲ را باتفاق آراء تصویب نمود. ۲ـ مجمع مؤسسه حسابرسی بهمند را بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال منتهی به ۳۰/۹/xxx۳ و آقای علی مشرقی آرانی را بعنوان بازرس علی البدل برای دوره مذکور تعیین نمود. ۳ـ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) و شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص) و شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی عام) و شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی خاص) و شرکت پرورش کرم ابریشم بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و سایر اوراق بهادار با سقف xxx میلیون ریال با امضاء مدیرعامل به همراه آقای سجاد آزادخواه (مدیر امور مالی شرکت) به نمایندگی از هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تغییرات و در مورد بالاتر از مبلغ پانصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پارس آباد

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1128072
آگهی تصمیمات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی‌عام) بشماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵
به موجب صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی مورخ ۱۵/۲/۹۱ تصمیماتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ مجمع به اتفاق آراء تغییر سال مالی شرکت را از ۲۹ اسفند به ۳۰ آذر ماه هر سال تصویب نمود.
۲ـ گزارش هیئت مدیره به صاحبان سهام در خصوص وضع عمومی شرکت و فعالیت های انجام شده در سال مالی مورد گزارش قرائت شد و حسب مورد توسط هیئت مدیره و یا بازرس قانونی پاسخ های لازم به سوالات سهامداران و نمایندگان آنها داده شد.
۳ـ گزارش حسابرس و بازرس قانونی به مجمع در خصوص اظهارنظر نسبت به گزارش هیئت مدیره و صورتهای مالی xxx۱ قرائت گردید و حسب مورد توسط هیئت مدیره و یا بازرس قانونی پاسخ های لازم به سوالات سهامداران و نمایندگان آنها داده شد.
شxxxxxx۰ ثبت شرکتهای واحد ثبتی پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117130
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی‌عام) بشماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۲ تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
آقایان فریدون توحیدی مقدم به عنوان رئیس هیئت مدیره و غلامرضا رازقی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و جلال گلچین به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عباس نعیمی و حسن روحی به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۶ اداره ثبت اسناد و املاک پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082218
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۵۷ و شناسه ملی۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵
بموجب صورتجلسات هیئت مدیره مورخه های۲۳/۱۲/۹۱ و۲۸/۱/۹۲ مجمع عمومی عادی مورخ۱۵/۲/۹۲ تغییراتی بدین شرح درشرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
۱ـ آقایان علیرضا رازقی و حسن روحی به ترتیب بجای آقایان صمد مغانی و فروع الدین سپه که علیرضا رازقی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و حسن روحی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۲ـ مجمع ترازنامه شرکت در تاریخ۳۰/۱۲/۹۱ و صورتحساب سود و زیان و صورت وجوه نقد سال مالی منتهی به تاریخ مذکور را به اتفاق آراء تصویب نمود.
۳ـ مجمع موسسه حسابرسی بهمند را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۲ و آقای علی مشرقی ارانی را بعنوان بازرس علی البدل برای دوره مذکور تعیین نمود.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxx۶ ثبت شرکتهای واحد ثبتی شهرستان پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018093
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس سهامی عام شماره ثبت ۱۵۷ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۱/۹۱ تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: مجمع موسسه حسابرسی بهمند را بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و علی مشرقی آرانی را بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ و دوره مذکور تعیین نموده و بتصویب مجمع رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 919566
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۷ به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵
به موجب صورتجلسه مورخه ۲۷/۶/۹۱ هیئت مدیره، تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
۱ـ آقایان فریدون توحیدی مقدم به سمت رئیس هیئت مدیره و صمد مغانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباس نعیمی، فروع الدین سپه اجیرلو و محمد رحیمی نژادهوراند بعنوان اعضای هیئت مدیره و جلال گلچین خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید و همچنین کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها، و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۲ـ حدود اختیارات مدیرعامل بدین شرح می باشد.
الف ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی.
ب ـ نصب و عزل کلیه معاونین و مدیران و کارکنان شرکت به استثناء (نیروهائیکه خارج از کارکنان شرکت بعنوان معاون یا مدیر) بکار گرفته خواهند شد، تغییر شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری و وراث آنان با رعایت آئین نامه مربوطه.
ج ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات.
د ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.
هـ ـ انعقاد هر نوع قرارداد، موافقتنامه، مبادله نامه با شرکتها و بانکها و ادارات دولتی و اشخاص و اقاله، فسخ، ابطال و اصلاح آنها در چارچوب موضوع شرکت.
س ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات در امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه و سازش، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با اختیار یا بدون اختیار صلح بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و لو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگر بجای او با یا بدون حق توکیل غیر ولو کراراً تعیین و مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اموال از دادگاهها و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دفاتر ثبت اسناد.
شxxxxxx۶ ثبت اسناد و املاک شهرستان پارس باد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10070964
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۷ به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵
به موجب صورتجلسه مورخه ۲۷/۶/۹۱ هیئت مدیره، تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: ۱ آقایان فریدون توحیدی مقدم به سمت رئیس هیئت مدیره و صمد مغانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباس نعیمی، فروع الدین سپه اجیرلو و محمد رحیمی نژادهوراند بعنوان اعضای هیئت مدیره و جلال گلچین خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید و همچنین کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها، و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۲ حدود اختیارات مدیرعامل بدین شرح می‌باشد. الف نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ب نصب و عزل کلیه معاونین و مدیران و کارکنان شرکت به استثناء (نیروهائیکه خارج از کارکنان شرکت بعنوان معاون یا مدیر) بکار گرفته_خواهند_شد، تغییر شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری و وراث آنان با رعایت آئین نامه مربوطه. ج دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. د تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ه انعقاد هر نوع قرارداد، موافقتنامه، مبادله نامه با شرکتها و بانکها و ادارات دولتی و اشخاص و اقاله، فسخ، ابطال و اصلاح آنها در چارچوب موضوع شرکت. س اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات در امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه و سازش، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با اختیار یا بدون اختیار صلح بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و لو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگر بجای او با یا بدون حق توکیل غیر ولو کرارا تعیین و مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اموال از دادگاهها و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دفاتر ثبت اسناد. ثبت اسناد و املاک شهرستان پارس باد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10377375
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵ بشماره ثبت ۱۵۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۵/۵/۹۰ تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. آقای محمدباقر عالی از عضویت در هیئت مدیره خارج و بجای مشارالیه آقای عباس نعیمی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. ثبت شرکتهای شهرستان پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11336540
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس(سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۷ به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۸۹ تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد.

آقای صمد مغانی بجای آقای آزاد فکور به عنوان نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انتخاب گردید.

ثبت اسناد و املاک شهرستان پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11419943
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۵۷ به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵
باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۵/۴/۸۹ تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

۱ـ اعضای هیات‌مدیره به اتفاق آراء آقای فریدون توحیدی‌مقدم را بعنوان رئیس هیات‌مدیره و آقای آزاد فکور را به سمت نائب رئیس هیات‌مدیره انتخاب نمودند.

۲ـ نظر به استعفای آقای قدرت‌ احمدزاده از سمت مدیرعاملی شرکت و قبولی استعفای ایشان، از سوی ریاست هیات‌مدیره شرکت آقای محمد رحیمی‌نژادهوراند را به سمت مدیرعامل برای مدت عمر قانونی هیات‌مدیره انتخاب و اختیارات وی بشرح زیر تفویض گردید:

۱ـ۲ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی.

۲ـ۲ـ نصب و عزل کلیه معاونین و مدیران و کارکنان شرکت به استثناء (نیروهائیکه خارج از کارکنان شرکت به عنوان معاون یا مدیر) بکار گرفته خواهند شد. تغییر شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری و وراث آنان

۳ـ۲ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات

۴ـ۲ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی

۵ـ۲ـ انعقاد هر نوع قرارداد، موافقتنامه، مبادله نامه با شرکتها و بانکها و ادارات دولتی و اشخاص و اقاله، فسخ، ابطال و اصلاح آنها در چارچوب موضوع شرکت.

۶ـ۲ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات در امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه و سازش، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین دارو با اختیار یا بدون اختیار صلح بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگر بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل غیر ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اموال از دادگاهها و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.

۳ـ مقرر گردید مدیرعامل کلیه اقدامات لازم منجمله اقامه دعوی علیه اشخاصی که با هر ادعایی نسبت به تصرف اراضی و اموال شرکت اقدام نموده‌اند راساً یا از طریق نمایندگان حقوقی یا با انتخاب وکیل دادگستری و تفویض وکالت با کلیه اختیارات لازم منجمله با حق تقاضای تجدیدنظر و فرجام و پاسخگوئی به آنها بعمل آورد و در پایان هر سه ماه نتیجه کار را به هیات‌مدیره گزارش نماید.

۴ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره با مهر شرکت معتبر است و اوراق اداری و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل و یا هر شخص دیگری که از طرف مدیرعامل و یا اعضای هیات‌مدیره تعیین میشود صادر میگردد.

ثبت اسناد و املاک پارس‌آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9735501
آگهی تصمیمات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهام عام) بشماره ثبت ۱۵۷ بشناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵
به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۸/۳/۸۹ که طی شماره xxx/۹‌ـ ۱۷/۳/۸۹ به این اداره واصل گردیده تصمیماتی بدین شرح در شرکت فوق الذکر اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد.

۱ـ گزارش هیئت مدیره به صاحبان سهام در خصوص وضع عمومی شرکت و فعالیتهای انجام شده در سال مالی مورد گزارش، قرائت شده و حسب مورد به سوالات سهامداران و نمایندگان توسط اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پاسخ لازم داده شد.

۲ـ گزارش حسابرس و بازرس قانونی به مجمع در خصوص اظهار نظر نسبت به گزارش هیئت مدیره و صورتهای ملی xxx۸ قرائت گردیده و حسب مورد توسط هیئت مدیره و یا بازرس قانونی پاسخ‌های لازم به سوالات سهامداران و نمایندگان آنها داده شد.

۳ـ مجمع ترازنامه شرکت به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۸ و صورت جلسات سو د و زیان و صورت وجوه نقد سال مالی منتهی به تاریخ مذکور را به اتفاق آراء تصویب نمود.

۴ـ مجمع تقسیم xxx/xxx/xxx ریال (به ازاء هر سهم ۳ ریال) از سود قابل تخصیص را بین سهامداران تصویب نمود.

۵ـ مجمع به اتفاق آراء موسسه حسابرسی بهمند و آقای علی مشرقی آرانی را بترتیب بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب نمود و اختیار تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس به هیئت مدیره شرکت تفویض گردید.

۶ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد.

۷ـ اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: الف: شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)، ب: بانک ملی ایران، ج: شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی عام)، د: شرکت سهامی کشت و صنعت دامپروری مغان (سهامی عام)، ه: شرکت پرورش کرم ابریشم ایران

کفیل ثبت اسناد و املاک پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9675424
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۷ به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵
به استناد صورتجلسه مورخه ۳۰/۱/۸۹ هیئت‌مدیره، تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد:

۱ـ آقای محمدباقر عالی به موجب نامه شماره xxx۳/۸۸ ـ ۲۳/۱۲/۸۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران (سهامی‌عام) به جای آقای سیدنصرت‌اله طاهری‌تخته‌چوبی برای عضویت در هیأت‌مدیره شرکت معرفی گردید.

۲ـ آقای فریدون توحیدی‌مقدم به عنوان رئیس هیئت‌مدیره، آقای آزاد فکور به عنوان نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای قدرت احمدزاده به عنوان مدیرعامل در سمت خود ابقاء گردیده و اختیارات وی به شرح ذیل می‌باشد:

الف‌ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی.

ب‌ـ تهیه و تنظیم آئین‌نامه‌های داخلی و پیشنهاد آن به هیأت‌مدیره.

ج‌ـ نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی، مستمری و وراث آنان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

دـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات براساس قراردادهای مربوطه.

هـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.

س‌ـ انعقاد هر نوع قرارداد، موافقتنامه، مبادله‌نامه با شرکتها و بانکها و ادارات دولتی و اشخاص و اقاله، فسخ، ابطال و اصلاح آنها در چارچوب موضوع شرکت.

ی‌ـ اقامه هرگونه دعوی (اعم از حقوقی و کیفری) متقابل از اینگونه دعوی‌ها برعلیه شرکت، مصالحه و سازش در تمام مراحل دادرسی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت و درخواست صدور اجرائیه و پیگیری آن در کلیه محاکم و سایر دوایر دولتی (با حق توکیل به غیر و تعیین داور).

۴ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها ـ سفته‌ها ـ بروات و سایر اوراق تجاری با امضای متفق آقای قدرت احمدزاده (مدیرعامل) و یک نفر از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و نامه‌های اداری و کلیه اوراقی که موجد تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضای مدیرعامل به تنهایی یا فرد دیگری که برحسب ابلاغ مدیرعامل مسئول انجام قسمتی از امور شرکت باشد معتبر می‌باشد.

ثبت اسناد و املاک شهرستان پارس‌آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10384693
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی عام) شماره ثبت ۱۵۷ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۴/۱۱/۸۸ که در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۸ واصل گردیده تغییراتی بدین شرح در فوق الذکر اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: ۱ آقای محمد رحیمی نژادهوراند به موجب نامه شماره xxx۴/۸۸ ۲۱/۱۰/۸۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) آقای فروع الدین سپه اجیرلو به موجب نامه شماره ۶/xxx۰۴/۱۱ ۷/۱۱/۸۸ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به ترتیب به جای آقایان محمدرضا حسن زاده و قهرمان فهیمی گیگلو برای عضویت در هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس معرفی گردیدند. ۲ آقای فریدون توحیدی مقدم بسمت رئیس هیئت مدیره و آزاد فکور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. ثبت اسناد و املاک پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات