سرمایه گذاری ایثارصنعت آذربایجان

شرکت سرمایه گذاری ایثارصنعت آذربایجان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10200143549 (منحل شده)
11
افراد
5
آگهی‌ها
8401
شماره ثبت
1375/11/29
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13238459
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایثارصنعت آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۳۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و رضا منصوری به کد ملی xxxxxxxxx۱ وسلیمان نوروزی به کد ملی xxxxxxxxx۶ وسیفعلی آتشی سار به کد ملی xxxxxxxxx۶ ورحیم ایزدی کهنمویی به کد ملی xxxxxxxxx۸ وحسن حسین پوری قزلداغ به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان هیئت تصفیه و جعفر بهی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان ناظر هیئت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که سلیمان نوروزی بعنوان رئیس هیات تصفیه و رضا منصوری بعنوان نائب رئیس هیات تصفیه و حسن حسین پوری قزلداغ بعنوان عضو هیات تصفیه و سیفعلی آتشی سار بعنوان عضو هیات تصفیه و رحیم ایزدی کهنمویی بعنوان عضو هیات تصفیه تعیین شدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور وعادی شرکت با امضاء حسن حسین پوری قزلداغ و یکی از اعضای هیات تصفیه و با مهر شرکت معتبرخواهد بود. نشانی محل مدیران تصفیه به آدرس تبریز تقاطع خیابان قطران وخیابان پاستور طبقه فوقانی گلفروشی کوثر پلاک xxx به کد پستی xxxxxxxxx۳ می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12513957
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري ايثارصنعت آذربايجان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۴۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۳۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سلیمان نوروزی باکدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره رضا منصوری باکدملیxxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره حسن حسین پوری باکدملی xxxxxxxxx۲به عنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره سیفعلی آتشی سار باکدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره صمد فرشباف دادبخش باکدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد شرکت و اوراق تعهدآورشرکت باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبرخواهد بود سایر نامه های عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبرمیباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12353008
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایثارصنعت آذربایجان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۸۴۰۱ وشناسه‌ملی۱۰۲۰۰۱۴۳۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی شرکت منتهی به تاریخ ۲۹ /۱۲/xxx۳مورد تصویب قرار گرفت. رضا منصوری کد ملی xxxxxxxxx۱ سلیمان نوروزی کد ملی xxxxxxxxx۶ سیفعلی آتشی سار کد ملی xxxxxxxxx۶ صمد فرشباف دادبخش کد ملی xxxxxxxxx۵ حسن حسین پوری قزلداغ کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای اصلی و محمد رضا پورمهدی کد ملی xxxxxxxxx۸ ایوب ملکی زاده کدملیxxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. اژدر نریمانی آس کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی محمدحسین رنجبری کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1316907
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ایثار صنعت آذربایجان سهامی عام شماره ثبت ۸۴۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۳۵۴۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۷/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۹/۴/۹۲ که در تاریخ ۷/۵/۹۲ به این اداره واصل گردیده (ترازنامه ـ صورتهای مالی) سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب و آقای رضا منصوری کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ آقای سلیمان نوروزی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ آقای سیفعلی آتشی سار کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای صمد فرشباف کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ آقای حسن حسین پوری کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد رضا پورمهدی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای ایوب ملکی زاده کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و آقای اژدر نریمانی آس کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxx۷۷ آقای محمد حسین رنجبری کد ملی xxxxxxxxx۱و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب و روزنامه همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین و سپس آقای سلیمان نوروزی بسمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا منصوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسن حسین پوری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای سیفعلی آتشی سار بسمت عضو هیئت مدیره آقای صمد فرشباف دادبخش بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و مدارک تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9562932
آگهی تصمیمات
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۸۴، شرکت سرمایه‌گذاری ایثار صنعت آذربایجان (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ که در تاریخ ۱۰/۵/۸۹ به این اداره واصل گردیده ترازنامه صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب و آقای اژدر نریمانی آس کدپستی xxxxxxxxx۷ کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا پورمهدی کدپستی xxxxxxxxx۱ و کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل به مدت قانونی انتخاب و روزنامه شهریار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

سرپرست ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات