سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی

شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10200258715 (فعال)
23
افراد
36
آگهی‌ها
20296
شماره ثبت
1385/7/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14546233
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۴ , xxx مورخ ۱۲/۱۲/xxx۷ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت . مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت به شماره ثبت xxx۳۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار رسالت به عنوان روزنامه رسمی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14412615
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxx۵۶,xxx مورخ ۱۳/۰۹/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تبریز به شماره ثبت xxx۹۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بناب به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxxxxx شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان جلفا به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سراب به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اهر به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مرند به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بستان آباد به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14175633
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۶,xxx مورخه ۱/۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. بازرسان: مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۷ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت به عنوان روزنامه رسمی جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13704567
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۲۹۶ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس قانونی شرکت به نشانی آذربایجان شرقی شهر تبریز - آبرسان - بلوار استاد شهریار - میدان دانشگاه - پلاک ۰ - برج بلور - A - طبقه هفتم - - کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر واصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13687751
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس قانونی شرکت به نشانی آذربایجان شرقی شهر تبریز - آبرسان - بلوار استاد شهریار - میدان دانشگاه - پلاک ۰ - برج بلور - A - طبقه هفتم - - کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر واصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430294
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹۴/xxx ۶/۱/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13302455
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸۲/xxx - ۹/۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مراغه به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اهر به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تبریز به شماره ثبت xxx۹۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان جلفا به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان میانه به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بستان آباد به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مرند به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان عضو علی البدل به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت به مدت دوسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796892
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxx۸/xxx ۱۵/۱۱/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهنام مشار به شماره ثبت xxx۶۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت به عنوان روزنامه رسمی و روزنامه عصر آزادی به عنوان علی البدل جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12379402
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۴ و طبق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۳۱/۵/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق الزام آور شرکت با دو امضاء از سه امضای رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و نامه های عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12158300
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۰۲۹۶ وشناسه‌ملی۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت به تصویب مجمع عمومی رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت یا روزنامه امین به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12119074
آگهی تغییرات موسسه کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت به‌شماره‌ثبت ۲۶۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۵۹۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۹/۱۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی ابوالحسنی با ک.م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و دبیر کل و آقای فرهاد شهرکی با ک.م xxxxxxxxx۹به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا محفوظی با ک.م xxxxxxxxx۰به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی رستم پور با ک.م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان ایلام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و آقای علی اصغرصراف با ک.م xxxxxxxxx۳به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت خراسان رضوی با شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷ و آقای کیو مرث احمدی با ک.م xxxxxxxxx۷به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان کردستان با شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ و آقای حمید رضا متقاعدی با ک.م xxxxxxxxx۶به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان گلستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی تعیین شدند. - امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و قراردادهای منعقده با اشخاص ثالث با امضای ثابت دبیر کل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر کانون و در غیاب دبیر کل با امضای رییس هیئت مدیره و امضای کلیه مکاتبات اداری و احکام نماینده های کانون در شرکتهای زیر مجموعه سهام عدالت و مجامع آنها با امضای دبیر کل به همراه مهر کانون و در غیاب دبیر کل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر کانون معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406732
آگهی تغییرات کانون شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت به‌شماره‌ثبت ۲۶۴۲۰ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۳۸۵۹۳۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/xxx۳ مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۸/۸/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی ابوالحسنی با ک.م xxxxxxxxx۶بجای آقای هوشنگ عمرانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدوآقای مهدی رستم پور با ک.م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان ایلام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و آقای علی اصغرصراف با ک.م xxxxxxxxx۳به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت خراسان رضوی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷و آقای فرهاد شهرکی با ک.م xxxxxxxxx۹به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰و آقای کیو مرث احمدی با ک.م xxxxxxxxx۷به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان کردستان با شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ و آقای غلام رضا محفوظی با ک.م xxxxxxxxx۰به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و آقای حمید رضا متقاعدی با ک.م xxxxxxxxx۶به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان گلستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی تعیین شدند آقای مهدی رستم پور بعنوان رئیس هیات مدیره، آقای علی اصغر صراف بعنوان نائب رئیس هیات مدیره، آقای محمدتقی ابوالحسنی بعنوان دبیرکل برای باقی مانده دوره تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و قراردادهای منعقده با اشخاص ثالث با امضاءی ثابت دبیرکل به همراه رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس هیئت مدیره و مهر کانون و امضاء مکاتبات اداری و احکام نماینده های کانون در شرکتهای زیرمجموعه سهام عدالت و مجامع آنها با امضاء دبیرکل به همراه مهر کانون و در غیاب دبیرکل با امضاء رئیس هیأت مدیره همراه با مهر کانون معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406751
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری استان آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: و پیرو تأئیدیه سازمان بورس و اواراق بهادار، مصطفی مولوی فرد به کد ملیxxxxxxxxx۱به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1760706
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری استان آذربایجان شرقی شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۳/۰۷/۱۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو نامه شماره م ع xxx مورخ xxx۳/۰۷/۱۶ شرکت تعاونی سهام عدالت میانه مبنی بر معرفی اکبرآقامحمدی به عنوان نماینده حقیقی شرکت تعاونی سهام عدالت میانه و همچنین نامه تائید صلاحیت حرفه ای ایشان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، اکبر آقامحمدی به کدملیxxxxxxxxx به عنوان نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت میانه به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603861
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اسماعیل چمنی به کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تبریز به سمت رئیس هیئت مدیره باقر اصل نجاری به کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مراغه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مصطفی اسدی فارفار به کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مرند به سمت منشی هیئت مدیره علی آریانا به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اهر به سمت عضو هیئت مدیره علی پورعیسی به کدملی xxxxxxxxx۳ را به سمت مدیرعامل(خارج از هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق الزام آور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر و نامه های عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1684074
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان میانه به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اهر به شماره ثبتxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مراغه به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مرند به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملیxxxxxxxxx۰ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تبریز به شماره ثبت xxx۹۵و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان جلفا به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ علی البدل اول شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کلیبر به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ علی البدل دوم به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1577793
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۲ به تصویب رسید.
موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شماره ثبت xxx۹۶ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانون اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت xxx۵ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298120
آگهی تغییرات موسسه کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت به شماره ثبت ۲۶۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۵۹۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و شرکت سرمایه گذاری استان ایلام به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت خراسان رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت سرمایه گذاری استان کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و شرکت سرمایه گذاری استان گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298137
آگهی تغییرات موسسه کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت به شماره ثبت ۲۶۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۵۹۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی آقای هوشنگ عمرانی کلوچه به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان دبیر کل، شرکت سرمایه گذاری استان ایلام به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی آقای مهدی رستم پور به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت خراسان رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی آقای علی اصغر صراف به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای فرهاد شهرکی به کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت سرمایه گذاری استان کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی آقای کیومرث احمدی به کدملی xxxxxxxxx۷ شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی آقای غلامرضا محفوظی به کدملی xxxxxxxxx۰ شرکت سرمایه گذاری استان گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی آقای حمیدرضا متقاعدی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان منشی هیات مدیره
امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته و قراردادهای منعقده با اشخاص ثالث با امضاء دبیر کل به همراه یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر کانون و در غیاب دبیر کل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر کانون معتبر بوده و امضاء مکاتبات اداری و احکام نماینده های کانون در شرکتهای زیر مجموعه سهام عدالت و مجامع آنها با امضاء دبیر کل به همراه مهر کانون و در غیاب دبیر کل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر کانون معتبر خواهد بود.
اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به دبیر کل کانون تفویض گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1066782
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی سهامی عام شماره ثبت ۲۰۲۹۶ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۱/۹۱ و تنفس بعد مجمع مذکور مورخ ۱۲/۱۱/۹۱ که در تاریخ ۲۲/۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده موسسه حسابرسی دیلیمی پور و همکاران شماره ثبت xxx۶۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی آزمودگان شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب و روزنامه کثیرالانتشار رسالت بعنوان روزنامه اصلی و روزنامه همشهری بعنوان روزنامه علی البدل و روزنامه فجر آزادی بعنوان روزنامه محلی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب سپس صورت های مالی منتهی به سال مالی ۳۱/۶/۹۱ شرکت تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730138
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی (سهامی عام) شماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ که در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده موسسه حسابداری دیلمی پور و همکاران شماره ثبت xxx۶۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ موسسه حسابرسی آباد نوین تهران شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت قانونی و روزنامه فجر آذربایجان بعنوان روزنامه اصلی و روزنامه رسالت بعنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11553651
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی (سهامی عام) شماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ که در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده موسسه حسابداری دیلمی پور و همکاران شماره ثبت xxx۶۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ موسسه حسابرسی آباد نوین تهران شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل بمدت قانونی و روزنامه فجر آذربایجان بعنوان روزنامه اصلی و روزنامه رسالت بعنوان روزنامه علی‌البدل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 579896
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۷/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید تبریز فلکه دانشگاه برج بلور طبقه هفتم واحد A
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11915594
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۷/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید تبریز فلکه دانشگاه برج بلور طبقه هفتم واحد A

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 531180

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹۶
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۳/۹۰ و باستناد نامه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۳/۶/۹۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران که در تاریخ ۱۳/۱۲/xxx۰ به این اداره واصل گردیده است نوع شرکت به سهامی عام تبدیل گردیده و اساسنامه جدید در ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و مطابق ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت موارد زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد:
۱ ـ نام شرکت: شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجانشرقی به شماره ثبت xxx۹۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ـ ۲ ـ موضوع شرکت عبارتست از: الف) موضوع فعالیت اصلی:۱ ـ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.۲ ـ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمیدهد.ب) موضوع فعالیت های فرعی: ۱ ـ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها ـ گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی واعتباری مجاز ۲ ـ سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت،موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد.۳ ـ سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع ۴ ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله ۴ ـ ۱ ـ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری ۴ ـ ۲ ـ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ۴ ـ ۳ ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ۴ ـ ۴ ـ تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار. تبصره ۱: ترکیب دارایی های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می شود ولی در هر حال شرکت باید اکثر دارایی های خود را (که از نصف دارایی های شرکت کمتر نخواهد بود) بارعایت نصاب های مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه ها و دارایی های موضوع فعالیت اصلی به نوع دیگر شرکت موقتاً می تواند بخشی از این دارایی ها را بصورت دارایی ها و سرمایه گذاری موضوع فعالیت فرعی نگه داری نماید.تبصره ۲ ـ شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات دارایی نماید یااسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند وانجام آن ها در مقررات منع نشده باشند. ۳ ـ مرکز اصلی شرکت دراستان آذربایجانشرقی ـ چهارراه آبرسان جنب هتل گسترش مجتمع تجاری سبز طبقه سوم سرمایه شرکت xxx/xxx/xxx ریال که به صدوپانزده هزار و هشتصد و چهل و شش سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم شده است که تماماً تادیه شده است.۵ ـ شرکتهای تعاونی سهام عدالت تبریز به شماره ثبت xxx۹۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و مراغه به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و هشترود به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و مرند به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و بستان آباد به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و شرکتهای تعاونی سهام عدالت اهر به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و میانه به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و کدپستی xxxxxx۳۸ بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شده اند و آقای علی پورعیسی به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و آقای جعفر قهوه چیان به عنوان نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مراغه به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیده اند. ۶ ـ شرایط حضور و حق رای مطابق ماده ۲۱ اساسنامه شرکت می باشد که بشرح زیر است:هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم،می تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی در کلیه ی مجامع عمومی حضور یابد. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت مگر در انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت عمل خواهد شد.تبصره ۱ ـ حضور اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا درابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود تبصره۲ ـ در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس سهامدار یا وکیل یا نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می گردد از جمله کپی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت:۱ ـ گواهی نامه نقل و انتقال وسپرده سهام ۲ ـ تائیدیه ی سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی. ۷ ـ به استناد صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۸۹ جمع بدهی های شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال بوده و همچنین دیون اشخاص ثالث را تضمین ننموده است ۸ ـ روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی هاروزنامه فجر آذربایجان به عنوان روزنامه اصلی وروزنامه رسالت به عنوان روزنامه علی البدل تعیین گردیدند.۹ ـ اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه ی قانون تجارت انجام می شود به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته هاکنار گذاشته شود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10567417
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی (سهامی‌خاص) به شماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی‌فوق العاده مورخ ۲۸/۳/۹۰ و باستناد نامه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۳/۶/۹۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران که در تاریخ ۱۳/۱۲/xxx۰ به این اداره واصل گردیده است نوع شرکت به سهامی‌عام تبدیل گردیده و اساسنامه جدید در ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و مطابق ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت موارد زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد:

۱ ـ نام شرکت: شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجانشرقی به شماره ثبت xxx۹۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ـ ۲ ـ موضوع شرکت عبارتست از: الف) موضوع فعالیت اصلی:۱ ـ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.۲ ـ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمیدهد.ب) موضوع فعالیت‌های فرعی: ۱ ـ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها ـ گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری مجاز ۲ ـ سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت،موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد.۳ ـ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع ۴ ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله ۴ ـ ۱ ـ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری ۴ ـ ۲ ـ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ۴ ـ ۳ ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ۴ ـ ۴ ـ تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار. تبصره ۱: ترکیب دارایی‌های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می‌شود ولی در هر حال شرکت باید اکثر دارایی‌های خود را (که از نصف دارایی‌های شرکت کمتر نخواهد بود) بارعایت نصاب‌های مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه‌ها و دارایی‌های موضوع فعالیت اصلی به نوع دیگر شرکت موقتاً می‌تواند بخشی از این دارایی‌ها را بصورت دارایی‌ها و سرمایه گذاری موضوع فعالیت فرعی نگه داری نماید.تبصره ۲ ـ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات دارایی نماید یااسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند وانجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند. ۳ ـ مرکز اصلی شرکت دراستان آذربایجانشرقی ـ چهارراه آبرسان جنب هتل گسترش مجتمع تجاری سبز طبقه سوم سرمایه شرکت xxx/xxx/xxx ریال که به صدوپانزده هزار و هشتصد و چهل و شش سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم شده است که تماماً تادیه شده است.۵ ـ شرکتهای تعاونی سهام عدالت تبریز به شماره ثبت xxx۹۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و مراغه به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و هشترود به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و مرند به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و بستان آباد به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و شرکتهای تعاونی سهام عدالت اهر به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و میانه به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و کدپستی xxxxxx۳۸ بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شده اند و آقای علی پورعیسی به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و آقای جعفر قهوه چیان به عنوان نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مراغه به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیده اند. ۶ ـ شرایط حضور و حق رای مطابق ماده ۲۱ اساسنامه شرکت می‌باشد که بشرح زیر است:هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم،می‌تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی در کلیه ی مجامع عمومی‌حضور یابد. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت مگر در انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت عمل خواهد شد.تبصره ۱ ـ حضور اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی‌ضروری است چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی‌نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی‌اعلام کند تا درابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود تبصره۲ ـ در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس سهامدار یا وکیل یا نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد از جمله کپی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی‌را خواهد داشت:۱ ـ گواهی نامه نقل و انتقال وسپرده سهام ۲ ـ تائیدیه ی سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی. ۷ ـ به استناد صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۸۹ جمع بدهی‌های شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال بوده و همچنین دیون اشخاص ثالث را تضمین ننموده است ۸ ـ روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌هاروزنامه فجر آذربایجان به عنوان روزنامه اصلی وروزنامه رسالت به عنوان روزنامه علی البدل تعیین گردیدند.۹ ـ اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه ی قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی‌عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌هاکنار گذاشته شود.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 420864

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان سهامی خاص بشماره ثبت xxx۹۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۹/۹۰ که در تاریخ ۲۳/۹/۹۰ به این اداره واصل گردیده : با استعفای آقای محمدرضا بهمن از سمت مدیر عاملی شرکت . آقای علی پورعیسی به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عاملی شرکت برای مدت باقیمانده انتخاب و امضاهای مجاز شرکت بترتیب ذیل خواهد بود : آقای جعفر قهوه چیان به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره و آقای موسی فراز به کدملی xxxxxxxxx۷و کدپستی xxxxxxxxx۱ نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی پور عیسی مدیر عامل و تمامی اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت انجام گرفته و معتبر خواهد بود و اسناد عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10222716
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان سهامی خاص بشماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۹/۹۰ که در تاریخ ۲۳/۹/۹۰ به این اداره واصل گردیده: با استعفای آقای محمدرضا بهمن از سمت مدیر عاملی شرکت. آقای علی پورعیسی به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عاملی شرکت برای مدت باقیمانده انتخاب و امضاهای مجاز شرکت بترتیب ذیل خواهد_بود: آقای جعفر قهوه چیان به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره و آقای موسی فراز به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی پور عیسی مدیر عامل و تمامی اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت انجام گرفته و معتبر خواهد_بود و اسناد عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10730688
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان آذر بایجان شرقی(سهامی‌خاص) به شماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵
به استناد صورت جلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۶/۹۰ که در تاریخ ۱۹/۶/۹۰ به این اداره واصل گردیده سمت اعضای هیئت‌مدیره بشرح زیر مشخص گردید.جعفر قهوه چیان کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxx۸۶ ـ xxx۶۹ نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مراغه به سمت رئیس هیئت‌مدیره .موسی فراز کدملی xxxxxxxxx۷ و با کدپستی xxx۵۱ ـ xxx۷۴ نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مرند به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره. محمد بالا زاده آبریز کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بستان‌آباد به سمت منشی هیئت‌مدیره. محمدرضا بهمن کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تبریز بعنوان عضو هیئت‌مدیره و مدیر عامل . رسول رضا پور کدملی xxxxxxxxx۶ کدپستیxxxxxxxxx۸ نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان هشترود بعنوان عضو هیئت‌مدیره معرفی شدند.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10624827
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان آذربایجان شرقی سهامی خاص بشماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۹۰ شرکتهای تعاونی سهام عدالت تبریز بشماره ثبت xxx۹۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و مراغه بشماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و هشترود بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و مرند بشماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و بستان آباد بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکتهای تعاونی سهام عدالت اهر بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و میانه بشماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و کدپستی xxxxxxxxx بعنوان اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت قانونی مندرج در اساسنامه انتخاب شدند.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز‌ـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11759051
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری استان آذربایجانشرقی(سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۸۹ که در تاریخ ۱۴/۱۱/۸۹ به این اداره واصل گردیده: صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب و موسسه حسابرسی دیلمی‌پور به شماره ثبت xxx۶۸ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ وکدپستی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس برای مدت یکسال انتخاب وروزنامه فجر آذربایجان به عنوان روزنامه اصلی و روزنامه رسالت به عنوان روزنامه علی‌البدل جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9885492
آگهی تصمیمات
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۴/۸۹ شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۹۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ که در تاریخ ۶/۵/۸۹ به این اداره واصل گردیده:

با توجه به استعفای آقای حسن رفاقت خواجه تعداد اعضای هیئت مدیره به ۴ نفر کاهش یافت و سپس آقای محمد صائمی به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اهر بشماره ثبتxxx اهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و کدپستیxxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای شهرام طهماسبی خواه به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مراغه به شماره ثبتxxx۱ مراغه به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای فتحعلی کریمی به کدملیxxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان میانه به شماره ثبت xxx۹ میانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳و کدپستیxxxxxxxxx۷بسمت منشی هیئت مدیره و آقای ایرج قره خانی به کدملیxxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به جای آقای ناصر علیزاد بنائی به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تبریز به شماره ثبت xxx۹۵ تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و کدپستیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محسن صدرالدینی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب و کلیه اسناد و اوراق الزام آور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل آقای سید محسن صدرالدینی و رئیس هیئت مدیره آقای محمد صائمی و در غیاب رئیس هیت مدیره با امضای نائب رئیس هیئت مدیره آقای شهرام طهماسبی خواه به همراه مهر شرکت معتبر و نامه های عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

سرپرست ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10968760
آگهی تصمیمات
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۸۸ شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۹۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ترازنامه و بیلان منتهی به پایان سال مالی xxx۸ تصویب و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران (حسابرسی رسمی) بسمت بازرس اصلی و آقای مصطفی دیلمی پور بسمت بازرس علی‌البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردید

اداره ثبت اسناد واملاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9990239
آگهی تصمیمات
برابر صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۱/۸/۸۸، شرکت سرمایه‌گذاری استان آذربایجان شرقی، شماره ثبت xxx۹۶ و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۵ آقای سیدمحسن صدرالدینی به سمت مدیرعامل و آقای محمد صائمی نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اهر به سمت رئیس هیات‌مدیره و آقای ناصر علیزاد بنائی نماینده شرکت سهام عدالت تبریز به سمت نایب‌رئیس هیات‌مدیره و آقای فتحعلی کریمی نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت میانه به سمت منشی هیات‌مدیره و آقای حسن رفاقت خواجه نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان هریس و آقای شهرام طهماسبی خواه نماینده شرکت سهام عدالت شهرستان مراغه به عنوان اعضای اصلی هیات‌مدیره برای باقیمانده مدت قانونی انتخاب و کلیه اسناد و اوراق الزام‌آور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره و در غیاب رئیس هیات‌مدیره با امضای نایب‌رئیس هیات‌مدیره و مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10254580
آگهی تصمیمات
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۶/xxx۸ شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ آقایان حسن رفاقت خواجه نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان هریس به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ناصر علیزاده بنائی نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تبریز به سمت رئیس هیئت مدیره و شهرام طهماسبی خواه نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مراغه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب و امضای کلیه اسناد و مدارک مالی و قراردادهای الزام آور با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس هیئت مدیره به همراه با مهر شرکت بوده و نامه‌های عادی به امضای مدیرعامل و مهر شرکت خواهد_بود. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11568517
آگهی اصلاحی
برابر درخواست وارده بشماره xxx۱۳/۲/xxxـ ۲۰/۱۱/۸۷ هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۹۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ در آگهی تصمیمات شماره xxx۸۷/۲/xxxـ ۷/۱۱/۸۷ نام آقایان محسن عرب باغی خازن و ناصر علیزاده اشتباه قید شده و صحیح آن آقایان محسن خادم عرب باغی و ناصر علیزاده بنائی صحیح بوده که بدین وسیله اصلاح می‌گردد.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات