تولیدی آذر باتری ارومیه

شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10220089122 (فعال)
8
افراد
30
آگهی‌ها
5164
شماره ثبت
1380/4/27
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14729827
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شماره ثبت xxx۲۹ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ و شماره ثبت xxx۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به عملکرد سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب شد ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج و نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14252687
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ به موارد مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت بند ذیل اضافه و تصویب گردید: ـ مجاز بودن مدیران شرکت برای تضمین دیون و تعهدات اشخاص ثالث نزد بانکها و موسسات اعتباری.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197851
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ ۱آقای کاظم مرتاض به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای جعفر مرتاض به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای مجتبی مرتاض به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای جواد مرتاض به شماره ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت عضو هیات مدیره و آقای مرتضی مرتاض به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیات مدیره برای مدت دوسال شمسی انتخاب شدند. ـ ۲ امضاء کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور متفقا با مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و مکاتبات عادی و اداری با مدیرعامل در هرحال همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197864
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای جعفر مرتاض به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای کاظم مرتاض به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مجتبی مرتاض به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای جواد مرتاض به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مرتضی مرتاض به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال شمسی انتخاب شدند. ـ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شماره ثبت xxx۲۹ به سمت حسابرس و بازرس قانونی و اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ و شماره ثبت xxx۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب شد. ۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600791
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شماره ثبت xxx۲۹ به سمت حسابرس و بازرس قانونی و اصلی و نیز موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ و شماره ثبت xxx۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به عملکرد سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ تصویب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561022
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/xxx۶ و نامه‌های شماره xxx۹۹ , xxx مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ و xxx۷۰ , xxx مورخ ۱۸/۰۴/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. ۲ اساسنامه جدید با عنوان سهامی عام در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره و ۲ بند تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ۳ اعلامیه تبدیل نوع شرکت در ۱۱ ماده بشرح ذیل تصویب گردید: ۱ ۳ نام و شماره ثبت شرکت: آذر باتری ارومیه بشماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ ۲ ۳ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: موضوع شرکت عبارتست از تولید انواع باتری خودرو و طراحی و ساخت ماشین آلات مربوطه و صادرات و واردات فرآورده‌های داخلی شرکت وواردات مواد اولیه و لوازم و تجهیزات مرتبط با فعالیت شرکت. انجام آزمون و تستهای عملکردی ودوام باتری‌های راه اندازی سربی اسیدی خودرو بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی وواردات و صادرات مواد اولیه و انواع باتری و سایر کالاهای مجاز و اخذ نمایندگی از شرکتها و کارخانجات داخلی و خارج از کشور و اعطای نمایندگی ترخیص کالا از گمرکات و چاپ و انتشار نشریه در حوزه صنعت و واردات انواع کاغذ جهت چاپ نشریه. ۳ ۳ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کد پستی: ارومیه شهرک صنعتی فاز ۱ خیابان دوم بلوک ۲۴ کد پستی xxxxxxxxx۴۷ شرکت فاقد شعبه میباشد. ۴ ۳ مدت شرکت: نامحدود. ۵ ۳ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: xxxxxxxxxxxx ریال. ۶ ۳ سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ۷ ۳ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بشرح ذیل میباشد: آقای کاظم مرتاض بشماره ملی xxxxxxxxx۱ فرزند یوسفعلی بشماره شناسنامه xxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای جعفر مرتاض بشماره ملی xxxxxxxxx۲ فرزند یوسفعلی بشماره شناسنامه xxx بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی مرتاض بشماره ملی xxxxxxxxx۱ فرزند کاظم بشماره شناسنامه xxx۰ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی مرتاض بشماره ملی xxxxxxxxx فرزند کاظم بشماره شناسنامه xxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد مرتاض بشماره ملی xxxxxxxxx۱ فرزند جعفر بسمت عضو هیئت مدیره. ۸ ۳ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: ماده ۱۵ شرایط کامل برای داشتن حق حضور و رای در مجامع عمومی: صاحبان سهام یا نمایندگان آن قطع نظر از عده سهم خود می‌توانند حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رای خواهند_داشت مشروط به اینکه بهای تمام شده سهام خود را کلا پرداخت نموده_باشند. ۹ ۳ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: ماده ۶۰ سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده_است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد_بود. تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. ماده ۵۹ اندوختع قانونی و اختیاری: از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق مواد xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود و به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌های مخصوص کنار گذاشته_شود. ماده ۶۲ تصفیه هر گاه شرکت طبق مندرجات ماده ۶۱ اساسنامه منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعمل خواهد_آمد. ۱۰ ۳ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: xxxxxxxxxxxx ۱۱ ۳ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات. ***اساسنامه شرکت و آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها ودر مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد *** ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13551192
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای جعفر مرتاض به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای مجتبی مرتاض به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای جواد مرتاض به شماره ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت عضو هیات مدیره و آقای مرتضی مرتاض به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیات مدیره و آقای کاظم مرتاض به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت ماموریت هیات مدیره انتخاب شدند. ۲ امضاء کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور متفقا با مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و مکاتبات عادی و اداری با مدیرعامل در هرحال همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13551201
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای کاظم مرتاض به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای جعفر مرتاض به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مجتبی مرتاض به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای جواد مرتاض به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مرتضی مرتاض به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای بقیه مدت ماموریت هیات مدیره انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13493335
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ارزش اسمی سهام از xxxxxx ریال به xxx۰ ریال و تعداد سهام به xxxxxxxxx سهم تغییر و مورد تصویب قرار گرفت و در نتیجه ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13376812
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافته و ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354063
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال ملی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292037
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای عملکرد منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12927907
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای جعفر مرتاض کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی مرتاض کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کاظم مرتاض کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. - ۲ امضاء کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها و اسناد تعهد آور متفقا با مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اداری با مدیر عامل در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12891061
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان جعفر مرتاض کدملی xxxxxxxxx۲ و کاظم مرتاض کدملی xxxxxxxxx۱ و مجتبی مرتاض کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره بمدت دوسال تعیین و انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین بشماره ثبت xxx۲۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد رضائی کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12711437
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موئسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین بشماره ثبت xxx۲۹ وشنا سه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایند گی آقای محمد سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی برای سال مالی xxx۴ انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12597111
آگهی تغییرات شرکت توليدي آذر باتري اروميه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رسا محاسب امین بشماره ثبت xxx۴۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان ‏بازرس اصلی و احمد رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12597113
آگهی تغییرات شرکت توليدي آذر باتري اروميه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سرمایه شرکت ازمبلغ سی و پنج میلیارد ریال منقسم به xxx هزار سهم یکصد هزار ریالی بانام بمبلغ یکصد میلیارد منقسم به یک میلیون سهم یکصد هزار ریالی بانام ازطریق صدور xxxxxx سهم جدید با ارزش اسمی هرسهم مبلغ یکصد هزار ریال و از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص افزایش یافت. ۲ ـ با قطعیت افزایش سرمایه ماده ۵ ـ اساسنامه شرکت بشرح زیر تغییر واصلاح شد. ماده ۵ ـ سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیارد ریال می باشد که از یک میلیون سهم یکصد هزار ریالی بانام تشکیل یافته وصددرصد پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12493298
آگهی تغییرات شرکت توليدي آذر باتري اروميه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ موضوع فعالیت شرکت مندرج در ماده ۲ اساسنامه بشرح زیر تغییر و اصلاح شد. ماده ۲ ـ موضوع شرکت: تولید انواع باطری خودرو و طراحی و ساخت ماشین آلات مربوطه و صادرات وواردات فرآورده های داخلی شرکت و واردات مواد اولیه لوازم و تجهیزات مرتبط با فعالیت شرکت ـ انجام آزمون و تستهای عملکردی و دوام باطریهای راه اندازی سربی ـ اسیدی خودرو براساس استانداردهای ملی و بین المللی ـ واردات و صادرات مواد اولیه و انواع باتری و سایر کالاهای مجاز و اخذ نمایندگی از شرکت ها و کارخانجات داخلی و خارج از کشور و اعطا نمایندگی و ترخیص کالا از گمرکات ـ چاپ و انتشار نشریه در حوزه صنعت ـ واردات انواع کاغذ جهت چاپ نشریه ـ با اخذ مجوزلازم از مراجع ذیصلاح. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.)
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12459655
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12120737
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ با استعفای موسسه ارقام نگر آریا از سمت بازرس اصلی شرکت موافقت و موسسه حسابرسی رسا محاسب امین بشماره ثبت xxx۴۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان بازرس اصلی شرکت برای سال مالی xxx۳ انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12099076
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۱۶۴ و شناسه‌ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ با استعفای آقای نور علی عباسی از سمت بازرس علی البدل شرکت آقای احمد رضائی به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای ایشان بعنوان بازرس علی البدل شرکت تا پایان سال مالی انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1555008
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخم ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ نه میلیارد ریال منقسم به نود هزار سهم یکصدهزار ریالی با نام بمبلغ سی و پنج میلیارد ریال منقسم به xxxxxx سهم یکصد هزار ریالی با نام از طریق صدور xxxxxx سهم جدید به ارزش اسمی هر سهم مبلغ یکصدهزار ریال و از محل تبدیل مطالبات نقدی نقدی حال شده اشخاص افزایش یافت.
۲ـ با قطعیت افزایش سرمایه ماده ۵ اساسنامه سرمایه شرکت به شرح زیر تغییر و اصلاح شد.
ماده ۵ـ سرمایه شرکت مبلغ سی و پنج میلیارد ریال می باشد که از xxxxxx سهم یکصد هزار ریالی با نام تشکیل یافته و صد درصد پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1555016
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و عملیات مالی سال ۹۱ تصویب گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگرآریا به عنوان بازرس اصلی و آقای نورعلی عباسی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۲۸/۱۲/xxx۲ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1526595
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمععمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و عملیات مالی سال ۹۲ تصویب گردید.
۲ـ آقایان جعفرمرتاض کدملی xxxxxxxxx۲ و کاظم مرتاض کدملی xxxxxxxxx۹۱ و مجتبی مرتاض کدملیxxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیئتمدیره بمدت دوسال تعیین و انتخاب شدند.
۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا بعنوان بازرس اصلی و آقای نورعلی عباسی کدملیxxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علیالبدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند
۴ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد.
۵ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ۲۷/۳/۹۳ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ ثبت شرکتهاو موسسات غیرتجاری ـ واحد ثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1526596
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲
به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۳ بسمت عضو و رئیس هیئتمدیره و آقای مجتبی مرتاض تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای جعفر مرتاض کد ملی xxxxxxxxx۲ کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و نایب رئیس هیئتمدیره و آقای کاظم مرتاض کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئتمدیره و مدیرعامل بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند.
۲ـ امضای کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور متفقاً با مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره و مکاتبات عادی و اداری با مدیرعامل در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۳ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۲۷/۳/۹۳ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ـ واحد ثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1526597
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲
به صورتجلسه مجمععمومی فوقالعاده مورخ ۱۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۲ اساسنامه اصلاح و به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل اضافه و تصویب شد:
انجام آزمون و تست های عملکردی و دوام باتریهای راه اندازی سربی ـ اسیدی خودرو براساس استانداردهای ملی و بین‏المللی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ـ واردات و صادرات موارد اولیه و انواع باتری و سایر کالاهای مجاز و اخذ نمایندگی از شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی از کشور و اعطاء نمایندگی و ترخیص کالا از گمرکات بااخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.«‏ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد»
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ـ واحد ثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 713651
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص تولیدی آذر باتری ارومیه شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ شرکت سهامی خاص تولیدی آذر باتری ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه تغییر و تعداد اعضای هیئت مدیره از ۴ نفر به ۳ نفر کاهش یافت.
۲ـ با استعفای آقای مقصود مرتاض از عضویت اصلی شرکت و هیئت مدیره موافقت شد.
۳ـ جعفر مرتاض، کاظم مرتاض و مجتبی مرتاض بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.
۴ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا بعنوان بازرس اصلی، نور علی عباسی بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۵ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
۶ـ جعفر مرتاض بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره، مجتبی مرتاض بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، کاظم مرتاض بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند.
۷ـ امضای کلیه اسناد مالی چکها قراردادها و اسناد تعهدآور متفقاً با مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۸ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۴/۶/۹۱ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11196521
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص تولیدی آذر باتری ارومیه شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ شرکت سهامی خاص تولیدی آذر باتری ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه تغییر و تعداد اعضای هیئت مدیره از ۴ نفر به ۳ نفر کاهش یافت.

۲ـ با استعفای آقای مقصود مرتاض از عضویت اصلی شرکت و هیئت مدیره موافقت شد.

۳ـ جعفر مرتاض، کاظم مرتاض و مجتبی مرتاض بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.

۴ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا بعنوان بازرس اصلی، نور‌علی عباسی بعنوان بازرس علی‌البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند.

۵ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۶ـ جعفر مرتاض بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره، مجتبی مرتاض بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، کاظم مرتاض بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر‌عامل شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند.

۷ـ امضای کلیه اسناد مالی چکها قراردادها و اسناد تعهدآور متفقاً با مدیر‌عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۸ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۴/۶/۹۱ تکمیل شد.

مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666566
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص آذر باطری ارومیه شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۶/۹۰ شرکت سهامی خاص آذر باطری ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا بسمت بازرس اصلی و نورعلی عباسی بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۲ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۱۴/۰۴/۹۱ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11356107
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص آذر باطری ارومیه شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۶/۹۰ شرکت سهامی خاص آذر باطری ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱‌ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا بسمت بازرس اصلی و نورعلی عباسی بسمت بازرس علی‌البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند.

۲ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۳ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۱۴/۰۴/۹۱ تکمیل شد.

مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات