توسعه کاغذکنان

شرکت توسعه کاغذکنان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10200063653 (فعال)
15
افراد
10
آگهی‌ها
1094
شماره ثبت
1384/2/7
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14749078
آگهی تغییرات شرکت توسعه کاغذکنان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۳۶۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای مجید نظری به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس وعضو هیئت مدیره آقای فیاض کریمی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نایب رئیس و عضو هیئت مدیره آقای عیسی کاوسی قاضلوبه کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین عبادی به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمود سپاسی لله لو به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با دو امضاء از سه امضاء آقایان مجید نظری رئیس هیئت مدیره و فیاض کریمی نایب رییس و عضو هیئت مدیره و حسین عبادی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . سایر نامه‌های اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14717922
آگهی تغییرات شرکت توسعه کاغذکنان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۳۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هیأت مدیره : آقای مجید نظری به کد ملی xxxxxxxxx۷ آقای حسین عبادی به کد ملی xxxxxxxxx۰ آقای محمود سپاسی لله لو به کد ملی xxxxxxxxx۲ آقای عیسی کاوسی قاضلو به کد ملی xxxxxxxxx۶ آقای فیاض کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره آقای هوشنگ فرامرزی به کد ملی xxxxxxxxx۲ آقای جلال قهرمانی سعید لو به کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند . بازرسین : آقای شعبان پرچمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی آقای سیدفخرالدین سیدعلوی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه کثیر الانتشار ارگ به عنوان روزنامه منتخب شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13316248
آگهی تغییرات شرکت توسعه کاغذکنان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۳۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید نظری با کدملی xxxxxxxxx۷ فیاض کریمی با کدملی xxxxxxxxx۲ عیسی کاوسی با کدملی xxxxxxxxx۶ فضل اله کریمی با کدملی xxxxxxxxx۰ یعقوب امجدی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره عارف بیژن با کدملی xxxxxxxxx۱ عادل علیزاده با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ادیب (عضو جامعه حسابداران رسمی کشور) به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی عبدالامیر میرآب به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی شعبان پرچمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ارک برای چاپ آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13316256
آگهی تغییرات شرکت توسعه کاغذکنان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۳۶۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید نظری با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره فضل اله کریمی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره یعقوب امجدی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره عیسی کاوسی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره فیاض کریمی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل عارف بیژن با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره عادل علیزاده با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضاء ثابت فیاض کریمی، مدیرعامل و امضاء متغیر یکی از مجید نظری، رئیس هیئت مدیره و یا فضل اله کریمی، نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. سایر نامه‌ها با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767928
آگهی تغییرات شرکت توسعه کاغذ کنان سهامی عام شماره ثبت ۹۴ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۳۶۵۳
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده به مورخه ۸/۹/۹۳، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره هر دو به مورخه ۹/۹/۹۳ شرکت فوق؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد:
۱ـ تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
۲ـ آقایان مجید نظری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، فضل اله کریمی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، فیاض کریمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عیسی کاووسی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمد نظری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان شکور کریمی و غلامحسین جعفری بعنوان اعضای علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی باامضای ثابت رئیس هیئت مدیره (مجید نظری) و یکی از آقایان فیاض کریمی و فضل اله کریمی و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری باامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۴ـ آقایان شعبان پرچمی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و مسیح اله مسلمی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۵ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 927806
آگهی تغییرات شرکت توسعه کاغذکنان سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۴ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۳۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به مورخه ۲۶/۸/۹۱ و هیئت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده به مورخه های ۲۶/۸/۹۱ شرکت فوق؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است:
۱ـ تراز سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۲ـ آقایان مجید نظری به کدملی ۷ـxxxxxxـxxx کدپستی xxx۶۹ـxxx۶ به سمت رئیس، محمد نظری به کدملی ۸ـxxxxxxـxxx کدپستی xxx۶۹ـxxx۳۶ به سمت مدیرعامل، فضل اله کریمی به کدملی ۲ـxxxxxxـxxx کدپستی xxx۱۴ـxxx۹۱ به سمت عضو، فیاض کریمی به کدملی ۲ـxxxxxxـxxx کدپستی xxx۳۴ـxxx۵۷ به سمت نائب رئیس، محمدحسین نظری به کدملی ۹ـxxxxxxـxxx کدپستی xxx۶۹ـxxx۳۶ به سمت عضو به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و سید فخرالدین علوی و جلال قهرمانی به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند.
۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت رئیس (مجید نظری) و امضاء متغیر یکی از آقایان: فیاض کریمی و فضل اله کریمی همراه با مهر شرکت معتبر است در سایر موارد با امضاء یکی از افراد فوق الذکر یا مدیرعامل (محمد نظری) همراه با مهر شرکت معتبر است.
۴ـ موسسه حسابرسی تدبیر محاسب به شماره ثبت: xxx۰۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای صابر جلیلی به کدملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و شعبان پرچمی به کدملی ۹ـxxxxxxـxxx کدپستی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای ۱ سال تعیین شدند.
۵ـ روزنامه ابرار (روزنامه صبح تهران) جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۴ ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10763823
آگهی تغییرات شرکت توسعه کاغذکنان سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۴به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۳۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده به مورخه ۲۶/۸/۹۱ و هیئت‌مدیره و مجمع عمومی فوق‌العاده به مورخه‌های ۲۶/۸/۹۱ شرکت فوق؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است:

۱ـ تراز سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

۲ـ آقایان مجید نظری به کدملی ۷ـxxxxxxـxxx کدپستی xxx۶۹ـxxx۶ به سمت رئیس، محمد نظری به کدملی ۸ـxxxxxxـxxx کدپستی xxx۶۹ـxxx۳۶ به سمت مدیرعامل، فضل‌اله کریمی به کدملی ۲ـxxxxxxـxxx کدپستی xxx۱۴ـxxx۹۱ به سمت عضو، فیاض کریمی به کدملی ۲ـxxxxxxـxxx کدپستی xxx۳۴ـxxx۵۷ به سمت نائب رئیس، محمدحسین نظری به کدملی ۹ـxxxxxxـxxx کدپستی xxx۶۹ـxxx۳۶ به سمت عضو به عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره و سید فخرالدین علوی و جلال قهرمانی به سمت عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند.

۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت رئیس (مجید نظری) و امضاء متغیر یکی از آقایان: فیاض کریمی و فضل‌اله کریمی همراه با مهر شرکت معتبر است در سایر موارد با امضاء یکی از افراد فوق‌الذکر یا مدیرعامل (محمد نظری) همراه با مهر شرکت معتبر است.

۴ـ موسسه حسابرسی تدبیر محاسب به شماره ثبت: xxx۰۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای صابر جلیلی به کدملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و شعبان پرچمی به کدملی ۹ـxxxxxxـxxx کدپستی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای ۱ سال تعیین شدند.

۵ـ روزنامه ابرار (روزنامه صبح تهران) جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 603583
آگهی تغییرات شرکت توسعه کاغذکنان سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۴ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۳۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به مورخه ۲۷/۷/۹۰ شرکت فوق که در ت اریخ ۲۷/۲/۹۱ به این اداره ارسال گـردیده اسـت؛ تغیـیرات زیر در شـرکت مذکور به عمل آمده است:
۱ـ پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت به تصویب رسیده و مقرر گردید چنانکه در صورت عدم افزایش سرمایه و خطر ورشکستی، انحلال شرکت مورد بحث سهامداران شرکت قرار گیرد.
۲ـ ۶۵% مابقی سرمایه کل شرکت با ارائه گواهی های شماره های xxx۷ ـ ۱۲/۶/۹۰ بانک صادرات شعبه میانه و xxx۵/xxx ـ ۱۲/۶/۹۰ بانک کشاورزی شعبه کاغذکنان پرداخت گردید.
شxxxxxx۹ ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9761790
آگهی تغییرات شرکت توسعه کاغذکنان سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۴ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۳۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده به مورخه ۲۷/۷/۹۰ شرکت فوق که در ت اریخ ۲۷/۲/۹۱ به این اداره ارسال گـردیده اسـت؛ تغیـیرات زیر در شـرکت مذکور به عمل آمده است:

۱ـ پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت به تصویب رسیده و مقرر گردید چنانکه در صورت عدم افزایش سرمایه و خطر ورشکستی، انحلال شرکت مورد بحث سهامداران شرکت قرار گیرد.

۲ـ ۶۵% مابقی سرمایه کل شرکت با ارائه گواهی‌های شماره‌های xxx۷ ـ ۱۲/۶/۹۰ بانک صادرات شعبه میانه و xxx۵/xxx ـ ۱۲/۶/۹۰ بانک کشاورزی شعبه کاغذکنان پرداخت گردید.

ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10921686
آگهی تغییرات شرکت توسعه کاغذ کنان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۹۴ به شناسه ملی: ۱۰۲۰۰۰۶۳۶۵۳
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق‌العاده به مورخه ۱۲/۱۲/۸۸، و مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده به مورخه ۱۲/۱۲/۸۸ و هیئت‌مدیره به مورخه ۱۶/۱۲/۸۸ شرکت فوق، تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است:

۱ـ در مورد افزایش سرمایه و استفاده از تسهیلات مربوط به تجهیز کارخانه به هیئت‌مدیره اختیار تام داده شد.

۲ـ در مورد تغییر کاربری یا هر نوع اصلاح و تغییر کاربری که به نظر هیئت‌مدیره و با صلاحدید صاحبان فن و اختیارات کامل به هیئت‌مدیره تفویض گردید.

۳ـ تعداد اعضاء هیئت‌مدیره از ۷ نفر عضو اصلی به ۳ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل تغییر یافت و ماده مربوطه به آن در اساسنامه اصلاح گردید.

۴ـ تراز سال مالی xxx۸ به تصویب رسید.

۵ـ آقایان بهروز طاهری‌نیا، حسین ایرانی و فیاض کریمی به عنوان اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و قادر قدیری و فضل‌اله کریمی به سمت اعضاء علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. که بهروز طاهری‌نیا به سمت رئیس هیئت‌مدیره، حسین ایرانی نایب رئیس، فیاض کریمی مدیرعامل تعیین شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر یکی از دو نفر بهروز طاهری‌نیا (رئیس) و یا حسین ایرانی (نایب رئیس) همراه با مهر شرکت معتبر است برای مکاتبات عادی امضاء مدیرعامل یا در غیاب او امضاء رئیس یا نایب رئیس و مهر شرکت معتبر است.

۶ـ آقایان قاسم رحیمی به سمت بازرس اصلی و عبداله نادری به سمت بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی تعیین شدند.

۷ـ روزنامه کثیرالانتشار توسعه به عنوان روزنامه شرکت تعیین شد

ثبت میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات