اتحاد ریسندگی پشم خامه اردبیل

شرکت اتحاد ریسندگی پشم خامه اردبیل (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10240009116 (فعال)
16
افراد
9
آگهی‌ها
113
شماره ثبت
1351/11/12
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14229092
آگهی تغییرات شرکت اتحاد ریسندگی پشم خامه اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۰۹۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۶شامل ترازنامه ـ سود وزیان وجریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت ۲ ـ موسسه حابرس رسمی امین محاسب روش به شماره ثبت xxx۶۳ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۳عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به سمت بازرس اصلی بارعایت ماده xxx قانون تجارت و آقای میریونس میر جوادی به سمت بازرس علی البدل برای یکسال منتخب شدند ۳ ـ آقای رفیع غیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضواصلی و آقای احد سلیمان جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضواصلی و آقای عدالت جباری کرد قشلاق به شماره ملی xxxxxxxxx۹عضواصلی وآقای بهمن فرخی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضواصلی و آقای امین قنادی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی و آقای امین نجف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو علی البدل و آقای کمال الدین عرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند..
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14229096
آگهی تغییرات شرکت اتحاد ریسندگی پشم خامه اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۰۹۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای احد سلیمان جاه به شماره کدملی xxxxxxxxx۶بعنوان رئیس هیئت مدیره ۲ ـ بهمن فرخی اصل xxxxxxxxx۵ نایب رئیس هیئت مدیره ۳ ـ عدالت جباری کردقشلاقی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو اصلی هیئت مدیره ۴ ـ امین قنادی اصل بشماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی هیئت مدیره ۵ ـ رفیع غیبی xxxxxxxxx۷عضو اصلی هیئت مدیره و آقای تقی روشنیان فرد فرزند رحیم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل انتخابگردیدند. که براساس مواد اساسنامه شرکت وظایف خودراانجام دهند. حق امضاء کلیه اوراق تعهدآور از قبیل (چک ـ سفته ـ براوات) دوامضاء از سه امضاء آقایان احد سلیمان جاه ـ بهمن فرخی اصل ـ تقی روشنیان فرد بامهر شرکت معتبرمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13312842
آگهی تغییرات شرکت اتحاد ریسندگی پشم خامه اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۰۹۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) تراز نامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ بتصویب رسید. ب) موسسه حسابرس رسمی احراز وارقام (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۲۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای امین قنادی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ انتخاب گردیدند ج) اشخاص زیر به مدت دو سال بعنوان اعضای اصلی) آقای رفیع غیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷) آقای هادی حسینی چشمه به شماره ملی xxxxxxxxx۷) آقای احد سلیمان جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۶) آقای شفیع پور فرضی به شماره ملی xxxxxxxxx۰) آقای حسن علیمحمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx اشخاص زیر به مدت دو سال بعنوان اعضای علی البدل) آقایان داریوش صفرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸) بهمن فرخی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند د) روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13312850
آگهی تغییرات شرکت اتحاد ریسندگی پشم خامه اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۰۹۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای رفیع غیبی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای هادی حسینی چشمه به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احد سلیمان جاه به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی آقای حسن علیمحمدیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره عضواصل آقای شفیع پور فرضی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره و منشی هیئت مدیره آقای داریوش صفرزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل آقای بهمن فرخی اصل به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل آقای تقی روشنیان فرد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال تعیین شدند. * حدود واختیارات مدیر عامل طبق مفاد اساسنامه ومصوبات مدیر عامل میباشد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و نظایر آن با دوامضاء از سه امضاءآقایان رفیع غیبی - هادی حسینی چشمه تقی روشنیان فرد همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1743164
آگهی تغییرات شرکت اتحاد ریسندگی پشم خامه اردبیل سهامی عام به شماره‌ثبت ۱۱۳ و شناسه‌ملی ۱۰۲۴۰۰۰۹۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حاج رفیع غیبی فرزند یوسف به شماره کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای هادی حسینی چشمه فرزند محمد علی به شماره کدملی xxxxxxxxx۷به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای عدالت جباری کردقشلاقی فرزند معرفت به شماره کدملیxxxxxxxxx۹به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره ـ آقای احد سلیمان جاه فرزند محرم به شماره کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا علیمحمدیان فرزند علی اصغر به شماره کدملیxxxxxxxxx۸ به عنوان منشی هیئت مدیره ـ آقای حاج صادق احسانی مقدم فرزند ستار به شماره کدملیxxxxxxxxx۰ به عنوان عضو علی البدل ـ آقای هدایت جباری کرد قشلاقی فرزند معرفت به شماره کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو علی البدل و آقای حاج تقی روشنیان فرد فرزند رحیم به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل منتخب گردیدند.حق امضاء کلیه اوراق تعهدآور از قبیل (چک ـ سفته ـ براوات)دو امضاء از سه امضاء آقایان حاج رفیع غیبی ـ حاج هادی حسینی چشمه ـ حاج تقی روشنیان فرد با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1743155
آگهی تغییرات شرکت اتحاد ریسندگی پشم خامه اردبیل سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۰۹۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیأت مدیره برای دو سال بشرح ذیل تعیین و انتخاب گردیدند. آقایان:۱ ـ حاج رفیع غیبی بشماره xxxxxxxxx۷حاج عدالت جباری کردقشلاقی بشماره xxxxxxxxx۹ حاج هادی حسینی چشمه بشماره xxxxxxxxx۷ حاج احد سلیمان جاه بشماره ملی xxxxxxxxx۶حاج محمد رضا علی محمدیان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره و آقایان حاج محمد صادق احسانی مقدم بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و حاج هدایت جباری کردقشلاقی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای علی البدل برای دو سال منتخب شدند. موسسه حسابرس رسمی احراز ارقام به شماره ثبت xxx۲۰ دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای امین قنادی اصل به سمت بازرس علی البدل برای یکسال منتخب شدند. ترازنامه و سود زیان سال مالی منتهی xxx۲به تصویب حاضرین رسید. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408379
آگهی تصمیمات شرکت اتحاد ریسندگی پشم خامه اردبیل سهامی عام شماره ثبت ۱۱۳ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۰۹۱۱۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی مورخ ۳۱/۰۳/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید.
۱ ـ آدرس شرکت از محل قبلی به اردبیل شهرک صنعتی فاز ۲ اردبیل خیابان کارآفرین ـ کارآفرین ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت.
۲ ـ ترازنامه و سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
۳ ـ آقای وحید فروغی فرد از بین سهامداران و آقای بهرام کیانی از بین حسابداران رسمی بسمت بازرس اصلی و آقای میریونس میرجوادی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های بعدی شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ مسئول ثبت شرکت های ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 696603
آگهی تصمیماتشرکت سهامی عام اتحاد ریسندگی پشم خامه اردبیل شماره ثبت ۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۰۹۱۱۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۳/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۳/۹۱ که از لحاظ امضاء ذیل دفاتر در تاریخ ۹/۵/۹۱ تکمیل گردیده تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ ـ آقایان حاج علی نجف زاده ـ حاج رفیع غیبی ـ حاج هادی حسینی چشمه ـ حاج مقصود رستم نمدی و حاج عدالت جباری کردقشلاقی بسمت اعضای هیئت مدیره و آقایان حاج صادق احسانی مقدم و حاج هدایت جباری کردقشلاقی بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ وحید فروغی فرد بسمت بازرس اصل با رعایت ماده xxx و xxx قانون تجارت و حاج میر یونس میرجوادی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ ـ ترازنامه حساب شرکت و سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ۵ ـ آقایان حاج علی نجف زاده بعنوان رئیس هیئت مدیره، حاج رفیع غیبی بعنوان نایب رئیس، حاج هادی حسینی چشمه، حاج مقصود رستم نمدی، حاج عدالت جباری کردقشلاقی بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای حاج تقی روشنیان فرد بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات دو امضاء از سه امضای حاج علی نجف زاده و حاج رفیع غیبی و حاج تقی روشنیان فرد با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9779896
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام اتحاد ریسندگی پشم خامه اردبیل شماره ثبت ۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۰۹۱۱۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۳/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۳/۹۱ که از لحاظ امضاء ذیل دفاتر در تاریخ ۹/۵/۹۱ تکمیل گردیده تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱‌ـ آقایان حاج علی نجف زاده‌ـ حاج رفیع غیبی‌ـ حاج هادی حسینی چشمه‌ـ حاج مقصود رستم نمدی و حاج عدالت جباری کردقشلاقی بسمت اعضای هیئت مدیره و آقایان حاج صادق احسانی مقدم و حاج هدایت جباری کردقشلاقی بسمت اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.‌ـ وحید فروغی فرد بسمت بازرس اصل با رعایت ماده xxx و xxx قانون تجارت و حاج میر یونس میرجوادی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۲‌ـ ترازنامه حساب شرکت و سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید.

۳‌ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵‌ـ آقایان حاج علی نجف زاده بعنوان رئیس هیئت مدیره، حاج رفیع غیبی بعنوان نایب رئیس، حاج هادی حسینی چشمه، حاج مقصود رستم نمدی، حاج عدالت جباری کردقشلاقی بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای حاج تقی روشنیان فرد بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات دو امضاء از سه امضای حاج علی نجف زاده و حاج رفیع غیبی و حاج تقی روشنیان فرد با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات