داروسازی شهید قاضی

شرکت داروسازی شهید قاضی (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10200092392 (فعال)
21
افراد
30
آگهی‌ها
3164
شماره ثبت
1363/10/20
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14794688
آگهی تغییرات شرکت داروسازی شهید قاضی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت دارویی ره آورد تامین بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی سیدمهدی موسوی به xxxxxxxxx بسمت رئیس هیأت مدیره شرکت شیمی داروئی داروپخش بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی اکبر پورخردمند به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره شرکت لابراتورهای رازک بشماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی سعید باسمنجی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بنمایندگی محمدرضا اکبرزاده به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر بشماره ثبت xxx۸۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بنمایندگی محمدرضا حاصلی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیأت مدیره سعید باسمنجی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیأت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۱. نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دستگاههای دولتی ۲. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل با فسخ و اقاله آن در مورد خرید مواد اولیه و بسته بندی و فروش محصول و ضایعات تولیدی با رعایت آئین نامه معاملاتی شرکت ۳. مبادرت و اقدام به ثبت هر گونه اختراع، علائم تجاری و حق کسب و پیشه (سرقفلی) ۴. اخذ و تحصیل هر گونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانکها و موسسات اعتباری مورد تائید سیستم بانکی با هر مدت و هرگونه شرایطی که مقتضی باشد، بدون در رهن گذاشتن اموال شرکت ۵. طرح و اقامه دعاوی از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی و داشتن اختیارات کامل و تأمین اموال طرفهای دعوی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی در مورد مفاد احکام قضائی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به مطالبات شرکت از محکومین و بدهکاران و در تمامی موارد بالا با حق انتخاب و عزل وکیل و اعطای حق توکیل به غیر۶. تهیه و پیشنهاد آئین نامه های داخلی جهت تصویب هیأت مدیره ۷. استخدام، نصب و عزل کلیه کارکنان و مأموران شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی با رعایت ضوابط مربوطه ۸. عزل و نصب مدیران با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره ۹. اقدام به افتتاح حساب در بانکهای داخلی و خارجی، واریز وجه و برداشت از حساب مفتوحه در رابطه با انجام فعالیتهای مربوط به شرکت با رعایت امضاء یا امضاء های مجاز ۱۰. تهیه و تنظیم و ارائه بودجه های پیشنهادی برای اداره شرکت جهت طرح و تصویب در هیأت مدیره ۱۱. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات ۱۲. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی با رعایت امضاء یا امضاهای مجاز برای انجام امور شرکت. ۱۳. احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت با رعایت آئین نامه معاملات شرکت ۱۴. پیشنهاد خرید و فروش اوراق مشارکت ـ خرید سهام شرکتها با تصویب هیأت مدیره خواهد بود ۱۵. پیشنهاد نمودار و ساختار سازمان کلان شرکت تا سطح مدیران اجرائی و وظایف و شرح شغل هر یک از معاونین و مدیران شرکت به هیأت مدیره و تصویب ساختار سایر سطوح و وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و مأموران شرکت ۱۶. انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت ۱۷. پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و تعیین دستور جلسه آنها.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14662650
آگهی تغییرات شرکت داروسازی شهید قاضی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتهای سود و زیان برای سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب شد . سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه رسمی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین ( سهامی عام ) xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذاری غدیر ( سهامی عام ) xxxxxxxxx۳۴ شرکت لابراتوارهای رازک ( سهامی عام ) xxxxxxxxx۱۰ شرکت شیمی دارویی داروپخش ( سهامی عام ) xxxxxxxxx۶۳ شرکت دارویی ره آورد تامین ( سهامی خاص ) xxxxxxxxx۴۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14532749
آگهی تغییرات شرکت داروسازی شهید قاضی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آدرس شرکت به نشانی : استان آذربایجان شرقی ، شهرستان تبریز ، بخش مرکزی ، شهر تبریز ، پرواز ، بلوار ملکی تبریزی ، خیابان آسمان ، پلاک ۰ ، برج سروستان غربی ، طبقه ۱۱ ، واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14479491
آگهی تغییرات شرکت داروسازی شهید قاضی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدمهدی موسوی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت دارویی ره آورد تامین به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمدهادی فرجو به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره ثبت xxx۸۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای اکبر پورخردمند به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت شیمی دارویی داروپخش به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای سعید باسمنجی به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده شرکت لابراتوارهای رازک به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمدرضا اکبرزاده به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیات مدیره آقای سعید باسمنجی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل خارج از هیات مدیره و سهامدار برای مدت باقی مانده انتخاب شدند . کلیه اسناد بهادار با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است . اختیارات مشروحه ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : ۱ - نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دستگاههای دولتی . ۲ - عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل با فسخ و اقاله آن در مورد خرید مواد اولیه و بسته بندی و فروش محصول و ضایعات و معاوضه اموال منقول با رعایت آئین نامه معاملاتی شرکت . ۳ - مبادرت و اقدام به ثبت هرگونه اختراع ، علائم تجاری و حق کسب و پیشه ( سرقفلی ) ۴ - اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانکها و موسسات اعتباری مورد تائید سیستم بانکی با هر مدت و هرگونه شرایطی که مقتضی باشد بدون در رهن گذاشتن اموال شرکت . ۵ - طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی و داشتن اختیارات کامل و تامین اموال طرفهای دعوی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی در مورد مفاد احکام قضائی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به مطالبات شرکت از محکومین و بدهکاران و استرداد دعاوی یا انصراف از دعوی و در تمامی موارد بالا با حق انتخاب و عزل وکیل و اعطای حق توکیل به غیر . ۶ - تهیه و پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی جهت تصویب هیئت مدیره . ۷ - استخدام ، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل ، حقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفیع ، تنبیه ، تعیین سایر شرایط استخدام ، معافیت و خروج آنها از خدمت ، مرخصی ، بازنشستگی با رعایت ضوابط تنبیه ، تعیین سایر شرایط استخدام ، معافیت و خروج آنها از خدمت ، مرخصی ، بازنشستگی با رعایت ضوابط مربوطه . ۸ - عزل و نصب مدیران با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره . ۹ - اقدام به افتتاح حساب در بانکهای داخلی و خارجی ، واریز وجه و برداشت از حساب مفتوحه در رابطه با انجام فعالیت‌های مربوط به شرکت با رعایت امضا یا امضاهای مجاز . ۱۰ - تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت . ۱۱ - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات . ۱۲ - تعهد ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی با رعایت امضاء یا امضاهای مجاز برای انجام امور شرکت . ۱۳ - اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضا در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر به رای صادره یا اجرای آن و احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز شرکت باشد . ۱۴ - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آن برای انجام امور شرکت . ۱۵ - پیشنهاد خرید و فروش اوراق مشارکت ( خرید سهام شرکتها با تصویب هیئت مدیره خواهد_بود ) . ۱۶ - پیشنهاد نمودار و ساختار سازمانی کلان شرکت تا سطح مدیران اجرائی و وظایف و شرح شغل هر یک از معاونین و مدیران شرکت به هیئت مدیره و تصویب ساختار سایر سطوح و وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و ماموران شرکت . ۱۷ - انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت . ۱۸ - پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و تعیین دستور جلسه آنها . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14212310
آگهی تغییرات شرکت داروسازی شهید قاضی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۱۲,xxx مورخ ۰۳/۰۴/xxx۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود و زیان و سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13936712
آگهی تغییرات شرکت داروسازی شهید قاضی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۷/xxx۶ و نامه شماره xxxxxx مورخ ۰۷/۱۲/xxx۶ استانداری آذربایجان شرقی و نامه شماره xxx۲ ۵/ ش/ت مورخ ۱۳/۱۰/xxx۶ شورای اسلامی کلانشهر تبریزتصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذار غدیر (سهامی عام) شناسه مل xxxxxxxxx۳۴ شرکت لابراتوارهای رازک (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت شیمی دارو پخش (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ شرکت دارویی راه آورد تامین (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13936743
آگهی تغییرات شرکت داروسازی شهید قاضی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/xxx۶ و نامه شماره xxxxxx مورخ ۰۷/۱۲/xxx۶ استانداری آذربایجان شرقی و نامه شماره xxx۲ ۵/ ش/ت مورخ ۱۳/۱۰/xxx۶ شورای اسلامی کلانشهر تبریز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهندس اکبر پورخردمند به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شیمی دارویی داروپخش به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره دکتر محمد هادی فرجو به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره ثبت xxx۸۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بعنوان عضو غیرموظف و نائب رئیس هیئت مدیره سیدمهدی موسوی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت داروئی ره آورد تامین به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره سعید باسمنجی به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده شرکت لابراتوارهای رازک به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره ابوالفضل باباپور به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. سعید باسمنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شد. کلیه اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل طی ۱۸ بند مورد تصویب قرار گرفت: ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران ۳ پیشنهاد نمودار و ساختار سازمان کلان شرکت تا سطح مدیران اجرائی و وظایف و شرح شغل هر یک از معاونین و مدیران شرکت به هیئت مدیره و تصویب ساختار سایر سطوح و وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و مأموران شرکت. ۴ استخدام، نصب و عزل کلیه کارکنان و مأموران شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی با رعایت ضوابط مربوطه. ۵ عزل و نصب مدیران با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره. ۶ تهیه و تنظیم و ارائه بودجه سالانه پیشنهادی برای اداره شرکت و هیئت مدیره جهت تصویب ۷ اقدام به افتتاح حساب در بانکهای داخلی و خارجی، واریز وجه و برداشت از حساب مفتوحه در رابطه با انجام فعالیتهای مربوط به شرکت با رعایت امضاء یا امضاء‌های مجاز. ۸ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات. ۹ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی با رعایت امضاء یا امضاهای مجاز برای انجام امور شرکت. ۱۰ اتخاذ تصمیم در امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۱۱ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد انها. ۱۲ اخذ و تحصیل هر گونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانکها و موسسات اعتباری مورد تائید سیستم بانکی با هر مدت و هرگونه شرایطی که مقتضی باشد، بدون در رهن گذاشتن اموال شرکت. ۱۳ طرح و اقامه دعاوی از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی و داشتن اختیارات کامل و تأمین اموال طرفهای دعوی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی در مورد مفاد احکام قضائی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به مطالبات شرکت از محکومین و بدهکاران و استرداد دعاوی یا انصراف از دعاوی و در تمامی موارد بالا با حق انتخاب و عزل وکیل و اعطای حق توکیل به غیر. ۱۴ تهیه و پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی جهت تصویب هیئت مدیره. ۱۵ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضا در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر به رأی صادره یا اجرای آن و احداث هر گونه ساختمان که مورد نیاز شرکت باشد. ۱۶ انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت. ۱۷ پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و تعیین دستور جلسه آنها. ۱۸ تهیه و تنظیم صورتحساب‌های عملکرد سود و زیان، ترازنامه و صورت ریز داراییها و بدهی‌ها و ارائه آن به هیئت مدیره در چارچوب قانون تجارت و اساسنامه و سایر قوانین و مقررات حاکم در مقاطع شش ماهه و یک ساله. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13936802
آگهی تغییرات شرکت داروسازی شهید قاضی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۷/xxx۶ و نامه شماره xxxxxx مورخ ۰۷/۱۲/xxx۶ استانداری آذربایجان شرقی و نامه شماره xxx۲ ۵/ ش/ت مورخ ۱۳/۱۰/xxx۶ شورای اسلامی کلانشهر تبریز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه قبلی ملغی و اساسنامه جدید در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب شد. مطابق ماده ۴۸ اساسنامه، سال مالی شرکت به اول فروردین تا پایان اسفند ماه هرسال تغییر یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13906414
آگهی تغییرات شرکت داروسازی شهید قاضی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۰۷/۱۲/xxx۶ استانداری آذربایجان شرقی و مجوز شماره xxx۲ ۵/ ش/ت مورخ ۱۳/۱۰/xxx۶ شورای اسلامی کلانشهر تبریز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود و زیان برای سال مالی منتهی ۳۱/۰۶/xxx۶ تصویب شد. سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13484253
آگهی تغییرات شرکت داروسازی شهید قاضی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۳ , xxx مورخ ۰۷/۱۰/xxx۵ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت لابراتورهای رازک (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ سازمان صندوق بازنشستگی کشوری شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت دارویی ره آورد تأمین (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002823
آگهی تغییرات شرکت داروسازی شهید قاضی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود نجفی عرب به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ محمد هادی فرجو به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره ثبت xxx۸۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ سید مهدی موسوی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره نماینده شرکت داروئی ره آورد تامین به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ دکتر رامین رادمنش به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره نماینده شرکت لابراتوارهای رازک به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ابوالفضل باباپور به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ برای مدت باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل، با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مشروحه ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دستگاههای دولتی. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل با فسخ و اقاله آن در مورد خرید مواد اولیه و بسته بندی و فروش محصول و ضایعات و معاوضه اموال منقول با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت. مبادرت و اقدام به ثبت هر گونه اختراع، علائم تجاری و حق کسب و پیشه (سر قفلی). اخذ و تحصیل هر گونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانکها و موسسات اعتباری مورد تائید سیستم بانکی با هر مدت و هر گونه شرایطی که مقتضی باشد. بدون در رهن گذاشتن اموال شرکت. طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی و داشتن اختیارات کامل و تأمین اموال طرفهای دعوی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی در مورد مفاد احکام قضائی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به مطالبات شرکت از محکومین و بدهکاران و استرداد دعاوی یا انصراف از دعوی و در تمامی موارد بالا با حق انتخاب و عزل وکیل و اعطای حق توکیل به غیر. تهیه و پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی جهت تصویب هیئت مدیره. استخدام، نصب و عزل کلیه کارکنان و مأموران شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی با رعایت ضوابط مربوطه. عزل و نصب مدیران با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره. اقدام به افتتاح حساب در بانکهای داخلی و خارجی، واریز وجه و برداشت از حساب مفتوحه در رابطه با انجام فعالیتهای مربوط به شرکت با رعایت امضا یا امضاهای مجاز. تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی با رعایت امضاء یا امضاهای مجاز برای انجام امور شرکت. اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره وتقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضا در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر به رای صادره یا اجرای آن. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آن برای انجام امور شرکت. پیشنهاد خرید وفروش اوراق مشارکت خرید سهام شرکتها با تصویب هیئت مدیره خواهد_بود. پیشنهاد نمودار و ساختار سازمانی کلان شرکت تا سطح مدیران اجرائی و وظایف و شرح شغل هر یک از معاونین و مدیران شرکت به هیئت مدیره و تصویب ساختار سایر سطوح و وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و ماموران شرکت. انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت. پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و تعیین دستور جلسه آنها. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12786160
آگهی تغییرات شرکت داروسازی شهید قاضی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت داروئی ره آورد تامین به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بنمایندگی سید مهدی موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره ثبت xxx۸۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بنمایندگی محمد هادی فرجو به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ثبت xxx۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بنمایندگی سیدمهسا مرعشی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت لابراتوارهای رازک به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی رامین رادمنش به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بنمایندگی ابوالفضل باباپور به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. کلیه اسناد بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12752193
آگهی تغییرات شرکت داروسازی شهید قاضی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمهدی موسوی بعنوان نماینده شرکت داروئی ره آورد تامین به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بجای محمود نجفی عرب انتخاب گردید سپس: سیدمهدی موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت داروئی ره آورد تامین به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره حمید کمالی بندبانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره ثبت xxx۸۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره سیدمهسا مرعشیبه کد ملی xxxxxxxxx۳۸ نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ثبت xxx۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان عضو هیئت مدیره رامین رادمنش به کد ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت لابراتوارهای رازک به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ابوالفضل باباپور به کد ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. کلیه اسناد بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود و اختیارات مدیرعامل طی ۱۸ بند بشرح زیرتصویب گردد. نمایندگی قانونی شرکت دربرابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دستگاه‌های دولتی عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل با فسخ و اقاله آن در مورد خرید مواد اولیه و بسته بندی و فروش محصول و ضایعات و معاوضه اموال منقول با رعایت آئین نامه معاملاتی شرکت مبادرت و اقدام به ثبت هرگونه اختراع، علائم تجاری و حق کسب و پیشه (سرقفلی) اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانک‌ها و موسسات اعتباری مورد تائید سیستم‌های بانکی با هر مدت و هرگونه شرایطی که مقتضی می‌باشد بدون در رهن گذاشتن اموال شرکت طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی و داشتن اختیارات کامل و تامین اموال طرف‌های دعوی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی در مورد مفاد احکام قضائی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به مطالبات شرکت از محکومین و بدهکاران و استرداد دعاوی یا انصراف از دعوی ودر تمامی موارد بالا با حق انتخاب عزل وکیل واعطای حق توکیل به غیر تهیه و پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی جهت تصویب هیئت مدیره استخدام، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی با رعایت ضوابط مربوطه عزل و نصب مدیران با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره اقدام به افتتاح حساب در بانک‌های داخلی و خارجی، واریز وجه و برداشت از حساب مفتوحه در رابطه با انجام فعالیت‌های مربوط به شرکت با رعایت امضا یا امضاهای مجاز تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی با رعایت امضا یا امضاهای مجاز برای انجام امور شرکت اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضا در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر به رای صادره یا اجرای آن و احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز شرکت باشد. به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی خصوصی و استرداد آن برای انجام امور شرکت پبیشنهاد خرید و فروش اوراق مشارکت خرید سهام شرکت‌ها با تصویب هیئت مدیره خواهد_بود. پیشنهاد نمودار و ساختار سازمانی کلان شرکت تا سطح مدیران اجرائی و وظایف و شرح هر یک از معاونین و مدیران شرکت به هیئت مدیره و تصویب ساختار سایر سطوح و وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و ماموران شرکت انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقدقرارداد با مشاورین شرکت پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و تعیین دستور جلسه آن‌ها ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12622977
آگهی تغییرات شرکت داروسازي شهيد قاضي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، عملکرد و صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ تصویب گردید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12454976
آگهی تغییرات شرکت داروسازی شهید قاضی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود نجفی عرب به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت داروئی ره آورد تامین به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره حمید کمالی بندبانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره ثبتxxx۸۰ وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره مهسا مرعشی به کد ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ثبتxxx۶ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ بعنوان عضو هیئت مدیره رامین رادمنش به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت لابراتوارهای رازک به شماره ثبتxxx۳ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ابوالفضل باباپور به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. کلیه اسناد بهادار با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل، با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12397977
آگهی تغییرات شرکت داروسازی شهید قاضی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/xxx۴ و برابر مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۸/۰۶/xxx۴ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله به هیئت مدیره در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات مقرر اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت، سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد چهل و پنج میلیون سهم به تعداد یکصد و سی و پنج میلیون سهم یکهزار ریالی با نام از محل سود انباشته از مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال به مبلغ یکصد و سی و پنج میلیارد ریال افزایش یافت و ماده شش اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۶ اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ یکصد و سی و پنج میلیارد ریال منقسم به یکصد و سی و پنج میلیون سهم یکهزار ریالی با نام می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12209144
آگهی تغییرات شرکت داروسازی شهید قاضی شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۳۱۶۴ وشناسه‌ملی۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود نجفی عرب به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت داروئی ره آورد تامین بشماره ثبت xxxxxxبه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره حمید کمالی بندبانی به کدملی xxxxxxxxx۱بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر بشماره ثبت xxx۸۰به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره محمد امین عادل کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری داروئی تأمین بشماره ثبت xxxxxxبه شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بعنوان عضو هیئت مدیره مهسا مرعشی به کدملی xxxxxxxxx۸بعنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان عضو هیئت مدیره رامین رادمنش به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت لابراتورهای رازک به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد بهادار با امضاء متفق مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک، با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. بخشی از اختیارات هیئت مدیره طی ۱۷ بند بشرح زیر به مدیر عامل تفویض گردیدو مورد تصویب قرار گرفت: ـ نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دستگاه های دولتی. ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل با فسخ و اقاله آن در مورد خرید مواد اولیه و بسته بندی و فروش محصول و ضایعات و معاوضه اموال منقول با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت. ـ مبادرت و اقدام به ثبت هر گونه اختراع، علائم تجاری و حق کسب و پیشه (سرقفلی). ـ اخذ و تحصیل هر گونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانک ها و موسسات اعتباری مورد تاییدد سیستم بانکی با هر مدت و هر گونه شرایطی که مقتضی باشئد، بدون در رهن گذاشتن اموال شرکت. ـ طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی و داشتن اختیارات کامل و تأمین اموال طرفهای دعوی و درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی در مورد مفاد احکام قضائی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به مطالبات شرکت از محکومین و بدهکاران و استرداد دعاوی یا انصراف از دعوی و در تمامی موارد بالا با حق انتخاب و عزل وکیل و اعطای حق توکیل به غیر. ـ تهیه و پیشنهاد آئین نامه های داخلی جهت تصویب هیئت مدیره. ـ استخدام، نصب و عزل کلیه کارکنان و مأموران شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی با رعایت ضوابط مربوطه، عزل و نصب مدیران با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره صورت می پذیرد. ـ اقدام به افتتاح حساب در بانک های داخلی و خارجی، واریز وجه و برداشت از حساب مفتوحه در رابطه با انجام فعالیت های مربوط به شرکت با رعایت امضاء یا امضاهای مجاز. ـ تهییه و تنظیم و ارائه بودجه های پیشنهاد برای اداره شرکت. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات. ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی با رعایت امضاء یا امضاهای مجاز برای انجام امور شرکت. ـ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضا در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر به رأی صادره یا اجرای آن. ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آن برای انجام امور شرکت. ـ پیشنهاد خرید و فروش اوراق مشارکت، خرید سهام شرکت ها با تصویب هیئت مدیره خواهد بود. ـ پیشنهاد نمودار و ساختار سازمانی کلان شرکت تا سطح مدیران اجرایی و وظایف و شرح شغل هر یک از معاونین و مدیران شرکت به هیئت مدیره و تصویب ساختار سایر سطوح و وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و مأموران شرکت. ـ انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت. ـ پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و تعیین دستور جلسه آنها.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12209147
آگهی تغییرات شرکت داروسازی شهید قاضی شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۳۱۶۴ وشناسه‌ملی۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه شرکت، عملکرد و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردید: شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به شماره ثبتxxxxxx شرکت لابراتورهای رازک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به شماره ثبتxxx۳ صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به شماره ثبتxxx۸ شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به شماره ثبتxxx۸۰ شرکت ره آورد تامین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به شماره ثبتxxxxxx ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1706727
آگهی تغییرات شرکت داروسازی شهید قاضی سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمدسعید خلیلی بعنوان نماینده شـرکت سرمایه گذاری داروئی تامین و رامین رادمنش بعنــوان نمــاینده شرکت لابـراتوارهـای رازک تعیین گردیدند سپس اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: حمید کمالی بندبانی بعنوان رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۱ محمد احمدی بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۹ سیدمحمدسعید خلیلی بعنوان عضو هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۱ سید جلال شریفی بعنوان عضو هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۴ رامین رادمنش به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و آقـای جواد حسنی با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق یک نفر از اعضای هیئت مدیره و آقای جواد حسنی با مهر شرکت یـا امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل طی ۱۷ بند بشرح پیوست صورتجلسه هیئت مدیره مومرخ ۰۵/۰۷/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1368984
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی شهید قاضی سهامی عام شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۷/۹/۹۲ که در تاریخ ۲۷/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه ـ حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ تصویب، سازمان حسابرسی بشماره ثبت xxx۹۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265238
آگهی اصلاحی
برابر تقاضای وارده به شماره xxx۵/۲۸/xxx مورخ ۲۳/۰۹/۹۲ شرکت داروسازی شهید قاضی (سهامی عام) شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ در آگهی تصمیمات شماره xxx۳/۲۸/xxx ـ ۱۸/۰۶/xxx۲ نوع شرکت اشتباها (سهامی خاص) قید شده که صحیح آن (سهامی عام) می باشد که بدین وسیله اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165346
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی شهید قاضی (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۱۶۴ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۷/۹/۹۱و هیئت مدیره مورخه ۷/۵/۹۲ که در تاریخ ۱۰/۶/۹۲ به این اداره واصل گردیده. صورتهای مالی (ترازنامه ـ حساب سود و زیان) سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ تصویب و سازمان حسابرسی شماره ثبت (xxx۹۲) شناسه ملی (xxxxxxxxx۳۲ (و کدپستی (xxxxxxxxx۱) بسمت (بازرس اصلی/ حسابرس) (برای سال مالی منتهی به) ۳۱/۶/۹۱ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین و شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و شرکت لابراتوارهای رازک (سهامی عام) شماره ثبت xxx۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و صندوق باز نشستگی کشوری شماره ثبت xxx۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) شماره ثبت xxx۸۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و کدپستی xxxxxxxxx و شرکت داروسازی جابربن حیان (سهامی عام) شماره ثبت xxx۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. سپس آقای محمد احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۹و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید کمالی بندبانی به کد ملی xxxxxxxxx۱و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید باسمنجی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت لابراتوارهای رازک بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای جواد عنایتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید جلال شریفی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داروسازی جابربن حیان بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ برات با امضای متفق مدیرعامل و آقای جواد حسنی و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق یک نفر از اعضای هیئت مدیره و آقای جواد حسنی با مهر شرکت یا امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 656756
آگهی تصمیمات شرکت دارو سازی شهید قاضی (سهامی عام) شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۱ که در تاریخ ۱/۴/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای سهیل ابوالحسنی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمود احمدلو به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین شماره ثبت xxxxxx تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید کمالی بندبانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر شماره ثبت xxx۸۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی رحیمی شهمیرزادی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت دارو سازی جابربن حیان شماره ثبت xxx۶ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای نورالدین راحمی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت لابراتورهای رازک شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ برات با امضاء متفق مدیرعامل و آقای جواد حسنی با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق یک نفر از اعضای هیئت مدیره و آقای جواد حسنی با مهر شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9556188
آگهی تصمیمات شرکت دارو سازی شهید قاضی (سهامی عام) شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۱ که در تاریخ ۱/۴/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای سهیل ابوالحسنی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمود احمدلو به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین شماره ثبت xxxxxx تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید کمالی بندبانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر شماره ثبت xxx۸۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی رحیمی شهمیرزادی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت دارو سازی جابربن حیان شماره ثبت xxx۶ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای نورالدین راحمی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت لابراتورهای رازک شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک‌ـ سفته‌ـ برات با امضاء متفق مدیرعامل و آقای جواد حسنی با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق یک نفر از اعضای هیئت مدیره و آقای جواد حسنی با مهر شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 531174

آگهی تصمیمات شرکت دارو سازی شهید قاضی
( سهامی خاص ) بشماره ثبت xxx۴
و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۹/۹۰ که در تاریخ ۲۰/۱۱/۹۰ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب و سازمان حسابرسی به شماره ثبت xxx۹۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9858470
آگهی تصمیمات شرکت دارو سازی شهید قاضی ( سهامی‌خاص ) بشماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲
برابر صورتجلسه مجمع عمومی‌عادی سالیانه مورخ ۲۰/۹/۹۰ که در تاریخ ۲۰/۱۱/۹۰ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب و سازمان حسابرسی به شماره ثبت xxx۹۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11828184
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی شهید قاضی (سهامی عام) بشماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۲/۹۰ که در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ به این اداره واصل گردیده: آقای سهیل ابوالحسنی نماینده شرکت صندوق بازنشستگی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرشاد ملک وند فرد نماینده شرکت سرمایه‌گذاری داروئی تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمید کمالی بند بانی نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و کدپستی‌ـ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد علی رحیمی شهمیرزادی نماینده شرکت داروسازی جابر بن حیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و نورالدین راحمی بعنوان نماینده شرکت لابراتوارهای رازک بشناسه ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر‌عامل برای مدت باقیمانده انتخاب و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک‌ـ سفته و برات با امضای متفق مدیر‌عامل و جواد حسنی با مهر شرکت، و در غیاب مدیر‌عامل با امضای متفق یک نفر از اعضای هیئت مدیره و جواد حسنی با مهر شرکت یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیر‌عامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11553869
آگهی تصمیمات : شرکت داروسازی شهید قاضی سهامی عام بشماره‌ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۸/۹/xxx۹ و هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۸۹ که در تاریخ ۴/۲/xxx۰ به این اداره واصل گردیده : تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۹ تصویب و سازمان حسابرسی به شماره‌ثبت xxx۹۲ تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۰ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال بشرح زیرانتخاب گردیدند : شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی خاص) شرکت لابراتورهای رازک (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاری غدیر(سهامی عام) صندوق بازنشستگی کشوری شرکت داروسازی جابربن حیان (سهامی عام) آقای مسعود امینی به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری آقای فرشاد ملک وند به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی خاص) بشماره‌ثبت xxxxxx تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای نورالدین راحمی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت لابراتورهای رازک (سهامی عام) به شماره‌ثبت xxx۳ تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حمید کمالی بند بانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر(سهامی عام) بشماره‌ثبت xxx۸۰ تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و صندوق‌پستی xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی رحیمی شهمیر زادی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت داروسازی جابربن حیان بشماره‌ثبت xxx۶ تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد واوراق تعهد آور اعم از چک سفته برات با امضای متفق مدیر عامل و آقای جواد حسنی با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضای متفق یک نفر از اعضای هیئت مدیره و آقای جوادحسنی با مهر شرکت یا امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11383235
آگهی تصمیمات
برابر صورتجلسه مجمع‌عمومی عادی سالانه مورخ ۲۷/۸/۸۸ شرکت داروسازی شهید قاضی (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۴ به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ تصویب و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۹ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10680347
آگهی تصمیمات
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۳۱/۶/۸۷ و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۸۷ شرکت داروسازی شهید قاضی (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۷ تصویب و سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به سال ۳۱/۶/xxx۸ و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت و صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت داروسازی جابر بن‌ حیان، شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین، شرکت لابراتورهای رازک، شرکت سرمایه گذاری غدیر بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال تعیین، سپس آقای دکتر مسعود امینی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد سعید خلیلی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای دکتر نورالدین راحمی بنمایندگی از شرکت لابراتورهای رازک بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای دکتر حمید کمالی بندبانی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر و آقای محمد علی رحیمی شهمیرزادی بنمایندگی از شرکت داروسازی جابر بن حیان بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات باامضای متفق مدیرعامل و آقای جواد حسنی با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضای متفق یک نفر از اعضای هیئت مدیره و آقای جواد حسنی باامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی باامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را بشرح بند الف صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۸۷ از شماره یک الی هیجده به مدیرعامل تفویض گردید.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات