قند ارومیه

شرکت قند ارومیه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10220007941 ()
12
افراد
25
آگهی‌ها
169830
شماره ثبت
1346/6/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14631400
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
پیرو آگهی مکانیزه شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۸/۲/xxx۸ اعلام می‌دارد که سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از محل سود انباشته مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال و اندوخته طرح و توسعه xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت صحیح می‌باشد بدینوسیله مراتب اصلاح می‌گردد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14615950
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxx xxxxxx / xxx مورخ ۱۰/۰۲/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق سود و اندوخته احتیاطی تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14412933
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۹/xxx۷ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی )بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظوردرج آگهی های شرکت تعیین گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14008508
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران انقلاب اسلامی خیابان شهید سپهبد قرنی میدان فردوسی پلاک ۲۱ ساختمان شهد طبقه ششم واحد جنوبی ک. پ xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13950246
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی موسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند حسن زنجانی بشماره ملی: xxxxxxxxx۵ مهدی زنجانی بشماره ملی: xxxxxxxxx۵ رامیز زنجانی بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۴ شرکت شهد شناسه ملی: xxxxxxxxx۸۶ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظوردرج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13949997
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن زنجانی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره مهدی زنجانی میاندوآب کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل غلامرضا اخباریه کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره رامیز زنجانی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره ایران حضرتی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است وسایر اوراق عادی ومراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13687377
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره موافقت نمودند وفق ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت کلیه متن بند ۱۴ از ماده ۴۲ اساسنامه شرکت مبنی بر حدود اختیارات مدیرعامل شرکت به شرح ذیل از طرف هیات مدیره به مدیرعامل (آقای مهدی زنجانی میاندوآب) تفویض گردید. بند ۱۴ - اقامه هر گونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها ودادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه وسازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قرارداد‌های حاوی شرایط داوری یا توافق نامه داوری یا ارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی وقطع داور، دادخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب اجرای عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ایداعی وتعقیب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب وعزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث ودفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر وزیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214748
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۸/xxx۵ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه امین تدبیر بصیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12557051
آگهی تغییرات شرکت قند اروميه شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : افراد زیر برای مدت دو سال بسمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند . شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان ( سهامی خاص ) بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت شهد ( سهامی عام ) بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ آقای حسن زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای مهدی زنجانی میاندواب بشماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای غلامرضا اخباریه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ موسسه امین تدبیر بصیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۹۴ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظوردرج و نشر آگهی های شرکت تعیین گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12557062
آگهی تغییرات شرکت قند اروميه شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسن زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیأت مدیره آقای مهدی زنجانی میاندوآب بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای غلامرضا اخباریه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیأت مدیره آقای رامیز زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیأت مدیره خانم ایران حضرتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیأت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک – سفته – بروات – قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12262585
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر جعفری خطایلو بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت عضو هیأت مدیره و آقای مهدی زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12248356
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۳/xxx۴ ومجوز شماره xxxxxx/xxx مورخه ۰۹/۰۳/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726657
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/ ۴/ ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و آقای اکبر وقار کاشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظوردرج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580245
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ایران حضرتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت شهد بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیأت مدیره معرفی و آقای مهدی زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520409
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۳/۰۴/۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/ ۴/ ۹۲ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1404295
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر جعفری خطایلو بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت خواهد بود و امضاء مراسلات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل خواهد بود.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303518
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا بشناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای اکبر وقارکاشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
افراد زیر برای مدت دو سال بسمت اعضاء هیات مدیره شرکت تعیین و انتخاب گردیدند.
آقای حسن زنجانی بشماره ملیxxxxxxxxx۵ ب: آقای مهدی زنجانی بشماره ملیxxxxxxxxx۵ ج: آقای غلامرضا اخباریه بشماره ملیxxxxxxxxx۸
د: شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان (سهامی خاص) شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴ ه : شرکت شهد (سهامی عام) شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303519
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
افراد مشروحه ذیل برای سمتهای فوق الذکر بمدت دو سال انتخاب شدند:
الف ـ آقای حسن زنجانی بسمت رئیس هیئت مدیره شماره ملیxxxxxxxxx۵
ب: آقای محمدرضا ربانی اصفهانی بسمت نائب رئیس هیات مدیره شماره ملیxxxxxxxxx۱ : به نمایندگی از شرکت شهدxxxxxxxxx۸۶
ج: آقای مهدی زنجانی بسمت عضو هیات مدیره بشماره ملیxxxxxxxxx۵
د: آقای غلامرضا اخباریه بسمت عضو هیات مدیره بشماره ملیxxxxxxxxx۸
ه: آقای مرتضی علیجانی بسمت عضو هیات مدیره بشماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان xxxxxxxxx۱۴
و: آقای علی دهبکری بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره) بشماره ملیxxxxxxxxx۶
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره باتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 557815
آگهی اصلاحی شرکت قند ارومیه سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
پیرو آگهی شماره xxx۴۷/ت۳۲ مورخ ۱/۱۲/۹۱ و به استناد نامه وارده به شماره xxx۰ مورخ ۲۱/۱/۹۱ نام صحیح مدیرعامل علی دهبکری به کد ملی xxxxxxxxx۶ صحیح میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11511794
آگهی اصلاحی شرکت قند ارومیه سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
پیرو آگهی شماره xxx۴۷/ت۳۲ مورخ ۱/۱۲/۹۱ و به استناد نامه وارده به شماره xxx۰ مورخ ۲۱/۱/۹۱ نام صحیح مدیرعامل علی دهبکری به کد ملی xxxxxxxxx۶ صحیح میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482240

آگهی تصمیمات شرکت قند ارومیه
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۰ حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا ربانی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت شهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی علیجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و مهدی زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و غلامرضا اخباریه به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای هیئت مدیره و علی دهکبری به کدملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482241

آگهی تصمیمات شرکت قند ارومیه
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ مهدی زنجانی میاندوآب به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ غلامرضا اخباریه به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ـ شرکت شهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11175567
آگهی تصمیمات شرکت قند ارومیه سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ مهدی زنجانی‌میاندوآب به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ غلامرضا اخباریه به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ـ شرکت شهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11581956
آگهی تصمیمات شرکت قند ارومیه سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۰ حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا ربانی‌اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت شهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی علیجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و مهدی زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و غلامرضا اخباریه به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای هیئت‌مدیره و علی دهکبری به کدملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضای هیئت‌مدیره بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10727402
آگهی تصمیمات شرکت قند ارومیه سهامی‌عام ثبت‌شده‌بشماره ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی: ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۸۹ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقار کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات