پاکدیس

شرکت پاکدیس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10220038741 (فعال)
5
افراد
22
آگهی‌ها
825
شماره ثبت
1350/4/24
تاریخ تأسیس

اشخاص پاکدیس

در این بخش تمامی اشخاصی که در پاکدیس دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14742072
آگهی تغییرات شرکت پاکدیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ محمد نجفلوی ترکمانی بشماره ملی xxx xxxxxx ۴ بنمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت رئیس هیئت مدیره غیرموظف ناصر صمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل موظف روح اله امیدی بشماره ملی ۸ xxxxxx xxx بنمایندگی شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بسمت عضوهیئت مدیره غیرموظف مازیار دژبخش بشماره ملی xxx xxxxxx ۷ بنمایندگی شرکت ره نگار خاورمیانه پارس بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بسمت عضوهیئت مدیره غیرموظف سید محمد خلیلی بشماره xxx xxxxxx ۳ بنمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بشماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضوهیئت مدیره غیرموظف از تاریخ مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ بمدت دو سال انتخاب شدند . ۲ کلیه چک‌ها و اسناد مالی تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود . و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل وممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14701834
آگهی تغییرات شرکت پاکدیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxx۴۱/xxx - ۲۹/۳/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxx۳ و شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینابا شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و شماره ثبت xxxxxx و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینابا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ وشماره ثبت xxxxxx و شرکت ره نگار خاورمیانه پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و شماره ثبت xxxxxx و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شماره ثبت xxxxxx بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14701855
آگهی تغییرات شرکت پاکدیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بعد از تنفس مورخ ۲۹/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxx۴۱/xxx - ۲۹/۳/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ صورتهای مالی سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب گردید . ۲ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال xxx۸ انتخاب گردید . - ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت تعیین شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14117447
آگهی تغییرات شرکت پاکدیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال xxx۷ انتخاب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13482335
آگهی تغییرات شرکت پاکدیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت - ۲ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال xxx۶ انتخاب گردید. - ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13474201
آگهی تغییرات شرکت پاکدیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بنمایندگی محمد نجفلوی ترکمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره و شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بنمایندگی آقای ناصر صمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو موظف و نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بنمایندگی آقای رضا مصطفائی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره و شرکت ره نگار خاورمیانه پارس بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بنمایندگی آقای مازیار دژبخش بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بشماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بنمایندگی سیدمحمد خلیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره و آقای ناصر صمدی بسمت مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه چک‌ها و اسناد مالی تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود ومکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل وممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13469299
آگهی تغییرات شرکت پاکدیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxx۳ و شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و شماره ثبت xxxxxx و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ وشماره ثبت xxxxxx و شرکت ره نگار خاورمیانه پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و شماره ثبت xxxxxx و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شماره ثبت xxxxxx بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13249066
آگهی تغییرات شرکت پاکدیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال xxx۵ انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12938206
آگهی تغییرات شرکت پاکدیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ سازمان حسابرسی به شماره ثبت xxx۹۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال xxx۵ انتخاب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12621700
آگهی تغییرات شرکت پاکدیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید.-۲ اساسنامه جدید با عنوان سهامی عام در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.-۳ اعلامیه تبدیل نوع شرکت در ۱۱ ماده بشرح ذیل تصویب گردید:۳-۱ نام شرکت- شرکت پاکدیس بشماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ۳-۲ موضوع شرکت عبارتند از:الف – موضوع اصلی:تهیه و تولید و کشت مواد اولیه صنایع غذائی،ایجاد مزارع نمونه و ترویج کشاورزی،خریداری و تاسیس کارخانجات مواد غذائی بخصوص استحصال انگور و تهیه و توزیع و فروش انواع آبمیوه جات،کنسرو جات،مرباجات و نوشابه های غیر الکلی در سراسر ایران و همچنین صادرات و واردات کلیه محصولات و مایحتاج موضوع شرکت. ب- موضوع فرعی:مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید تعهد سهام شرکتهای موجود.بطور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه موضوع اصلی مربوط باشد مبادرت نماید.۳-۳ مرکز اصلی شرکت و کد پستی:مرکز اصلی شرکت استان آذربایجان غربی – شهرستان ارومیه کیلومتر ۳ جاده دریا کد پستی xxxxxxxxx۱ می باشد و شرکت فاقد شعب است.۳-۴ مدت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد.۳-۵ سرمایۀ شرکت مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال(معادل دویست و هشتاد میلیارد ریال) است که به xxx.xxx.xxx سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است. ۳-۶ شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد.۳-۷ هویت کامل رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت بشرح زیر می باشد: شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بشماره ثبت xxxxxxوشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷بنمایندگی رضا شبانی سفیدان فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه xxx۵و شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیات مدیره غیرموظف و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بشماره ملی xxx۳بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بنمایندگی بهروز صفری آستارائی فرزند جلال بشماره شناسنامه xxxو شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره غیرموظف و شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذائی سینا بشماره ثبت xxxxxxوشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵بنمایندگی ناصر صمدی فرزند مسعودبشماره شناسنامه xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۷ مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره و بنیاد علوی بشماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بنمایندگی سید علی کوهستانی فرزند سیداکبر بشماره شناسنامه ۸ و شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو غیر موظف هیات مدیره و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن بشماره ثبت xxx۵۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶بنمایندگی رضا مصطفائی فرزند محمدنبی بشماره شناسنامه xxx۶ و شماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو غیر موظف هیات مدیره.۳-۸ شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می تواند شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. ۳-۹ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته وتقسیم دارایی بعد از تصفیه:درخصوص تقسیم سود:سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی منهای زیان های سال های مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود تقسیم نشده سالهای قبل،تقسیم سود و اندوخته قابل تقسیم بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود. درخصوص وضع اندوخته ها:از سود خالص شرکت بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته خواهد شد. درخصوص تقسیم دارایی بعد از تصفیه:هرگاه شرکت منحل گردد،تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه بعمل خواهد آمد.۳-۱۰ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده،به موجب آخرین صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳،مبلغ xxx/xxx/۱ میلیون ریال جمع بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین مبلغ xxx/۳۴ میلیون ریال بدهی های احتمالی می باشد. ۳-۱۱ روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت روزنامه اطلاعات می باشد. *** اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد .***

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12509403
آگهی تغییرات شرکت پاكديس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ سرمایه شرکت از مبلغ یکصدو سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم یکهزار ریالی بانام بمبلغ دویست و هشتاد میلیارد ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم یکهزار ریالی بانام از طریق صدور xxxxxxxxxسهم جدید بارزش اسمی هر سهم مبلغ یکهزار ریال و از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص افزایش یافت. ـ ۲ با قطعیت افزایش سرمایه ماده ۴ ـ اساسنامه بشرح زیر تغییر و اصلاح شد. ماده ۴ ـ سرمایه شرکت مبلغ دویست و هشتاد میلیارد ریال میباشد که از xxxxxxxxx سهم یکهزار ریالی بانام تشکیل یافته و صددرصد پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12351959
آگهی تغییرات شرکت پاکدیس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۸۲۵ وشناسه‌ملی۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه و صورتحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ تصویب گردید. ۲ـ سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازرس قانونی برای سال xxx۴ انتخاب گردید. ۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار ، جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659994
آگهی تغییرات شرکت پاکدیس سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ رضا شبانی سفیدان xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و بهروز صفری آستارائی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و ناصر صمدی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره موظف و رضا مصطفائی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره و سیدعلی کوهستانی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از بنیاد علوی به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ کلیه چکها و اسناد مالی تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء نماینده ایشان در شرکت و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۳ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۱/۷/xxx۳ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659995
آگهی تغییرات شرکت پاکدیس سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و موسسه بنیاد علوی به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ امضاء ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۱/۷/xxx۳ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1609167
آگهی‌ تغییرات شرکت پاکدیس سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه، صورت سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران برای سال مالی xxx۳ به عنوان بازرس قانونی شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب شد.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ امضاء ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۳۰/۵/xxx۳ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165307
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص پاکدیس شماره ثبت ۸۲۵ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۲ شرکت سهامی خاص پاکدیس که در تاریخ ۱۶/۵/۹۲ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان سال ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.
۲ـ سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بازرس قانونی شرکت بمدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۲۰/۶/۹۲ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730166
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص پاکدیسشماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/xxx۱ شرکت سهامی خاص پاکدیس تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/ ۹۰ تصویب شد.
۲ ـ سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بازرس قانونی شرکت بمدت یک سال مالی انتخاب شدند
۳ ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۱۲/۰۶/۹۱ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9751245
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص پاکدیس شماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/xxx۱ شرکت سهامی خاص پاکدیس تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱‌ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شد.

۲‌ـ سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بازرس قانونی شرکت بمدت یک سال مالی انتخاب شدند

۳‌ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۴‌ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۱۲/۰۶/۹۱ تکمیل شد.

مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 631568
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص پاکدیس شماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۰۲/۰۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/۹۱ شرکت سهامی خاص پاکدیس تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن بنمایندگی رضا شبانی سفیدان بسمت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره
ـ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بنمایندگی علی اکبر منتظری بسمت عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره
ـ شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا بنمایندگی ناصر صمدی بسمت عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند.
۳ ـ امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای نماینده ایشان در شرکت در هر حال همراه با مهر شرکت خواهد بود.
۴ـ امضای ذیل دفتر ثبت مربوطه در تاریخ ۱۰/۰۳/۹۱ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ مسئول ثبت شرکت های ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10770691
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص پاکدیس شماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۰۲/۰۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/۹۱ شرکت سهامی خاص پاکدیس تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.

۲ـ شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن بنمایندگی رضا شبانی سفیدان بسمت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره

ـ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بنمایندگی علی اکبر منتظری بسمت عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره

ـ شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا بنمایندگی ناصر صمدی بسمت عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند.

۳‌ـ امضای کلیه اسناد مالی، ‌چکها، ‌قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای نماینده ایشان در شرکت در هر حال همراه با مهر شرکت خواهد بود.

۴ـ امضای ذیل دفتر ثبت مربوطه در تاریخ ۱۰/۰۳/۹۱ تکمیل شد.

مسئول ثبت شرکت‌های ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 594630
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص پاکدیس بشماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت سهامی خاص پاکدیس که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب شد.
۲ ـ سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران بسمت بازرس قانونی شرکت بمدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۲۰/۰۲/۹۱ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10542065
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص پاکدیس بشماره ثبت ۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۸۷۴۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت سهامی خاص پاکدیس که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب شد. ۲ سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران بسمت بازرس قانونی شرکت بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۲۰/۰۲/۹۱ تکمیل شد. مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات