سیمان ارومیه

شرکت سیمان ارومیه (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10220016318 (فعال)
16
افراد
25
آگهی‌ها
263
شماره ثبت
1354/1/18
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14647060
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ۱ ترازنامه و حساب صورت سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب شد . - ۲ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و شماره ثبت xxx۷۲ به عنوان حسابرس وبازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود ( حسابداران رسمی ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ شماره ثبت xxx۸۷ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردیدند . - ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14620737
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ۱ آقای زین العابدین تمایل به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای امین غزالی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری تدبیر ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره . - آقای عبدالمجید نیک نام جهرمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل . - آقای مهدی کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از سوی شرکت سیمان صوفیان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ سمت عضو هیات مدیره . - آقای علی اکبر محسن زاده گنجی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از سوی شرکت سهامی عام سیمان شاهرود به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت عضو هیات مدیره تا تاریخ ۲۵/۰۲/xxx۹ تعیین گردیدند ۲ - آقای عبدالمجید نیک نام جهرمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل تعیین گردید . - ۳ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تصویب شد : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - تصویب ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . - ۳ کلیه قراردادها ، اوراق بهادار ، و تعهد آور و چکها به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد . کلیه مکاتبات عادی با ادارات و طرفهای تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع رسمی به امضاء مدیرعامل انجام خواهد_شد . مدیرعامل می‌تواند به هر یک از مدیران اجرایی شرکت ، در حیطه اختیاراتش ، حق امضاء مکاتبات مذکور را تفویض نماید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14101669
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای زین العابدین تمایل به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به سمت رئیس هیأت مدیره آقای امین غزالی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیأت مدیره. آقای مجید باقری فرد به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل آقای محمد ترامشلو به کد ملی به نمایندگی از سوی شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) به سمت عضو هیأت مدیره. آقای کورش جامعی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از سوی شرکت سهامی عام سیمان شاهرود به سمت عضو هیأت مدیره تا تاریخ ۲۵/۰۲/xxx۹ انتخاب شدند ۲ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج درصورت جلسه هیات مدیره میباشد. ۳ کلیه قراردادها، اوراق بهادار، و تعهد آور و چکها به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات عادی با ادارات و طرفهای تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع رسمی به امضاء مدیرعامل انجام خواهد_شد. مدیرعامل می‌تواند به هر یک از مدیران اجرایی شرکت، در حیطه اختیاراتش، حق امضاء مکاتبات مذکور را تفویض نماید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14081817
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب شد. ۲ مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و شماره ثبت xxx۷۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شماره ثبت xxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شماره ثبت xxxxxx شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شماره ثبت xxxxxx شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و شماره ثبت xxx۱ شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و شماره ثبت xxxxxx شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و شماره ثبت ۳۹ به عنوان هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14018977
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد ترامشلو به کدملی xxxxxxxxx۹ طبق حکم شماره ۵۰ ۹۷ مورخ ۲۲/۰۱/xxx۷ به جای آقای اسکندر بابایی به نمایندگی از سوی شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت (تا تاریخ ۲۵/۰۲/xxx۷) انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13981999
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای امین غزالی به کدملی ۷ - xxxxxx - xxx طبق حکم شماره xxx۹۳ مورخ ۲۳/۱۱/xxx۶ به جای آقای امیرحسن اسلامی به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای باقیمانده مدت (تا تاریخ ۲۵/۰۲/xxx۷) انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13820882
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۱۱/۹/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ با عنایت به تفویض اختیار افزایش سرمایه مجمع عمومی فوق العاده به هیئت مدیره، سرمایه شرکت از مبلغ چهار صد میلیارد ریال به مبلغ هفتصد میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران و عرضه عمومی در بازار بورس و اوراق بهادار افزایش یافت ماده ۵ اساس نامه به شرح ذیل اصلاح و تصویب گردید. سرمایه شرکت مبلغ هفتصد میلیارد ریال است که به هفتصد میلیون سهم یک هزار ریالی با نام تقسیم شده_است و صد درصد مبلغ اسمی هر یک از آنها نقدا پرداخت گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13494133
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ تصویب شد. ۲ موسسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و شماره ثبت xxx۷۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شماره ثبت xxx۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13089977
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای زین العابدین تمایل به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به سمت رئیس هیأت مدیره - آقای امیر حسن اسلامی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیأت مدیره - آقای مجید باقری فرد به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل - آقای اسکندر بابایی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از سوی شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) به سمت عضو هیأت مدیره - آقای کوروش جامعی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از سوی شرکت سهامی عام سیمان شاهرود به سمت عضو هیأت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ۲ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج درصورت جلسه هیات مدیره میباشد. ۳ کلیه قراردادها، اوراق بهادار، و تعهدآور و چکها به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات عادی با ادارات و طرفهای تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع رسمی به امضاء مدیرعامل انجام خواهد_شد. مدیرعامل می‌تواند به هر یک از مدیران اجرایی شرکت، در حیطه اختیاراتش، حق امضاء مکاتبات مذکور را تفویض نماید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12892386
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - عبارت «ارائه خدمات آزمایشگاهی و آزمونهای سیمان و مواد معدنی مرتبط» به موضوع فعالیت شرکت در ماده ۲ اساسنامه اضافه شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12892390
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شماره ثبت xxx۰۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شماره ثبت xxx۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۴ انتخاب شدند. ۳ شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شماره ثبت xxxxxx و شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شماره ثبت xxxxxx و شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و شماره ثبت xxx۱ و شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و شماره ثبت xxxxxx و شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و شماره ثبت ۳۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12650106
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای اسد اله نیکفربه کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به سمت رئیس هیات مدیره - آقای علی بخشایش به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیات مدیره - آقای مجید باقری فرد به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) بعنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل - آقای زین العابدین تمایل به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از سوی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به سمت عضو هیات مدیره - آقای رضا وجدانی تازه کندبه کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از سوی شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) به سمت عضو هیأت مدیره. برای بقیه مدت هیات مدیره انتخاب شدند. - ۲ اختیارات مدیر عامل بشرح صورت جلسه هیات مدیره میباشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12545928
آگهی تغییرات شرکت سيمان اروميه شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ آقای مرتضی داداش به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سوی شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره. ـ آقای علی بخشایش به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای مجید باقری فرد به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ـ آقای زین العابدین تمایلبه کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از سوی شرکت سهامی عام فارس و خوزستان به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای اسداله نیکفر به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) بجای آقای ماشااله کامکار بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت هیئت مدیره انتخاب شدند. ـ ۲کلیه قراردادها، اوراق بهادار، و تعهدآور و چکها به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.کلیه مکاتبات عادی با ادارات و طرفهای تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع رسمی به امضاء مدیرعامل انجام خواهد شد. مدیرعامل می تواند به هر یک از مدیران اجرایی شرکت، در حیطه اختیاراتش، حق امضاء مکاتبات مذکور را تفویض نماید. ـ ۳ اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره میباشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12397627
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ صورت های مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ ۲ مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره ثبت xxx۶۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند xxx۴ انتخاب شدند. ـ ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12342167
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۳ و شناسه‌ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ نشانی شرکت در ارومیه به آدرس: ارومیه ـ کیلومتر ۳۵ جاده ارومیه به مهاباد ـ کارخانه سیمان ارومیه تغییر یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678492
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای مرتضی داداش به کد ملیxxxxxxxxx۳به نمایندگی از سوی شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) به سمت رئیس هیات مدیره وآقای علی بخشایش به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص)به سمت نائب رئیس هیات مدیره وآقای مجید باقری فرد به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل وآقای زین العابدین تمایل به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از سوی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به سمت عضو هیات مدیره وآقای ماشاءاله کامکـاربه کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود(سهامی عام) به سمت عضو هیات مدیره بسمت اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب شدند ۲ ـ اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج درصورتجلسه تصویب شد. ۳کلیه قراردادها، اوراق بهادار، و تعهدآور و چکها به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد وکلیه مکاتبات عادی با ادارات و طرفهای تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع رسمی به امضاء مدیرعامل انجام خواهد شد. مدیرعامل می تواند به هر یک از مدیران اجرایی شرکت، در حیطه اختیاراتش، حق امضاء مکاتبات مذکور را تفویض نماید. ۴امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه درتاریخ............................... تکمیل شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1615773
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای علی بخشایش xxxxxxxxx۱به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای زین العابدین تمایل xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از سوی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به سمت نائب رئیس هیأت مدیره وآقای مجید باقری فرد xxxxxxxxx۱به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل وآقای ماشاءاله کامکـارxxxxxxxxx۷به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به سمت عضو هیأت مدیره وآقای محمدعلی احمدزاد اصل xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سوی شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) به سمت عضو هیأت مدیره بمدت دوسال انتخاب شدند. ۲ ـ اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه هیأت مدیره تصویب شد. ۳ ـ کلیه قراردادها، اوراق بهادار، و تعهد آور و چکها به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشدوکلیه مکاتبات عادی با ادارات و طرفهای تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع رسمی به امضاء مدیرعامل انجام خواهد شد. مدیرعامل می تواند به هر یک از مدیران اجرایی شرکت، در حیطه اختیاراتش، حق امضاء مکاتبات مذکور را تفویض نماید. ۴ ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه درتاریخ............................... تکمیل شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1615778
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه وسودوزیان سال xxx۲ تصویب شد. ۲ ـ شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ وشرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ وشرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ وشرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ وشرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بسمت اعضای اصلی هیأت مدیره بمدت دوسال انتخاب شدند. ۳ ـ مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره ثبت xxx۶۸و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۳ انتخاب شدند ۴ ـ روزنامة اطلاعات بعنوان روزنامة کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۵ ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه درتاریخ............................... تکمیل شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1615782
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ به استناد ماده ۴ اساسنامه شرکت، شعبه شرکت در شهر تهران به آدرس خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست سابق)، خیابان ۶، پلاک ۳۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ به مدیریت مجید باقری فردبه کد ملی xxxxxxxxx۱ افتتاح گردید. ۲ ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه درتاریخ............................... تکمیل شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460779
آگهی تغییرات شرکت سیمان ارومیه سهامی عام شماره ثبت ۲۶۳ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمد علی احمد زاده اصل کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی بخشایش xxxxxxxxx۱ کد ملی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذرای تدبیر (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید باقری فرد xxxxxxxxx۱ کد ملی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای زین العابدین تمایل کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ماشااله کامکار کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سیمان شاهرود سهامی خاص بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند.
۲ـ اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورت جلسه هیئت مدیره تصویب شد.
۳ـ کلیه قراردادها اوراق بهادار و تعهدآور و چکها به امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات عادی با ادارات و طرفهای تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع می به امضا مدیرعامل انجام خواهد شد مدیرعامل می تواند به هر یک از مدیران اجرایی شرکت در حیطه اختیاراتش حق امضا مکاتبات مذکور را تفویض نماید.
۴ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۳۰/۲/۹۳ تکمیل شد.
شxxxxxx۵ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1132959
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام سیمان ارومیه به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۲ سهامی عام سیمان ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۱ تصویب شد.
۲ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به xxx۲ انتخاب شد.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۱۳/۵/xxx۲ تکمیل شد.
شxxxxxx۱ ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 648742
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام سیمان ارومیه بشماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۲/۹۱ و هیات مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۱ شرکت سهامی عام سیمان ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ شرکتهای سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی عام ـ سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص ـ سیمان فارس و خوزستان سهامی عام ـ سیمان شاهرود سهامی عام ـ سیمان صوفیان سهامی عام بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران بسمت بازرس اصلی و موسسات حسابرسی رایمند و همکاران بسمت بازرس علی‎البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ علی بخشایش بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و سعید حشمتی بنمایندگی از شرکت سیمان شاهرود سهامی عام بسمت عضو موظف و نائب رئیس هیئت مدیره و مجید باقری فرد بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین سهامی عام بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و زین العابدین تمایل بنمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام بسمت عضو هیئت مدیره و سعید صفدری بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان صوفیان بسمت عضو موظف هیات مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند و حدود و اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه هیات مدیره تصویب شد.
۵ـ کلیه قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور و چکها بامضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل بامضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با ادارات و طرفهای تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع رسمی با امضای مدیرعامل انجام خواهد شد و مدیرعامل می تواند به هر یک از مدیران اجرایی شرکت در حیطه اختیاراتش حق امضای مکاتبات مذکور را تفویض نماید.
۶ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۸/۴/۹۱ تکمیل شد.
شxxxxxx۵ ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10652690
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام سیمان ارومیه بشماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۲/۹۱ و هیات‌مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۱ شرکت سهامی‌عام سیمان ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ شرکتهای سرمایه‌گذاری سیمان تامین سهامی‌عام ـ سرمایه‌گذاری تدبیر سهامی‌خاص ـ سیمان فارس و خوزستان سهامی‌عام ـ سیمان شاهرود سهامی‌عام ـ سیمان صوفیان سهامی‌عام بعنوان اعضای اصلی هیات‌مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.

۲ـ موسسه حسابرسی دیلمی‌پور و همکاران بسمت بازرس اصلی و موسسات حسابرسی رایمند و همکاران بسمت بازرس علی‎البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۴ـ علی بخشایش بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر سهامی‌خاص بسمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره و سعید حشمتی بنمایندگی از شرکت سیمان شاهرود سهامی‌عام بسمت عضو موظف و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و مجید باقری‌فرد بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین سهامی‌عام بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و زین‌العابدین تمایل بنمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی‌عام بسمت عضو هیئت‌مدیره و سعید صفدری بنمایندگی از شرکت سهامی‌عام سیمان صوفیان بسمت عضو موظف هیات‌مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند و حدود و اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه هیات‌مدیره تصویب شد.

۵ـ کلیه قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور و چکها بامضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل بامضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با ادارات و طرفهای تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع رسمی با امضای مدیرعامل انجام خواهد شد و مدیرعامل می‌تواند به هر یک از مدیران اجرایی شرکت در حیطه اختیاراتش حق امضای مکاتبات مذکور را تفویض نماید.

۶ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۸/۴/۹۱ تکمیل شد.

ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 500582

آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام سیمان ارومیه
به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت سهامی عام سیمان ارومیه و مجوز شماره xxxxxx/xxxـ ۱۵/۱۱/۹۰ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از مبلغ سیصد و ده میلیارد ریال به مبلغ چهارصد میلیارد ریال از طریق افزایش تعداد سهام و از محل سود تقسیم نشده (سود انباشته) افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه شرکت بشرح ذیل اصلاح و تصویب شد: سرمایه شرکت مبلغ چهارصد میلیارد ریال میباشد که به چهارصد میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۴/۱۲/۹۰ تکمیل شد.
شxxxxxx ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10578677
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام سیمان ارومیه به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت سهامی عام سیمان ارومیه و مجوز شماره xxxxxx/xxxـ ۱۵/۱۱/۹۰ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از مبلغ سیصد و ده میلیارد ریال به مبلغ چهارصد میلیارد ریال از طریق افزایش تعداد سهام و از محل سود تقسیم نشده (سود انباشته) افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه شرکت بشرح ذیل اصلاح و تصویب شد: سرمایه شرکت مبلغ چهارصد میلیارد ریال میباشد که به چهارصد میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۴/۱۲/۹۰ تکمیل شد.

ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات