فرآورده های غذایی وقند پیرانشهر

شرکت فرآورده های غذایی وقند پیرانشهر (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10220048615
23
افراد
39
آگهی‌ها
130269
شماره ثبت
1362/9/26
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر فرآورده های غذایی وقند پیرانشهر

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در فرآورده های غذایی وقند پیرانشهر دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه فرآورده های غذایی وقند پیرانشهر

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که فرآورده های غذایی وقند پیرانشهر در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14947786
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های غذایی وقند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 130269 و شناسه ملی 10220048615
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی10260103000به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیزبه شناسه ملی 10100439645به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 31/04/1399 انتخاب گردید. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/4/98 به تصویب رسید پ980924957917955 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14591105
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی وقند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم مستوره اسدزاده با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار xxxxxxxxx۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت فرآورده‌های غذائی و قند پیرانشهربرای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14456355
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی وقند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی زنجانی میاندوآب با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت قند ارومیه ش . م xxxxxxxxx۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای اسمعیل رشیدی ک . م xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای شهرام طالبیان ک . م xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و آقای غلامرضا اخباریه ک . م xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین وظیفه دوست با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه کشت و صنعت ملی ش . م xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا ربانی اصفهانی باکد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شهد ش . م xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالفضل علیمراد با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار ش . م xxxxxxxxx۱۰ به ک . م xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عزیز زنجانی ک . م xxxxxxxxx۴ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14369985
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های غذایی وقند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۴/۹۷ به تصویب رسید .
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران ش.م xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حافظ گام ش.م xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد .
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند :
شرکت توسعه کشت و صنعت ملی ش.م xxxxxxxxx۰۵ و شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار ش.م xxxxxxxxx۱۰ و آقای اسمعیل رشیدی ک.م xxxxxxxxx۵ و آقای شهرام طالبیان ک.م xxxxxxxxx۶ و آقای غلامرضا اخباریه ک.م xxxxxxxxx۸ و شرکت قند ارومیه ش.م xxxxxxxxx۴۱ و شرکت شهد ش.م xxxxxxxxx۸۶ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای عزیز زنجانی ک.م xxxxxxxxx۴ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14039883
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی وقند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه کشت وصنعت ملی به نمایندگی آقای حسین وظیفه دوست با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده حقیقی شرکت مذکور جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به نمایندگی آقای رضا احمدوند با کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت شهد خوی مبنی به نمایندگی آقای محمد رضا ربانی اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت قند ارومیه به نمایندگی آقای مهدی زنجانی میاندوآب با کدملی xxxxxxxxx۵. آقای مهدی زنجانی میاندوآب به سمت رئیس هیئت مدیره آقای اسمعیل رشیدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای شهرام طالبیان به سمت مدیرعامل آقای حسین وظیفه دوست به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا احمدوند به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا اخباریه به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا ربانی اصفهانی به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. بخشی از اختیارات هیئت مدیره مذکور در ماده ۳۷ اساسنامه بشرح پیوست به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید. امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد_بود. ضمنا مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14015444
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی وقند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت توسعه کشت و صنعت ملی ش. م xxxxxxxxx۰۵ و شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار ش. م xxxxxxxxx۱۰ و شرکت شهد (قند خوی) ش. م xxxxxxxxx۸۶ و شرکت قند ارومیه ش. م xxxxxxxxx۴۱ و آقای غلامرضا اخباریه ش. م xxxxxxxxx۸ و آقای اسمعیل رشیدی ش. م xxxxxxxxx۵ و آقای شهرام طالبیان ش. م xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13855702
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی وقند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهرام طالبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد_بود ضمنا مکاتبات عادی و جاری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت نافذ می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مرجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. شرایط استخدام و میزان حقوق ودستمزد بجز معاونین و مدیران. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر و آئین نامه‌های مصوب. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک ار مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصس یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763414
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی وقند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میرداود فربود کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به نمایندگی آقای رضا احمدوند کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو غیرموظف برای بقیه مدت تصدی هئیت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13760976
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی وقند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن زنجانی ش م xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای اسمعیل رشیدی ش م xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13751864
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی وقند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۴/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران ش م xxxxxxxxx۰۰ بعنوا ن بازرس اصلی وموسسه حسابرسی حافظ گام ش م xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13502936
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی وقند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی آقای حسین وظیفه دوست به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13409440
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی وقند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید چیستان کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت پویا فراز کیش xxxxxxxxx۲۱ بجای آقای محمد شکرچیان به عنوان عضو هئیت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319774
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی وقند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پویا فراز کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی آقای محمد شکرچیان با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی آقای عباسقلی اردلان با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل و شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شنا سه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای محمدصادق بخشی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای اسمعیل رشیدی ک. م xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای رحیم طالبیان میاندوآب ک. م xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و آقای غلامرضا اخباریه ک. م xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره و آقای حسن زنجانی ک. م xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره ودر غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد_بود. ضمنا مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت نافذ میباشد. هیات مدیره اختیارات خود را به شرح زیر به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد بجز معاونین ومدیران. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری وارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هئیت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورتهای مالی میاندوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250751
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی وقند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۸/xxx۵ و نامه شماره xxx۲۶ , xxx مورخه ۱۴/۱۰/۹۵ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران ش ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حافظ گام ش ملی xxxxxxxxx۳۵ را بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۵ به تصویب رسید - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. - شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی عام) ش ملی xxxxxxxxx۰۵ بعنوان عضو اصلی - شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) xxxxxxxxx۱۰ بعنوان عضو اصلی - آقای اسمعیل رشیدی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو اصلی - شرکت پویا فراز کیش xxxxxxxxx۲۱ بعنوان عضو اصلی - آقای رحیم طالبیان میاندوآب xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو اصلی - آقای غلامرضا اخباریه xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو اصلی - آقای حسن زنجانی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضواصلی - آقای میرداود فربود xxxxxxxxx۳ بعنوان عضوعلی البدل انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12506479
آگهی تغییرات شرکت فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران ش.م xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حافظ گام ش.م xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12046778
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مصطفی عمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای غلامرضا اخباریه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای رحیم طالبیان میاندوآب به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای عباسقلی اردلان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل، آقای محمد صادق بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمد شکرچیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پویا فراز کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای میرداود فربود به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره. بخشی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد بجز معاونین و مدیران. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسرا ها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورتهای مالی میاندوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد بود. ضمناً مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت نافذ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768146
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های غذایی وقند پیرانشهر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۸/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۲/۰۸/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۹۳ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت پویا فراز کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ آقای رحیم طالبیان میاندوآب به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای غلامرضا اخباریه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای میر داود فربود به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای اصلی و آقای اسمعیل رشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت صنایع تبدیلی گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668812
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مصطفی عمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به جای اقای عباس نعیمی به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405744
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع تبدیلی گلستان xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی جدید آقای خداداد غریب پور جهان آباد xxxxxxxxx۰ بجای آقای اسفندیار استکی الیوند xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1284220
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۴/xxx۲ و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم بانام xxx/۱ ریالی تماما پرداخت شده از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۶/۱۰/۹۲ تکمیل امضا گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233978
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ موسسه حسابرسی بهراد مشار xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رایان xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152429
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ یکصد میلیارد ریال به یکصد و چهل میلیارد ریال از محل سود انباشته شده افزایش یافت در نتیجه سرمایه شرکت سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم عادی یکهزار ریالی با نام و تماما پرداخت شده است و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10250772
آگهی اصلاحی شرکت فرآورده‌های غذائی و قند پیرانشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۲۱/۹/۹۱ نام غلامرضا اخباریه به ک م xxxxxxxxx۸ صحیح میباشد که بدینوسیله اصلاح میگردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 959839
آگهی اصلاحی شرکت فرآورده‌های غذائی و قند پیرانشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۲۱/۹/۹۱ نام غلامرضا اخباریه به ک م xxxxxxxxx۸ صحیح میباشد که بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925403
آگهی تغییر محل شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۱ محل شرکت به تهران ـ خ ولیعصر ـ روبروی پارک ملت ـ خ سایه پ ۸۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9676526
آگهی تغییر محل شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۱ محل شرکت به تهران ـ خ ولیعصر ـ روبروی پارک ملت ـ خ سایه پ ۸۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11229061
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۹/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۴/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رایان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی عباس نعیمی به کدملیxxxxxxxxx۰ و شرکت صنایع تبدیل گلستان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی اسفندیار استکی‌الیوند به کدملیxxxxxxxxx۴ و عباسقلی اردلان به کدملیxxxxxxxxx۶ و رحیم طالبیان‌میاندوآب به کدملیxxxxxxxxx۶ و غلامرضا رضااخباریه به کدملیxxxxxxxxx۸ و میر داود فربود به کدملیxxxxxxxxx۳ و اسمعیل رشیدی به کدملیxxxxxxxxx۵ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۵/۸/۹۱ اسفندیار استکی‌الیوند به سمت رئیس هیئت‌مدیره, عباس نعیمی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره, رحیم طالبیان‌میاندوآب به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و همچنین هیئت‌مدیره اختیارات مندرج در بندهای۱ و۴ به استثنای معاونین و مدیران۷ـ ۱۰ـ ۱۴ـ ۱۵ـ ۱۶ـ ۱۷ـ ۱۸ـ ۲۰ ماده۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 864452
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۹/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۴/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رایان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی عباس نعیمی به کدملیxxxxxxxxx۰ و شرکت صنایع تبدیل گلستان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی اسفندیار استکی الیوند به کدملیxxxxxxxxx۴ و عباسقلی اردلان به کدملیxxxxxxxxx۶ و رحیم طالبیان میاندوآب به کدملیxxxxxxxxx۶ و غلامرضا رضااخباریه به کدملیxxxxxxxxx۸ و میر داود فربود به کدملیxxxxxxxxx۳ و اسمعیل رشیدی به کدملیxxxxxxxxx۵ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۸/۹۱ اسفندیار استکی الیوند به سمت رئیس هیئت مدیره, عباس نعیمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره, رحیم طالبیان میاندوآب به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و همچنین هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای۱ و۴ به استثنای معاونین و مدیران۷ـ ۱۰ـ ۱۴ـ ۱۵ـ ۱۶ـ ۱۷ـ ۱۸ـ ۲۰ ماده۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11375636
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۹/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۴/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رایان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی عباس نعیمی به کدملیxxxxxxxxx۰ و شرکت صنایع تبدیل گلستان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی اسفندیار استکی‌الیوند به کدملیxxxxxxxxx۴ و عباسقلی اردلان به کدملیxxxxxxxxx۶ و رحیم طالبیان‌میاندوآب به کدملیxxxxxxxxx۶ و غلامرضا رضااخباریه به کدملیxxxxxxxxx۸ و میر داود فربود به کدملیxxxxxxxxx۳ و اسمعیل رشیدی به کدملیxxxxxxxxx۵ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۵/۸/۹۱ اسفندیار استکی‌الیوند به سمت رئیس هیئت‌مدیره, عباس نعیمی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره, رحیم طالبیان‌میاندوآب به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و همچنین هیئت‌مدیره اختیارات مندرج در بندهای۱ و۴ به استثنای معاونین و مدیران۷ـ ۱۰ـ ۱۴ـ ۱۵ـ ۱۶ـ ۱۷ـ ۱۸ـ ۲۰ ماده۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 858174
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۹/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۴/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رایان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی عباس نعیمی به کدملیxxxxxxxxx۰ و شرکت صنایع تبدیل گلستان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی اسفندیار استکی الیوند به کدملیxxxxxxxxx۴ و عباسقلی اردلان به کدملیxxxxxxxxx۶ و رحیم طالبیان میاندوآب به کدملیxxxxxxxxx۶ و غلامرضا رضااخباریه به کدملیxxxxxxxxx۸ و میر داود فربود به کدملیxxxxxxxxx۳ و اسمعیل رشیدی به کدملیxxxxxxxxx۵ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۸/۹۱ اسفندیار استکی الیوند به سمت رئیس هیئت مدیره, عباس نعیمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره, رحیم طالبیان میاندوآب به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و همچنین هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای۱ و۴ به استثنای معاونین و مدیران۷ـ ۱۰ـ ۱۴ـ ۱۵ـ ۱۶ـ ۱۷ـ ۱۸ـ ۲۰ ماده۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 628095
آگهی افزایش سرمایه شرکت فرآورد های غذائی و قند پیرانشهر سهامی عام بشماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۳/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۹ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق سود تقسیم نشده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۱/۳/xxx۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10440782
آگهی افزایش سرمایه شرکت فرآورد‌های غذائی و قند پیرانشهر سهامی عام بشماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۳/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۹ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق سود تقسیم نشده تامین گردیده افزایش یافته_است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۱/۳/xxx۱ تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 550650
آگهي تصميمات شركت فرآورده هاي غذايي و قند پيرانشهر سهامي عام ‌به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملي ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ بابک پیروز به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی جدید شرکت سرمایه‎گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به جای علی‎اصغر مهریزاده به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10939042
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ بابک پیروز به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی جدید شرکت سرمایه‎گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به جای علی‎اصغر مهریزاده به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 506225

آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۸/۹۰ علی اصغر مهریزاده به کدملیxxxxxxxxx۶ به جای محمدحسین طالقانی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 506288

آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور سید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۴/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رایان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11756438
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشه سهامی عام به شماره ثبت۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور سید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۴/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رایان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11740789
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲/۸/۹۰ علی‌اصغر مهریزاده به کدملیxxxxxxxxx۶ به جای محمدحسین‌ طالقانی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10042174
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های غذائی و قند پیرانشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۸/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولائی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و شرکت صنایع تبدیلی گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و رحیم طالبیان میاندوآب به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ و غلامرضا اخباریه به کدملی xxxxxxxxx۸ و میرداود فربود به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بعنوان اعضای اصلی شرکت خمیر مایه خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و اسمعیل رشیدی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای علی البدل تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات