پمپ سازی ایران

شرکت پمپ سازی ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10200056267 (فعال)
11
افراد
25
آگهی‌ها
847
شماره ثبت
1354/3/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14650766
آگهی تغییرات شرکت پمپ سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۷ تصویب گردید . مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت به شماره ثبت xxx۳۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی آزمون بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۸ انتخاب شدند . روزنامه ایران به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14626889
آگهی تغییرات شرکت پمپ سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بانک سامان ( سهامی عام ) به شماره شناسه xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی حسین واعظ قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره شیشه همدان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی بهزاد گل کار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره احمد چراغ به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی خسرو فخیم هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت بیمه سامان ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی حسینعلی علیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14147972
آگهی تغییرات شرکت پمپ سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxx/xxxxxx,xxx مورخ ۰۳/۰۴/xxx۷ از سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۵۸,xxx مورخ ۱۳/۰۳/xxx۷ از سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد xxxxxxxxx سهم به تعداد xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی از محل سود انباشته از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال (بحروف چهارصد و هفتاد میلیارد ریال) است که به xxxxxxxxx سهم با نام عادی یک هزار ریالی تقسیم شده است و تماماً تادیه شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14067020
آگهی تغییرات شرکت پمپ سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید: استان آذربایجان شرقی - شهرستان تبریز - بخش مرکزی - شهر تبریز - محله قراملک - خیابان پارک صنعتی - بلوار صنعت - پلاک ۰ - طبقه همکف - به کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13946008
آگهی تغییرات شرکت پمپ سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به اینکه در صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۶ اعضای هیئت مدیره ۵ عضو اعلام شده_بود و در آگهی به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx سه عضو درج شده لذا بدین شرح: (شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان سهامی خاص به شماره شناسه xxxxxxxxx۶۱ و به شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای خسرو فخیم هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت بیمه سامان سهامی عام به شماره شناسه xxxxxxxxx۳۰ و به شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای حسینعلی علیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین شدند) تکمیل و اصلاح می‌گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13901574
آگهی تغییرات شرکت پمپ سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد چراغ به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حسین واعظ قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی بانک سامان (سهامی عام) به شماره شناسه xxxxxxxxx۹۳ و به شماره ثبت xxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهروز وقتی به شمار ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت شیشه همدان (سهامی عام)، به شماره شناسه xxxxxxxxxxxx و به شماره ثبت xxx به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد تعهدآور و قراردادها و اوراق بهادار مانند چک، برات، سفته با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره بعلاوه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل بعلاوه مهر شرکت نافذ است. بر اساس این مصوبه اختیارات مندرج در اساسنامه شرکت ماده ۴۱ بندهای ۱، ۴، ۸، ۹، ۱۵، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ به مدیرعامل آقای احمد چراغ تفویض تا بصرفه و صلاح شرکت اقدام لازم را بعمل آورند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13873927
آگهی تغییرات شرکت پمپ سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. آقای احمد چراغ با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بانک سامان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ شرکت بیمه سامان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت شیشه همدان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به مدت دو سال به عنوان هیأت مدیره شرکت انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی فاطر بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۷ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی جاری انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430377
آگهی تغییرات شرکت پمپ سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۵ مجوز شماره xxx - xxxxxx , xxx مورخ ۰۲/۱۲/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از طریق افزایش تعداد سهام از xxxxxxxxx سهم به تعداد xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام عادی، از محل سود انباشته از مبلغ xxx میلیارد ریال به xxx میلیارد ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده ۷ اساسنامه شرکت بشرح ذیل اصلاح شد. سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال (بحروف چهارصد میلیارد ریال) است که به xxxxxxxxx سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده_است که تماما تادیه شده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430392
آگهی تغییرات شرکت پمپ سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxx۶۴/xxx - ۲۶/۷/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی فاطر بشماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون بشماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۶ انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12795987
آگهی تغییرات شرکت پمپ سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۴ و نامه شماره xxx۷ , xxx مورخ ۱۹/۱۰/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت ازطریق صدورسهام جدید از تعداد xxxxxxxxx سهم به تعداد xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی از محل سود انباشته سهامداران ازمبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت در نتیجه ماده ۷ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به تعداد xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12795992
آگهی تغییرات شرکت پمپ سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۷/xxx۴ و نامه شماره xxx , xxx مورخ ۲۱/۰۷/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۹۴ تصویب گردید. شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت شیشه همدان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت ایران و غرب (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ شرکت تلمبه ایران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ احمد چراغ با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی فاطر به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۹۵ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12327409
آگهی تغییرات شرکت پمپ سازي ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:صورتهای مالی سال مالی شرکت منتهی به ۳۱/۰۳/۹۳ مورد تصویب قرارگرفت.موسسه حسابرسی فاطر به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659416
آگهی تغییرات شرکت پمپ‌سازی ایران شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد یکصد و شصت میلیون سهم به تعداد دویست و بیست میلیون سهم یکهزار ریالی از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده سهامداران و واریز نقدی از مبلغ یکصد و شصت میلیارد ریال به دویست و بیست میلیارد ریال افزایش یافت و مجمع به هیئت مدیره تفویض اختیار نمود تا نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه طبق لایحه اصلاحی قانون تجارت اقدام نماید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659421
آگهی تغییرات شرکت پمپ‌سازی ایران شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد یکصد و شصت میلیون سهم به تعداد دویست و بیست میلیون سهم یکهزار ریالی از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده سهامداران (مبلغ xxxxxxxxx۳۶ ریال) و از محل آورده نقدی (مبلغ xxxxxxxxx۴ ریال) و از محل فروش حق تقدم (xxxxxxxxx۰) از مبلغ یکصد و شصت میلیارد ریال به دویست و بیست میلیارد ریال افزایش یافت و مبلغ نقدی افزایشی طی گواهی شماره xxxxxx/۹۲ بانک شهر شعبه میرداماد ـ اسکان به حساب جاری xxxxxxxxxxxx واریز گردید در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ دویست و بیست میلیارد ریال منقسم به تعداد دویست و بیست میلیون سهم یکهزار ریالی با نام می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1596124
آگهی تغییرات شرکت پمپ سازی ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۸۴۷ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
احمد چراغ به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) بشماره شناسه xxxxxxxxx۶۱ و شماره ثبت xxxxxx، به نمایندگی محمد سعید گروسی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره
شرکت تلمبه ایران (سهامی خاص) بشماره شناسه xxxxxxxxx۷۰ و شماره ثبت xxx۸۷، به نمایندگی محمود عبداللهی نمین به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره
شرکت ایران و غرب (سهامی خاص) بشماره شناسه xxxxxxxxxxxx و شماره ثبت xxx۵، به نمایندگی ایرج گشتاسب به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت شیشه همدان (سهامی عام)، بشماره شناسه xxxxxxxxxxxx و شماره ثبت xxx، به نمایندگی بهروز وقتی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره
بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق بهادار مانند چک، برات، سفته با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره بعلاوه مهر شرکت معتبر است.
کلیه مکاتبات شرکت از جمله قراردادها با امضای مدیرعامل نافذ است. مدیرعامل می تواند امضای خود را تفویض نماید.
از اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه بندهای ۱، ۴، ۷، ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1596126
آگهی تغییرات شرکت پمپ سازی ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۸۴۷ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۹۲ بتصویب رسید.
شرکت شیشه همدان شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و شماره ثبت xxx به نمایندگی خسرو فخیم هاشمی بشماره ملی xxxxxxxxx۴
شرکت ایران و غرب شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و ثبت xxx۵ به نمایندگی محمود عبداللهی نمین بشماره ملی xxxxxxxxx۱ احمد چراغ بشماره ملی xxxxxxxxx۷
شرکت تلمبه ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و ثبت xxx۸۷ به نمایندگی محمود عبداللهی نمین بشماره ملی xxxxxxxxx۱
شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و ثبت xxxxxx به نمایندگی محمد سعید گروسی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
موسسه حسابرسی آریان فراز شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۹۳ انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062784
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۹/۹۱ که در تاریخ ۲۱/۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 943786
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۷/۹۱ که در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورت های مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ تصویب و سپس موسسه حسابرسی آریان فراز شماره ثبت xxx۳۸ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون شماره ثبت xxx۹ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10428445
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۷/۹۱ که در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ تصویب و سپس موسسه حسابرسی آریان فراز شماره ثبت xxx۳۸ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون شماره ثبت xxx۹ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 518257

آگهی تصمیمات شرکت گروه صنایع پمپسازی ایران
(سهامی عام) بشماره ثبت xxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۷/۹۰ و هیئت مدیره مورخه ۱/۹/۹۰ که در تاریخ ۲/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده:
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ تصویب و شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت ایران و غرب (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ کدپستی xxxxxxxxx۱۱ شرکت تلمبه ایران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۸۷ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ کدپستی xxxxxxxxx۷ شرکت شیشه همدان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx همدان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت بانک سامان (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب و موسسه حسابرسی آریان فراز بشماره ثبت xxx۳۸ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و موسسه حسابرسی آزمون بشماره ثبت xxx۹ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و کدپستی xxxxxxxxxxxx بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای برای سال مالی جاری شرکت تعیین و آقای ایرج کشتاسب به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ از طرف شرکت بانک سامان بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی قاسمی ارمکی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۸ از طرف شرکت شیشه همدان بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای بهروز وقتی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت ایران و غرب (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد بیگدلی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد چراغ به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از طرف شرکت تلمبه ایران بسمت مدیرعامل انتخاب و کلیه اوراق بهادار مانند چک، سفته، برات و...، با امضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضای رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره بعلاوه مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات شرکت از جمله قراردادها باامضاء مدیرعامل نافذ است و مدیرعامل می تواند امضاء خود را تعویض نماید و اختیارات مندرج در اساسنامه شرکت ماده ۵۱ بندهای ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۸، ۲۰، ۲۱ به مدیرعامل آقای احمد چراغ تعویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11898824
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنایع پمپسازی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۷/۹۰ و هیئت مدیره مورخه ۱/۹/۹۰ که در تاریخ ۲/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده:

صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ تصویب و شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت ایران و غرب (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ کدپستی xxxxxxxxx۱۱ شرکت تلمبه ایران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۸۷ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ کدپستی xxxxxxxxx۷ شرکت شیشه همدان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx همدان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت بانک سامان (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب و موسسه حسابرسی آریان فراز بشماره ثبت xxx۳۸ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و موسسه حسابرسی آزمون بشماره ثبت xxx۹ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و کدپستی xxxxxxxxxxxx بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای برای سال مالی جاری شرکت تعیین و آقای ایرج کشتاسب به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ از طرف شرکت بانک سامان بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی قاسمی ارمکی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۸ از طرف شرکت شیشه همدان بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای بهروز وقتی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت ایران و غرب (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد بیگدلی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد چراغ به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از طرف شرکت تلمبه ایران بسمت مدیرعامل انتخاب و کلیه اوراق بهادار مانند چک، سفته، برات و...، با امضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضای رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره بعلاوه مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات شرکت از جمله قراردادها باامضاء مدیرعامل نافذ است و مدیرعامل می‌تواند امضاء خود را تعویض نماید و اختیارات مندرج در اساسنامه شرکت ماده ۵۱ بندهای ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۸، ۲۰، ۲۱ به مدیرعامل آقای احمد چراغ تعویض گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9988877
آگهی تصمیمات : شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران سهامی عام بشماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷
برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ۲۸/۷/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۹/۸۹ که در تاریخ ۱۸/۱/۹۰ به این اداره واصل گردیده : اساسنامه قبلی ملغی و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و برابر اختیارات تفویضی به هیئت مدیره بشرح صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۸/۷/۸۹ سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از چهل میلیون سهم یکهزار ریالی به یکصد میلیون سهم یکهزار ریالی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران طی گواهی شمارهxxx۰۵ـxxx۲ـ۸۹ـ۲۲/۱۲/۸۹ بانک سامان شعبه ولیعصر تبریز به مبلغ میلیون xxx۰۰ ریال و از محل سود انباشته بمبلغ xxx۵۰ میلیون ریال و ازمحل اندوخته طرح و توسعه بمبلغ xxx۵۰ میلیون ریال سرمایه از مبلغ ۴۰ میلیارد ریال به یکصد میلیارد ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیارد ریال منقسم به یکصد میلیون سهم یکهزار ریالی است که تماما پرداخت گردیده است .

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10357097
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه مورخ ۲۸/۷/۸۹ که در تاریخ ۱/۱۰/۸۹ به این اداره واصل گردیده: صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۳/۸۹ تصویب و (موسسه) حسابرسی آریان فراز به شماره ثبت xxx۳۸ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و حسابرس فاطر به شماره ثبت xxx۱ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ انتخاب وروزنامه اطلاعات ودنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سرپرست اداره ثبت اسناد واملاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11398513
آگهی اصلاحی
برابر تقاضای وارده بشماره xxx۰۲/۲/xxxـ ۱۹/۳/۸۹ شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۷، در آگهی تصمیمات شماره xxx۰۳/۲/xxxـ ۳/۳/۸۹، نام خانوادگی آقای محمد بیگدلی اشتباهاً بیگی قید شده است که صحیح آن بیگدلی می‌باشد که بدین وسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11806856
آگهی تصمیمات
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۸/۷/۸۸ و هیئت مدیره مورخه ۲۹/۹/۸۸، شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران (سهامی‌عام) ثبت شده بشماره xxx بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۷، صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۸ تصویب و شرکت یزدباف (سهامی عام) و شرکت تلمبه ایران (سهامی خاص) و شرکت ایران و غرب (سهامی خاص) و شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) و شرکت پلاستیران بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال و موسسه حسابرسی فاطر بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۹ انتخاب و روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی جاری تعیین و سپس شرکت تلمبه ایران به نمایندگی آقای ایرج گشتاسب بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سپه (سهام عام) به نمایندگی آقای علی قاسمی ارمکی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت یزدباف (سهامی عام) به نمایندگی آقای محمد بیگی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پلاستیران (سهامی عام) به نمایندگی آقای محمد بیگی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت ایران و غرب (سهامی خاص) به نمایندگی آقای احمد چراغ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق بهادار مانند چک، سفته، بروات سفته و ... با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره بعلاوه مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات شرکت از جمله قراردادها با امضاء مدیرعامل نافذ است مدیر عامل می تواند امضاء خود را تفویض نماید و اختیارات مندرج در اساسنامه شرکت ماده ۵۱ بندهای ۱، ۴، ۷، ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۸، ۲۰، ۲۱ به مدیرعامل آقای احمد چراغ تفویض تا به صرفه و صلاح شرکت اقدام لازم را به عمل آورند.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات