سیمان سفید ارومیه

شرکت سیمان سفید ارومیه (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10220022017 (فعال)
11
افراد
24
آگهی‌ها
368
شماره ثبت
1356/4/23
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14752397
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ و نامه شماره xxx۹۳,xxx مورخ ۲۸/۰۴/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب شد. ـ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و شماره ثبت xxx۲۸ به عنوان بازرس علی البدل یک سال مالی انتخاب گردید ـ ۳ روزنامه دنیای اقتصاد و شهروند جهت انتشار و درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199828
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ با استعفای آقای جعفر مسعودی از عضویت در هیئت مدیره شرکت موافقت و آقای سالاربیژن محمدپناه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو علی البدل هیئت مدیره، بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره تا پایان دوره هیئت مدیره منتخب مورخ ۱۰/۰۴/۹۷ انتخاب شدند ۲ ـ امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قراردادها و سایر اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت کماکان متفقاً با امضای مدیرعامل آقای بهزاد ماجدی و یکی از اعضای هیئت مدیره آقایان اسماعیل شش انگشت (عضو و رئیس هیئت مدیره)، فواد آزادی (عضو و نایب رئیس هیئت مدیره)، سالاربیژن محمدپناه (عضو هیئت مدیره)، نورالدین طه خلیفانی (عضو هیئت مدیره)، ساسان فرهومند (عضو هیئت مدیره) و در غیاب مدیرعامل مشترکاً با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ۳ ـ کلیه مکاتبات عادی با ادارات و طرف های تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع رسمی با امضاء مدیرعامل انجام خواهد شد. مدیرعامل می تواند به هر یک از مدیران اجرایی شرکت در حیطه اختیاراتش، حق امضاء مکاتبات مذکور را تفویض نماید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14137472
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت و صورت سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب شد. ۲ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و شماره ثبت xxx۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۷ انتخاب شدند. ۳ ـ آقای فواد آزادی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای اسماعیل شش انگشت با شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای ساسان فرهومند با شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای جعفر مسعودی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای نورالدین طه خلیفانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سالاربیژن محمدپناه با شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۴ـ روزنامه دنیای اقتصاد و شهروند جهت انتشار و درج آگهی و اطلاعیه های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14137456
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای اسماعیل شش انگشت بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فواد آزادی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای جعفر مسعودی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای نورالدین طه خلیفانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ساسان فرهومند بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهزاد ماجدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند. ۲ ـ هیئت مدیره به استناد ماده ۴۲ اساسنامه شرکت، حدود اختیارات مدیرعامل را با توجه به موارد مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه برای موارد بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود. ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ـ تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران ـ تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد ـ پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ـ صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها ـ تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کراراً ـ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی شش ماهه به حسابرس بازرس ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده ۳ ـ امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قراردادها و سایر اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت متفقاً با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره فوق و در غیاب مدیرعامل مشترکاً با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی با ادارات و طرف های تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع رسمی به امضاء مدیرعامل انجام خواهد شد. مدیرعامل می تواند به هر یک از مدیران اجرایی شرکت در حیطه اختیاراتش، حق امضاء مکاتبات مذکور را تفویض نماید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13693434
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نشانی شرکت در استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه به بخش نازلو دهستان نازلو شمالی آبادی کارخانه گچ بسته بندی جاده کیلومتر ۲۵ جاده سلماس طبقه همکف و کدپستی xxxxxxxxx۵ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13500369
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و شماره ثبت xxx۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۶ انتخاب گردید. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت انتشار و درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052193
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. ۲ اساسنامه جدید شرکت در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت شد. ۳ اعلامیه تبدیل نوع شرکت در ۱۱ ماده بشرح ذیل تصویب گردید: ۳ ۱ نام شرکت: سیمان سفید ارومیه بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ۳ ۲ موضوع شرکت: عبارتست از ایجاد کارخانه سیمان سفید و بهره برداری از آن و بطور کلی ایجاد هر نوع تاسیسات و تجهیزات و همچنین صنایع وابسته و جنبی مربوط به تولیدات موضوع شرکت و انجام کلیه معاملات مجاز مربوط به محصولات مزبور اعم از واردات و صادرات. مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا تعهد سهام شرکتهای موجود در ارتباط با موضوع شرکت. بطور کلی شرکت می‌تواند به کلیه عملیات و معاملات مجاز مالی، تجاری و صنعتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد مبادرت نماید. ۳ ۳ مرکز اصلی شرکت: مرکز اصلی شرکت استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه کیلومتر ۲۵ جاده سلماس کدپستی xxxxxxxxx۵ می‌باشد و شرکت فاقد شعب می‌باشد. ۳ ۴ مدت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می‌باشد. ۳ ۵ سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال (هفتاد میلیارد و دویست و چهل و هشت میلیون ریال) است که به xxxxxx۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی بانام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۶ شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ۳ ۷ هویت کامل رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بشرح زیر می‌باشد: نام و نام خانوادگی سالاربیژن محمدپناه فرزند محمدرشید بشماره شناسنامه xxx وکدملی xxxxxxxxx۸ صادره از سقز متولد ۱۵/۰۶/xxx۰ سمت بطور کامل رئیس هیات مدیره غیرموظف، نام و نام خانوادگی جعفر مسعودی فرزند محمدابراهیم شماره شناسنامه xxx۱ وکدملی xxxxxxxxx۱ صادره از آذرشهر متولد ۰۳/۰۳/xxx۷ سمت بطور کامل نایب رئیس هیات مدیره غیرموظف، نام و نام خانوادگی اسماعیل شش انگشت فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه xxx وشماره ملی xxxxxxxxx۷ صادره از ارومیه متولد ۰۱/۰۶/xxx۱ سمت بطور کامل مدیرعامل موظف، نام و نام خانوادگی فواد آزادی فرزند غفور شماره شناسنامه xxx۹ وشماره ملی xxxxxxxxx۳ صادره از سقز متولد ۲۵/۰۶/xxx۹ سمت بطور کامل عضو هیات مدیره موظف، نام و نام خانوادگی آرش فرهومند فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه xxx وشماره ملی xxxxxxxxx۹ صادره از تبریز متولد ۱۱/۰۲/xxx۶ سمت بطور کامل عضو هیات مدیره غیرموظف، نام و نام خانوادگی اکبر شش انگشت فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه xxx وشماره ملی xxxxxxxxx۵ صادره از ارومیه متولد ۲۰/۰۶/xxx۲ سمت بطور کامل عضو علی البدل ۳ ۸ شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجتمع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می‌توانند شخصا یا توسط وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار برای هر یک سهم یک رأی خواهد_داشت. تبصره درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد_داشت. • اعلامیه خرید سهام • گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام • اصل ورقه سهام • تأییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۳ ۹ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. ۳ ۱۰ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده، به موجب آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیش آگاه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بدهی‌های کوتاه مدت و بلند مدت می‌باشد. همچنین بر اساس یادداشت ۲۸ ۱ همراه صورتهای مالی حسابرسی شده، شرکت فاقد هرگونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی می‌باشد و هیچگونه دین این اشخاص ثالث توسط شرکت تضمین نشده_است. ۳ ۱۱ روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت روزنامه دنیای اقتصاد می‌باشد. *** اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد. *** ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988623
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ مبلغ اسمی سهام از ده هزارریال به یک هزارریال کاهش یافت و ماده ۵ اساسنامه اساسنامه شرکت بشرح ذیل اصلاح و تصویب شد. ماده ۵ - سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال (بیست و نه میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال) منقسم به xxxxxx۰۰ سهم یک هزار ریالی بانام تماما پرداخت شده می‌باشد. ۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال (بیست و نه میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال) منقسم به xxxxxx۰۰ سهم یکهزارریالی با نام به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال (هفتاد میلیارد و دویست و چهل و هشت میلیون ریال) منقسم به xxxxxx۰۰ سهم یک هزار ریالی بانام از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی‌های شرکت و از طریق صدور xxxxxx۰۰ سهم یک هزار ریالی بانام جدید افزایش یافت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12928004
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ شرکت تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیش آگاه بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش بشماره ثبت xxx۰۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت انتشار و درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12783980
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سالاربیژن محمدپناه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر مسعودی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فواد آزادی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای آرش فرهومند بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اسماعیل شش انگشت بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند. حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین شد. ۲ امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قراردادها و سایر اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت متفقا با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره فوق و در غیاب مدیرعامل مشترکا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765007
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ فواد آزادی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و اسماعیل شش انگشت بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و جعفر مسعودی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و سالاربیژن محمدپناه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آرش فرهومند بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای اکبر شش انگشت بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12300944
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید ارومیه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۶۸ وشناسه‌ملی۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ شرکت تصویب گردید. ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیش آگاه بشماره ثبت xxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش بشماره ثبت xxx۰۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. ۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676814
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید ارومیه سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۸ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیش آگاه شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای فرهاد مصفا بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۲۰/۷/۹۳ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1455821
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید ارومیه سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ آقای اسماعیل شش انگشت کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر مسعودی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای آرش فرهومند کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد آزادی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای فواد آزادی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ امضای کلیه اسناد مالی، چک ها، قراردادها و سایر اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت متفقا با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل مشترکا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۳ ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۲۲/۰۲/xxx۳ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ارومیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1455820
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید ارومیه سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ آقایان آرش فرهومند کد ملی xxxxxxxxx۹ و جعفر مسعودی کد ملی xxxxxxxxx۱ و اسماعیل شش انگشت کد ملی xxxxxxxxx۷ و فواد آزادی کد ملی xxxxxxxxx۳ و محمد آزادی کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای ساسان فرهومند کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۲۲/۰۲/xxx۳ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ارومیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100472
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص سیمان سفید ارومیه شماره ثبت ۳۴۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۹۲ شرکت سهامی خاص سیمان سفید ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و صورتهای مالی و سود منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیش آگاه بعنوان بازرس اصلی و آقای فرهاد مصفا بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین شد.
۴ـ امضای ذیل دفتر ثبت مربوطه در تاریخ ۹/۴/۹۲ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9638009
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص سیمان سفید ارومیه شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۹۱ شرکت سهامی خاص سیمان سفید ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ آقای اسماعیل شش انگشت بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای فتاح عزیزی دهبکری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فواد آزادی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد ‌آزادی و آقای آرش فرهومند بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت ماموریت هیئت مدیره منتخب ۲۹/۱۱/۹۰ انتخاب شدند.

۲ـ در صاحبان امضا تغییری حاصل نشد.

۳ـ امضای ذیل دفتر ثبت مربوطه در تاریخ ۱۹/۶/۹۱ تکمیل شد.

مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888670
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص سیمان سفید ارومیه شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۹۱ شرکت سهامی خاص سیمان سفید ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ آقای اسماعیل شش انگشت بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای فتاح عزیزی دهبکری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فواد آزادی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد آزادی و آقای آرش فرهومند بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت ماموریت هیئت مدیره منتخب ۲۹/۱۱/۹۰ انتخاب شدند.
۲ـ در صاحبان امضا تغییری حاصل نشد.
۳ـ امضای ذیل دفتر ثبت مربوطه در تاریخ ۱۹/۶/۹۱ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11900349
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص سیمان سفید ارومیه شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت سهامی خاص سیمان سفید ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیش آگاه بسمت بازرس اصلی و فرهاد مصفا بسمت بازرس علی‌البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند

۲ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد

۳ـ‌ امضاء ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ تکمیل شد

مسئول ثبت شرکت‌های ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666587
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص سیمان سفید ارومیه شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت سهامی خاص سیمان سفید ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیش آگاه بسمت بازرس اصلی و فرهاد مصفا بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند
۲ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد
۳ـ امضاء ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ تکمیل شد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ مسئول ثبت شرکت های ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10714915
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص سیمان سفید ارومیه بشماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ شرکت سهامی خاص سیمان سفید ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ فتاح عزیزی دهبکری، اسماعیل شش انگشت، آرش فرهومند، محمد آزادی، فواد آزادی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و یعقوب اشرفی مهر بعنوان عضو علی‌البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.

۲‌ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیش آگاه بسمت بازرس اصلی و فرهاد مصفا بسمت بازرس علی‌البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند.

۳‌ـ فتاح عزیزی دهبکری بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره، اسماعیل شش انگشت بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، محمد آزادی، آرش فرهومند بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره، فواد آزادی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند.

۴‌ـ امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و چکها و برات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری متفقا با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۵‌ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۰ تکمیل شد.

مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 548026
آگهي تصميمات شركت سهامي خاص سيمان سفيد اروميه بشماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملي ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ شرکت سهامی خاص سیمان سفید ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ فتاح عزیزی دهبکری، اسماعیل شش انگشت، آرش فرهومند، محمد آزادی، فواد آزادی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و یعقوب اشرفی مهر بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.
۲ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیش آگاه بسمت بازرس اصلی و فرهاد مصفا بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ ـ فتاح عزیزی دهبکری بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره، اسماعیل شش انگشت بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، محمد آزادی، آرش فرهومند بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره، فواد آزادی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند.
۴ ـ امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و چکها و برات و سفته ها و سایر اوراق تجاری متفقا با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۵ ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۰ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 459197

آگهی تصمیمات
شرکت سهامی خاص سیمان سفید ارومیه
بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۸۹ که در تاریخ ۱۱/۹/۹۰ به این اداره واصل گردیده شرکت سهامی خاص سیمان سفید ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ فرزاد خداشناس بجای مرحوم محمدرضا فرهومند بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره تا پایان دوره هیئت مدیره منتخب مورخ ۲۴/۴/۸۹ انتخاب شدند.
۲ ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ۲۱/۱۰/۹۰ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11478100
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص سیمان سفید ارومیه بشماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۲۰۱۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۸۹ که در تاریخ ۱۱/۹/۹۰ به این اداره واصل گردیده شرکت سهامی خاص سیمان سفید ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ فرزاد خداشناس بجای مرحوم محمدرضا فرهومند بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره تا پایان دوره هیئت مدیره منتخب مورخ ۲۴/۴/۸۹ انتخاب شدند.

۲‌ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ۲۱/۱۰/۹۰ تکمیل شد.

مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات