گسترش و توسعه صنعت آذربایجان

شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10200123837 (فعال)
18
افراد
18
آگهی‌ها
6353
شماره ثبت
1373/1/23
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13723047
آگهی تغییرات شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن طائب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره مهلا گریوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره صمد تندرلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره علی نیک روش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره بهمن گریوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان پرشیا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو هیات مدیره، بهمن گریوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا یکی از ایشان باتفاق صمد تندرلی یا مهلا گریوانی همراه با مهر شرکت، و مکاتبات اداری و جاری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات هیات مدیره شرکت به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق، دستمزد، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وارث آنها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد چه مستأجر و اقامه و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره نمایندگی شرکت برای اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و تجدید و مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیرولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب اشخاص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دفاتر ثبت اسناد. تبصره: در مورد صلح در دعاوی و تعیین داور با اختیار صلح، مدیرعامل می‌باید موافقت هیات مدیره را کسب نماید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13723052
آگهی تغییرات شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حسابهای سود و زیان (صورتهای مالی) سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲، بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه مهدآزادی جهت درج اگهیهای شرکت انتخاب گردید. شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان پرشیا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ صمد تندرلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ علی نیک روش به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13463135
آگهی تغییرات شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲، بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه مهد آزادی جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12819038
آگهی تغییرات شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن طائب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره محمدرضا سپهری مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. کاظم مکرم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تجهیز و توسعه سمیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت عضو هیات مدیره. بهمن گریوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان پرشیا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. سهراب جهانبخش علمداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا یکی از ایشان باتفاق یکی از سهراب جهانبخش علمداری یا محمدرضا سپهری مقدم، همراه با مهر شرکت، و مکاتبات اداری و جاری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل با رعایت قوانین جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت، دارای اختیارات تفویض شده به شرح زیر می‌باشد. حدود اختیارات مدیر عامل: اختیارات هیات مدیره شرکت به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: - عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق، دستمزد، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وارث آنها. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد چه مستأجر و اقامه و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره. - نمایندگی شرکت برای اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و تجدید و مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب اشخاص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دفاتر ثبت اسناد. تبصره: در مورد صلح در دعاوی و تعیین داور با اختیار صلح، مدیرعامل می‌باید موافقت هیات مدیره را کسب نماید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647669
آگهی تغییرات شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربايجان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن طائب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره و کاظم مکرم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تجهیز و توسعه سمیر(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و حسن شیرین اورنگی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیات مدیره و پیمان فیروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان پرشیا(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و سهراب جهانبخش علمداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء مدیران: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا یکی از ایشان باتفاق سهراب جهانبخش علمداری یا حسن شیرین اورنگی، همراه با مهر شرکت، و مکاتبات اداری و جاری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647673
آگهی تغییرات شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربايجان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حسابهای سود و زیان(صورتهای مالی) سالهای مالی منتهی به۳۱/۰۶/۸۷ و ۳۱/۰۶/۸۸ و ۳۱/۰۶/۸۹ و ۳۱/۰۶/۹۰ و ۳۱/۰۶/۹۱ و ۳۱/۰۶/۹۲ و ۳۱/۰۶/۹۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12373074
آگهی تغییرات شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی تلاش ارقام(حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای فیروز عرب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12248123
آگهی تغییرات شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۶۳۵۳ و‌شناسه‌ملی۱۰۲۰۰۱۲۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محسن طائب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره کاظم مکرم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تجهیز و توسعه سمیر(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. زین العابدین همدانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیات مدیره. پیمان فیروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان پرشیا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. سهراب جهانبخش علمداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند. مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا یکی از ایشان باتفاق یکی از سهراب جهانبخش علمداری یا زین العابدین همدانلو، همراه با مهر شرکت، و مکاتبات اداری و جاری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیات مدیره شرکت به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: -عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق، دستمزد، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وارث آنها( بجز معاونین مدیرعامل و مدیران) . -دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. -عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد چه مستأجر و اقامه و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره. -نمایندگی شرکت برای اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و تجدید و مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب اشخاص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دفاتر ثبت اسناد. تبصره: در مورد صلح در دعاوی و تعیین داور با اختیار صلح مدیرعامل می باید موافقت هیات مدیره را کسب نماید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12248144
آگهی تغییرات شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۶۳۵۳ و‌شناسه‌ملی۱۰۲۰۰۱۲۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه استراتوس پارس(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان پرشیا(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ شرکت تجهیز و توسعه سمیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ سهراب جهانبخش علمداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. مؤسسه حسابرسی تلاش ارقام(حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ، به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140115
آگهی تصمیمات شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان سهامی عام شماره ثبت ۶۳۵۳ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۳۸۳۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۳/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۳/۹۲ که در تاریخ ۲۴/۴/۹۲ به این اداره واصل گردیده موسسه حسابرسی تلاش ارقام (حسابداران رسمی) شماره ثبت xxx۲۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای فیروز عرب زاده کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین و شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان پرشیا (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۸ و شرکت تجهیز و توسعه سمیر (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای سهراب جهانبخش علمداری کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند سپس آقای محسن طائب کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای کاظم مکرم کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از تجهیز و توسعه سمیر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای زین العابدین همدانلو کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از سرمایه گذاری سامانه استراتوس بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای مجتبی نیک کردار کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان بسمت عضو هیئت مدیره آقای سهراب جهانبخش علمداری بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا اختیارات هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ۱ ـ عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق، دستمزد، ترفیع، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها (بجز معاونین مدیرعامل و مدیران) ۲ ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۳ ـ عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد چه مستاجر و اقامه و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره ۴ ـ نمایندگی شرکت برای اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی فرجام و تجدید و مصالحه تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل در توکیل و لو کراراً تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کلا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب اشخاص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت در خواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دفاتر ثبت اسناد.
تبصره: در مورد صلح در دعاوی و تعیین داور با اختیار صلح مدیرعامل می باید موافقت هیئت مدیره را کسب نماید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859023
آگهی تصمیمات شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان سهامی عام شماره ثبت ۶۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۳۸۳۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۶/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۸/۹۱ که در تاریخ ۸/۹/۹۱ به این اداره واصل گردیده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای بهرام همتی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین و سپس آقای محسن طائب کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از گروه استراتوس پارس (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای کاظم مکرم کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تجهیز و توسعه سمیر (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای زین العابدین همدانلو کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای مجتبی نیک کردار کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سهراب جهانبخش علمداری کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و جاری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اختیارات هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آن ها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وارث آن ها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد چه مستأجر و اقامه و فسخ آن ها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره. نمایندگی شرکت برای اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و تجدید و مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب اشخاص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دفاتر ثبت اسناد. تبصره: در مورد صلح در دعاوی و تعیین داور با اختیار صلح مدیرعامل می باید موافقت هیئت مدیره را کسب نماید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10408308
آگهی تصمیمات شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان سهامی عام شماره ثبت ۶۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۳۸۳۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۶/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۸/۹۱ که در تاریخ ۸/۹/۹۱ به این اداره واصل گردیده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای بهرام همتی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای محسن طائب کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از گروه استراتوس پارس (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای کاظم مکرم کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تجهیز و توسعه سمیر (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای زین العابدین همدانلو کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای مجتبی نیک کردار کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سهراب جهانبخش علمداری کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و جاری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و اختیارات هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آن‌ها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وارث آن‌ها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد چه مستأجر و اقامه و فسخ آن‌ها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره. نمایندگی شرکت برای اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و تجدید و مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب اشخاص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دفاتر ثبت اسناد. تبصره: در مورد صلح در دعاوی و تعیین داور با اختیار صلح مدیرعامل می‌باید موافقت هیئت مدیره را کسب نماید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9691311
آگهی تغییرات شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۳۸۳۷
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۴/۸۹ که در تاریخ ۱۱/۸/۸۹ این اداره واصل گردیده: موسسه حسابرسی بهراد مشاور به شماره ثبت xxx۹۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا یعقوبی کدملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۹ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10617135
آگهی تصمیمات شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان(سهامی عام) به شماره ثبت ۶۳۵۳و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۳۸۳۷
برابر صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۳/۸۹ که در تاریخ ۱۰/۷/۸۹ به این اداره واصل گردیده: اختیارات هیئت‌مدیره بشرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: ۱ـ عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وارث آنها ۲ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۳ـ عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد چه مستاجر و اقامه و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره ۴ـ نمایندگی شرکت برای اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و تجدید و مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگر به جای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدقی و کارشناسی اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی، خسارت، استرداد دعوی جلب اشخاص ثالث و دفاع از دعوی ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دفاتر ثبت اسناد.

تبصره: در مورد صلح در دعاوی و تعیین داور با اختیار صلح مدیرعامل میباید موافقت هیئت‌مدیره را کسب نماید آقای محسن سال‌مه به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان سهام‌عام به شماره ثبت xxxxxx تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره برای باقیمانده هیئت‌مدیره آقای محسن طالب به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی‌عام) به شماره ثبت xxxxxx تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به ‌سمت عضو هیئت‌مدیره برای مدت باقیمانده هیئت‌مدیره آقای کاظم مکرم به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تجهیز و توسعه سمیر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت xxxxxx تهران بشناسنامه xxxxxxxxx۸۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره آقای سعید باقری به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سامانه استراتوس (سهامی‌عام) بشماره ثبت xxx۱۶ تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به ‌سمت عضو هیئت‌مدیره آقای سهراب جهانبخش‌علمداری به کدملی xxxxxxxxx۲۱ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به ‌سمت عضو هیئت‌مدیره آقای نعمت‌اله مسلمی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت‌مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت رو در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10502072
آگهی تصمیمات
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۸/۱۰/۸۸ شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx۳ بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ اختیارات هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ۱. عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وارث آنها، ۲. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، ۳. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقامه و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره، ۴. نمایندگی شرکت برای اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوق و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و تجدید و مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیلی دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امر که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب اشخاص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات دفاتر ثبت اسناد. تبصره: در مورد صلح در دعاوی و تعیین داور با اختیار صلح مدیرعامل می‌باید موافقت هیئت مدیره را کسب نماید. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12020686
آگهی تصمیمات
باستناد صورت‌جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۲۸ و ۲۷/۴/۸۸ شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ مؤسسه حسابرسی بهراد مشار (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا یعقوبی بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ و شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام) و شرکت سرمایه‌گذاری سامانه استراتوس (سهامی عام) شرکت تأمین مسکن جوانان (سهامی عام) و شرکت تجهیز و توسعه سمیر (سهامی‌خاص) و آقای سهراب جهانبخش‌علمداری بعنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره بمدت دو سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین، سپس آقای امیر اشرف‌پوردلجو به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای کاظم مکرم به نمایندگی از شرکت تجهیز و توسعه سمیر (سهامی‌خاص) بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای نعمت‌اله مسلمی (خارج از اعضای هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و جاری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و مدیرعامل با رعایت قوانین جاری کشور مفاد اساسنامه شرکت مجری مصوبات هیئت‌مدیره میباشد.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10977730
آگهی تصمیمات
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخه ۲۴/۱/۸۸ شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۳ بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ آقای امیر اشرف‌پوردلجو به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس بعنوان رئیس هیئت‌مدیره به جای آقای بیژن نامی‌معرفی و برای مدت باقیمانده هیئت‌مدیره انتخاب گردید.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10613943
آگهی تصمیمات
برابر صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۴/۸۷ شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان (سهامی‌عام) ثبت شده به شماره xxx۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ که در تاریخ ۲۷/۱/۸۸ به این اداره تحویل گردیده ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۶ شرکت تصویب و مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا یعقوبی به عنوان بازرس علی‌البدل به مدت یک سال و روزنامه سرمایه جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

ثبت شرکتهای ثبت تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات