سایپا آذربایجان

شرکت سایپا آذربایجان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10200089605 (فعال)
24
افراد
31
آگهی‌ها
2879
شماره ثبت
1371/3/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14727987
آگهی تغییرات شرکت سایپا آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه ، صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال xxx۸ انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14612047
آگهی تغییرات شرکت سایپا آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxx۳۷ , xxx مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنا به تفویض اختیار حاصله به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/xxx۷ ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد xxxxxxxxx سهم به تعداد xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده سهامداران ( مبلغ چهارصد میلیارد ریال ) و از محل آورده نقدی ( مبلغ یک میلیارد و چهار صد و پنجاه و چهار میلیون و هفتصد و بیست و سه هزار ریال ) از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به پانصد و بیست و سه میلیارد و ده میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار ریال افزایش یافت و مبلغ نقدی افزایشی طی گواهی شماره xxx/۱۸ ۱ مورخ ۰۷/۰۲/xxx۸ بانک صادرات شعبه ۱۸ رضوی تبریز به حساب جاری xxxxxxxxxxxx۳ واریز گردید در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید : سرمایه شرکت به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم یکهزار ریالی با نام عادی که تماما پرداخت شده می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14590418
آگهی تغییرات شرکت سایپا آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت : طراحی ساخت , نصب ( مونتاژ ) , واردات , صادرات , خرید و فروش انواع قوای محرکه خودروهای بنزینی و گازوئیلی و سایر سوختها و تولید مجموعه قطعات و ملحقات موتور , گیربکس و همچنین طراحی , ساخت , سرمایه گذاری ، واردات , صادرات , خرید و فروش انواع لوازم یدکی قوای محرکه مزبور , انواع ماشین آلات تولیدی و ابزار آلات و ایجاد یا تاسیس تعمیرگاهها و نمایندگی‌های توزیع و خدمات بعد از فروش و فروشگاههای مربوطه و قبول نمایندگی کارخانجات و موسسات صنعتی , تجاری , خدماتی می‌باشد . در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ( ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ) ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14257286
آگهی تغییرات شرکت سایپا آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت مشتمل بر، ترازنامه، صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی دایا رهیافت بشماره ثبت xxx۳۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هژیران بشماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۷ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941469
آگهی تغییرات شرکت سایپا آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز - بخش مرکزی شهر تبریز - قراملک - خیابان (پارک صنعتی) بلوار صنعت پلاک ۰ طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح می‌گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13784647
آگهی تغییرات شرکت سایپا آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شماره ثبت xxx۳۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxx۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای دوره مالی xxx۶ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13641521
آگهی تغییرات شرکت سایپا آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۶ و نامه شماره xxx۳۰ , xxx مورخ ۰۴/۰۶/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بعلت زیان‌های وارده موضوع ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت، سرمایه شرکت از طریق کاهش تعداد سهام از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625504
آگهی تغییرات شرکت سایپا آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۰ , xxx مورخ ۰۴/۰۶/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/۹۶ ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد xxxxxxxxx سهم به تعداد xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده سهامداران (مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال) و از محل آورده نقدی (مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال) از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت و مبلغ نقدی افزایشی طی گواهی شماره xxx مورخ ۲۲/۰۶/۹۶ مورخ ۲۲/۰۶/۹۶ بانک صادرات شعبه ۱۸ رضوی تبریز به حساب جاری xxxxxx۵ واریز گردید. در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به تعداد xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625509
آگهی تغییرات شرکت سایپا آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ تصویب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13547051
آگهی تغییرات شرکت سایپا آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رستم نژادبیرنگ به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره، شرکت اروندخودرو (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ با نمایندگی آقای عباس فارسی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف، شرکت سایپاپلوس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای فرشید الوند با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف، شرکت گداز قطعه کیا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی آقای علیرضا قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره و شرکت بهران موتورگلپایگان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی آقای هوشنگ سید جمالی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره شرکت برای مدت باقیمانده (تا تاریخ ۱۳/۱۰/xxx۷) تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. در جهت اجرای ماده ۵۳ اساسنامه شرکت برخی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید. - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقوقی و حقیقی ایرانی و خارجی و کلیه ادارات، سازمانها و موسسات دولتی و عمومی و خصوصی و محاکم قضائی و انتظامی و انجمن‌ها و کمیسیون‌ها در کلیه مراحل قانونی با حق توکیل به غیر ولو کرارا. - استخدام و اخراج کلیه مدیران میانی و کارکنان و مامورین شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها و همچنین تشویق و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان طبق آئین نامه و دستورالعمل‌های مصوب شرکت. - تهیه آئین نامه و دستورالعمل‌های مورد لزوم شرکت و ارائه آنها به هیئت مدیره جهت تصویب نهایی. - افتتاح حسابهای جاری، سپرده اعتباری و قرض الحسنه و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین انسداد حسابهای بانکی غیر ضروری. - اقدام به عقد هر گونه قرارداد و موافقتنامه و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول و منافع آنها طبق آئین نامه معاملات شرکت که جزء موضوع و فعالیتهای اصلی شرکت باشد. - انعقاد قرارداد اجاره، استجاره، رهن دارایی شرکت و قبول رهن مشتریان، فسخ اجاره، تقاضای تعدیل اجاره بها، قبول و دادن تضمین در تمام مراحل و مراجع. - اخذ تسهیلات و اعتبارات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و هر نوع استقراض در چهار چوب دستورالمعل‌های شرکت. - صدور و امضاء و ظهرنویسی چکها، سفته‌ها و بروات و دریافت وجه آنها و کلا اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور طبق اساسنامه شرکت. - تعیین و عزل وکیل، مشاور حقوقی، نماینده عامل، کارشناس، داور و داور سازش و همچنین تنظیم و اجرای وکالتنامه در موارد قانونی. - اقاله هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از جمله، حق پژوهش فرجام خواهی_و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ارجاع مورد دعوی به داوری و تعیین و عزل داور و هر اقدام قانونی دیگر که لازم باشد. - تهیه و تنظیم برنامه و بودجه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. - پیشنهاد هر گونه مشارکت و سرمایه گذاری به هیئت مدیره شرکت. - امضاء کلیه نامه‌ها و اسناد عادی و محرمانه و انجام فعالیتهای جاری شرکت با حق تفویض اختیار. - به امانت یا وثیقه گذاشتن هر نوع سند و مدرک و وجوه نقد در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها در چهار چوب موضوع شرکت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13287666
آگهی تغییرات شرکت سایپا آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رستم نژاد بیرنگ با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ شرکت اروند خودرو (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ با نمایندگی آقای عباس فارسی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره. شرکت سایپا پلوس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای فرشید الوند با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. شرکت گداز قطعه کیا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای جلال نیک نام با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره. شرکت بهران موتور گلپایگان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ با نمایندگی آقای هوشنگ سید جمالی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء مشترک رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و ممهمور به مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهدبود. در جهت اجرای مفاد ماده ۵۳ اساسنامه شرکت برخی از اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقوقی و حقیقی ایرانی و خارجی و کلیه ادارات، سازمانها، موسسات دولتی و عمومی و خصوصی و محاکم قضائی و انتظامی و انجمن‌ها و کمیسیون‌ها در کلیه مراحل قانونی با حق توکیل به غیر ولو کرارا. استخدام و اخراج کلیه مدیران میانی و کارکنان و مامورین شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایا آنها و همچنین تشویق و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان طبق آئین نامه و دستور العمل‌های مصوب شرکت. تهیه آئین نامه و دستورالعمل‌های مورد لزوم شرکت و ارائه آنها به هیات مدیره جهت تصویب نهایی. افتتاح حسابهای جاری، سپرده اعتباری و قرض الحسنه و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین انسداد حسابهای بانکی غیر ضروری. اقدام عقد هرگونه قرارداد و موافقتنامه و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول و منافع آنها طبق آئین نامه معاملات شرکت که جزء موضوع و فعالیتهای اصلی شرکت باشد. انعقاد قرارداد اجاره، استجاره، رهن دارایی شرکت و قبول رهن مشتریان، فسخ اجاره، تقاضای تعدیل اجاره بها، قبول، تضمین در تمام مراحل و مراجع. اخذ تسهیلات و اعتبارات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و هر نوع استقراض در چهارچوب دستورالعمل‌های شرکت. صدور و امضاء ظهر نویسی چکها و سفته‌ها و بروات و دریافت وجه آنها و کلا اسناد اوراق و بهادار و تعهدآور طبق اساسنامه شرکت. تعیین و عزل وکیل، مشاور حقوقی، نماینده عامل، کارشناس، داور و داور سازش و همچنین تنظیم و اجرای وکالتنامه در موارد قانونی. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از جمله، حق پژوهش فرجام خواهی_و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ارجاع مورد دعوی به داوری و تعیین و عزل داور و هر اقدام قانونی دیگر که لازم باشد. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شرکت و ارائه به هیات مدیره جهت تصویب. پیشنهاد هرگونه مشارکت و سرمایه گذاری به هیات مدیره شرکت. امضاء کلیه نامه‌ها و اسناد عادی و محرمانه و انجام فعالیتهای جاری شرکت با حق تفویض اختیار. به امانت یا وثیقه گذاشتن هر نوع سند و مدرک و وجوه نقد در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها در چهارچوب موضوع شرکت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13287677
آگهی تغییرات شرکت سایپا آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ با نمایندگی آقای محمد رستم نژاد بیرنگ با شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت اروند خودرو (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ با نمایندگی آقای عباس فارسی با کدملی xxxxxxxxx۷ شرکت سایپا پلوس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای فرشید الوند با کدملی xxxxxxxxx۷ شرکت گداز قطعه کیا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای جلال نیک نام با کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت بهران موتور گلپایگان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ با نمایندگی آقای هوشنگ سید جمالی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13277595
آگهی تغییرات شرکت سایپا آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی دایا رهیافت بشماره ثبت xxx۳۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هژیران بشماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۵ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12609138
آگهی تغییرات شرکت سايپا آذربايجان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین بینشیان به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گداز قطعه کیا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره جایگزین حسن اصغر زاده نماینده قبلی شرکت مذکور. رضا رضوانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (مگاموتور) به شماره ثبت xxx۱۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره. محمد علی جبرئیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اروند خودرو (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس و عضو غیرموظف هیئت مدیره. هوشنگ سیدجمالی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بهران موتور گلپایگان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان نائب رئیس و عضو موظف هیئت مدیره. علیرضا محمدی زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سایپا پلوس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. در جهت اجرای ماده ۵۳ اساسنامه شرکت برخی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ۱ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقوقی و حقیقی ایرانی و خارجی و کلیه ادارات، سازمانها و موسسات دولتی و عمومی و خصوصی و محاکم قضائی و انتظامی و انجمن ها و کمیسیون ها در کلیه مراحل قانونی با حق توکیل به غیرولو کرارا. ۲ـ استخدام و اخراج کلیه مدیران میانی و کارکنان و مامورین شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها و همچنین تشویق و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان طبق آئین نامه و دستورالعمل های مصوب شرکت. ۳ـ تهیه آئین نامه و دستورالعمل های مورد لزوم شرکت و ارائه آنها به هیئت مدیره جهت تصویب نهایی. ۴ ـ افتتاح حسابهای جاری، سپرده اعتباری و قرض الحسنه و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین انسداد حسابهای بانکی غیرضروری. ۵ ـ اقدام به عقد هر گونه قرارداد و موافقتنامه و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول و منافع آنها طبق آئین نامه معاملات شرکت که جزء موضوع و فعالیتهای اصلی شرکت باشد. ۶ ـ انعقاد قرارداد اجاره، استجاره، رهن دارایی شرکت و قبول رهن مشتریان، فسخ اجاره، تقاضای تعدیل اجاره بها، قبول و دادن تضمین در تمام مراحل و مراجع. ۷ ـ اخذ تسهیلات و اعتبارات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و هر نوع استقراض در چهار چوب دستورالمعل های شرکت. ۸ ـ صدور و امضاء و ظهرنویسی چکها، سفته ها و بروات و دریافت وجه آنها و کلاً اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور طبق اساسنامه شرکت. ۹ـ تعیین و عزل وکیل، مشاور حقوقی، نماینده عامل، کارشناس، داور و داور سازش و همچنین تنظیم و اجرای وکالتنامه در موارد قانونی. ۱۰ـ اقاله هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از جمله، حق پژوهش فرجام خواهی و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ارجاع مورد دعوی به داوری و تعیین و عزل داور و هر اقدام قانونی دیگر که لازم باشد. ۱۱ـ تهیه و تنظیم برنامه و بودجه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. ۱۲ـ پیشنهاد هر گونه مشارکت و سرمایه گذاری به هیئت مدیره شرکت. ۱۳ـ امضاء کلیه نامه ها و اسناد عادی و محرمانه و انجام فعالیتهای جاری شرکت با حق تفویض اختیار. ۱۴ ـ به امانت یا وثیقه گذاشتن هر نوع سند و مدرک و وجوه نقد در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها در چهار چوب موضوع شرکت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12534098
آگهی تغییرات شرکت سايپا آذربايجان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۹۳ تصویب شد. بازرسان به قرر ذیل: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاه حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12091927
آگهی تغییرات شرکت سایپا آذربایجان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن اصغرزاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گداز قطعه کیا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره، جایگزین وحید علی حسینی نماینده قبلی شرکت مذکور. رضا رضوانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (مگاموتور) به شماره ثبت xxx۱۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره محمد علی جبرئیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اروند خودرو (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره هوشنگ سید جمالی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بهران موتور گلپایگان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان نائب رئیس و عضو موظف هیئت مدیره علیرضا محمدی زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سایپا پلوس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار و بانکی و تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ در جهت اجرای ماده ۵۳ اساسنامه شرکت برخی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید. ۱ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقوقی و حقیقی ایرانی و خارجی و کلیه ادارات، سازمانها و موسسات دولتی و عمومی و خصوصی و محاکم قضائی و انتظامی و انجمن ها و کمیسیون ها در کلیه مراحل قانونی با حق توکیل به غیر ولو کراراَ. ۲ـ استخدام و اخراج کلیه مدیران میانی و کارکنان و مامورین شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها و همچنین تشویق و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان طبق آئین نامه و دستورالعمل های مصوب شرکت. ۳ـ تهیه آئین نامه و دستورالعمل های مورد لزوم شرکت و ارائه آنها به هیئت مدیره جهت تصویب نهایی. ۴ـ افتتاح حسابهای جاری، سپرده اعتباری و قرض الحسنه و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین انسداد حسابهای بانکی غیر ضروری. ـ ۵ اقدام به عقد هر گونه قرارداد و موافقتنامه و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول و منافع آنها طبق آئین نامه معاملات شرکت که جزء موضوع و فعالیتهای اصلی شرکت باشد. ـ ۶ انعقاد قرارداد اجاره، استجاره، رهن دارایی شرکت و قبول رهن مشتریان، فسخ اجاره، تقاضای تعدیل اجاره بها، قبول و دادن تضمین در تمام مراحل و مراجع. ـ ۷ اخذ تسهیلات و اعتبارات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و هر نوع استقراض در چهار چوب دستورالمعل های شرکت. ـ ۸ صدور و امضاء و ظهرنویسی چکها، سفته ها و بروات و دریافت وجه آنها و کلاً اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور طبق اساسنامه شرکت. ـ ۹ تعیین و عزل وکیل، مشاور حقوقی، نماینده عامل، کارشناس، داور و داور سازش و همچنین تنظیم و اجرای وکالتنامه در موارد قانونی. ـ ۱۰ اقاله هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از جمله، حق پژوهش فرجام خواهی و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ارجاع مورد دعوی به داوری و تعیین و عزل داور و هر اقدام قانونی دیگر که لازم باشد. ـ ۱۱ تهیه و تنظیم برنامه و بودجه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. ـ ۱۲ پیشنهاد هر گونه مشارکت و سرمایه گذاری به هیئت مدیره شرکت. ـ ۱۳امضاء کلیه نامه ها و اسناد عادی و محرمانه و انجام فعالیتهای جاری شرکت با حق تفویض اختیار. ـ ۱۴ به امانت یا وثیقه گذاشتن هر نوع سند و مدرک و وجوه نقد در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها در چهار چوب موضوع شرکت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703775
آگهی تغییرات شرکت سایپا آذربایجان شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۸۷۹ و شناسه‌ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضارضوانی انرجان به کدملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی ازشرکت تولیدی موتور، گیربکس واکسل سایپا به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره، محمد علی جبرئیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ نمایندگی از شرکت اروند خودرو به سمت رئیس هیئت مدیره هوشنگ سید جمالی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بهران موتور گلپایگان به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره وحید علی حسینی کدملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی از شرکت گداز قطعه کیا و علیرضا محمدی زاده کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سایپا پلوس عضو هیئت مدیره شرکت تعیین شدند. کلیه اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. برخی از اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه هیئت مدیره ۲۵/۱۲/۹۲ در۱۴بند به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703778
آگهی تغییرات شرکت سایپا آذربایجان شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۸۷۹ و شناسه‌ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پس از نقل و انتقال سهام، شرکت تولیدی موتور، گیر بکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱، شرکت اروند خودرو (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxxو شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ شرکت گداز قطعه کیا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxxو شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ شرکت سایپا پلوس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ شرکت بهران موتور گلپایگان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxو شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1507561
آگهی تغییرات شرکت سایپا آذربایجان شرکت سهامی عام
به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای اصغر خوش فهم به عنوان مدیرعامل و عضو هیئتمدیره، آقای محمدعلی جبرئیلی به نمایندگی شرکت تولید موتور گیربکس و اکسل سایپا به سمت رئیس هیئتمدیره، آقای هوشنگ سید جمالی به عنوان نائبرئیس هیئتمدیره و آقایان وحید علی حسینی و علیرضا محمدی زاده عضو هیئتمدیره برای مدت باقیمانده دوره تصدی هیئتمدیره تعیین شدند.
کلیه اوراق بهادار و بانکی تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئتمدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضای هیئتمدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود.
برخی از اختیارات هیئتمدیره بشرح صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ در ۱۴ بند به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1507562
آگهی تغییرات شرکت سایپا آذربایجان شرکت سهامی عام
به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
پس از نقل و انتقال سهام آقایان اصغر خوش فهم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی محمدعلی جبرئیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ و علیرضا محمدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و وحید علی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و هوشنگ سیدجمالی به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیئتمدیره برای مدت باقیمانده دوره تصدی هیئتمدیره انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1193057
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۲۸۷۹ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۲۹/۲/۹۲ و مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۳/۶/۹۲که در تاریخ ۱۰/۷/۹۲ به این اداره واصل گردیده: پس از نقل و انتقال سهام (ترازنامه ـ حساب سود و زیان ـ صورتهای مالی) سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب و نام شرکت برابر تائیدیه xxxxxxxxxxxxxxxxxx ـ ۳۱/۶/۹۲ به نام سایپا آذربایجان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و موسسه حسابرسی آریان فراز شماره ثبت xxx۳۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای محمد علی جبرئیلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۱۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای وحید علی حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای علیرضا تدبیری به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای اصغر خوش فهم به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ آقای علیرضا محمدی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند سپس آقای اصغر خوش فهم بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی جبرئیلی بسمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا تدبیری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقایان وحید علی حسینی و علیرضا محمدی زاده بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهمور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهمور به مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهمور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و در اجرای ماده ۵۳ اساسنامه شرکت برخی از اختیارات هیئت مدیره بشرح صورت جلسه هیئت مدیره در ۱۴ بند به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 973242
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۹۱ که در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۱ به این اداره واصل گردیده ماده ۴۱ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید هر گونه تغییر مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت و یا انحلال قبل از موعد و یا ادغام یا تفکیک شرکت (خواه با حفظ موجودیت شرکت خواه با امحا موجودیت شرکت) در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 894346
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۶/۸/۹۱ که در تاریخ ۹/۹/۹۱ به این اداره واصل گردیده شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شماره ثبت xxx۱۹ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای وحید علی حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای محمدرضا زمانلو به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای اصغر خوش فهم به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت متصدی هیئت مدیره انتخاب و آقای منصور پوینده جو به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا بسمت عضو هیئت مدیره آقای اصغر خوش فهم بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای وحید علی حسینی بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا زمانلو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ ـ در جهت اجرای ماده ۵۳ اساسنامه شرکت برخی از اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. بند ۱ از اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه شرکت نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ـ بند ۴ از اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه شرکت نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت، مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان ـ بند ۷ از اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه شرکت دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ـ بند ۸ از اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه شرکت تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری ـ بند ۱۱ از اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه شرکت مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراع و یا هر گونه حقوق و اختیارات مربوط به آن ها ـ بند ۱۲ از اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه شرکت مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری ـ بند ۱۳ از اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه شرکت اجاره و انتجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضا در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن ـ بند ۱۸ از اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه شرکت نیز بشرح در اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11782670
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۶/۸/۹۱ که در تاریخ ۹/۹/۹۱ به این اداره واصل گردیده شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شماره ثبت xxx۱۹ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای وحید علی حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای محمدرضا زمانلو به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای اصغر خوش فهم به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت متصدی هیئت مدیره انتخاب و آقای منصور پوینده جو به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا بسمت عضو هیئت مدیره آقای اصغر خوش فهم بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای وحید علی حسینی بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا زمانلو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳‌ـ در جهت اجرای ماده ۵۳ اساسنامه شرکت برخی از اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. بند ۱ از اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه شرکت نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی‌ـ بند ۴ از اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه شرکت نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت، مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان‌ـ بند ۷ از اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه شرکت دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات‌ـ بند ۸ از اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه شرکت تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری‌ـ بند ۱۱ از اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه شرکت مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراع و یا هر گونه حقوق و اختیارات مربوط به آن‌ها‌ـ بند ۱۲ از اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه شرکت مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری‌ـ بند ۱۳ از اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه شرکت اجاره و انتجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضا در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن‌ـ بند ۱۸ از اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه شرکت نیز بشرح در اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746065
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۴/۹۱ که در تاریخ ۲۳/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد ۴ میلیون سهم به xxx/xxx/۸۰ سهم هزار ریالی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های شرکت از مبلغ چهار میلیارد ریال به مبلغ هشتاد میلیارد و هفتصد و سه میلیون ریال افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11386360
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۴/۹۱ که در تاریخ ۲۳/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد ۴ میلیون سهم به xxx/xxx/۸۰ سهم هزار ریالی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت از مبلغ چهار میلیارد ریال به مبلغ هشتاد میلیارد و هفتصد و سه میلیون ریال افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 673598
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۱ که در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی شامل ترازنامه ـ صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شماره ثبت xxx۱۹ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و کدپستی xxxxxx۴۴ آقای جواد صادقی مجد به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۷ آقای وحید علی حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای ناصر باقی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ آقای محمدرضا زخانلو به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره ثبت xxx۳۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد سلطانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین و سپس آقای منصور پوینده جو به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تولیدی موتور کیربکس واکسل سایپا بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد صادقی مجد بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای وحید علی حسینی بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا زمانلو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر باقی نژاد بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و برخی از اختیارات هیئت مدیره به شرح صورت جلسه هیئت مدیره مندرج در ردیف ۳ از بند ۱ تا ۱۸ به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9694283
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۱ که در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی شامل ترازنامه‌ـ صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شماره ثبت xxx۱۹ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و کدپستی xxxxxx۴۴ آقای جواد صادقی مجد به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۷ آقای وحید علی حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای ناصر باقی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ آقای محمدرضا زخانلو به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره ثبت xxx۳۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد سلطانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای منصور پوینده جو به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تولیدی موتور کیربکس واکسل سایپا بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد صادقی مجد بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای وحید علی حسینی بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا زمانلو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر باقی نژاد بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک‌ـ سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و برخی از اختیارات هیئت مدیره به شرح صورت جلسه هیئت مدیره مندرج در ردیف ۳ از بند ۱ تا ۱۸ به مدیرعامل تفویض گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10672668
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی ایران (س.ع) بشماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۱۲/۸۹ که در تاریخ ۲۲/۵/۹۰ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و و صورت حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب گردید و با خروج آقای سعید محمود خانی از عضویت در هیئت مدیره شرکت, وحید علی حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ جایگزین ایشان تا باقی مانده دوره تصدی تاریخ ۲/۳/۹۱ در هیئت مدیره شرکت برگزیده شدند و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشماره ثبت xxx۳۱ کد ملی xxxxxxxxx۴۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد سلطانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز‌ـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10929353
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/۸۹ که در تاریخ ۲۹/۰۹/۸۹ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان صورتهای مالی سال مالی xxx۸ تصویب و موسسه حسابرسی دانشگر محاسب بشماره ثبت xxx۶ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد باباپور کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل بمدت یکسال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و شرکت تولیدی و موتور گیربکس واکسل سایپا حسین سلامت ناصر باقی نژاد سعید محمود خانی محمدرضا زمانلو بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و سپس آقای منصور پیوندجو به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۱۹ تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و کدپستی xxx۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای حسین سلامت به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا زمانلو به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای ناصر باقی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سعید محمود خانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۸ اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض شد و کلیه اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10584689
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی ایران سهامی عام بشماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۸۸ که در تاریخ ۸/۹/۸۹ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی سال xxx۷ تصویب و موسسه حسابرسی آگاه حساب بشماره ثبت xxx۲۵ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا زند بابا رئیسی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا زند بابا رئیسی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل بمدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات