ریخته گری تراکتورسازی ایران

شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10200101095 (فعال)
8
افراد
24
آگهی‌ها
4054
شماره ثبت
1366/9/14
تاریخ تأسیس

مجوزها

دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی) در حوزه مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی از 1397/8/26

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14694483
آگهی تغییرات شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد سال مالی xxx۷ تصویب گردید . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ثبت xxx۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی کوشا منش به شماره ثبت xxx۳۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند . شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتور سازی ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ شرکت خودرو سازان دیزلی آذربایجان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت تراکتور سازی ارومیه ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14082656
آگهی تغییرات شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۳/xxx۷ و مجوز شماره xxx۵۶ , xxx مورخ ۰۲/۰۳/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی xxx۶ شرکت تصویب شد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت در سال xxx۷ تعیین گردید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ثبت xxx۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به شماره ثبت xxx۳۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13828832
آگهی تغییرات شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد ماده ۴ اساسنامه شرکت مرکز اصلی شرکت به آدرس: استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش مرکزی شهر تبریز بلوار ملت بزرگراه شهیدکسائی بلوار ملت پلاک ۰ مجتمع تراکتورسازی طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13615022
آگهی تغییرات شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۶ , xxx مورخ ۰۶/۰۳/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جواد نجفی آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۳۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و عبدالرحمن ارشدی صوفیانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ناصر یکتن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خودرو سازان دیزلی آذربایجان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۴۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ محمد شهباز نجفعلی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بابک ضیغمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تراکتور سازی ارومیه (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و اختیارات هیئت مدیره طبق بندهای ۴، ۶، ۷، ۸ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در نبود رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر تلقی گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571636
آگهی تغییرات شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۶ , xxx مورخ ۰۶/۰۳/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جواد نجفی آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۳۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و عبدالرحمن ارشدی صوفیانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره عبدالرحمن ارشدی صوفیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. و اختیارات هیئت مدیره طبق بندهای ۴، ۶، ۷، ۸ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در نبود رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر تلقی گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13544887
آگهی تغییرات شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۶ , xxx مورخ ۰۶/۰۳/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی xxx۵ تصویب گردید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ثبت xxx۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی کوشا منش به شماره ثبت xxx۳۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تراکتور سازی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتور سازی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ شرکت خودرو سازان دیزلی آذربایجان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت تراکتور سازی ارومیه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13523604
آگهی تغییرات شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بابک ضیغمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ طبق حکم شماره ۶۷/ تج /ش بعنوان نماینده شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام) از تاریخ ۲۹/۰۱/xxx۶ به جای ابوالفضل رهنمون و محمد شهباز نجفعلی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ طبق حکم شماره xxx۷/۹۶ /ت/ش بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) از تاریخ ۲۹/۰۱/xxx۶ به جای محمدرضا منتخبی اسکویی برای مدت باقیمانده عضویت در هیئت مدیره انتخاب گردیدند. هیئت مدیره مقرر نمود کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک عضو دیگر هیئت مدیره و در غیاب هر دو با امضاء سه عضو دیگر هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر تلقی گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12879655
آگهی تغییرات شرکت ریخته‌گری تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۵ و برابر مجوز شماره xxx۱ , xxx مورخ ۱۱/۰۳/xxx۵ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود وزیان سال مالی xxx۴ شرکت تصویب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدماتی مالی فاطر به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847306
آگهی تغییرات شرکت ریخته‌گری تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالرحمان ارشدی طبق حکم شماره xxx - xxx۰ بعنوان نماینده شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام)، جواد نجفی آذر طبق حکم شماره xxx - xxx۰ بعنوان نماینده شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی (سهامی خاص)، ناصر یکتن طبق حکم شماره xxx - xxx۰ بعنوان نماینده شرکت خودرو سازان دیزلی آذربایجان (سهامی خاص)، ابوالفضل رهنمون طبق حکم شماره xxx/ تج/ش بعنوان نماینده شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام)، محمدرضا منتخبی طبق حکم شماره ۹۴/xxx۵/ ت/ش بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و در اجرای ماده xxx قانون تجارت جواد نجفی آذر بعنوان رئیس هیئت مدیره و عبدالرحمان ارشدی نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره طبق ماده ۳۷ اساسنامه شرکت (به استثنای بندهای ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۳، ۱۰، ۹، ۵، ۳، ۲) به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک عضو دیگر هیئت مدیره و در غیاب هر دو با امضاء سه عضو دیگر هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر تلقی گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12300896
آگهی تغییرات شرکت ریخته گری تراکتور‌سازی‌ایران شرکت سهامی‌عام به‌شماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود وزیان سال مالی xxx۳ شرکت تصویب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت در سال xxx۴ تعیین گردید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدماتی مالی فاطر به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت تراکتور سازی ایران بشماره ثبت xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتور سازی ایران بشماره ثبت xxx۳۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ شرکت خودرو سازان دیزلی آذربایجان بشماره ثبت xxx۴۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ شرکت تدبیر گران آتیه ایرانیان بشماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ شرکت گروه مالی مهر اقتصاد بشماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719170
آگهی تغییرات شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود وزیان سال مالی xxx۲ شرکت به تصویب رسید موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدماتی مالی فاطر به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت در سال xxx۳ تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348480
آگهی تصمیمات شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲/۹/۹۲ که در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده: (ترازنامه ـ حساب سود و زیان ـ صورتهای مالی) سال مالی ۹۱ تصویب و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره ثبت xxx۲۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدماتی مالی فاطر شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت تراکتورسازی ایران شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی ایران شماره ثبت xxx۳۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان شماره ثبت xxx۴۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ شرکت تدبیرگران آتیه ایرانیان شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ گروه مالی مهر اقتصاد شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. سپس آقای عبدالرحمن ارشدی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تراکتورسازی ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای جواد نجفی آذر کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر یکتن کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالفضل رهنمون کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه مالی اقتصاد بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا منتخبی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران آتیه ایرانیان بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک عضو دیگر هیئت مدیره و در غیاب هر دو با امضای سه عضو دیگر هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر تلقی گردد. ضمناً اختیارات هیئت مدیره طبق ماده ۳۷ اساسنامه (به استثنای بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۹ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰) به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1090889
آگهی اصلاحی
برابر تقاضای وارده بشماره xxx۷/۲۸/xxx ـ ۱۳/۳/۹۲ شرکت ریخته گری تراکتورساز ایران بشماره ثبت xxx۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ در آگهی تصمیمات شماره xxx۷/۴/۲/xxx ـ ۹/۵/۹۰ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت، تاریخ مجمع ۱۴/۰۲/xxx۰ و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۰ تعیین گردیده بود که از قلم افتاده بود بدینوسیله اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 656749
آگهی تصمیمات شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی ۹۰ تصویب گردید و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا شماره ثبت xxx۵۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره ثبت xxx۲۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11503170
آگهی تصمیمات شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی ۹۰ تصویب گردید و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا شماره ثبت xxx۵۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره ثبت xxx۲۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 563991
آگهی تصمیمات شرکت ریخته‌گری تراکتور‌سازی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ که در تاریخ ۴/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده آقای جواد نجفی آذر به کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتور سازی ایران برای مدت باقیمانده بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره بجای آقای حبیب امین زاده قویفکر منصوب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز ـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11371802
آگهی تصمیماتشرکت ریخته‌گری تراکتور‌سازی ایران (سهامی عام)بشماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ که در تاریخ ۴/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده آقای جواد نجفی آذر به کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتور‌سازی ایران برای مدت باقیمانده بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره بجای آقای حبیب امین زاده قویفکر منصوب گردیدند.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز‌ـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11937066
آگهی تصمیمات شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵
برابر صورت جلسه هیئت مدیره ۱/۳/۹۰ که در تاریخ ۱۳/۷/۹۰ به این اداره واصل گردیده: آدرس شعبه شرکت در تهران از محل قبلی به نشانی جدید تهران‌ـ کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج‌ـ روبروی شهاب خودرو‌ـ جنب پارس خودرو‌ـ خیابان نخ زرین درب جنوبی انتقال یافت.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز‌ـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10143976
آگهی تصمیمات: شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (س. ع) بشماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۱۲/۸۹ که در تاریخ ۱۳/۴/۹۰ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11252254
آگهی تصمیمات: شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۸۹ که در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۹ به این اداره واصل گردیده: آقای حبیب امین زاده قویفکر به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تراکتور سازی ایران بشماره ثبت xxx تبریز بشناسه ملی بشماره ثبت xxx تبریز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به جای آقای محمد زارع پور اشکذری بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11818223
آگهی تصمیمات
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۸۹ شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵، به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ تصویب و مؤسسه حسابرسی ارقام نگرآریا به شماره ثبت xxx۵۵ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای اسفندریار گرشاسبی شناسه ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی xxx۹ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

سرپرست ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10876105
آگهی تصمیمات
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۹/۱/۸۹ شرکت ریخته‌گری تراکتور سازی ایران (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx۴ بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵، آقای میریس سید‌شریعت دوست بعنوان نماینده شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی به جای آقای ناصر مهاجرانی برای باقیمانده مدت در هیئت مدیره منصوب گردید و سپس آقای میریس سید‌شریعت دوست بسمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت انتخاب گردید و هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۳۷ به استثنای بندهای ۲،‌ ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند و حق امضاء کلیه مکاتبات اداری با مدیرعامل به تنهایی و حق امضاء کلیه مکاتبات اداری با مدیرعامل به تنهایی و حق امضاء کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات قراردادها نیز با امضاء مدیرعامل باتفاق هر یک از اعضاء هیئت مدیره خواهد بود و صاحبان حق امضاء می‌توانند امضاء خود را تفویض نمایند.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10512813
آگهی تصمیمات
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۱/۹/۸۸ شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx۴ بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵، با استعفای آقای عیسی رضایی، آقای محمد زارع پوراشکذری طبق حکم xxx۲ xxx مورخ ۹/۹/۸۸ بعنوان نماینده شرکت تراکتورسازی ایران برای مدت باقیمانده مدت هیئت مدیره انتخاب گردید. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10209380
آگهی تصمیمات
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۸۸ و هیات مدیره مورخه ۲۶/۵/۸۸ شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ صورت حساب‌های ترازنامه و سود و زیان سال مالی xxx۷ تصویب شد و روزنامه دنیای اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت سال xxx۸ تعیین و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و آقای اسفندیار گرشاسبی بعنوان بازرس علی البدل برای سال xxx۸ انتخاب و شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) و شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) و شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی (سهامی خاص) و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) شرکت تراکتورسازی ارومیه (سهامی خاص) به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب، سپس آقای عیسی رضایی به عنوان نماینده شرکت تراکتورسازی ایران و آقای سیدحسین علوی طبری به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان بسمت رئیس هیات مدیره و آقای ابوالفتح ابراهیمی به عنوان نماینده شرکت تراکتورسازی ارومیه و آقای ناصر مهاجرانی به عنوان نماینده شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی به عنوان مدیرعامل و آقای امیر خرمی شاد به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به سمت نایب رئیس هیات مدیره انتخاب و هیات مدیره اختیارات مندرج بر ماده ۳۷ به استنثای بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۹ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند و حق امضاء کلیه مکاتبات اداری با مدیرعامل به تنهایی و حق امضاء کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها نیز با امضاء مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضاء هیات مدیره خواهد_بود و صاحبان حق امضاء می‌توانند امضاء خود را تفویض نمایند. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات