موتوژن

شرکت موتوژن (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10200062838 (فعال)
19
افراد
37
آگهی‌ها
1067
شماره ثبت
1352/7/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14439874
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۳ , xxx مورخ ۱۶/۱۰/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : غفور خرامهر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت توسعه اقتصاد ملل با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ از ترکیب هیات مدیره خارج و شرکت سیمان سپاهان ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx۱ و با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای باقیمانده مدت انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14439862
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۳ , xxx مورخ ۱۶/۱۰/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ج واد نج م الدی ن با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدی ر ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx۸۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بعنوان رئیس هیات مدیره ۲ آقای غفور خرامهر به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ۳ آقای کاظم امانی قدیم با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آذر ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان عضو هیات مدیره ۴ آقای فرید انزلی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۰۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ بعنوان عضو هیات مدیره ۵ آقای طاهر رحیم ی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بعنوان عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت هیئت مدیره و طاهر رحیمی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل ( خارج از سهامداران ) برای باقی مانده مدت هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل و به اتفاق هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد . مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت و یا اشخاصی که توسط ایشان تعیین میشود ، معتبر خواهد_بود . ه اختیارات مدیرعامل اختیارات مدیرعامل براساس آئین نام‌ها و دستورالعمل‌های مصوب هیات مدیره به شرح زیر میباشد : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت . عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مزایای پایان کار در چارچوب آئین نامه‌های مصوب مربوطه . اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران . پیشنهاد تصویب ساختار سازمانی . پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت . افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر . دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در چارچوب آئین نامه معاملات مصوب هیات مدیره . اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره . به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها . تحصیل تسهیلات از بانک‌ها ، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر . رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا " . اقامه هرگونه دعوای حقوق ی و کیف ری و دف اع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . سقف ریالی اختیارات مدیرعامل و انجام هزینه‌ها و اخ ذ اعتبارات تا مبلغ پنج میلی ارد ریال تعیین و خرید از وزارتخانه‌ها ، سازمانها ، شرکتها و موسسات دولتی برای مواد و خدمات براساس برنامه تولید ، تصمیم گیری آن بدون محدودیت سقف ریالی در اختیار مدیرعامل خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14323840
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxx۳۰,xxx مورخ ۱۲/۰۸/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۷ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت xxx۳۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مدبران مستقل به شماره ثبت xxx۹۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۸ انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14278010
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به تغییر نماینده شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) تعیین سمت مدیران و دارندگان حق امضا بشرح زیر میباشد: شرکت سرمایه گذاری غدیـر (سهامی عام) بشمـــاره ثبـت xxx۸۰ به نمایندگــی آقای جــواد نجـم الدیـن با کد ملــی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به نمایندگی آقای غفور خرامهر با کد ملی xxxxxxxxx۵بعنـــوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای یوسف نجفی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی و بازرگانی غدیــر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای فریـد انزلــی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت بین المللــی توسعــه صنــایع و معــادن غــدیر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای ناصـر باقــی نژاد با کد ملـی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای ناصر باقی نژاد بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت دوره هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل و به اتفاق هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان تعیین میشود، معتبر خواهد بود .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14178285
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید: استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش مرکزی ـ شهر تبریز ـ محله قراملک ـ کوچه (آبراه) ـ بلوار (صنعت) ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف به کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14178259
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یوسف نجفی بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری آذر بجای آقای عباس بختیاری در هیئت مدیره انتخاب گردید سپس شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای سیدباقر عابدین نوه سی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به نمایندگی آقای غفور خرامهر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)به شماره ثبتxxx۸۰ به نمایندگی آقای جواد نجم الدین با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای یوسف نجفی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای ناصر باقی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای مهندس ناصر باقی نژاد بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبلی چک سفته، بروات و قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل و به اتفاق هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان تعیین می شود، معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13808488
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxx۸۹ , xxx مورخ ۳۰/۰۸/xxx۶ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) شماره ثبت xxx۸۰ با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰۴ با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13808520
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxx۸۹ , xxx مورخ ۳۰/۰۸/xxx۶ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد نجم الدین با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۸۰ با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت رئیس هیأت مدیره. آقای سیدباقر عابدین نوه سی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰۴ با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره. آقای عباس بختیاری با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای غفور خرامهر با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف گروه توسعه اقتصاد ملل (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای ناصر باقی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی خاص) به سمت عضو هیأت مدیره. در اجرای ماده xxx قانون تجارت آقای ناصر باقی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و باتفاق هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان تعیین میشود معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت. عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مزایای پایان کار. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. پیشنهاد تصویب ساختار سازمانی. پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا ". اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. سقف ریالی اختیارات مدیرعامل و انجام هزینه‌ها و اخذ اعتبارات تا مبلغ دو میلیارد ریال تعیین و خرید از وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی برای مواد و خدمات براساس برنامه تولید، تصمیم گیری آن بدون محدودیت سقف ریالی در اختیار مدیرعامل خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13772543
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۱ , xxx مورخ ۱۶/۰۸/xxx۶ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۴۲ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ماده ۴۲ مدیرعامل هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نماید و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیئت مدیره می‌تواند قسمتی لز اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ را به مدیرعامل تفویض نماید. مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13772545
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۱ , xxx مورخ ۱۶/۰۸/xxx۶ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت xxx۳۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شماره ثبت xxx۰۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13253364
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جواد نجم الدین به کدملی ۹ xxxxxx xxx به نمایندگی از طرف شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره بهزاد گودرزیان با کدملی ۱ xxxxxx xxx به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) نائب رئیس هیئت مدیره احد پروین زاده با کدملی ۱ xxxxxx xxx به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص) عضو هیئت مدیره عباس بختیاری با کدملی ۸ xxxxxx xxx به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) عضو هیئت مدیره ناصر باقی نژاد با کدملی ۹ xxxxxx xxx به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و باتفاق هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان تعیین میشود معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت. عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مزایای پایان کار. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. پیشنهاد تصویب ساختار سازمانی. پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا ". اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. سقف ریالی اختیارات مدیرعامل و انجام هزینه‌ها و اخذ اعتبارات تا مبلغ دو میلیارد ریال تعیین و خرید از وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی برای مواد و خدمات براساس برنامه تولید، تصمیم گیری آن بدون محدودیت سقف ریالی در اختیار مدیرعامل خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13222215
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت به تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۵ و صورت حساب سود و (زیان) و صورت جریان جوه نقد و یادداشت‌های همراه آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شماره xxx۰۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت xxx۳۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12673405
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) شماره ثبت xxx۸۰ با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) شماره ثبت xxx۱۷ با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۰۴ با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12652192
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جواد نجم الدین به نمایندگی از طرف شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره بهزاد گودرزیان به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره فرزانه جنیدی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص) با کدملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره عباس بختیاری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) با کدملی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره ناصر باقی نژاد به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) با کدملی xxxxxxxxx۹ عضو هیئت مدیره؛ مهندس ناصر باقی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. تعیین دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و باتفاق هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان تعیین میشود معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت. عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مزایای پایان کار. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. پیشنهاد تصویب ساختار سازمانی. پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا ". اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. سقف ریالی اختیارات مدیرعامل و انجام هزینه‌ها و اخذ اعتبارات تا مبلغ دو میلیارد ریال تعیین و خرید از وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی برای مواد و خدمات براساس برنامه تولید، تصمیم گیری آن بدون محدودیت سقف ریالی در اختیار مدیرعامل خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12589253
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۸/xxx۴ و مجوز شماره xxx۱,xxx مورخ ۲۶/۰۸/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت به تاریخ ۳۱/۶/xxx۴ و صورتحساب سود و (زیان) برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شماره ثبتxxx۰۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره ثبتxxx۳۸به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۵ انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1757430
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و (زیان) شرکت به تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1757419
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) شماره ثبت xxx۸۰ با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بنمایندگی ناصر باقی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) شماره ثبت xxx۱۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بنمایندگی جواد نجم الدین به کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بنمایندگی عباس بختیاری به کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۰۴ با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ بنمایندگی بهزاد گودرزیان به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بنمایندگی بشیر ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۷
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1757414
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) شماره ثبت xxx۸۰ با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بنمایندگی ناصر باقی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) شماره ثبت xxx۱۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بنمایندگی جواد نجم الدین به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۰۴ با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ بنمایندگی بهزاد گودرزیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بنمایندگی عباس بختیاری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بنمایندگی بشیر ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و باتفاق هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان تعیین میشود معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل بشرح زیر می باشد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پیشنهاد تصویب آئین نامه های داخلی شرکت. عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مزایای پایان کار. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. پیشنهاد تصویب ساختار سازمانی. پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا". اقامه هرگونه دعوای حقوقـی و کیفـری و دفـاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. سقف ریالی اختیارات مدیرعامل و انجام هزینه ها و اخذ اعتبارات تا مبلغ دو میلیارد ریال تعیین و خرید از وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی برای مواد و خدمات براساس برنامه تولید، تصمیم گیری آن بدون محدودیت سقف ریالی در اختیار مدیرعامل خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659374
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد سیصد و چهل میلیون و دویست هزار سهم به تعداد ششصد و هشتاد میلیون و چهارصد هزار سهم یکهزار ریالی از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده سهامداران و واریز نقدی و سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه و سایر اندوخته ها از مبلغ سیصد و چهل میلیارد و دویست میلیون ریال به ششصد و هشتاد میلیارد و چهار صد میلیون ریال افزایش یافت و مجمع به هیئت مدیره تفویض اختیار نمود تا نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه طبق لایحه اصلاحی قانون تجارت اقدام نماید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659375
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
بنا به تفویض اختیار حاصله به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد سیصد و چهل میلیون و دویست هزار سهم به تعداد ششصد و هشتاد میلیون و چهارصد هزار سهم ریالی از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده سهامداران و واریز نقدی (مبلغ دویست و هفتاد و دو میلیارد و یکصد و شصت میلیون ریال) و سود انباشته (مبلغ هجده میلیارد و دویست و چهل و پنج میلیون ریال) و اندوخته طرح و توسعه و سایر اندوخته ها (مبلغ چهل و نه میلیارد و هفتصد و نود و پنج میلیون ریال) از مبلغ سیصد و چهل میلیارد و دویست میلیون ریال به ششصد و هشتاد میلیارد و چهارصد میلیون ریال افزایش یافت و مبلغ نقدی افزایشی طی گواهی شماره xxx/xxx۰/۵ بانک تجارت شعبه ارک تبریز تایید گردیده که در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ ششصد و هشتاد میلیارد و چهارصد میلیون ریال منقسم به تعداد ششصد و هشتاد میلیارد و چهارصد میلیون سهم یکهزار ریالی با نام می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1540470
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامیعام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عباس بختیاری با کدملی xxxxxxxxx۸ به جای آقای حسین ماهیار به عنوان نماینده شرکت سرمایهگذاری آذر در هیئتمدیره شرکت موتوژن برای بقیه دوره هیئتمدیره تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250100
آگهی تصمیمات شرکت موتوژن سهامی عام شماره ثبت۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۶/۰۸/۹۲ که در تاریخ ۲۹/۰۸/۹۲ به این اداره واصل گردیده: (ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت های مالی) سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۲ تصویب و موسسه حسابرسی فریوران شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران شماره ثبت xxx۰۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت قانونی انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082477
آگهی تغییرات شرکت موتوژن سهامی عام شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۲ که در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ به این اداره واصل گردیده شعبه شرکت در منطقه آزاد تجاری ارس بنشانی فاز دو صنعتی مجتمع تجاری کاسپین واحد ۱۸ به کدپستی xxxxxxxxx۱ تاسیس و آقای علی شیخ لو کد ملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیر شعبه تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859037
آگهی تصمیمات شرکت موتوژن سهامی عام شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۸/۹۱ که در تاریخ ۸/۹/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه شرکت و صورتحساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید و موسسه حسابرسی فریوران شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران شماره ثبت xxx۰۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب شدند و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9776611
آگهی تصمیمات شرکت موتوژن سهامی عام شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۸/۹۱ که در تاریخ ۸/۹/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه شرکت و صورتحساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید و موسسه حسابرسی فریوران شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران شماره ثبت xxx۰۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب شدند و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11666360
آگهی تصمیمات شرکت موتوژن (سهامی عام)شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/۹۱ که در تاریخ ۰۳/۰۸/۹۱ به این اداره واصل گردیده شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) شماره ثبت xxx۸۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) شماره ثبت xxx۱۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۰۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب و سپس آقای جواد نجم الدین به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف سیمان سپاهان (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد گودرزیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ناصر باقی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای بشیر ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره آقای حسین ماهیار به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و باتفاق هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان تعیین می‌شود معتبر خواهد بود و سپس اختیارات مدیرعامل بشرح زیر تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت. عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مزایای پایان کار. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. پیشنهاد تصویب ساختار سازمانی‌ـ پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)،اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر ‌ـ تحصیل تسهیلات از بانک‌ها‌ـ شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر سقف ریالی اختیارات مدیرعامل و انجام هزینه‌ها و اخذ اعتبارات تا مبلغ دو میلیارد ریال تعیین و خرید از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی برای مواد و خدمات بر اساس برنامه تولید، تصمیم گیری آن بدون محدودیت سقف ریالی در اختیار مدیرعامل خواهد بود. به امانت گذاردن هر نوع سند‌ـ مدرک‌ـ وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن‌ها .

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893116
آگهی تصمیمات شرکت موتوژن (سهامی عام) شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/ ۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/۹۱ که در تاریخ ۰۳/۰۸/۹۱ به این اداره واصل گردیده شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) شماره ثبت xxx۸۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) شماره ثبت xxx۱۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۰۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب و سپس آقای جواد نجم الدین به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف سیمان سپاهان (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد گودرزیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ناصر باقی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای بشیر ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره آقای حسین ماهیار به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و باتفاق هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان تعیین می شود معتبر خواهد بود و سپس اختیارات مدیرعامل بشرح زیر تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پیشنهاد تصویب آئین نامه های داخلی شرکت. عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مزایای پایان کار. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. پیشنهاد تصویب ساختار سازمانی ـ پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)،اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر ـ تحصیل تسهیلات از بانک ها ـ شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر سقف ریالی اختیارات مدیرعامل و انجام هزینه ها و اخذ اعتبارات تا مبلغ دو میلیارد ریال تعیین و خرید از وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی برای مواد و خدمات بر اساس برنامه تولید، تصمیم گیری آن بدون محدودیت سقف ریالی در اختیار مدیرعامل خواهد بود. به امانت گذاردن هر نوع سند ـ مدرک ـ وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن ها .
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 754685
آگهی تصمیمات شرکت موتوژن سهامی عام شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۵/۹۱ که در تاریخ ۹/۷/۹۱ به این اداره واصل گردیده سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد xxxxxxxxx سهم به تعداد xxxxxxxxx سهم از محل مطالبات نقدی حال شده سهامداران و آورده نقدی از مبلغ دویست و بیست و شش میلیارد و هشتصد میلیون ریال بمبلغ سیصد و چهل میلیارد و دویست میلیون ریال افزایش و ماده ۵ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ سیصد و چهل میلیارد و دویست میلیون ریال است که به سیصد و چهل میلیون و دویست هزار سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم و تماما پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10637063
آگهی تصمیمات شرکت موتوژن سهامی عام شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۵/۹۱ که در تاریخ ۹/۷/۹۱ به این اداره واصل گردیده سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد xxxxxxxxx سهم به تعداد xxxxxxxxx سهم از محل مطالبات نقدی حال شده سهامداران و آورده نقدی از مبلغ دویست و بیست و شش میلیارد و هشتصد میلیون ریال بمبلغ سیصد و چهل میلیارد و دویست میلیون ریال افزایش و ماده ۵ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ سیصد و چهل میلیارد و دویست میلیون ریال است که به سیصد و چهل میلیون و دویست هزار سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم و تماما پرداخت گردیده است.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 673649
آگهی تصمیمات شرکت ساخت ابزار و قالبهای صنعتی پایور اندیش (سهامی خاص) شماره ثبت ۹۵۸۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۵۵۰۸۷
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۱ و صورت جلسات مجمع عمومی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۷ و ۲۵/۳/۹۱ که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ به این اداره واصل گردیده پس از نقل و انتقال سهام شرکت موتوژن (سهامی عام) شماره ثبت xxx۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای بهروز کریم زاده شهانقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۹ آقای کریم فرج زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۹ آقای علی سجلاتی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ آقای جواد احمدی راد به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب و آقای بشیر ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت موتوژن بسمت رئیس هیئت مدیره آقای جواد احمدی راد بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای بهروز کریم زاده شهانقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی سجلاتی آقای کریم فرج زاده بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ـ سفته برات و قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل و باتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و با فردی که توسط ایشان تعیین می شود معتبر خواهد بود و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۱ از بند یک الی هفده می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10438188
آگهی تصمیمات شرکت ساخت ابزار و قالبهای صنعتی پایور اندیش (سهامی خاص) شماره ثبت ۹۵۸۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۵۵۰۸۷
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۱ و صورت جلسات مجمع عمومی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۷ و ۲۵/۳/۹۱ که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ به این اداره واصل گردیده پس از نقل و انتقال سهام شرکت موتوژن (سهامی عام) شماره ثبت xxx۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای بهروز کریم زاده شهانقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۹ آقای کریم فرج زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۹ آقای علی سجلاتی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ آقای جواد احمدی راد به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب و آقای بشیر ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت موتوژن بسمت رئیس هیئت مدیره آقای جواد احمدی راد بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای بهروز کریم زاده شهانقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی سجلاتی آقای کریم فرج زاده بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل و باتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و با فردی که توسط ایشان تعیین می‌شود معتبر خواهد_بود و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۱ از بند یک الی هفده می‌باشد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11058789
آگهی تصمیمات شرکت موتوژن (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۰/۹۰و ۲۸/۱۰/۹۰ که در تاریخ ۳/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده ماده ۴۸ اساسنامه بشرح ذیل تغییر یافت سال مالی شرکت از روز اول مهر ماه هر سال آغاز و در روز۳۱ شهریور ماه سال بعد به پایان می‌رسد و ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ تصویب گردید و موسسه حسابرسی فریوران هدف شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و کدپستی شماره xxxxxxxxx۶ و موسسه حسابرسی آزموده کاران شماره ثبت xxx۰۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز‌ـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 519336

آگهی تصمیمات شرکت موتوژن (سهامی عام)
بشماره ثبت xxx۷ و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۰/۹۰و ۲۸/۱۰/۹۰ که در تاریخ ۳/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده ماده ۴۸ اساسنامه بشرح ذیل تغییر یافت سال مالی شرکت از روز اول مهر ماه هر سال آغاز و در روز۳۱ شهریور ماه سال بعد به پایان می رسد و ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ تصویب گردید و موسسه حسابرسی فریوران هدف شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و کدپستی شماره xxxxxxxxx۶ و موسسه حسابرسی آزموده کاران شماره ثبت xxx۰۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز ـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10995548
آگهی تصمیمات شرکت موتوژن (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۵/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/۸۹ که در تاریخ ۶/۸/۸۹ به این اداره واصل گردیده:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام بشماره xxx۶۲ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پور ثمرین کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۹ انتخاب و روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و ۱) شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهام عام) ۲) شرکت سیمان سپاهان (سهام عام) ۳) شرکت سرمایه گذاری آذر (سهام خاص) ۴) شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) ۵) شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا (سهامی خاص) بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و سپس آقای ناصر باقی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۸۰ تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر عامل آقای بهزاد گود رزیان به کد ملی xxxxxxxxx۱و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت صنعتی بازرگانی غدیر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۰۴ تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و کدپستی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد زرین کار به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای جواد نجم الدین به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۱۷ تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای بشیر ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قرار دادها و غیره با امضای مدیر عامل باتفاق هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و یا اشخاصی که توسط ایشان تعیین می‌شود معتبر خواهد بود.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10240406
آگهی تصمیمات
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۵/۸۸ و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۵/۸۸ شرکت موتوژن (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت انتخاب (بجای شرکت آریان فولاد) سپس آقایان جواد نجم الدین بسمت رئیس هیئت مدیره و بهزاد گودرزیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، ناصر باقی نژاد بسمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره باامضای مدیرعامل و باتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد مکاتبات اداری باامضای مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان تعیین می‌شود معتبر خواهد_بود و اختیارات مدیرعامل بشرح بند «ت» صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۵/۸۸ می‌باشد. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10753919
آگهی تصمیمات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx/۱۲/۸۷ شرکت موتوژن (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۷ شرکت تصویب و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام بعنوان بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پور بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۸ تعیین و روزنامه‌های سرمایه و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11791462
آگهی تصمیمات
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه ۷/۸/xxx۷ و هیئت مدیره مورخ ۵/۱۲/۸۷ شرکت موتوژن (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ اساسنامه قبلی ملغی و اساسنامه جدید تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید و سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و واریز نقدی با صدور سهام جدید از مبلغ یکصد و سیزده میلیون و چهارصد میلیون ریال بمبلغ دویست و بیست و شش میلیارد و هشتصد میلیون ریال افزایش یافته در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بشرح اساسنامه شرکت مبلغ دویست و بیست و شش میلیارد و هشتصد میلیون ریال است که به دویست و بیست و شش میلیون و هشتصد هزار سهم عادی یک هزار ریال با نام تقسیم و تماما پرداخت شده است اصلاح گردید و مبلغ افزایشی از محل واریز نقدی طبق گواهی‌های xxx۵/ص ۸۷/xxxـ ۴/۱۲/۸۷ و xxx۱/ص ۸۷/xxxـ ۵/۱۲/۸۷ بانک پاسارگاد شعبه میدان مادر بحساب شماره ۲/xxxxxx۲/xxx/xxx واریز گردیده است.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات