پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی

شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10200208518 (فعال)
24
افراد
46
آگهی‌ها
15080
شماره ثبت
1382/10/6
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14594728
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی آقای سید امین هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو غیرموظف و رئیس هیأت مدیره . شرکت پرسی ایران گاز ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی آقای فرشاد الوند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو موظف و نائب رئیس هیأت مدیره . شرکت پرسی ایران گاز خوزستان ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۲۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی آقای مجید گیلوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره . آقای فرشاد الوند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل شرکت کماکان در سمت خود ابقاء گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیر عامل و مسئول مالی ( آقای محمد رضا مسگری به کد ملی xxxxxxxxx۷ و در غیاب مدیر عامل دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14558791
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت حساب سود وزیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ‍ثبت xxx۸۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره ‍ثبت xxx۷۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه مهدآزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . اعضاء هیأت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل : شرکت پرسی ایران گاز ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شرکت پرسی ایران گازخوزستان ( سهامی خاص ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز ( سهامی خاص ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14285583
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود بشرح ذیل و مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود: ۱ ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ۲ ـ تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. ۳ ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت حداکثر تا دو ماه قبل از ابتدای آن سال و پیشنهاد آن به مجمع عمومی جهت تصویب. ۴ ـ در یافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. ۵ ـ تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۶ ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی و انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، پیشنهاد تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، پیشنهاد تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولوکراراً ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا" قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت ،استرداد دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن ، تأمین مدعی به ، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ۷ ـ تعین میزان استهلاک ها. ۸ ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت. ۹ ـ تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ۱۰ ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. ۱۱ ـ پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ۱۲ ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. ۱۳ ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14089540
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ثبت xxx۸۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه مهدآزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13821107
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به آدرس جدید: استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش مرکزی شهر تبریز سردرود جاده (تبریزآذرشهر) جاده (کجوار) پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. بدین ترتیب ماده مربوطه به شرح مذکوراصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13528429
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید گلیوری بجای آقای سید محمود معصومی بعنوان نماینده شرکت پرسی ایران گازخوزستان انتخاب شدند سپس ترکیب جدید اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی آقای سیدامین هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضوء غیرموظف و رئیس هیات مدیره. شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی آقای فرشاد الوندبه شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضوء موظف و نائب رئیس هیات مدیره. شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی آقای مجید گلیوری شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو غیر موظف هیات مدیره. آقای فرشاد الوند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل (خارج از سهامداران) همگی برای مدت باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب اعضاء باامضاء مدیرعامل و مسئول مالی (آقای محمد رضا مسگری به کدملی xxxxxxxxx۷ و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13473369
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۵ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت xxx۳۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی سید علیرضا موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13435119
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ شرکت پرسی ایران گازخوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ شرکت پشتیبانی خدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان اعضای هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13435123
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی سیدامین هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضوغیرموظف و رئیس هیأت مدیره شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی فرشاد الوندبه شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضوء موظف و نائب رئیس هیأت مدیره شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی سید محمود معصومی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو غیر موظف هیأت مدیره فرشا الوند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل شرکت (خارج از سهامداران) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب اعضاء باامضاء مدیرعامل و مسئول مالی (محمد رضا مسگری) و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13182126
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نوشاد زینلی بجای آقای مجید گلیوری بعنوان نماینده شرکت پرسی ایران گاز خوزستان تعیین گردید سپس شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی آقای سید امین هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو غیرموظف و رئیس هیأت مدیره و شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی آقای فرشاد الوند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو موظف و نائب رئیس هیأت مدیره و شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی آقای نوشاد زینلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره و آقای فرشاد الوند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت باقی مانده تا تاریخ ۱۱/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی (آقای محمد رضا مسگری به کد ملی xxxxxxxxx۷) و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001621
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی آقای سیدامین هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو غیرموظف و رئیس هیات مدیره. شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی آقای فرشاد الوند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو موظف و نائب رئیس هیات مدیره. شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۲۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی آقای مجید گلیوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو غیرموظف هیات مدیره. آقای فرشاد الوند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل شرکت (خارج از سهامداران) برای مدت باقیمانده تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی (آقای محمدرضا مسگری به کدملی xxxxxxxxx۷) و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء عیات مدیره با مهرشرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12837034
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره ثبت xxx۳۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و حمید چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12143665
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۵۰۸۰ وشناسه‌ملی۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۹ وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی فرشاد الوند به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۲۹ وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی منصور کبیریان به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی محسن قرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره فرشاد الوند به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب اعضاء با امضای مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12143662
آگهی تغییرات شرکت پرسی‌ایران گاز آذربایجان شرقی شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۵۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۳ به تصویب رسید. بازرسان به قرار ذیل: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت xxx۳۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس و حسابرس اصلی و حمید چگنی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۲۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1608191
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۰۸۰ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محسن قرائی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره.
منصور کبیریان به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره.
فرشاد الوند به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره.
فرشاد الوند به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل شرکت (خارج از اعضا) برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب اعضا با امضای مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503371
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
ترازنامه و صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش شماره ثبت xxx۳۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس و حسابرس اصلی و مهدی بیرجندی کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تبریز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165356
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۰۸۰ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۲ که در تاریخ ۵/۶/۹۲ به این اداره واصل گردیده آقای عبدالرحیم بهاروند به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی ایران گاز (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره (عضو غیر موظف) آقای محمد حسین امیرخانی شهرکی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵به نمایندگی از پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره (عضو غیر موظف) آقای سید رحیم مرتضوی باباحیدری به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب و آقای فرشاد الوند بشماره ملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1089806
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۹/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۲۸/۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۱ تصویب شد شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت اعضای هیئت مدیره دو سال انتخاب و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش شماره ثبت xxx۳۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ آقای مهدی بیرجندی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین و سپس آقای حمید رضا شریفی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی ایران گاز بعنوان عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین امیر خانی شهرکی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز خوزستان بعنوان عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره و سید رحیم مرتضوی باباحیدری کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره انتخاب و ضمنا آقای فرشاد الوند کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل شرکت (خارج از اعضا) کماکان در سمت خود ابقاء و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب اعضا با امضا مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036909
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۱/۹۱ که در تاریخ ۱۷/۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده آقای محمد حسین امیرخانی شهرکی کد ملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۲۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ کدپستی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره آقای فرشاد الوند کد ملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ کدپستی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو موظف و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید رحیم مرتضوی بابا حیدری کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ کدپستی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره و آقای فرشاد الوند کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز بعنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1005244
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۰/۹۱ که در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای محمد حسین امیر خانی شهرکی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۲۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای فرشاد الوند به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای هوشنگ محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب اعضاء باامضاء مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986823
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۷/۹۱ که در تاریخ ۲۴/۱۰/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای فرشاد الوند به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو موظف و رئیس هیئت مدیره آقای هوشنگ محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین امیرخانی شهرکی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۲۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره و آقای ناصر شکرپور باسمنج به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت باقی مانده کماکان در سمت خود را ابقا گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی شرکت و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 934968
آگهی تصمیمات
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده شرکتهای پرسی ایران گاز استان مرکزی (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۹۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و پرسی ایران گاز آذربایجان غربی (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۹۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ پرسی ایران گاز همدان (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۸۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۸۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بتاریخ ۳۱/۶/۹۱ شرکتهای پرسی ایران گاز آذربایجان غربی (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۹۰ و پرسی ایران گاز استان مرکزی (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۹۱ پرسی ایران گاز همدان (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۸۹ با کلیه اموال و دارائیها و دیوان و تعهدات در شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۸۰ ادغام گردید در نتیجه سرمایه شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی به مبلغ xxx/xxx/xxx/۶ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی به این شرح اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۶ ریال منقسم به xxx/۶۰ سهم با نام یکصد هزار ریالی که تماما پرداخت شده می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11640283
آگهی تصمیمات
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده شرکتهای پرسی ایران گاز استان مرکزی (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۹۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و پرسی ایران گاز آذربایجان غربی (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۹۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ پرسی ایران گاز همدان (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۸۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۸۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بتاریخ ۳۱/۶/۹۱ شرکتهای پرسی ایران گاز آذربایجان غربی (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۹۰ و پرسی ایران گاز استان مرکزی (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۹۱ پرسی ایران گاز همدان (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۸۹ با کلیه اموال و دارائیها و دیوان و تعهدات در شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۸۰ ادغام گردید در نتیجه سرمایه شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی به مبلغ xxx/xxx/xxx/۶ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی به این شرح اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۶ ریال منقسم به xxx/۶۰ سهم با نام یکصد هزار ریالی که تماما پرداخت شده می‌باشد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 740388
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
برابر صورت جلسات هیئت مدیره و صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۷/۴/۹۱ که در تاریخ ۱۹/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده پس از نقل و انتقال سهام شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و کدپستی xxxxxxxxx۷ شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۲۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و کدپستی xxxxxxxxx۷ شرکت پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب و آقای فرشاد الوند به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره (عضو غیر موظف) آقای هوشنگ محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره (عضو غیر موظف) آقای محمد حسین امیر خانی شهرکی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره آقای ناصر شکرپور باسمنج به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی شرکت و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10545606
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
برابر صورت جلسات هیئت مدیره و صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۷/۴/۹۱ که در تاریخ ۱۹/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده پس از نقل و انتقال سهام شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و کدپستی xxxxxxxxx۷ شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۲۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و کدپستی xxxxxxxxx۷ شرکت پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب و آقای فرشاد الوند به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره (عضو غیر موظف) آقای هوشنگ محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره (عضو غیر موظف) آقای محمد حسین امیر خانی شهرکی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره آقای ناصر شکرپور باسمنج به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی شرکت و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719302
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۰۸۰ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای فرشاد الوند به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز استان مرکزی (س. خ) شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره و آقای هوشنگ محمدی کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (س. خ) شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ کدپستی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین امیر خانی شهرکی به کد ملیxxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (س. خ) شماره ثبت xxx۲۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و صندوق پستی xxxxxx۱۷ بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره و آقای ناصر شکر پور باسمنج به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل شرکت خارج از اعضاء انتخاب گردیدند که براساس مواد اساسنامه وظایف خود را انجام دهند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی شرکت و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه قرار دادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11097669
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۰۸۰ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای فرشاد الوند به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز استان مرکزی (س. خ) شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره و آقای هوشنگ محمدی کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (س. خ) شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ کدپستی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین امیر خانی شهرکی به کد ملیxxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (س. خ) شماره ثبت xxx۲۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و صندوق پستی xxxxxx۱۷ بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره و آقای ناصر شکر پور باسمنج به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل شرکت خارج از اعضاء انتخاب گردیدند که براساس مواد اساسنامه وظایف خود را انجام دهند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی شرکت و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه قرار دادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 673628
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۰۸۰ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۳/۹۱ که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ به این اداره واصل گردیده یک ماده بعنوان ماده ۶۵ اساسنامه شرکت به مواد قبلی اضافه گردید که بشرح زیر می باشد ماده ۶۵ شرکت مجاز می باشد با رعایت مواد قانونی بعنوان شرکت پذیرنده یا ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید اقدام نماید شرایط مذکور در خصوص شرکت پذیرنده و ادغام شونده جدید با تصویب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده امکانپذیر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11638285
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۰۸۰ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۳/۹۱ که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ به این اداره واصل گردیده یک ماده بعنوان ماده ۶۵ اساسنامه شرکت به مواد قبلی اضافه گردید که بشرح زیر می‌باشد ماده ۶۵ شرکت مجاز می‌باشد با رعایت مواد قانونی بعنوان شرکت پذیرنده یا ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید اقدام نماید شرایط مذکور در خصوص شرکت پذیرنده و ادغام شونده جدید با تصویب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده امکانپذیر می‌باشد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 647642
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۰۸۰ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ که در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۰ به این اداره واصل گردیده و ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منشی شماره ثبت xxx۳۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان حسابرس اصلی و آقای مهدی بیرجندی کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیده و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11377675
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۰۸۰ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ که در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۰ به این اداره واصل گردیده و ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منشی شماره ثبت xxx۳۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان حسابرس اصلی و آقای مهدی بیرجندی کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیده و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 414534

آگهی اصلاحی
برابر تقاضای وارده بشماره xxx۱۳/۴/۲/xxx مورخ ۳۰/۹/۹۰ شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۸۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ در آگهی تصمیمات شماره xxx۹۴/۴/۲/xxx مورخ ۱۷/۸/۹۰ سمت شرکت پرسی گاز به نمایندگی آقای هوشنگ محمدی اشتباها بعنوان عضو موظف و نایب رئیس هیئت مدیره قید شده است که صحیح آن بسمت عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره می باشد که بدینوسیله اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10510019
آگهی اصلاحی
برابر تقاضای وارده بشماره xxx۱۳/۴/۲/xxx مورخ ۳۰/۹/۹۰ شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۸۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ در آگهی تصمیمات شماره xxx۹۴/۴/۲/xxx مورخ ۱۷/۸/۹۰ سمت شرکت پرسی گاز به نمایندگی آقای هوشنگ محمدی اشتباها بعنوان عضو موظف و نایب رئیس هیئت مدیره قید شده_است که صحیح آن بسمت عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره می‌باشد که بدینوسیله اصلاح گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9563426
آگهی تصمیمات
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۷/۹۰ شرکت پرسی ایران گاز آذربایجانشرقی (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۸۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸که در تاریخ ۱۰/۸/۹۰به این اداره واصل گردیده: آقای فرشاد الوند به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز استان مرکزی (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره و آقای هوشنگ محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو موظف و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید حامد حجت حقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز کرمانشاه (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۲ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب و آقای ناصر شکرپور باسمنج به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل شرکت خارج از اعضاء کماکان در سمت خود ابقاء گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی شرکت و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز‌ـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9648862
آگهی تصمیمات : شرکت پرسی ایران گاز آذربایجانشرقی ( سهامی خاص ) بشماره ثبت ۱۵۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۹۰ که در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ به این اداره واصل گردیده : اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده به شرح ذیل تعیین گردید آقای فرشاد الوند به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کد پستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز استان مرکزی ( س ـ خ ) به شماره ثبت xxx۹ بشناسه xxxxxxxxx۶۰ و کد پستی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا غنی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کد پستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز کرمانشاه ( سهامی خاص ) بشماره ثبت xxx۲ تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و کد پستی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هوشنگ محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کد پستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز ( سهامی خاص ) بشماره ثبت xxx۹ بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و کد پستی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره و ناصر شکرپور باسمنج به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کد پستی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل شرکت خارج از اعضاء انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب اعضاء با امضای مدیر عامل و مسئول مالی شرکت و در غیاب مدیر عامل دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه قرار دادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد .

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10952665
آگهی تصمیمات : شرکت پرسی ایران گاز آذربایجانشرقی سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ و ۸/۱/۹۰ که در تاریخ ۲۲/۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده : ترازنامه در تاریخ ۳۰/۱۰/۸۹ و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت xxx۳۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و حسابرس اصلی و آقای مهدی بیرجندی به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین و شرکت پرسی ایران گاز ( سهامی خاص ) شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و شرکت پرسی ایران گاز کرمانشاه شماره ثبت xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و شرکت پرسی ایران گاز استان مرکزی شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب آقای فرشاد الوند به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز مرکزی به سمت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره و آقای هوشنگ محمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای علی شیاری به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از پرسی ایران گاز کرمانشاه به سمت عضو غیر موظف و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر شکرپور باسمنج به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب اعضا با امضای مدیرعامل و مسئول مالی شرکت و درغیاب مدیرعامل دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11659144
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجانشرقی سهامی خاص بشماره ثبت ۱۵۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۹/۸۹ که در تاریخ ۲۷/۱۰/۸۹ به این اداره واصل گردیده: برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره: آقای فرشاد الوند به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز استان مرکزی (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۹ اراک بشناسه xxxxxxxxx۶۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره آقای احمد محمود زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۹ تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳۷ بسمت عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی شیاری به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت پرسی ایران گاز کرمانشاه (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۲ کرمانشاه بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره آقای ناصر شکر پور باسمنج به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیر‌عامل خارج از اعضا انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب اعضا با امضای مدیر‌عامل و مسئول مالی شرکت و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضای مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10845440
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجانشرقی (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۵۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۸۹ که در تاریخ ۱۵/۹/۸۹ به این اداره واصل گردیده:

خانم معصومه مهدوی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کد پستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز استان مرکزی (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۹ اراک بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و کد پستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره (عضو غیر موظف) آقای احمد محمود زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۹ تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و کد پستی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره (عضو غیر موظف) آقای علی شیاری به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کد پستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز کرمانشاه (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۲ کرمانشاه بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و کد پستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره (عضو غیر موظف) آقای ناصر شکرپور باسمنج به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کد پستی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت باقیمانده انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب اعضا با امضا مدیرعامل و مسئول مالی شرکت و در غیاب مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10520655
آگهی تصمیمات
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۳/۸۹ شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۸۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸، که در تاریخ ۱۲/۵/۸۹ به این اداره واصل گردیده: خانم معصومه مهدوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پرس ایران گاز استان مرکزی (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹ اراک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو غیرمؤظف و رئیس هیئت مدیره و آقای جهانبخش سلمانیان به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹ تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرمؤظف و آقای یوسف احدی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز کرمانشاه (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۲ کرمانشاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و کدپستی xxxxxxxxx به سمت عضو مؤظف هیئت مدیره برای باقیمانده مدت هیئت مدیره انتخاب و آقای ناصر شکرپور باسمنج به کدملی xxxxxxxxx۵ و به سمت مدیرعامل انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب اعضاء با امضای مدیرعامل و مسئول مالی شرکت و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها و پس از تصویب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. سرپرست ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10939960
آگهی تصمیمات
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ۲/۱۲/۸۸ شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۸۰ بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۸ تصویب شد و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بعنوان بازرس و حسابرس اصلی و آقای مهدی بیرجندی بعنوان بازرس علی‌البدل بمدت یکسال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید

اداره ثبت اسناد واملاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11360739
آگهی تصمیمات
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۲/۸۸ شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۸۰ بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸، خانم معصومه مهدوی نماینده شرکت پرسی ایران گاز استان مرکزی (سهامی خاص) بعنوان عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره و آقای جهانبخش سلمانیان نماینده شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) بعنوان عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر شکرپور باسمنج نماینده شرکت پرسی ایران گاز کرمانشاه (سهامی خاص) بعنوان عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا رئیس امور مالی شرکت در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری بامضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10006910
آگهی تصمیمات
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۹/۸۸ شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۸۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ شرکت پرسی ایران گاز استان مرکزی (سهامی خاص) بنمایندگی آقای ابوالفضل نادری بعنوان عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره و شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) بنمایندگی آقای جهانبخش سلمانیان بعنوان عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پرسی ایران گاز کرمانشاه (سهامی خاص) بنمایندگی آقای ناصر شکرپور باسمنج بعنوان عضو موظف هیئت مدیره و آقای ناصر شکرپور باسمنج بعنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا رئیس امور مالی شرکت در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری باامضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10198617
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص)
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۸۸ شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۸۰ بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ آقایان ابوالفضل نادری بنمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز استان مرکزی بعنوان عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره و ابراهیم نقدی مجدد بنمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز بعنوان عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر شکرپور باسمنج بنمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز کرمانشاه بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت باقیمانده انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل و رئیس امور مالی و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری باامضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9901144
آگهی تصمیمات
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۸۸ شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۸۰ بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ آقای ابراهیم نقدی مجدر بنمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) بعنوان عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر شکرپور باسمنج بنمایندگی شرکت پرسی ایران گاز کرمانشاه (سهامی خاص) بعنوان عضو موظف و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین وکیلی دونیقی بنمایندگی شرکت پرسی ایران گاز استان مرکزی (سهامی خاص) بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره و آقای قهرمان غلامی بعنوان مدیرعامل شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی برای مدت باقیمانده انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است و کلیه قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10039386
آگهی تصمیمات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۲/۸۷ شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۸۰ بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۷ تصویب و موسسه حسابرس و خدمات مالی کوشا منش بعنوان بازرس و حسابرس اصلی و آقای مهدی بیرجندی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی تعیین گردید. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11559375
آگهی تصمیمات
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱۱/۸۷ و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۸۷ شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۸۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ شرکتهای پرسی ایران گاز (سهامی خاص)، پرسی ایران گاز کرمانشاه (سهامی خاص)، پرسی ایران گاز استان مرکزی (سهامی خاص) بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال تعیین، سپس آقای فرشاد الوند بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز استان مرکزی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم نقدی مجدی بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای قهرمان غلامی بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز کرمانشاه بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مدیرعامل و مسئول مالی شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مسئول مالی شرکت همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات