سرمایه گذاری توسعه آذربایجان

شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10200142417 (فعال)
29
افراد
26
آگهی‌ها
8282
شماره ثبت
1375/10/11
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری توسعه آذربایجان

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری توسعه آذربایجان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14715304
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۷ تصویب گردید . بازرسان : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و شماره ثبت xxx۷ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شماره ثبت xxx۰۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۸ شرکت انتخاب گردیدند . روزنامه مهد آزادی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت به مدت یکسال انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186397
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید: استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش مرکزی ـ شهر تبریز ـ محله منصور ـ خیابان دانشسرا ـ خیابان آیت الله بهشتی ـ پلاک ۰ ـ ساختمان عمران جلفا ـ طبقه دوم ـ کدپستی xxx۹۹ ـ xxx۶۹ تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه شرکت به شرح مزبور اصلاح گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14125694
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا به شماره ثبت xxx۶۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی مهدی کشاورز رمضانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز به شماره ثبت xxx۲۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی عب ـ داله اق ـ رعی ب ـ ه شماره ملی xxxxxxxxx۱ ب ـ ه سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری دریک به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی بهزاد مبارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز به شماره ثبت ۲۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳به نمایندگی غلامرضا صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر به شماره ثبت xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی حامد ستاک به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حامد ستاک به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از سهامداران و هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل برای مدت قانونی انتخاب گردیدند. مقرر گردید کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور و چکها با امضاء مدیرعامل و امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر باشد. ردیف ب بند ۱ ماده ۱۷: نصب و عزل مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، انعام و ترفیع آنان و تعیین سایر شرایط استخدامی و ممانعت از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری و رأی آنان. ردیف ش ـ بند ۱ ماده ۱۷: اقامه و طرح و تعقیب و دفاع و جوابگویی هرگونه دعوی از حقوقی و کیفری به طرفیت هر شخص حقیقی و حقوقی اعم از اینکه شرکت خواهان باشد یا خوانده باشد باداشتن تمام اختیارات در کلیه مراجع عمومی و اختصاصی و کلیه مراجع قانونی با حق صلح و سازش و ارجاع امر به داوری و کارشناس تعیین و انتخاب داور به کارشناس دعوی خسارت و جلب شخص ثالث و رد شخص ثالث، درخواست توقیف اشخاص و اموال، تعقیب عملیات اجرایی ـ اخذ محکوم به ادعای جلب یا انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند و جوابگویی بدعوی طرف و استرداد دعوی و مراجعه به ادارات و دوایر ثبت و اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی و حق امضای اوراق و اسناد دفاتر رسمی و تفویض تمام و یا قسمتی از اختیارات مذکور در این بند به وکیل یا وکلای منتخب با دادن حق توکیل ولو کرارا" و حق عزل آنان و تعیین حق الوکاله و پرداخت آن. از اختیارات و وظائف هیئت مدیره در اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13980003
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۱ , xxx مورخ ۰۷/۱۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه مهد آزادی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت به مدت یکسال انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل ب رای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۷ شرکت انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13980010
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۱ , xxx مورخ ۰۷/۱۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ اعضای علی البدل هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت مجتمع صنعتی فولاد گستر کوثر به شماره ثبت xxx بناب و به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ (علی البدل اول) شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز به شماره ثبت ۲۴ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ (علی البدل دوم). ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13930009
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد ستاک با شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از هیئت مدیره و سهامداران) برای مدت باقیمانده به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و برات با امضا آقای حامد ستاک (مدیرعامل) به همراه آقای علی بخشایش (رئیس هیئت مدیره) یا آقای سیروس حبیب زاده خیابان (عضو هیئت مدیره) به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از آقایان علی بخشایش و سیروس حبیب زاده خیابان به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13419623
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به نشانی جدید: آذربایجان شرقی شهر تبریز ولی عصر خیابان نظامی کوچه اشکان پلاک ۱۴ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13337259
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی بخشایش به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت صنعتی دیاکو پلیمر ایرانیان اکبر خردمندی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شهرداری منطقه یک تبریز خلیل قلی پور خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت عمران عرش پرسا حسین منیری فر به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از سازمان عمران تبریز احمد رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت امید سازه غزال سیروس حبیب زاده خیابان به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت آتروپاتن تلاشگرکامیار سلطانی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت عامران پاسارگاد سازه سعید بابازاده ینگجه به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. مقررگردیدکلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور و چکها با امضاء مدیرعامل و یکی از امضاهای رئیس و یا نائب رئیس هیئت مدیره یا کامیار سلطانی محمدی و سیروس حبیب زاده خیابان همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر متفقا از رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان کامیار سلطانی محمدی و سیروس حبیب زاده خیابان همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. بند ۱ - ب ماده ۱۷ و بند ۱ - ش از اختیارات و وظائف هیئت مدیره در اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13337265
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹۱ , xxx مورخ ۱۶/۱۱/۹۵ از سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ تصویب گردید. شرکت عمران عرش پرسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ سازمان عمران تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ شهرداری منطقه یک تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت امید سازه غزال به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ شرکت راه و ساختمانی آترو پاتن تلاشگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ شرکت گروه صنعتی دیاکو پلیمر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت عامران پاسارگاد سازه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت اندیشه پردازان چوگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ (علی البدل اول) مرتضی نبئی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (علی البدل دوم) برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه مهد آزادی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه خدماتی حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شماره ثبت xxx۹۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شماره ثبت xxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۶ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13068074
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق نامه شماره ۱/xxx۴۱ مورخ ۴/۶/۹۵ شهرداری تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ اکبر خردمندی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شهرداری تبریز بجای احمد سجودی برای مدت باقی مانده جهت حضور در جلسات هیئت مدیره معرفی و توسط اعضاء بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12885769
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید عزیز سیدی ینگجه به کدملی xxxxxxxxx۲ به جای ناصر رهبری فرزوبنمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام)، به شماره ثبت ۱۷ اسکو و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بعنوان دبیروعضو هیئت مدیره موظف و آقای سعید بابازاده ینگجه به کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از طرف بانک سرمایه (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از امضاهای رئیس و یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا آقای سید عزیز سیدی ینگجه عضو هیئت مدیره موظف همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12682948
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/xxx۴ و برابر مجوز شماره xxx۰ , xxx مورخ ۱۲/۱۱/xxx۴ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و مهد آزادی بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و شماره ثبت xxx۸۷ بعنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شماره ثبت xxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ شرکت انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12354284
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۸۲۸۲ و شناسه‌ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس جدید بشرح: تبریز، منظریه، خیابان پروین اعتصامی، جنب هتل طلاییه، ده متری ششم، پلاک ۳، کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر و ماده مربوطه اساسنامه بشرح مزبور اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12141545
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۸۲۸۲ و شناسه ملی۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۳ تصویب گردید. سیروس حبیب زاده خیابان به کدملی xxxxxxxxx۸ شهرداری منطقه یک تبریز به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ سازمان عمران تبریز به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ خلیل قلی پور خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ علی بخشایش به کدملی xxxxxxxxx۱ بانک سرمایه به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx شرکت کشت و صنعت پیاذر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، شرکت عمران عرش پرسا به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳(علی البدل اول) شهرداری منطقه دو تبریز به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ (علی البدل دوم) به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۳۱/۰۶/۹۴ انتخاب گردیدند. روزنامه های دنیای اقتصاد و مهد ازادی به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12141552
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۸۲۸۲ و شناسه ملی۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی بخشایش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، احمد سجودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شهرداری منطقه یک تبریز به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره، مصطفی زاده باقر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف بانک سرمایه به شناسه ملیxxxxxxxxxxxxبه سمت عضو هیئت مدیره، ناصر رهبری فرزو به کد ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت پیاذر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره، اکبرآقا محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف سازمان عمران تبریز به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سیروس حبیب زاده خیابان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره، خلیل قلی پور خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاءمدیرعامل و یکی از امضاهای رئیس و یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. بند ۱-ب ماده ۱۷و بند ۱- ش از اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1368982
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان سهامی عام شماره ثبت ۸۲۸۲ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۱/۹۲ که در تاریخ ۲۷/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده: (صورتهای مالی) سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۲ تصویب (موسسه) حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران بشماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و (موسسه) حسابرسی بهراد مشار بشماره ثبت xxx۹۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل، برای مدت قانونی انتخاب و روزنامه های دنیای اقتصاد و مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067606
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷
بموجب صورت جلسات مجامع عمومی عادی سالانه مورخ ۴/۱۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۱ شرکت که در تاریخ ۱۴/۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ تصویب و سازمان عمران تبریز ـ علی بخشایش ـ سیداسداله مهدیزاده مرتضوی ـ شرکت عمران عرش پرسا ـ بهروز امید علی ـ شهرداری منطقه یک تبریز و خلیل قلی پور خلیلی اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای اسماعیل قصاب صاحبکار و شهرداری منطقه دو تبریز بترتیب بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب و روزنامه های دنیای اقتصاد و مهد آزادی بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت بمدت یک سال انتخاب و موسسه حسابرسی آباد نوین تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی آریا بهروش بعنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردیدند و سپس آقای علی بخشایش بسمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای سید اسداله مهدیزاده مرتضوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای احمد سجودی کور عباسلو بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از سازمان عمران تبریز ـ آقای ناصر رهبری فروز بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت عمران عرش پرسا آقای بهروز امید علی بسمت عضو هیئت مدیره ـ آقای داود ندیم القلندیس بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شهرداری منطقه یک تبریز و آقای خلیل قلی پور خلیلی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه چکها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از امضاهای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اسناد معمولی و نامه های اداری فقط یا امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و بند ۱ ـ ب ماده ۱۷ و بند ۱ ـ ش از اختیارات و وظایف هیئت مدیره در اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743064
آگهی تصمیماتشرکت عمران جلفا سهامی خاصشماره ثبت ۹۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۵۳۱۰۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۸/۶/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۱ که در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ تصویب و سپس روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ادیب شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت حسابرس و بازرس قانونی و آقای قادر صادقیان آژیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت قانونی انتخاب و برابر معرفی نامه شماره xxx/ت ـ ۱۴/۱/۹۱ شرکت تعاونی xxx استانداری آقای علی اکبر اسحقی ماکویی بعنوان نماینده تعاونی xxx استانداری به جای اکبر مهین اکبر زاده بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده تعیین و سپس آقای دکتر خلیل قلی پورخلیلی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه آذربایجان شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای غلامحسین نصیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از سازمان همیاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر اسحقی ماکویی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از تعاونی xxx استانداری شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره آقای جواد بابایی سردرود به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای مدت باقی مانده تعیین و حق امضای اسناد مالی و تعهدآور با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 517063

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذرای توسعه آذربایجان سهامی عام بشماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴/۱۱/۹۰ که در تاریخ ۶/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده:
صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب گردید و روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت بمدت یک سال تعیین گردید و موسسه حسابرسی آباد نوین تهران شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ کدپستی xxxxxxxxx۸ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی آریا بهروش شماره ثبت xxx۲۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11367838
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذرای توسعه آذربایجان سهامی عام بشماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴/۱۱/۹۰ که در تاریخ ۶/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده:

صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب گردید و روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت بمدت یک سال تعیین گردید و موسسه حسابرسی آباد نوین تهران شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ کدپستی xxxxxxxxx۸ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی آریا بهروش شماره ثبت xxx۲۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تفویض گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10611782
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه‌ آذربایجان (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷
برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه ۸/۱۱/۸۹ در تاریخ ۱۶/۱/۹۰ به این اداره واصل گردیده: سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید و از محل سود انباشته از مبلغ xxx۰۰ میلیون ریال به مبلغ یکصد هزار میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: و سرمایه شرکت مبلغ یکصد هزار میلیون ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم یکهزار ریالی به نام است که تماما پرداخت گردیده است.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10790335
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و توسعه آذربایجان (سهامی عام) بشماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالانه و هیئت مدیره مورخ ۲۴ و ۸/۱۱/۸۹ که در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۹ به این اداره واصل گردیده: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بشماره ثبت xxx۱۰ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرسان اصلی و آقای حمید رضا کیهانی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و اشخاص حقیقی و حقوقی زیر بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای خلیل قلی پور خلیلی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ آقای علی بخشایش به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ آقای سید اسد ا... مهدیزاده مرتضوی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۸ شرکت خانمان گستر سپید (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۷۳ تبریز شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و کدپستی xxxxxxxxx۸ سازمان عمران تبریز شهرداری منطقه ۶ تبریز آقای سعید جواد زاده اصل به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت لوکس ایران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۶ تبریز بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجانشرقی بسمت اعضای علی‌البدل هیئت مدیره انتخاب و سپس آقای علی بخشایش بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سید اسد ا... مهدیزاده مرتضوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین آقاسی جاوید به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سازمان عمران تبریز و آقای بهروز امید علی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت خانمان گستر سپید و آقای داود ندیم به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شهرداری منطقه شش تبریز و آقای سعید جواد زاده اصل همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای خلیل قلی پور خلیلی بسمت مدیر‌‌عامل و عضو هیئت مدیره (موظف) انتخاب و کلیه چکها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای مدیر‌‌عامل و یکی از امضا‌های رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد معمولی و نامه‌های اداری فقط با امضای مدیر‌‌عامل و مهر شرکت معتبر میباشد و بند ۱‌ـ ب و بند ۱‌ـ ش از اختیارات و وظایف هیئت مدیره در اساسنامه شرکت به مدیر‌‌عامل تفویض گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10272290
آگهی تصمیمات
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱/۳/۸۹، شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx۲ بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷، آقای داود ندیم به جای آقای فرج محمد قلیزاده بعنوان نماینده شهرداری منطقه یک تبریز برای مدت باقیمانده انتخاب و اقای خلیل قلی پور خلیلی به جای آقای سید غفار حسینی بعنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب و آقای محمد حسین آقاسی جاوید بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر سعیدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان سید غفار حسینی و جعفر ابراهیم لوی مجیب و مهدی سلیمانی پور و داود ندیم بسمت عضو هیئت مدیره و آقای خلیل قلی پور خلیلی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره موظف برای مدت باقیمانده انتخاب و کلیه چک‌ها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از امضاهای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت خواهد_بود و اسناد معمولی فقط با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و بند ۱ ب ماده ۱۷ و بند ۱ ش ماده ۱۷ از اختیارات و وظایف هیئت مدیره در اساسنامه شرکت کما فی السابق به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9906190
آگهی تصمیمات
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۰/۱۱/۸۸، شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx۲ بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷، صورت‌های مالی سال منتهی به ۳۱/۶/۸۸ تصویب و روزنامه‌های دنیای اقتصاد و مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت بمدت یک سال تعیین و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت قانونی انتخاب گردیدند.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10051301
آگهی تصمیمات
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۸۸ و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۸۸ و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۶/۸۸ شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ سازمان همیاری شهرداریهای استان و آقای جعفر ابراهیم لوی مجیب از اعضای علی البدل هیئت مدیره بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده مدت انتخاب و آقای سیدغفار حسینی و شهرداری منطقه دو تبریز بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره و شرکت بهاران محصول تبریز و شرکت آبادگران سهند بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای باقیمانده مدت انتخاب سپس آقایان فرج محمد قلیزاده بسمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شهرداری منطقه یک تبریز و محمدحسین آقاسی جاوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از سازمان عمران تبریز و خلیل قلیپور خیلی بسمت عضو هیئت مدیره موظف و جعفر سعیدی بسمت عضو هیئت مدیره نماینده سازمان همیاری و مهدی سلیمانپور بسمت عضو هیئت مدیره نماینده شهرداری منطقه دو و جعفر ابراهیم لوی مجیب بسمت عضو هیئت مدیره و سیدغفار حسینی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه چکها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از امضاهای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و اسناد معمولی فقط با امضای مدیرعامل معتبر میباشد و بند یک «ب» ماده ۱۷ و بند ۱ ش ماده ۱۷ از اختیارات و وظایف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت اسناد واملاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9916799
آگهی تصمیمات
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲/۱۲/۸۷ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۸۸ شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۷ شرکت تصویب و آقای خلیل قلی پور خلیلی،‌ شهرداری منطقه یک تبریز، شرکت گروه فولاد گستر کوثر، سازمان عمران تبریز، شرکت گسترش فولاد تبریز، شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز، شرکت مجتمع فولاد شاهین بناب به عنوان اعضای اصلی و سازمان همیاری شهرداریهای استان و آقای جعفر ابراهیمی به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت مدیره به مدت دو سال و روزنامه‌های دنیای اقتصاد و مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت به مدت یک سال و موسسه حسابرسی ارکان سیستم به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای عبداله شفاعت به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت قانونی تعیین، سپس آقای محمد رضا زنوزی مطلق به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری فولاد گستر کوثر به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیداسداله مهدیزاده مرتضوی به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای خلی قلی پور خلیلی به سمت عضو موظف هیئت مدیره و آقای هوشنگ فاخر به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز عضو هیئت مدیره و آقای اسماعیل شهامت نیا به نمایندگی از شرکت مجتمع فولاد شاهین بناب عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسین آقاسی جاوید به نمایندگی از سازمان عمران تبریز عضو هیئت مدیره و آقای فرج محمد قلیزاده به نمایندگی از شهرداری منطقه یک تبریز عضو هیئت مدیره و آقای سید غفار حسینی به سمت مدیرعامل انتخاب و کلیه چکها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از امضاهای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد معمولی فقط با امضای مدیرعامل معتبر و بند یک- ب ماده هفدده و بند یک- ش ماده هفنده از اختیارات و وظایف هیئت مدیره در اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات