سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی

شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10220124165 (فعال)
7
افراد
8
آگهی‌ها
8286
شماره ثبت
1385/7/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13602455
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نشانی شرکت در شهر ارومیه به خیابان جانبازان پلاک xxx و کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر و انتقال یافت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13377974
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ ترازنامه منتهی به سال مالی ۳۱/۰۶/xxx۵ تصویب شد. - ۲ موسسه حسابرسی هشیار ممیز (حسابداران رسمی) بشماره ثبت xxx۲۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام (حسابداران رسمی) بشماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - ۳ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12654619
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بهمن آریا بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مهاباد بشماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره و صمد عزیزیان حمید بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان میاندوآب بشماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو اصلی و نائب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر علی اکبری هلق بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ارومیه بشماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو اصلی و منشی هیئت مدیره و گلشن رحیمی احمدآباد بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شاهین دژ بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو اصلی و جعفر رستمی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سردشت بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو اصلی به مدت دو سال تعیین شدند. ۲ آقای علی اصغر علی اکبری هلق بشماره ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب شد و اختیارات وی اجرای مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ۳ امضاء کلیه اسناد مالی، چ کها، قراردادها و اسناد تعهدآور با مدیرعامل به اتفاق یکی از آقایان رئیس هیئت مدیره، یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12648349
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ ترازنامه منتهی به سال مالی ۳۱/۰۶/xxx۴ به تصویب رسید. ـ ۲ موسسه حسابرسی هشیار ممیز (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردید. ـ ۳ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ارومیه بشماره ثبت xxx۶ وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۷با نمایندگی علی اصغر علی اکبری هلق بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سردشت بشماره ثبت xxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۰با نمایندگی جعفر رستمی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شاهین دژ بشماره ثبت xxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۹ با نمایندگی گلشن رحیمی احمدآباد بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان میاندوآب بشماره ثبت xxx۸ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ با نمایندگی صمد عزیزیان حمید بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مهاباد بشماره ثبت xxx۳ وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی بهمن آریا بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره وشرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ماکو بشماره ثبت xxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۲با نمایندگی شیرین ابراهیم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نقده بشماره ثبت xxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ با نمایندگی اله ویردی بابائی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ـ ۴ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9422562
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی به‌شماره‌ثبت ۸۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ ترازنامه منتهی به سال مالی ۳۱/۰۶/xxx۳ به تصویب رسید . ـ ۲ موسسه حسابرسی اصول اندیشه بشماره ثبت xxx۱۲و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریار آذری سامانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345357
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی سهامی عام شماره ثبت ۸۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/xxx۲ شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی سهامی عام تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و صورت های مالی منتهی به سال مالی ۳۱/۶/xxx۲ تصویب شد.
۲ـ موسسه حسابرسی اصول اندیشه بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریار آذری سامانی بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۳ انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ آقایان علی اصغر علی اکبری هلق بنمایندی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ارومیه و جاوید مهپور بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خوی و کریم مولودی بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بوکان و جعفر رستمی بنمایندگی از تعاونی سهام عدالت شهرستان سردشت و صمد عزیزیان حمید بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان میاندوآب بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و گلشن رحیمی بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شاهین دژ و نعمان ترابی بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تکاب بعنوان اعضای علی البدل بمدت دو سال انتخاب شدند.
۵ـ کریم مولودی بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بوکان بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و صمد عزیزیان حمید بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان میاندوآب بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و جاوید مهپور بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خوی و جعفر رستمی بنمایندگی از تعاونی سهام عدالت شهرستان سردشت بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای علی اصغر علی اکبری هلق بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ارومیه عضو و منشی هیئت مدیره و مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شدند. ضمنا اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
۶ـ امضای کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور با مدیرعامل باتفاق یکی از آقایان رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۷ـ امضای ذیل دفتر ثبت مربوطه در تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۲ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ مسئول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667985
آگهی تبدیل شرکت تعاونی سهام عام سرمایه گذاری استان آذربایجانغربی شماره ثبت ۸۲۸۶ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۹۰ شرکت تعاونی سهام عام سرمایه گذاری استان آذربایجانغربی که طی شماره xxx۱مورخ ۱۸/۰۴/۹۱به تایید اداره کار و امور اجتماعی رسیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ ـ نوع شرکت از تعاونی سهام عام به سهامی عام تبدیل شد.
۳ ـ اساسنامه جدید شرکت (مورد تایید سازمان بورس اوراق بهادار) در ۶۵ماده و ۲۵ تبصره تصویب شد.
۳ ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۲۱/۰۴/۹۱ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11617166
آگهی تبدیل شرکت تعاونی سهام عام سرمایه گذاری استان آذربایجانغربی شماره ثبت ۸۲۸۶ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۹۰ شرکت تعاونی سهام عام سرمایه گذاری استان آذربایجانغربی که طی شماره xxx۱مورخ ۱۸/۰۴/۹۱به تایید اداره کار و امور اجتماعی رسیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱‌ـ نوع شرکت از تعاونی سهام عام به سهامی عام تبدیل شد.

۳‌ـ اساسنامه جدید شرکت (مورد تایید سازمان بورس اوراق بهادار) در ۶۵ماده و ۲۵ تبصره تصویب شد.

۳‌ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۲۱/۰۴/۹۱ تکمیل شد.

مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات