بلبرینگ ایران

شرکت بلبرینگ ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10200068356 (فعال)
21
افراد
30
آگهی‌ها
1253
شماره ثبت
1358/4/17
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14603517
آگهی تغییرات شرکت بلبرینگ ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶
به استناد احکام و آراء دادگاه ( اجرائیه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۷ مورخ ۱۸/۰۱/xxx۸ بشماره کلاسه xxxxxx صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تبریز و نامه شماره xxxxxx ح م / ۳ مورخ ۱۵/۲/۹۸ شعبه سوم اجرای احکام مدنی شهرستان تبریز ) و صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل : آقای مهرداد ترحم جو با کدملی xxxxxxxxx۷ آقای امیر پیره مرد شتربان با کدملی xxxxxxxxx۴ آقای جواد تاری وردی پور با کدملی xxxxxxxxx۱ آقای داود یعقوبی بقا با کدملی xxxxxxxxx۱ آقای هادی قدس با کدملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14603522
آگهی تغییرات شرکت بلبرینگ ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶
به استناد صورتجلسه احکام و آراء دادگاه ( اجرائیه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۷ مورخ ۱۸/۰۱/xxx۸ بشماره کلاسه xxxxxx صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تبریز و نامه شماره xxxxxx ح م / ۳ مورخ ۱۵/۲/۹۸ شعبه سوم اجرای احکام مدنی شهرستان تبریز ) و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء بشرح زیر : آقای مهرداد ترحم جو با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نائب رئیس و عضو موظف هیئت مدیره آقای امیر پیره مرد شتربان با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان رئیس و عضو موظف هیئت مدیره آقای جواد تاری وردی پور با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره آقای داود یعقوبی بقا با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره آقای هادی قدس با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره تعیین گردید . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و ناءب رءیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار دارند . اختیارات هیئت مدیره در رابطه با بندهای دو الی هفت ، نه لغایت هفده و بند بیست و یک مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل و بند هیجده مندرج در همان ماده به رئیس هیئت مدیره تفویض گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13257978
آگهی تغییرات شرکت بلبرینگ ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان بازرس اصلی شرکت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریا به روش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۵ تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714663
آگهی تغییرات شرکت بلبرینگ ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان و سایر صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریا به روش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12238582
آگهی تغییرات شرکت بلبرینگ ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۲۵۳ وشناسه‌ملی۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای حبیب آئینه چی به کدملی xxxxxxxxx۳ از سمت مدیرعاملی شرکت، آیدین ناجی پور به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شد. کلیه اوراق و اسناد تعهد آوراز قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12093149
آگهی تغییرات شرکت بلبرینگ ایران شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۵۳ و شناسه‌ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهرداد ترحم جو با کدملی xxxxxxxxx۷ سهیلا کسبی با کدملی xxxxxxxxx۰ آیدین ناجی پور با کدملی xxxxxxxxx۱ فرهود عابدین زاده با کدملی xxxxxxxxx۵ شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴شماره ثبتxxx۸۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12093152
آگهی تغییرات شرکت بلبرینگ ایران شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۵۳ و شناسه‌ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهرداد ترحم جو با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس و عضو موظف هیئت مدیره. سهیلا کسبی با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره. آیدین ناجی پور با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو موظف و نائب رئیس هیئت مدیره. فرهود عابدین زاده با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره. حبیب آئینه چی با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و شماره ثبت xxx۸۰، کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وغیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار دارند. اختیارات هیئت مدیره دررابطه با بندهای چهار، هفت، یازده، دوازده، سیزده و نوزده و پیشنهاد اجرای بندهای (دو، سه، پنج، شش، نه، ده، چهارده، پانزده، هفده، هیجده و بیست ویک) مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668202
آگهی تغییرات شرکت بلبرینگ ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود (زیان) و سایر صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای احمد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی xxx۳ تعیین گردید. اشخاص زیربعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند آقای مهرداد ترحم جو با کد ملی xxxxxxxxx۷ خانم سهیلا کسبی با کد ملی xxxxxxxxx۰ آقای علی امینی دو قلعه با کد ملی xxxxxxxxx۱ آقای جواد اکبری کهنموئی با کد ملی xxxxxxxxx۹ شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و شماره ثبت xxx۸۰
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668205
آگهی تغییرات شرکت بلبرینگ ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد ترحم جو بعنوان رئیس و عضو موظف هیئت مدیره. خانم سهیلا کسبی بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره. آقای علی امینی دو قلعه بعنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره. آقای حبیب آئینه چی بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) بعنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره. آقای جواد اکبری کهنموئی بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآوراز قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وغیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار دارند. اختیارات هیئت مدیره دررابطه با بندهای چهار، هفت، یازده، دوازده، سیزده و نوزده و پیشنهاد اجرای بندهای (دو، سه، پنج، شش، نه، ده، چهارده، پانزده، هفده، هیجده و بیست ویک)مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1687994
آگهی تغییرات شرکت بلبرینگ ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۲۵۳ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مهرداد ترحم جو بعنوان رئیس و عضو موظف هیئت مدیره.
خانم سهیلا کسبی بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره.
آقای علی امینی دوقلعه بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره.
آقای حبیب آئینه چی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) بعنوان مدیرعامل و عضو مؤظف هیئت مدیره.
آقای جواد اکبری کهنموئی بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار دارند.
اختیارات هیئت مدیره در رابطه با بندهای چهار، هفت، یازده، دوازده، سیزده و نوزده و پیشنهاد اجرای بندهای (دو، سه، پنج، شش، نه، ده، چهارده، پا نزده، هفده، هجده و بیست و یک) مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1687995
آگهی تغییرات شرکت بلبرینگ ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۲۵۳ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود (زیان) و سایر صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران (حسابداران رسمی) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بعنوان بازرس اصلی شرکت و آقای احمد محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ تعیین گردیدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی xxx۳ انتخاب گردیدند.
اشخاص زیر بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقای مهرداد ترحم جو با کد ملی xxxxxxxxx۷ خانم سهیلا کسبی با کد ملی xxxxxxxxx۰
آقای علی امینی دوقلعه با کد ملی xxxxxxxxx۱ آقای جواد اکبری کهنموئی با کد ملی xxxxxxxxx۹ شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و شماره ثبت xxx۸۰
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384796
آگهی تغییرات شرکت بلبرینگ ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۲۵۳ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
با عنایت به نامه شماره xxxxxx مورخ ۲۱/۰۸/xxx۲ شرکت موتوژن آقای حبیب آئینه چی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر در هیئت مدیره (تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره) به جای آقای کریم فرج زاده انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151168
آگهی تصمیمات شرکت بلبرینگ ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۱۲۵۳ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۴/۹۲ که در تاریخ ۲۱/۵/۹۲ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد محمدی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 879540
آگهی تصمیمات شرکت بلبرینگ ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ که در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ به این اداره واصل گردیده پس از استعفای آقای جواد اکبری کهنموئی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کد پستی xxxxxxxxx۵ از سمت مدیرعاملی شرکت ایشان بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای احمد باقری دولابی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کد پستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت باقی مانده انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته بروات و قراردادها و. با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در صورت غیاب هر یک از افراد فوق باامضای احدی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار دارند و اختیارات هیئت مدیره اجرای بندهای ۱ الی ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه شرکت عینا به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10479535
آگهی تصمیمات شرکت بلبرینگ ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ که در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ به این اداره واصل گردیده پس از استعفای آقای جواد اکبری کهنموئی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کد پستی xxxxxxxxx۵ از سمت مدیرعاملی شرکت ایشان بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای احمد باقری دولابی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کد پستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت باقی مانده انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته بروات و قراردادها و. با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در صورت غیاب هر یک از افراد فوق باامضای احدی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار دارند و اختیارات هیئت مدیره اجرای بندهای ۱ الی ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه شرکت عینا به مدیرعامل تفویض گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719325
آگهی تصمیماتشرکت بلبرینگ ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ که در تاریخ ۷/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب و سپس موسسه حسابرسی ارکان سیستم شماره ثبت xxx۸۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای عبداله شفاعت به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ تعیین و روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت برای سال مالی ۹۱ تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11625558
آگهی تصمیمات شرکت بلبرینگ ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ که در تاریخ ۷/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب و سپس موسسه حسابرسی ارکان سیستم شماره ثبت xxx۸۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای عبداله شفاعت به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ تعیین و روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی ۹۱ تعیین گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 673617
آگهی تصمیمات شرکت بلبرینگ ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱/۹۱ که در تاریخ ۱۷/۴/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای مهرداد ترحم جو کد ملی xxxxxxxxx۴۷ کدپستی xxxxxxxxx۸ آقای جواد اکبری کهنموئی کد ملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۵ آقای علی امینی دوقلعه کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۸ خانم سهیلا کسبی کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۸ شرکت سرمایه گذاری غدیر شماره ثبت xxx۸۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴همگی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و سپس مهرداد ترحم جو بعنوان رئیس هیئت مدیره و عضو وجواد اکبری کهنموئی بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی امینی دو قلعه بعنوان عضو هیئت مدیره و خانم سهیلا کسبی بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای کریم فرج زاده بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره بموجب حکم شماره xxx/۲ مورخ ۱۵/۱/۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً و در غیاب یکی از آنها با امضاء یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های اداری باامضای مدیرعامل خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ الی ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11690656
آگهی تصمیمات شرکت بلبرینگ ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱/۹۱ که در تاریخ ۱۷/۴/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای مهرداد ترحم جو کد ملی xxxxxxxxx۴۷ کدپستی xxxxxxxxx۸ آقای جواد اکبری کهنموئی کد ملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۵ آقای علی امینی دوقلعه کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۸ خانم سهیلا کسبی کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۸ شرکت سرمایه گذاری غدیر شماره ثبت xxx۸۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴همگی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و سپس مهرداد ترحم جو بعنوان رئیس هیئت مدیره و عضو وجواد اکبری کهنموئی بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی امینی دو قلعه بعنوان عضو هیئت مدیره و خانم سهیلا کسبی بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای کریم فرج زاده بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره بموجب حکم شماره xxx/۲ مورخ ۱۵/۱/۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک‌ـ سفته‌ـ بروات و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً و در غیاب یکی از آنها با امضاء یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های اداری باامضای مدیرعامل خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ الی ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 391069

آگهی تصمیمات شرکت بلبرینگ ایران سهامی عام
بشماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۶/۹۰ که در تاریخ ۱۵/۸/۹۰ به این اداره واصل گردیده برابر نامه شماره xxx۶۵ ـ ۱۰ مورخ ۵/۶/۹۰ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) ، آقای مهدی پاکنژاد شناسه ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره (تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره) به جناب آقای مجید شهریاری انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ سرپرست اداره ثبت اسناد و
املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11311243
آگهی تصمیمات شرکت بلبرینگ ایران سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۶/۹۰ که در تاریخ ۱۵/۸/۹۰ به این اداره واصل گردیده برابر نامه شماره xxx۶۵‌ـ ۱۰ مورخ ۵/۶/۹۰ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) ، آقای مهدی پاکنژاد شناسه ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره (تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره) به جناب آقای مجید شهریاری انتخاب گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11057289
آگهی تصمیمات شرکت بلبرینگ ایران (سهامی عام)بشماره ثبت ۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۰ که در تاریخ ۲۲/۵/۹۰ به این اداره واصل گردیده, آقای کریم فرج زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری غدیر (س. ع) بشماره ثبت xxx۸۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز‌ـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9765329
‌آگهی تصمیمات شرکت بلبرینگ ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۳/۹۰ که در تاریخ ۲۳/۴/۹۰ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم بشماره ثبت xxx۸۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و آقای جبرئیل بهاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل بمدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11806108
آگهی تصمیمات : شرکت بلبرینگ ایران ( سهامی عام ) شماره ثبت ۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۸۹ که در تاریخ ۱۴/۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده ، به استناد نامه شمارهxxx۶۷ مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن ، آقای محمد مهدی صالحی به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شماره ثبت xxx۵۲ تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره به جای آقای محمود ابوترابی برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند .

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11464062
آگهی تصمیمات
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۴/۸۹ و هیئت مدیره مورخه ۲۵/۵/۸۹ شرکت بلبرینگ ایران (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶، که در تاریخ ۲۸/۶/۸۹ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه،‌حساب و سود و زیان،‌صورت‌های مالی سال xxx۸ تصویب و موسسه حسابرسی ارکان سیستم بشماره ثبت xxx۸۶ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و آقای جبرائیل بهاری کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرسان علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام)، شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)، شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)، شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)، شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) بسمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب و سپس آقای محمد افخمی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) بشماره ثبت ۳۷ شیراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید شهریاری به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۹۶ تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد جلیل اوغلی به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و آقای محمود ابوترابی به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۵۲ تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت منشی و عضو موظف هیئت مدیره و آقای ناصر باقی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۸۰ تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در صورت نبودن مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره معتبر می‌باشد هیئت مدیره تصویب نمود تا عملیات بانکی و برداشت از حساب‌هایی بانکی شرکت در شهرستان تبریز (حساب‌های بانکی موجود و حساب‌های که منبعد افتتاح میشود) با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت، در صورت نبودن مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با امضای مدیرعامل و آقای حسین حسن پوری غازانی مشاور امور مالی شرکت معتبر باشد و اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۴، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردد و همچنین نمایندگی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی تهیه و پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت جهت تصویب هیئت مدیره، تهیه بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب نیز به مدیرعامل تفویض گردید.

سرپرست ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11048524
آگهی تصمیمات
برابرصورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۰/۱۲/۸۸ شرکت بلبرینگ ایران (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx۳ بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ آقای محمد جلیل اوغلی بعنوان نماینده شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) و آقای محمود ابوترابی بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) و آقای محمد افخمی بعنوان نماینده شرکت کارخانجات کاشی حافظ (سهام عام) و آقای ناصر باقی نژاد بعنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری غدیر و آقای مجید شهریاری بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب و سپس آقای محمد افخمی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر باقی نژاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد جلیل اوغلی بسمت مدیرعامل انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت نبودن مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۴ .۶ .۷ .۸ .۹. ۱۰. ۱۱. ۱۲. ۱۳. ۱۴. ۱۵. ۱۶. ۱۷. ۱۸. ۱۹. ۲۰و۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه شرکت بلبرینگ ایران و همچنین نمایندگی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوص، تهیه و پخش نویس آئین نامه های داخلی شرکت ـ ایجاد و حذف نمایندگی شعب در داخل کشور ـ تهیه بودجه سالانه شرکت و ارئه آن به هیئت مدیره جهت تصویب نیز به مدیرعامل تفویض گردید

اداره ثبت اسناد واملاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11348981
آگهی تصمیمات
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۹/.۸۸ شرکت بلبرینگ ایران (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx۳ بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام)، مبنی بر معرفی آقای ابراهیم حیدری بسمت عضو هیئت مدیره بجای آقای حسن مرسلی نیا (تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره) انتخاب گردید.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11587720
آگهی تصمیمات
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۸/۵/۸۸ شرکت بلبرینگ ایران (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx۳ بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ آقای مجید شایسته بجای آقای سید کاظم حیان بعنوان نماینده شرکت کاشی و سرامیک حافظ بسمت رئیس هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11253987
آگهی تصمیمات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۸۸ شرکت بلبرینگ ایران سهامی عام ثبت شده بشماره xxx۳ بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ شرکت تصویب و موسسه حسابرس ارکان سیستم (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس اصلی شرکت و آقای جبرائیل بهاری بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ انتخاب شدند و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10844153
آگهی تصمیمات
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۸۷ شرکت بلبرینگ ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ آقای سید کاظم حیان به نمایندگی از شرکت کاشی و سرامیک حافظ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن مرسلی نیا به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید شهریاری به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان دوره هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات