مجتمع لیفت تراک سازی سهند

شرکت مجتمع لیفت تراک سازی سهند (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10200059640 (فعال)
11
افراد
10
آگهی‌ها
961
شماره ثبت
1355/6/9
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13871824
آگهی تغییرات شرکت مجتمع لیفت تراک سازی سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر پورولی به کدملی xxxxxxxxx۳ و فیروز تقی زاه به کدملی xxxxxxxxx۵ و عبدالحسین همتی به کدملی xxxxxxxxx۸ و ناصر مونسیان به کدملی xxxxxxxxx۲ و التفات پورولی به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12986076
آگهی تغییرات شرکت مجتمع لیفت تراک سازی سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص زیر بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: اکبر پورولی به کدملی xxxxxxxxx۳ ارسلان کاظم پور به کدملی xxxxxxxxx۶ عبدالحسین همتی به کدملی xxxxxxxxx۸ علی مهدلوزرین قبایی به کدملی xxxxxxxxx۱ التفات پورولی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شاهد به شماره ثبت xxx۵۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743068
آگهی تصمیمات شرکت لیفت تراک سازی سهند سهامی عام شماره ثبت ۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۶۴۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ که در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده تراز نامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب و سپس موسسه حسابرسی ارکان سیستم شماره ثبت xxx۸۶ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای عبداله شفاعت به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت قانونی انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10799254
آگهی تصمیمات شرکت لیفت تراک سازی سهند (سهامی عام) بشماره ثبت ۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۶۴۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۰ که در تاریخ ۱۲/۸/۹۰ به این اداره واصل گردیده: تراز نامه و سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب موسسه حسابرسی ارکان سیستم بشماره ثبت xxx۸۶ تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای جبرئیل بهاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی‌البدل بمدت قانونی انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11567237
آگهی تصمیمات لیفت تراک سازی سهند (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۶۴۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰ و ۱۳/۸/۸۹ که در تاریخ ۲۷/۹/۸۹ به این اداره واصل گردیده آقای اکبر پور ولی به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای ارسلان کاظم پور به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای علی اسدنژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای میرعابدین محمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت الحاق سهند تبریز (سهامی‌خاص) به شماره ثبتی xxx۲ تبریز به شماره ملی xxxxxxxxx۹۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای التفات پورولی به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شاهد (سهامی‌خاص) به شماره ثبتی xxx۵۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و کدپستی xxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر مجمتع معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضا رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ممهور به مهر مجتمع معتبر خواهد ب

د

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11513528
آگهی تصمیمات شرکت لیفت تراک سازی سهند (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۶۴۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۶/۸۹ که در تاریخ ۲۶/۷/۸۹ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ تصویب و موسسه حسابرسی ارکان سیستم به شماره ثبت xxx۸۶ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی وحسابرس و آقای جبرئیل بهاری به کدملیxxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی علی‌البدل به مدت قانونی انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10272053
آگهی تصمیمات
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۱ و ۲۷/۱۱/۸۸ شرکت لیفت تراک سازی سهند (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰، آقایان اکبر پورولی و مجید کریمی و علی اسدنژاد و نورالدین رزاقی و التفات پورولی بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت باقیمانده انتخاب و آقایان اکبر پورولی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مجید کریمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اسدنژاد بسمت عضو هیئت مدیره و نورالدین رزاقی نماینده شرکت الحاق سهند بسمت عضو هیئت مدیره و التفات پورولی نماینده شرکت شاهد بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور باامضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور بمهر مجتمع معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی باامضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ممهور بمهر شرکت معتبر خواهد_بود. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11725542
آگهی تصمیمات
برابرصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخه ۴/۱۱/۸۸ شرکت لیفت تراک سازی سهند (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ترازنامه و صورت سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ تصویب و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین و موسسه حسابرسی ارکان سیستم (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای جبرئیل بهاری بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت قانونی انتخاب گردیدند

اداره ثبت اسناد واملاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10020484
آگهی تصمیمات
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۷ شرکت مجتمع لیفت تراک سازی سهند (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ که در تاریخ ۱/۲/xxx۸ به این اداره تحویل گردید. آقای اکبر پورولی، شرکت الحاق سهند، شرکت سرمایه گذاری شاهد، آقایان مجید کریمی و مجتبی بصیری به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره تعیین، سپس آقای اکبر پورولی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید کریمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی بصیری عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای عبدالرحیم همایون پور به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شاهد عضو هیئت مدیره و آقای عباس نیکچری به نمایندگی از شرکت الحاق سهند عضو هیئت مدیره و برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11895737
آگهی تصمیمات
به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۳/xxx۸ شرکت مجتمع لیفت تراک سازی سهند (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰

آقای اکبر پورولی و علی مسافری و مجید کریمی و شرکت الحاق سهند و شرکت سرمایه‌گذاری شاهد (سهامی عام) به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین، سپس آقایان علی مسافری به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اکبر پورولی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید کریمی عضو هیئت مدیره و نورالدین رزاقی به نمایندگی از شرکت الحاق سهند و علی اسد نژاد به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری شاهد به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مجتمع با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره (مدیرعامل) به همراه امضای یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات