توسعه و عمران شهرستان میانه

شرکت توسعه و عمران شهرستان میانه (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10200057750 (فعال)
14
افراد
11
آگهی‌ها
897
شماره ثبت
1381/12/8
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13950678
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان میانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۷۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به نشانی: استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان میانه ـ بخش مرکزی ـ شهر میانه ـ فرهنگیان ـ کوچه بهشت ـ خیابان شهید مطهری ـ پلاک ۰ ـ ساختمان تندیس ـ طبقه اول ـ واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13393521
آگهی تغییرات شرکت توسعه وعمران شهرستان میانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۷۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تابلیه (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۴۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی سعید کوچک به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای علیرضا آریامنش به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره پویش xxx میانه به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی محمدرضا نوروزی اقدم به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره و مدیرعامل آقای رحیم فرضی پور به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت منشی هیأت مدیره آقای علی توفیقی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره آقای علی اسد الهی فام به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره. شهنام بابانژاد به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک ۲ نفر از ۳ نفر مدیرعامل (محمدرضا نوروزی اقدم به کد ملی xxxxxxxxx۳) رئیس هیأت مدیره (سعید کوچک به کد ملی xxxxxxxxx۱) و نائب رئیس هیئت مدیره (علیرضا آریامنش به کد ملی xxxxxxxxx۸) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. و نامه‌های اداری و کلیه اوراقی که بوجود آورنده تعهدات مالی نباشد با امضای مدیرعامل (محمدرضا نوروزی اقدم به کد ملی xxxxxxxxx۳) و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیأت مدیره اختیارات موضوع ماده ۴۶ اساسنامه را به شرح ذیل: بندهای دو، پنج (با رعایت آئین نامه اداری و استخدامی شرکت)، نه (صرفا واخواست اوراق تجاری) شانزده، هیجده، نوزده و سی و سه را به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12531843
آگهی تغییرات شرکت توسعه وعمران شهرستان ميانه شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۷۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۸/xxx۳ و برابر نامه شماره xxx۰,xxx مورخ ۲۰/۰۸/xxx۴ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هوشنگ توفیقی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره. آقای سید حسین مرتضوی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت تابلیه (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۴۷ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی سعید کوچک به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای علیرضا آریامنش به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت منشی هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی علی قلی پور به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره. شرکت صبا کندوان (بامسئولیت محدود) به شماره ثبتxxx۹ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی هاشم اصغری به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره. شرکت تعاونی چند منظوره پویش xxx میان به شماره ثبتxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی محمدرضانوروزی اقدم به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادهها، عقود اسلامی با امضاء مشترک ۲ نفر از ۳ نفر مدیرعامل (هوشنگ توفیقی)، رئیس هیئت مدیره (سید حسین مرتضوی) و نائب رئیس هیئت مدیره (سعید کوچک) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود: نامه های اداری و کلیه اوراقی که بوجود آورنده تعهدات مالی نباشد با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره اختیارات موضوع ماده ۴۶ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل: بندهای دو، پنج (با رعایت ائین نامه اداری و استخدامی شرکت)، هشت، نه (صرفاً واخواست اوراق تجاری)، شانزده، هیجده، نوزده و سی و سه را به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1339537
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران شهرستان میانه سهامی عام شماره ثبت ۸۹۷ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۷۷۵۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالانه به مورخه ۲۶/۰۷/xxx۲ شرکت فوق؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمد:
۱ ـ صورت های مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۳/xxx۲ شرکت فوق به تصویب رسید.
۲ ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شماره ثبت xxx۰۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مسعود بختیاری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
۳ ـ روزنامه اطلاعات و همشهری جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ سرپرست ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 420765

آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان میانه ـ سهامی عام ـ بشماره ثبت: xxx بشناسه ملی: xxxxxxxxx۵۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره به مورخه: ۲۱/۸/۹۰ شرکت فوق ؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت زمان تصدی هیئت مدیره بشرح زیر تغییر یافت: آقای میر احمد اسمعیلی به کد ملی: xxxxxxxxx۱ کدپستی: xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، هوشنگ توفیقی به کد ملی: xxxxxxxxx۴ کدپستی: xxx۱۶ـ xxx۱۹ بسمت مدیر عامل و یداله ترابخانی به کد ملی: xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سیمان سازان ـ سهامی خاص بشناسه ملی: xxxxxxxxx۸۹ بسمت نایب رئیس تعیین شدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک دو نفر از سه نفر مدیر عامل، رئیس و نایب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه های اداری و کلیه اوراقی که بوجود آورنده تعهدات مالی نباشد با امضای هر کدام از سه نفر مدیر عامل، رئیس و نایب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ رئیس ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9707462
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان میانه‌ـ سهامی عام‌ـ بشماره ثبت: ۸۹۷ بشناسه ملی: ۱۰۲۰۰۰۵۷۷۵۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره به مورخه: ۲۱/۸/۹۰ شرکت فوق ؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است:

۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت زمان تصدی هیئت مدیره بشرح زیر تغییر یافت: آقای میر احمد اسمعیلی به کد ملی: xxxxxxxxx۱ کدپستی: xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، هوشنگ توفیقی به کد ملی: xxxxxxxxx۴ کدپستی: xxx۱۶ـ xxx۱۹ بسمت مدیر‌عامل و یداله ترابخانی به کد ملی: xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سیمان سازان‌ـ سهامی خاص بشناسه ملی: xxxxxxxxx۸۹ بسمت نایب رئیس تعیین شدند.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک دو نفر از سه نفر مدیر‌عامل، رئیس و نایب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه‌های اداری و کلیه اوراقی که بوجود آورنده تعهدات مالی نباشد با امضای هر کدام از سه نفر مدیر‌عامل، رئیس و نایب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر است.

رئیس ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9661018
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان میانه ـ سهامی عام به شماره‌ثبت ۸۹۷ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۷۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه به مورخه ۸/۶/۹۰ شرکت فوق ، تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است :

۱ ـ صورت‌های مالی سال منتهی ۳۱/۳/۹۰ به تصویب رسید

۲ ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به شماره‌ثبت xxx۰۵ و شناسه ملی : xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود بختیاری به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال تعیین شدند ۳ ـ روزنامه‌های اطلاعات و جوان جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۱ تعیین گردید .

۴ ـ کلیه معاملات ماده xxx قانون تجارت تنفیذ گردید .

۵ ـ سود پیشنهادی هیات مدیره به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال به ازای هر سهم xxx ریال مورد تصویب قرار گرفت .

رئیس ثبت میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11257047
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان میانه ـ سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۷ به شناسه ملی : ۱۰۲۰۰۰۵۷۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره به مورخه ۲۵/۵/۹۰ شرکت فوق ؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است :

ـ پیرو نامه شماره xxx۱۸/س . ن مورخ ۵/۵/۸۹ شرکت سرمایه گذاری نیرو ـ سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx مقرر شد ، نماینده شرکت مذکور در هیئت‌مدیره شرکت عمران توسعه شهرستان میانه ، آقای محمد شیری به جای آقای محمد کیافر جایگزین گردید .

رئیس ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10197059
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان میانه سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۷ به شناسه ملی: ۱۰۲۰۰۰۵۷۷۵۰
به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی به مورخه ۱۶/۷/۸۹، و هیئت مدیره به مورخه ۲۷/۷/۸۹ شرکت فوق تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده_است ۱ صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۹ به تصویب رسید ۲ شرکت سرمایه گذاری نیرو سهامی عام به شماره ثبت: xxxxxx ثبت شرکت‌های تهران به نمایندگی از آقای محمد کیافر، شرکت تابلیه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx ثبت شرکت‌های تهران به نمایندگی آقای سعید کوچک، شکرت سیمان سازان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۶۴ ثبت شرکت‌های تهران به نمایندگی یداله ترابخانی، آقای هوشنگ توفیقی به کدملی xxxxxxxxx۴ میراحمد اسمعیلی xxxxxxxxx۱ علیرضا آریامنش به کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت مهندسین مشاور آشناب (سهامی خاص) به نمایندگی حمید اسلامیان به عنوان اعضا اصلی هیات مدیره و شرکت تعاونی چند منظوره پویش xxx میانه و علیرضا زمانی به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره همگی برای مدت ۲ سال تعیین شدند. ۳ میراحمد اسمعیلی به سمت رئیس، حمید اسلامیان نایب رئیس، یداله ترابخانی منشی و هوشنگ توفیقی به سمت مدیرعامل تعیین شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک دو نفر از سه نفر مدیرعامل، رئیس و نایب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه‌های اداری و کلیه اوراقی که به وجود آورنده تعهدات مالی نباشد با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است ۴ هیئت مدیره اختیارات موضوع ماده ۴۶ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل بندهای دو و پنج (رعایت آیین نامه اداری و استخدامی شرکت) هشت و نه (صرفا واخواست اوراق تجاری) شانزده، ۱۸، نوزده و سی وسه به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. ۵ موسسه حسابرسی آزموده کاران عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به شماره ثبت xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود بختیاری به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین شدند ۶ روزنامه اطلاعات و جوان جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه xxx۰ تعیین گردید ۷ کلیه معاملات ماده xxx ق. ت تنفیذ گردید رئیس ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11779066
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان میانه، سهامی عام، بشماره ثبت ۸۹۷، بشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۷۷۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بمورخه ۲۴/۷/۸۸ شرکت فوق تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمده است:

۱ـ ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۸ بتصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران بشماره ثبت xxx۰۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود بختیاری بسمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۹ تعیین شدند.

۳ـ روزنامه‌های اطلاعات و قافلان محلی جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۹ تعیین گردید.

۴ـ کلیه معاملات ماده xxx قانون تجارت تنفیذ گردید.

۵ـ مبلغ سود پیشنهادی هیئت مدیره به ازای هر سهم xxx ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

رئیس ثبت میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10664916
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان میانه به شماره ثبت ۸۹۷ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۷۷۵۰
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره به مورخه ۳۰/۱/xxx۸ شرکت فوق تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است:

آقای فریبرز شعبانیان به جای آقای مصطفی معصوم تبریزی نماینده شرکت سرمایه‌گذاری نیرو جایگزین گردید.

رئیس ثبت میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات