شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10220012031 (فعال)
19
افراد
30
آگهی‌ها
192
شماره ثبت
1351/10/26
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14667060
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ آقای جمال بحری ثالث بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و شماره ثبت xxx۶۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره ، آقای محمد اخلاقی اولقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره ، آقای روح اله عابدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شماره ثبت xxx به عنوان عضو هیئت مدیره ، آقای احمدرضا پارسای چیرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شیرپاستوریزه پگاه فارس ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و شماره ثبت xxx۹۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای احمد محمدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شماره ثبت xxx۸ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۲/xxx۰ انتخاب گردیدند . ۲ آقای احمد محمدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۲/xxx۰ انتخاب گردید . ۳ کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل شرکت و عضو موظف هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره و در هر حال ، به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاءمدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء قائم مقام مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره در هر حال به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . ۴ اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ ۴ ( به استثناء شرایط استخدام و تصویب ساختار سازمانی شرکت ) ۷ ۱۴ ۱۶ ۱۸ و بخشی از قسمت دوم بند ۹ شامل ( انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه مطابق آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره شرکت ) ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید تا بر اساس صرفه و صلاح شرکت و رعایت مقررات و ضوابط جاری اقدام نماید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14662163
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب شد . ۲ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ، شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ، شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx۹۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ ، شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۶۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . ۳ مؤسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . ۴ روزنامه‌های دنیای اقتصاد و هدف و اقتصاد جهت نشرآگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14493016
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲ وشناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ با عنایت به تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ به هیأت مدیره ومجوز شماره xxx xxxxxx/xxx مورخ ۱۹/۰۳/۹۷ و شماره xxx xxxxxx/xxx مورخ ۲۴/۱۰/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ چهارصد میلیارد ریال به مبلغ ششصد میلیارد ریال از محل تبدیل مطالبات حال شده به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال و از محل آورده نقدی به مبلغ xxxxxxxxx۷۱ ریال افزایش یافت . ۲ با قطعیت افزایش سرمایه ماده پنج اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید . ماده پنج : سرمایه شرکت مبلغ ششصد میلیاردریال می‌باشد که به ششصد میلیون سهم یکهزار ریالی بانام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14477846
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ با عنایت به تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ به هیأت مدیره ومجوز شماره xxxxxx/xxx xxx مورخ ۱۹/۰۳/۹۷ و شماره xxxxxx/xxx xxx مورخ ۲۴/۱۰/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ چهارصد میلیارد ریال به مبلغ ششصد میلیارد ریال از محل تبدیل مطالبات حال شده به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال و از محل آورده نقدی به مبلغ xxxxxxxxx۷۱ ریال افزایش یافت . ۲ با قطعیت افزایش سرمایه ماده پنج اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید . ماده پنج : سرمایه شرکت مبلغ ششصد میلیاردریال می‌باشد که به ششصد میلیون سهم یکهزار ریالی بانام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14285875
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای جمال بحری ثالث بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای احمد محمدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت صنایع شیر ایران(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ کماکان بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای احمد محمدپور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۰۲/xxx۸ انتخاب گردیدند. ۲ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل شرکت و مدیر مالی آقای حجت اله عظیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره در هر حال به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاءمدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء قائم مقام مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره در هر حال به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ۳ـ اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای۱ ـ ۴ (به استثناء شرایط استخدام و تصویب ساختار سازمانی شرکت) ـ ۷ ـ ۱۴ ـ ۱۶ ـ ۱۸ و بخشی از قسمت دوم بند ۹ شامل (انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه مطابق آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره شرکت) ماده ۳۷ اساسنامه (به شرح پیوست)به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید تا بر اساس صرفه و صلاح شرکت و رعایت مقررات و ضوابط جاری اقدام نماید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14043746
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب شد. ۲ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴ روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشرآگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13588286
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی خانم مریم اسدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رییس هیئت مدیره و شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ به نمایندگی آقای احمد محمدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی آقای مرتضی مهدی زاده زینالی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت شیرپاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و شماره ثبت xxx۹۴ به نمایندگی آقای احمدرضا پارسای چیرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای روح اله عابدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۰۲/xxx۸ نتخاب شدند. ۲ هیئت مدیره اختیارات خود دربندهای ۱ ۴ (به استثناء شرایط استخدام و تصویب ساختار سازمانی شرکت) ۷ ۱۴ ۱۶ ۱۸ و بخشی از قسمت دوم بند ۹ شامل (انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه مطابق آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره شرکت) ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. ۳ کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل شرکت و مدیر مالی آقای حجت اله عظیمی و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13515601
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی آقای مهدی قربانی قلجلو به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ به نمایندگی آقای احمد محمدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت شیرپاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و شماره ثبت xxx۹۴ به نمایندگی آقای احمدرضا پارسای چیرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی خانم مریم اسدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای روح اله عابدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای احمد محمدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان شخص حقیقی برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. ۲. اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه بوده ضمنأ هیئت مدیره بندهای ۱ ۴ (به استثناء شرایط استخدام و تصویب ساختار سازمانی شرکت) ۷ ۱ ۴۱ ۶ ۱ ۸ و بخشی از قسمت دوم بند ۹ شامل (انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه مطابق آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره شرکت) ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. ۳ کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل شرکت و مدیر مالی آقای حجت اله عظیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13481144
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد تصویب شد. ۲ مؤسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشرآگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. ۴ شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۷۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۹۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13204415
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲ وشناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxx۰ کماکان به نمایندگی آقای مهدی قربانی قلجلو به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای روح اله عابدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت شیرپاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و شماره ثبت xxx۹۴ کماکان به نمایندگی آقای احمدرضا پارسای چیرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx کماکان به نمایندگی خانم مریم اسدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ کماکان به نمایندگی آقای احمد محمدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۳/xxx۶ انتخاب گردیدند. ۲ آقای احمد محمدپور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۳/xxx۶ انتخاب گردیدند. ۳ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل شرکت و مدیر مالی آقای حجت اله عظیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره در هر حال به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاءمدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء قائم مقام مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره در هر حال به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13191859
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxx۰ کماکان به نمایندگی آقای مهدی قربانی قلجلو به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای روح اله عابدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت شیرپاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و شماره ثبت xxx۹۴ کماکان به نمایندگی آقای احمدرضا پارسای چیرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx کماکان به نمایندگی خانم مریم اسدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ کماکان به نمایندگی آقای احمد محمدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۳/xxx۶ انتخاب گردیدند. ۲ آقای احمد محمدپور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۳/xxx۶ انتخاب گردیدند. ۳ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل شرکت و مدیر مالی آقای حجت اله عظیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره در هر حال به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاءمدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء قائم مقام مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره در هر حال به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13117738
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی آقای مهدی قربانی قلجلو به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیأت مدیره و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی خانم شراره طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیأت مدیره و شرکت شیرپاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و شماره ثبت xxx۹۴ به نمایندگی آقای احمدرضا پارسای چیرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیأت مدیره و شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی خانم مریم اسدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به بعنوان عضو هیأت مدیره و شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ به نمایندگی آقای احمد محمدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و ضمنا آقای احمد محمدپور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیأت مدیره تا تاریخ ۵/۳/xxx۶ انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل شرکت و مدیر مالی آقای حجت اله عظیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیأت مدیره در هر حال به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاءمدیر عامل و در غیاب ایشان با امضاء قائم مقام مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره در هر حال به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065468
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۲ اساسنامه اصلاح و به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل اضافه و تصویب گردید: ارائه خدمات آزمایشگاهی آموزش در زمینه فعالیت‌های آزمایشگاهی.» ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. «ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015198
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی آقای مهدی قربانی قلجلو به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیأت مدیره و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی خانم شراره طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیأت مدیره و شرکت شیرپاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و شماره ثبت xxx۹۴ به نمایندگی آقای احمدرضا پارسای چیرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی از آقای کمال الدین زاهدی امیری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیأت مدیره و شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ به نمایندگی آقای احمد محمدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیأت مدیره تا تاریخ ۰۵/۰۳/xxx۶ انتخاب گردیدند. ۲ آقای احمد محمدپور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیأت مدیره تا تاریخ ۰۵/۰۳/xxx۶ انتخاب گردید. - ۳ کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل شرکت و مدیر مالی آقای حجت اله عظیمی و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیأت مدیره در هر حال به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضاء قائم مقام مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره در هر حال به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. - ۴ اختیارات هیأت مدیره مندرج در بندهای ۱ - ۴ (به استثناء شرایط استخدام و تصویب ساختار سازمانی شرکت) - ۷ - ۱۴ - ۱۶ - ۱۸ و بخشی از قسمت دوم بند ۹ شامل (انجام کلیه عملی ات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه مطابق آئین نامه معاملات مصوب هیأت مدیره شرکت) ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید تا بر اساس صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12856667
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مورد تصویب قرارگرفت. ۲ مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشرآگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12303770
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۹۲ وشناسه‌ملی۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ آقای کمال الدین زاهدی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ وشماره ثبتxxxxxx به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی قربانی قلجلو به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای رضا محمودیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص)به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxxxxx به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای احمدمحمدپوربه شماره ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی ازطرف شرکت شیرپاستوریزه پگاه فارس(سهامی عام)به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ و شماره ثبتxxx۹۴به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم حق جو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ ۲ نشانی شرکت در ارومیه به کیلومتر ۱۰ جاده مهاباد کد پستی xxx۶۶ ـ xxx۱۱ تغییر و انتقال یافت. ـ ۳ هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای۴، ۱ (بجز تصویب ساختار سازمانی)، ۱۸، ۱۶، ۱۴، ۷و بخشی ازقسمت دوم بند ۹ شامل (انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه مطابق آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره شرکت) ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود.تا با رعایت صرفه وصلاح شرکت اقدام نماید. ـ ۴ کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره با مهرشرکت وسایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12303999
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۹۲ وشناسه‌ملی۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب مجمع قرارگرفت. ـ ۲ مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ ۳ روزنامه های اطلاعات جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ۴ شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۷۴ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بنمایندگی آقای علیرضا رجبی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ وشرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۹۴ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بنمایندگی آقای احمد محمدپور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بنمایندگی آقای کمال الدین زاهدی امیری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx و به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بنمایندگی آقای رضا محمودیان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۰ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بنمایندگی آقای مهدی قربانی قلجلو بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1465761
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی سهامی عام شماره ثبت ۱۹۲ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱
باستناد صورت جلسات هیئت مدیره مورخه ۲۸/۰۲/xxx۳ و ۲۹/۰۲/xxx۳ تصمیمات زیر اتخاذ شد:
۱ ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بمبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل آورده نقدی بمبلغ xxxxxxxxx۶۴ ریال و از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص بمبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت که کل مبلغ نقدی افزایش یافته طی گواهی بانکی شماره ۹۱/xxx۵مورخ ۲۴/۰۲/xxx۳بانک صادرات شعبه مرکزی ارومیه به حساب جاری شرکت واریز گردیده و ماده ۵ اساسنامه بشرح زیر اصلاح و تصویب گردید.
ماده ۵ ـ سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم بانام هریک به ارزش xxx۰ ریال میباشد که تماما پرداخت شده است.
۲ ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۰۱/۰۳/xxx۳ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256112
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی شماره ثبت ۱۹۲ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۸/۹۲ شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ هیئت مدیره حدود اختیارات خود مندرج در بند ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیر عامل تفویض نمود.
۲ـ امضای ذیل دفتر ثبت مربوطه در تاریخ ۲۰/۹/۹۲ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152075
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲/۵/xxx۲ شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ دویست میلیارد ریال بمبلغ دویست و پنجاه و پنج میلیارد و پانصد و پنجاه و هفت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال منقسم به دویست و پنجاه و پنج میلیون و پانصد و پنجاه و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و پنج سهم با نام هر یک به ارزش یک هزار ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت افزایش یافت.
۲ـ با قطعیت افزایش سرمایه ماده ۵ اساسنامه بشرح زیر تغییر و اصلاح شد: ماده ۵ ـ سرمایه شرکت مبلغ دویست و پنجاه و پنج میلیارد و پانصد و پنجاه و هفت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال منقسم به دویست و پنجاه و پنج میلیون و پانصد و پنجاه و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و پنج سهم با نام می باشد و تماما پرداخت شده است.
۳ـ امضاء ذیل دفتر ثبت مربوطه در تاریخ ۴/۶/۹۲ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ مسئول ثبت شرکت های ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1094656
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۴۶/xxx مورخ ۲۳/۳/۹۲ شرکت سهامی عام شیر پاستوریزده پگاه آذربایجانغربی شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ تاریخ صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اشتباها مورخ ۲۹/۱۲/۹۲ قید شده که مورخ ۲۹/۲/۹۲ صحیح می باشد. مراتب بشرح مذکور اصلاح و جهت اطلاع عموم ثبت و آگهی می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 660791
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۱ شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ رضا محمودیان بنمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم اسدی بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای یعقوب گل نهالی بنمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان سهامی خاص بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد محمد پور بنمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم حق جو بنمایندگی شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تا پایان دوره هیئت مدیره منتخب مورخ ۲۴/۰۲/xxx۰ انتخاب شدند.
۲ـ امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی مشترکاً با امضای مدیرعامل و مدیر امور مالی (آقای عیسی زارع طوافی درگاه) و در غیاب هریک از آنان با امضای آقای احمد محمد پور (عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه: ضمناً هیئت مدیره باتفاق آراء بندهای ۱ و ۵ و ۶ و ۷ و ۹ و ۱۱ و۱۳ و ۱۶ از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود.
۴ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۱۷/۰۴/xxx۱ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9557618
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۱ شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ رضا محمودیان بنمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم اسدی بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای یعقوب گل نهالی بنمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان سهامی خاص بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد محمد پور بنمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم حق جو بنمایندگی شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تا پایان دوره هیئت مدیره منتخب مورخ ۲۴/۰۲/xxx۰ انتخاب شدند.

۲ـ امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی مشترکاً با امضای مدیرعامل و مدیر امور مالی (آقای عیسی زارع طوافی درگاه) و در غیاب هریک از آنان با امضای آقای احمد محمد پور (عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۳ـ اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه: ضمناً هیئت مدیره باتفاق آراء بندهای ۱ و ۵ و ۶ و ۷ و ۹ و ۱۱ و۱۳ و ۱۶ از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود.

۴ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۱۷/۰۴/xxx۱ تکمیل شد.

مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620164
آگهی تصمیمات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی سهامی عام شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۱ شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ ترازنامه و صورتهای مالی سال xxx۰ تصویب شد.
۲ ـ موسسه حسابرسی شراکت بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امجد تراز بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) بعنوان عضو جدید هیئت مدیره جایگزین شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) برای بقیه مدت هیئت مدیره گردید.
۵ ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11385063
آگهی تصمیمات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی سهامی عام شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۱ شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ ترازنامه و صورتهای مالی سال xxx۰ تصویب شد.

۲‌ـ موسسه حسابرسی شراکت بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امجد تراز بسمت بازرس علی‌البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند.

۳‌ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) بعنوان عضو جدید هیئت مدیره جایگزین شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) برای بقیه مدت هیئت مدیره گردید.

۵‌ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ تکمیل شد.

مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 554759
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی بشماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده ۲۷/۱/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۶/۱۱/۹۰ و ۹/۱۱/۹۰ شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی سرمایه شرکت از مبلغ xxxرxxxرxxxر۳۱ ریال بمبلغ xxxرxxxرxxxرxxx ریال از طریق واریز وجه نقد بمبلغ xxxرxxxرxxxر۱ ریال و از محل تبدیل مطالبان نقدی حال شده اشخاص بمبلغ xxxرxxxرxxxرxxx ریال و از محل اندوخته طرح و توسعه بمبلغ xxxرxxxرxxxر۶۳ ریال افزایش یافت که مبلغ افزایش یافته نقدی برابر گواهی شماره xxx۴ ـ ۳۰/۱۱/۹۰ و ۴۱ ـ ۸/۱/۹۰ بانک ملی شعبه مدرس ارومیه پرداخت شده است و نتیجتا ماده ۵ اساسنامه بشرح زیر اصلاح و تصویب شد.
ماده ۵ اساسنامه بشرح زیر اصلاح و تصویب شد. ماده ۵: سرمایه شرکت مبلغ دویست میلیارد ریال میباشد که به دویست میلیون سهم یک هزار ریالی با نام تقسیم شده است.
امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۰۹/۰۱/۹۱ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 554760
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی بشماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ یعقوب گلنهالی بنمایندگی از شرکت سهامی خاص شیر پاستوریزه پگاه گیلان بسمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا رجبی بنمایندگی از شرکت سهامی خاص سرمایه گذاری آتیه پگاه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم حق جو بنمایندگی از طرف شرکت سهامی خاص صنایع شیر ایران بسمت عضو هیئت مدیره بجای محمود ولی پور و بعنوان مدیرعامل بجای بیگلر اسد زاده، محمدعلی هاشمی بنمایندگی از شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه فارس و حسن غلامی بنمایندگی از شرکت سهامی عام سرمایه گذاری بهمن بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره تا پایان دوره هیئت مدیره منتخب ۲۴/۲/۹۰ انتخاب شدند.
۲ ـ امضای کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار مشترکا با امضای مدیرعامل و مدیر امور مالی (عیسی زارع طوافی درگاه) و در غیاب هر یک با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۳ ـ اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنا هیئت مدیره بندهای ۱ـ۵ـ ۶ ـ ۷ ـ ۹ ـ ۱۱ ـ ۱۳ ـ ۱۶ از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود به مدیرعامل تفویض نمود.
۴ ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۰۹/۰۱/۹۱ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9827423
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی بشماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ یعقوب گلنهالی بنمایندگی از شرکت سهامی خاص شیر پاستوریزه پگاه گیلان بسمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا رجبی بنمایندگی از شرکت سهامی خاص سرمایه گذاری آتیه پگاه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم حق جو بنمایندگی از طرف شرکت سهامی خاص صنایع شیر ایران بسمت عضو هیئت مدیره بجای محمود ولی پور و بعنوان مدیرعامل بجای بیگلر اسد زاده، محمدعلی هاشمی بنمایندگی از شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه فارس و حسن غلامی بنمایندگی از شرکت سهامی عام سرمایه گذاری بهمن بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره تا پایان دوره هیئت مدیره منتخب ۲۴/۲/۹۰ انتخاب شدند.

۲‌ـ امضای کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار مشترکا با امضای مدیرعامل و مدیر امور مالی (عیسی زارع طوافی درگاه) و در غیاب هر یک با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۳‌ـ اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنا هیئت مدیره بندهای ۱ـ۵ـ ۶‌ـ ۷‌ـ ۹‌ـ ۱۱‌ـ ۱۳‌ـ ۱۶ از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود به مدیرعامل تفویض نمود.

۴‌ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۰۹/۰۱/۹۱ تکمیل شد.

مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11805230
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی بشماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده ۲۷/۱/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۶/۱۱/۹۰ و ۹/۱۱/۹۰ شرکت سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی سرمایه شرکت از مبلغ xxxرxxxرxxxر۳۱ ریال بمبلغ xxxرxxxرxxxرxxx ریال از طریق واریز وجه نقد بمبلغ xxxرxxxرxxxر۱ ریال و از محل تبدیل مطالبان نقدی حال شده اشخاص بمبلغ xxxرxxxرxxxرxxx ریال و از محل اندوخته طرح و توسعه بمبلغ xxxرxxxرxxxر۶۳ ریال افزایش یافت که مبلغ افزایش یافته نقدی برابر گواهی شماره xxx۴‌ـ ۳۰/۱۱/۹۰ و ۴۱‌ـ ۸/۱/۹۰ بانک ملی شعبه مدرس ارومیه پرداخت شده است و نتیجتا ماده ۵ اساسنامه بشرح زیر اصلاح و تصویب شد.

ماده ۵ اساسنامه بشرح زیر اصلاح و تصویب شد. ماده ۵: سرمایه شرکت مبلغ دویست میلیارد ریال میباشد که به دویست میلیون سهم یک هزار ریالی با نام تقسیم شده است.

امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۰۹/۰۱/۹۱ تکمیل شد.

مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10403577
آگهی تغییرات در شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان سهامی عام، ثبت شده بشماره ۸۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۷۹۱۲
بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۱/۶/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده_است: آقای علی اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای رسول گلشیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمد رفعتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و آقای مهرداد رومی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو و منشی هیات مدیره و مدیرعامل و علیرضا نباتی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره به اتفاق مدیرمالی و با مهر شرکت معتبر میباشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۷/۸۹ تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات