ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10200115133 (فعال)
22
افراد
16
آگهی‌ها
5433
شماره ثبت
1370/12/17
تاریخ تأسیس

اشخاص ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران

در این بخش تمامی اشخاصی که در ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1709910
آگهی تغییرات شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۵۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۵۱۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهمن اطمینان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۰۹، شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره غیر موظف شهریار افشار طوس به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت دیدگاه تصویر (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۶۱، شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره غیر موظف اکبر محمدابراهیم غفاری شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فرآورده های دریایی ارس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰به سمت عضو هیئت مدیره غیر موظف محمود بوستانی کلهرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سنگاب همدان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۰۴، شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره موظف محسن دارستانی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین مدیریت پویا (سهامی خاص)ثبت شده به شمارهxxxxxx، شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره موظف حمید عطاربه کد ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل خارح از هیئت مدیره برای باقیمانده مدت هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها، بروات، سفته ها و قرارداد ها با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت و یا در صورت غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمناً مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1498549
آگهی تغییرات شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۵۱۳۳
بهاستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۰/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسین توفیق به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری ملت ( سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۰۹، شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو هیاتمدیره غیر موظف و رئیس هیاتمدیره
آقای خسرو جعفری نژادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت فرآوردههای دریایی ارس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx، شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیاتمدیره موظف.
آقای امیر چکنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت دیدگاه تصویر (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۶۱، شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیاتمدیره غیر موظف و نایب رئیس هیاتمدیره.
آقای محسن دارستانی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری امین مدیریت پویا (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx، شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت عضو هیاتمدیره موظف.
آقای مسعود اهریزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سنگاب همدان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۰۴، شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیاتمدیره موظف.
آقای حمید عطار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل خارج از هیاتمدیره انتخاب گردید.
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها، بروات، سفتهها و قراردادها با امضای مشترک رئیس هیاتمدیره و یکی از اعضای هیاتمدیره و همراه با مهر شرکت و در صورت غیاب رئیس هیاتمدیره با امضاء دو نفر از اعضا هیئتمدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ضمنا مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئتمدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1498550
آگهی تغییرات شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۵۱۳۳
بهاستناد صورتجلسه مجمععمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و شماره ثبت xxx۹۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه مختار و همکاران شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس قانونی علیالبدل شرکت برای سال مالی منتهی به اسفندماه xxx۲ انتخاب گردید.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه رسمی شرکت جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
شرکت سرمایهگذاری امین مدیریت پویا (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶
شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۰۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷
شرکت فراوردههای دریایی ارس (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰
شرکت دیدگاه تصویر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۶۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵
شرکت سنگاب همدان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۰۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹
به عنوان اعضای هیاتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1458416
آگهی تغییرات شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۵۴۳۳ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۵۱۳۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای وحید رخشا کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین مدیریت پویا (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx، شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت رئیس هیئت مدیره غیرموظف، آقای محمدرضا زمانیاد کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت فرآورده های دریایی ارس (سهامی خاص) شماره ثبت xxx، شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره غیرموظف، آقای محمد امین بزاز پوری فرشی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) شماره ثبت xxx۰۹، شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره غیرموظف، آقای ایرج خوارزمی کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سنگاب همدان (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۰۴، شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بسمت عضو هیئت مدیره غیرموظف، آقای رضا توکلی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت دیدگاه تصویر (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۶۱، شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره موظف و مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک ها، بروات، سفته ها و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و همچنین مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل، با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تبریز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 871067
آگهی تصمیمات شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۵۴۳۳ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۵۱۳۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۴/۵/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۵/۹۱ که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب و سپس سازمان حسابرسی شماره ثبت xxx۹۳ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه ترازنما و همکاران شماره ثبت xxx۳۵ به بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به اسفند ماه xxx۱ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های سال ۹۱ تعیین و سپس آقای رضا توکلی به کد ملی xxxxxxxxx۱۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فرآورده های دریایی ارس (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره موظف به جای آقای محمدرضا محمودی ملکی و آقای سعید امامی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) شماره ثبت xxx۰۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف به جای آقای علی متخصص آقای ایرج زربخش پسند به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سنگاب همدان (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۰۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره غیر موظف به جای آقای سهراب رسته و آقای غلامرضا جواشی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملت (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۷۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره غیر موظف و آقای مسعود اهری زاد به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت دیدگاه تصویر (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۶۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره موظف و مدیرعامل برای مابقی دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها ـ سفته ـ بروات سفته ها و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و همچنین مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10653803
آگهی تصمیمات شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۵۴۳۳ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۵۱۳۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۴/۵/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۵/۹۱ که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب و سپس سازمان حسابرسی شماره ثبت xxx۹۳ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه ترازنما و همکاران شماره ثبت xxx۳۵ به بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به اسفند ماه xxx۱ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های سال ۹۱ تعیین و سپس آقای رضا توکلی به کد ملی xxxxxxxxx۱۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های دریایی ارس (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره موظف به جای آقای محمدرضا محمودی ملکی و آقای سعید امامی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) شماره ثبت xxx۰۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف به جای آقای علی متخصص آقای ایرج زربخش پسند به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سنگاب همدان (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۰۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره غیر موظف به جای‌آقای سهراب رسته و آقای غلامرضا جواشی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملت (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۷۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره غیر موظف و آقای مسعود اهری زاد به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت دیدگاه تصویر (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۶۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره موظف و مدیرعامل برای مابقی دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها‌ـ سفته‌ـ بروات سفته‌ها و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و همچنین مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 594536
آگهی تصمیمات شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۵۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۵۱۳۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ که در تاریخ ۱۶/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده: آقای محمدرضا محمودی ملکی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از فرآورده های دریایی ارس سهامی خاص شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره غیر موظف و علی متخصص کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملت سهامی عام شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو غیر مظف هیئت مدیره و سهراب رسته کد ملی xxxxxxxxx۸ کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سنگاب همدان سهامی خاص شماره ثبت xxx۰۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ کدپستی xxxxxxxxx بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره و پیام شاه علی کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملت سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس و عضو غیر موظف و مسعود اهری زاد کد ملی xxxxxxxxx۸ کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت دیدگاه تصویر سهامی خاص شماره ثبت xxx۶۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل برای باقی مانده دوران تصدی انتخاب گردید و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها ـ بروات ـ سفته ها و قراردادها باامضای مشترک مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و همچنین مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ضمناً مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11516325
آگهی تصمیمات شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۵۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۵۱۳۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ که در تاریخ ۱۶/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده: آقای محمدرضا محمودی ملکی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از فرآورده‌های دریایی ارس سهامی خاص شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره غیر موظف و علی متخصص کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملت سهامی عام شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو غیر مظف هیئت مدیره و سهراب رسته کد ملی xxxxxxxxx۸ کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سنگاب همدان سهامی خاص شماره ثبت xxx۰۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ کدپستی xxxxxxxxx بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره و پیام شاه علی کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملت سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس و عضو غیر موظف و مسعود اهری زاد کد ملی xxxxxxxxx۸ کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت دیدگاه تصویر سهامی خاص شماره ثبت xxx۶۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل برای باقی مانده دوران تصدی انتخاب گردید و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها‌ـ بروات‌ـ سفته‌ها و قراردادها باامضای مشترک مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و همچنین مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ضمناً مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10906416
آگهی اصلاحی
برابر تقاضای وارده شماره xxx۹۲/۴/۲/xxx شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ در آگهی تصمیمات شماره xxx۱۸/۴/۲/xxx مورخه ۳۰/۸/۹۰ نام شرکت سنگاب همدان (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره از قلم افتاده بود که بدین وسیله اصلاح گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11822313
آگهی تصمیمات شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۵۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۵۱۳۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۰ و ۲۵/۷/۹۰ که در تاریخ ۲۵/۸/۹۰ به این اداره واصل گردیده: شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملت (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت فرآورده‌های دریایی ارس (سهامی خاص) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت دیدگاه تصویر (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۶۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ کدپستی xxxxxxxxx۴ شماره ثبت xxx۰۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب سپس آقای علی رضا افتخار عمرانی کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره غیر موظف بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) پیام شاه علی کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملت (سهامی خاص) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف سهراب رسته کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره غیر موظف بنمایندگی از طرف شرکت سنگاب همدان (سهامی خاص) رضا توکلی کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره غیر موظف بنمایندگی از طرف شرکت فرآورده‌های دریایی ارس (سهامی خاص) مسعود اهری زاد کد ملی xxxxxxxxx۸ کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره موظف و مدیرعامل بنمایندگی از طرف شرکت دیدگاه تصویر (سهامی خاص) و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها‌ـ سفته‌ـ بروات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و همچنین مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز‌ـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11381237
آگهی تصمیمات : شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران ( سهامی عام ) بشماره ثبت ۵۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۵۱۳۳
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۰ که در تاریخ ۲۰/۵/۹۰ به این اداره واصل گردیده : ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب شد و سازمان حسابرسی شماره ثبت xxx۹۲ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت منتهی به اسفند ماه xxx۰ انتخاب گردید و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10951840
آگهی اصلاحی شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران سهامی عام بشماره ثبت ۵۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۵۱۳۳
برابر تقاضا وارده بشماره xxx۹/۴/۲/xxx‌ـ ۱۶/۴/۹۰ در آگهی تصمیمات شمارهxxx۱/۴/۲/xxx‌ـ ۱۴/۴/۹۰تاریخ صورتجلسه اشتباها مورخ ۴/۸/۸۹ قید شده که صحیح آن مورخ۱۵/۸/۸۹ می‌باشد و تعداد سهام پنجاه ‌ویک‌میلیون‌سهم‌هزار ریالی صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11963163
آگهی تصمیمات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۸۹، شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ که در تاریخ ۱۰/۵/۸۹ به این اداره واصل گردیده ،‌ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب و سازمان حسابرسی (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹۲ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و حسابرس برای سال مالی منتهی به اسفند xxx۹ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

سرپرست ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10887192
آگهی تصمیمات
به استناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲/۴/۸۸ و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۸۸ شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ اساسنامه قبلی شرکت ملغی و اساسنامه جدید تصویب، سپس آقایان محسن خادم عرب باغی به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف به نمایندگی از شرکت سنگاب همدان (سهامی خاص) و مصطفی نیری به سمت نایب رئیس و عضو غیرموظف هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت دیدگاه تصویر (سهامی خاص) و ناصر ملانوروزی به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های دریایی ارس (سهامی خاص) و محمد ولی‌زاده به سمت معاونت مالی و اداری و عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملت (سهامی خاص) و رضا توکلی به سمت معاونت پشتیبانی و عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملت (سهامی عام) برای مدت باقیمانده انتخاب و هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در بندهای یک و چهار و شش و هفت و هیجده ماده ۵۱ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض و امضای کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و همچنین مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10184790
آگهی تصمیمات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲/۴/۸۸ شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx۳ بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ تصویب و سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به اسفندماه xxx۸ انتخاب و روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11359549
آگهی تصمیمات
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/xxx۸ شرکت ماشین‌آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملت (سهامی خاص) و سرمایه‌گذاری ملت (سهامی عام) و شرکت فرآورده‌های دریایی ارس‌ (سهامی خاص) و شرکت دیدگاه تصویر و شرکت سنگاب همدان (سهامی خاص) به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال تعیین، سپس آقایان محسن خادم عرب باغی به نمایندگی از شرکت سنگاب همدان سمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و محمد ولی زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و ناصر ملانوروزی به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های دریایی ارس به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره و رمضانعلی خشوعی به نمایندگی از شرکت دیدگاه تصویر به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای رضا توکلی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملت به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره انتخاب و هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در بندهای یک، چهار، شش،‌ هفت و هجده ماده پنجاه و یک اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود و امضای کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و همچنین مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات