شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10200219532 (فعال)
18
افراد
33
آگهی‌ها
16208
شماره ثبت
1383/6/7
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14771217
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰، به عنوان رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۴/۲/xxx۰. آقای کریم محمودشایان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷، به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۴/۲/xxx۰. آقای کریم محمود شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت قانونی تا تاریخ ۲۴/۲/xxx۰ بعنوان مدیرعامل. آقای احد فلاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی از شرکت شیرخشک نوزاد پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۴/۲/xxx۰. آقای مهدی مهرداد به شماره ملی xxxxxxxxx۳به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰، به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۴/۲/xxx۰ انتخاب گردیدند. مابقی نمایندگان حقیقی عضو حقوقی هیئت مدیره کماکان در سمت خود باقی هستند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب هر یک از آنان با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری به امضاءمدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۱۴ ـ ۱۶ و ۴ (به علاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید تا بر اساس صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14712227
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxx۵۰ , xxx مورخ ۲۳/۰۲/xxx۸ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مورد تصویب مجمع قرارگرفت . مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند اشخاص حقوقی زیر به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار زیر انتخاب گردیدند : شرکت شیر خشک نوزاد پگاه ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ روزنامه‌های دنیای اقتصاد و مهدآزادی جهت نشرآگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14631746
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شماره ثبت xxx۸ به نمایندگی آقای مهدی مهرداد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بر اساس حکم شماره xxx۴۴ مورخ ۳۰/۱۱/۹۷ به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۱۳/۲/۹۸ انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14419759
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ به نمایندگی احد فلاحی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ بر اساس حکم شماره xxx۱۰ مورخ ۳۰/۰۷/۹۷ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۱۳/۰۲/۹۸ انتخاب گردید. مابقی نمایندگان حقیقی عضو حقوقی هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت کماکان در سمت خود باقی هستند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14210366
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب شد. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های دنیای اقتصاد و مهد آزادی جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941224
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید: استان آذربایجان شرقی - شهرستان تبریز - بخش مرکزی - شهر تبریز - جاده فرودگاه - جاده فرودگاه - خیابان شهیدخلبان بابایی - پلاک ۰ - طبقه همکف - کدپستی: xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13791243
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی مصطفی بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رییس هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شماره ثبت xxx۸ به نمایندگی سیدجلال هاتف غازانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ به نمایندگی محمد براتی گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و شماره ثبت xxx۹۴ به نمایندگی بهروز قاسمی ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی کریم محمود شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره کریم محمود شایان به عنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۱۳/۰۲/xxx۸ انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ ۷ ۸ ۱۴ ۱۶ و ۴ (به علاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558450
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شماره ثبت xxx۸ به نمایندگی محمد مهدی گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی کریم محمود شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ به نمایندگی محمد براتی گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیات مدیره. شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و شماره ثبت xxx۹۴ به نمایندگی بهروز قاسمی ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیات مدیره. شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی احمد حسین غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کریم محمود شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان شخص حقیقی برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای ۱ ۷ ۸ ۱۴ ۱۶ و ۴ (به علاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید تا بر اساس صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13507687
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۷ , xxx مورخ ۱۰/۰۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد و مهدآزادی جهت نشرآگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234662
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شماره ثبت xxx۸ کماکان به نمایندگی آقای محمد مهدی گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی آقای کریم محمود شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره. شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ کماکان به نمایندگی آقای محمد براتی گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و شماره ثبت xxx۹۴ کماکان به نمایندگی آقای بهروز قاسمی ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیأت مدیره. شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxx۰ کماکان به نمایندگی آقای احمد حسین غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای کریم محمود شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان شخص حقیقی برای بقیه مدت قانونی عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل شرکت و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیأت مدیره مندرج در بندهای ۱ - ۷ - ۸ - ۱۴ - ۱۶ و ۴ (به علاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید تا بر اساس صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030782
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی امینپورذاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیأت مدیره. شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ به نمایندگی محمد براتی گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ کماکان به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل. شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و شماره ثبت xxx۹۴ به نمایندگی بهروز قاسمی ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ کماکان به عنوان عضوهیات مدیره. شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شماره ثبت xxx۸ به نمایندگی محمدمهدی گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ کماکان به عنوان عضو هیأت مدیره. شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی احمد حسین غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بر اساس حکم شماره xxx۱ مورخ ۲۵/۰۳/۹۵ به عنوان عضو هیأت مدیره جایگزین محمود ولیپور شد. اعضاء مذکور برای باقی مانده مدت انتخاب شده‌اند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل شرکت و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاءمدیر عامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیأت مدیره مندرج در بندهای ۱ - ۷ - ۸۱ ۴۱ ۶ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12937966
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب مجمع قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشرآگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12913411
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۴ و برابر مجوز شماره xxx۵ , xxx مورخ ۵/۱۱/xxx۴ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مطابق با اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس واوراق بهادار به تصویب رسید وجایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12606510
آگهی تغییرات شرکت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود ولی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان(سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ کماکان به عنوان رئیس هیأت مدیره بهروز قاسمی ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس(سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به استناد حکم شماره xxx۶/ص/۹۴/۱۰ مورخ۹۴/۰۶/۰۸ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب و جایگزین کمال الدین زاهدی امیری گردید. امین پورذاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ کماکان به عنوان عضو هیأت مدیره محمد مهدی گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان(سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ کماکان به عنوان عضو هیأت مدیره محمد براتی گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران(سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل و مدیر امور مالی و در غیاب هر یک از آنان با امضای یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری به امضاءمدیر عامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیأت مدیره مندرج در بندهای ۱-۷- ۱۴- ۱۶ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12502675
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۶۲۰۸ وشناسه‌ملی۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدکاظم کتابدار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان به شماره ثبت xxx۸ وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به استناد معرفی نامه شماره xxx۹/ص/۹۳/۱۰ مورخ xxx۳/۰۵/۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی جایگزین ابراهیم حق جو گردید. سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی کماکان و بشرح ذیل به قوت خود باقی است: محمد براتی گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازطرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. محمود ولی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به عنوان رئیس هیئت مدیره. کمال الدین زاهدی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازطرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. محمد علی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازطرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12502676
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۶۲۰۸ وشناسه‌ملی۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به xxx۲/۱۲/۲۹ شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب مجمع قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی، مجید کشور پژوه لنگرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12357368
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۶۲۰۸ وشناسه‌ملی۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ شرکت شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مورد تصویب مجمع قرارگرفت. شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه های دنیای اقتصاد و مهد آزادی جهت نشرآگهی های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12357371
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۶۲۰۸ وشناسه‌ملی۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود ولی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازطرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای کمال الدین زاهدی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای محمد مهدی گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای امین پورذاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمد براتی گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند هیئت مدیره از حدود اختیارات خود بندهای ۱، ۷، ۱۴، ۱۶، از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمودند کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت وسایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636616
آگهی تغییرات شرکت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

محمدکاظم کتابدار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به استناد معرفی نامه شماره xxx۹/ص/۹۳/۱۰ مورخ xxx۳/۰۵/۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی جایگزین ابراهیم حق جو گردید.
سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی کماکان و بشرح ذیل به قوت خود باقی است:
محمد براتی گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازطرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
محمود ولی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به عنوان رئیس هیئت مدیره.
کمال الدین زاهدی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازطرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره.
محمد علی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازطرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به عنوان عضوهیئت مدیره.






اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری تبریز
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636618
آگهی تغییرات شرکت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

صورتهای مالی سال مالی منتهی به xxx۲/۱۲/۲۹ شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب مجمع قرارگرفت .
مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی ، مجید کشور پژوه لنگرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند .
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد .






اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری تبریز
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419211
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از یکصد و پنجاه میلیون سهم یکهزار ریالی به دویست میلیون سهم یکهزار ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال به دویست میلیارد ریال افزایش یافت در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ دویست میلیارد ریال منقسم به دویست میلیون سهم یکهزار ریالی با نام می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تبریز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419212
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد براتی گودرزی کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ باستناد معرفی نامه شماره xxx۹/ص۱۰/۹۲/ مورخ ۰۸/۱۲/۹۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمود ولی پور کد ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ باستناد معرفی نامه شماره xxx۸/ص۱۰/۹۲ /مورخ ۰۸/۱۲/۹۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای کمال الدین زاهدی امیری کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ باستناد معرفی نامه شماره xxx۰/ص۱۰/۹۲/ مورخ ۰۸/۱۲/۹۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره.
آقای ابراهیم حق جو کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ باستناد معرفی نامه شماره xxx۳/۲۰ مورخ ۰۸/۱۲/۹۲ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای محمد علی هاشمی کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ باستناد معرفی نامه شماره xxx۰/ص۲۱/۹۲/ مورخ ۰۸/۱۲/۹۲ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنا" هیئت مدیره باتفاق آراء، بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۱و ۱۳ و۱۴ و ۱۵ و ۱۶ از ماده ۴۰ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود.
کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت و در غیاب هریک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تبریز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419216
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اشخاص حقوقی زیر بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: الف ـ شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)، ب ـ شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام)، ج ـ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص)، د ـ شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص)، ه ـ شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص)
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تبریز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1262357
آگهی تصمیمات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی سهامی خاص بشماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۳/۰۸/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/۹۲ که در تاریخ ۱۹/۰۹/۹۲ به این اداره واصل گردیده: سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از صد و بیست میلیون سهم با نام یکهزار ریالی به یکصد و پنجاه میلیون سهم با نام هزار ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ یکصد و بیست میلیارد ریال به یکصد و پنجاه میلیارد ریال افزایش یافت در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال منقسم به یکصد و پنجاه میلیون سهم عادی با نام هر یک به ارزش هزار ریال می باشد که تماماً پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1129728
آگهی تصمیمات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۲۰۸ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۲/۹۲ و هیئت مدیره مورخه ۲۶/۴/۹۲ که در تاریخ ۲۹/۴/۹۲ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی (ترازنامه ـ حساب سود و زیان) سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب و موسسه حسابرسی ارکان سیستم بشماره ثبت xxx۸۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و کدپستیxxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس آقای عبداله شفاعت کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین و شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۷۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و کدپستی xxxxxxxxx و شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۹۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و کدپستی xxx ـ xxx۱۵و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند سپس آقای محمود ولی پور کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای کمال الدین زاهدی امیری کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد براتی گودرزی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیر امور مالی آقای علی اصلان ولیپور و در غیاب هر یک از آنان با امضای رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضا هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری به امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۱۱ ـ ۱۳ ـ ۱۵ ـ ۱۶ از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 659491
آگهی تصمیمات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۵/۲/۹۱ که در تاریخ ۷/۴/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب گردید و موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا رسولی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10872140
آگهی تصمیمات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۵/۲/۹۱ که در تاریخ ۷/۴/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب گردید و موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا رسولی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11999055
آگهی اصلاحی
برابر تقاضای وارده به شماره xxx۹/۴/۲/xxx ـ ۲/۵/۹۰ شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی ثبت شده به شماره xxx۰۸ شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۲ در آگهی تصمیمات به شماره xxx۱/۴/۲/xxx ـ ۲۰/۴/۹۰ شناسه‌ملی شرکت به شماره xxxxxxxxx۳۲ و کدپستی آقای مجید کشور پژوه لنگرودی به xxxxxxxxx۱و کدپستی شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان به xxxxxxxxx۸ و کدملی آقای کمال الدین زاهدی امیری به xxxxxxxxx۸ و کدملی آقای محمدبراتی گودرزی به xxxxxxxxx۸ اصلاح گردید

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10522923
آگهی اصلاحی
برابر تقاضای وارده به شماره xxx۹/۴/xxx ۲/۵/۹۰ شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی ثبت شده به شماره xxx۰۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ در آگهی تصمیمات به شماره xxx۱/۴/xxx ۲۰/۴/۹۰ شناسه ملی شرکت به شماره xxxxxxxxx۳۲ و کدپستی آقای مجید کشور پژوه لنگرودی به xxxxxxxxx۱ و کدپستی شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان به xxxxxxxxx۸ و کدملی آقای کمال الدین زاهدی امیری به xxxxxxxxx۸ و کدملی آقای محمدبراتی گودرزی به xxxxxxxxx۸ اصلاح گردید سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10350492
آگهی تصمیمات
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۸۹ شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۰۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲، ترازنامه و صورتحساب سود وزیان و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب شد، موسسه حسابرسی شراکت به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید کشور پژوه لنگرودی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11823221
آگهی تصمیمات
برابر صورتجلسات مجمع‌عمومی فوق‌العاده و هیات‌مدیره مورخه ۱۹ و ۲۰/۷/۸۸ شرکت شیرپاستوریزه پگاه ‌آذربایجان شرقی (سهامی‌خاص) ثبت شده به شماره xxx۰۸ و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۲ سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ هفتاد میلیارد ریال منقسم به هفتاد میلیون سهم با نام هزار ریالی به مبلغ یکصد و بیست میلیارد ریال منقسم به یکصد و بیست میلیون سهم با نام هزار ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

ماده ۵: سرمایه شرکت مبلغ یکصد و بیست میلیارد ریال منقسم به یکصد و بیست میلیون سهم با نام هر یک به ارزش هزار ریال می‌باشد که تمام پرداخت شده است.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10122576
آگهی اصلاحی
برابر تقاضای وارده شماره xxx۵۹/۲/xxx ۲۸/۷/۸۸ شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۰۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و پیرو آگهی شماره xxx۲۱/۲/xxx ۱۱/۵/۸۸ نام بازرس اصلی شرکت اشتباها بنام موسسه حسابرسی شرکت قید شده_است که صحیح آن موسسه حسابرسی شراکت می‌باشد که بدین وسیله اصلاح گردید. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11339332
آگهی تصمیمات
به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۳ و ۲۱/۲/۸۸ شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۰۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ تصویب و موسسه حسابرسی شرکت به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید کشور پژوه لنگرودی به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ و شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) و شرکت شیرپاستوریزه پگاه فارسی (سهامی خاص) و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین سپس آقایان محمود ولی پور به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان به سمت رئیس هیئت مدیره و کمال الدین زاهدی امیری به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد براتی گودرزی به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب و اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه بوده و هیئت مدیره بندهای ۱ و ۴ و ۶ تا ۸ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود و کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره از یک طرف و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیر امور مالی آقای علی اصلان ولی پور از طرف دیگر با مهر شرکت و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات داخلی و خارجی منفردا با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات