بنیان دیزل

شرکت بنیان دیزل (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10200054270 (فعال)
20
افراد
24
آگهی‌ها
780
شماره ثبت
1353/8/5
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14807387
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد) منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران حسابداران رسمی (معتمد بورس و اوراق بهادار) بشماره ثبت xxx تبریز وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارکان سیستم حسابداران رسمی بشماره ثبت xxx۸۶ تهران وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۸ انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و ارک جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14245301
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۷ و مجوز شماره xxx۸۰,xxx مورخ ۰۳/۰۸/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله اقرعی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر(سهامی عام) بشماره ثبت xxx عجب شیر وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدی سلیم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx تهران وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سیاوش رسولی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت گروه بازرگانی درشاهین تبریز(سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۶۲ تبریز وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آرش زنوزی مطلق بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره امیر باقری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۵ ایلخچی وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی در هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات، کلیه قراردادها و عقود اسلامی و طرح هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری علیه اشخاص و همچنین دفاع از دعاوی مطروحه علیه شرکت با تمام اختیارات مصرح در مادتین ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از سه عضو دیگر هیئت مدیره (آقایان مهدی سلیم زاده، آرش زنوزی مطلق، امیر باقری) متفقاً همراه با مهرشرکت معتبر است. مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14227596
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۷,xxx مورخ ۰۶/۰۶/xxx۷ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان) منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب سهامداران حاضر در جلسه رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران حسابداران رسمی بشماره ثبت xxx تبریز وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم حسابداران رسمی بشماره ثبت xxx۸۶ تهران وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و ارک جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13961446
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) بشماره ثبت xxx عجب شیر وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بنمایندگی مهدی سلیم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۶۲ تبریز وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی سیاوش رسولی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx تهران وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بنمایندگی آرش زنوزی مطلق بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی علی رضا صقری نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۵ ایلخچی وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بنمایندگی امیر باقری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره. سیاوش رسولی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقوداسلامی و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره (آقای مهدی سلیم زاده) یا نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (آقای سیاوش رسولی) بهمراه امضای یکی از سه عضو دیگر هیئت مدیره (آقایان علی رضا صقری نژاد، آرش زنوزی مطلق، امیر باقری) همراه با مهرشرکت معتبر است. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13961454
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۸۰ , xxx مورخه ۳/۸/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان) منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران بشماره ثبت xxx تبریز وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان اندیش آگاه بشماره ثبت xxx ارومیه وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) بشماره ثبت xxx عجب شیر وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ شرکت گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۶۲ تبریز وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx تهران وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۵ ایلخچی وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13436026
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی سلیم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) بشماره ثبت xxx عجب شیر وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای سیاوش رسولی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۶۲ تبریز وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای علی رضا صقری نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای آرش زنوزی مطلق بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx تهران وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای امیر باقری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۵ ایلخچی وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره. برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره (آقای مهدی سلیم زاده) یا نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (آقای سیاوش رسولی) بهمراه امضای یکی از سه عضو دیگر هیئت مدیره (آقایان علی رضا صقری نژاد، آرش زنوزی مطلق، امیر باقری) همراه با مهرشرکت معتبر است. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252847
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی سلیم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گسترکوثر (سهامی عام) بشماره ثبت xxx عجب شیر وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای سیاوش رسولی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۶۲ تبریز وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای علی رضا صقری نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای آرش زنوزی مطلق بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx تهران وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای امیر باقری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۵ ایلخچی وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره (آقای مهدی سلیم زاده) یا نائب رئیس هیئت مدیره (آقای سیاوش رسولی) بهمراه امضای یکی از سه عضو دیگر هیئت مدیره (آقایان علی رضا صقری نژاد، آرش زنوزی مطلق، امیر باقری) همراه با مهرشرکت معتبر است. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252854
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۵/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۸ , xxx مورخ ۲۴/۵/xxx۵ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه و سود و زیان) منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران بشماره ثبت xxx تبریز وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان اندیش آگاه بشماره ثبت xxx ارومیه وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) بشماره ثبت xxx عجب شیر وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ شرکت گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۶۲ تبریز وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx تهران وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۵ ایلخچی وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12790838
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طی حکم شماره xxx۱ مورخ ۲۵/۰۱/۹۵ علی رضا صقری نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بعنوان عضو هیئت مدیره بجای احد حمید زاده ورزقان برای باقی مانده مدت تصدی در هیئت مدیره منصوب گردیدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره (مهدی سلیم زاده) یا نائب رئیس هیئت مدیره (سیاوش رسولی) بهمراه امضای یکی از سه عضو دیگر هیئت مدیره (علی رضا صقری نژاد، آرش زنوزی مطلق، امیر باقری) همراه با مهرشرکت معتبر است. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12737445
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/xxx۴ و برابر مجوز شماره xxx۲ , xxx مورخ ۰۳/۱۲/xxx۴ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه و سود و زیان) منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بشماره ثبت xxx۰۵ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی آقای علی اصغر فرخ بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و (حسابرس قانونی) موسسه حسابرسی فریوران بشماره ثبت xxx۹ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بنمایندگی آقای جواد بستانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و ارک جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12737469
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۱۲/xxx۴ و برابر مجوز شماره xxx۲ , xxx مورخ ۰۳/۱۲/xxx۴ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت به (از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می‌شود و روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان می‌رسد) تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12737590
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی سلیم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) بشماره ثبت xxx عجب شیر و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای سیاوش رسولی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۶۲ تبریز و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای احد حمید زاده ورزقان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای آرش زنوزی مطلق بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای امیر باقری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۵ ایلخچی و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. برای مدت باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره (آقای مهدی سلیم زاده) یا نائب رئیس هیئت مدیره (آقای سیاوش رسولی) بهمراه امضای یکی از سه عضو دیگر هیئت مدیره (آقایان احد حمیدزاده ورزقان، آرش زنوزی مطلق، امیر باقری) همراه با مهرشرکت معتبر است. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12074924
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه و سود و زیان) شرکت منتهی به ۳۱/۶/۹۳ تصویب شد. بازرسان به ترتیب ذیل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بشماره ثبت xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی علی اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و (حسابرس قانونی)، و موسسه حسابرسی فریوران بشماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی جواد بستانیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی (منتهی به ۳۱/۶/۹۴) انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و ارک جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1607291
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام شماره ثبت ۷۸۰ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) شماره ثبت xxx عجب شیر شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۶۱ تبریز شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ شرکت گروه صنعتی دُرپاد تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت۲۵ ایلخچی شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۴ ایلخچی شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ شرکت گروه بازرگانی دُرشاهین تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت xxx بناب شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. صورتهای مالی (ترازنامه و سود و زیان) منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۲ بتصویب رسید. مؤسسه ارقام نگر آریا شماره ثبت xxx۵۵ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای قاسم شیخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و (حسابرس قانونی) علی ارشدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ انتخاب شدند. روزنامه های کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و ارک جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1607292
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام شماره ثبت۷۸۰ شناسه ملی۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مهدی سلیم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) شماره ثبت xxx عجب شیر شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره. شهرام سفیدیان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۶۱تبریز شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. افشین گل بابازاد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۵ ایلخچی شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. احد حمید زاده ورزقان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت۲۴ ایلخچی شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت عضو هیئت مدیره. سیاوش رسولی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت xxx بناب شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی و وکالتنامه های ترخیص کالا از گمرکات با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره (مهدی سلیم زاده) یا عضو هیئت مدیره (سیاوش رسولی) بهمراه امضای یکی از سه عضو دیگر هیئت مدیره (شهرام سفیدیان، افشین گل بابازاد، احد حمیدزاده ورزقان) همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165331
آگهی تصمیمات شرکت بنیان دیزل (سهامی عام) شماره ثبت ۷۸۰ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۶/۱۰/۹۱که در تاریخ ۱۳/۰۶/۹۲ به این اداره واصل گردیده: صورتهای مالی (ترازنامه و سود و زیان) سال مالی ۹۱ تصویب و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر شماره ثبت xxx۱۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای محمد نورزاد دولت آبادی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب و روزنامه ابرار اقتصادی و مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 593216
آگهی تصمیمات شرکت بنیان دیزل (سهامی عام) بشماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ که در تاریخ ۱۱/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی (ترازنامه و سود و زیان) برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب و گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (س. ع) بشماره ثبت xxx عجب شیر شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (س. خ) بشماره ثبت xxx۶۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ گروه صنعتی درپاد تبریز (س. خ) بشماره ثبت ۲۵ ایلخچی شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (س. خ) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ گروه بازرگانی درشاهین تبریز (س. خ) بشماره ثبت xxx بناب شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و سپس موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر بشماره ثبت xxx۱۱ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی (حسابرس قانونی) آقای محمد نورزاد دولت آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب و روزنامه اطلاعات و مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین و سپس آقای حمید حاجی زاد منصور به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا صادقیان به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مجید سید طاهری به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احد حمیدزاده ورزقان به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا سمندر نوبر به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت گروه بازرگانی در شاهین تبریز (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب و حق امضاء در کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات کلیه قراردادها و عقود اسلامی و وکالتنامه های ترخیص کالا از گمرکات با دو امضاء از پنج امضاء اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با هر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11773737
آگهی تصمیمات شرکت بنیان دیزل (سهامی عام) بشماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ که در تاریخ ۱۱/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی (ترازنامه و سود و زیان) برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب و گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (س. ع) بشماره ثبت xxx عجب شیر شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (س. خ) بشماره ثبت xxx۶۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ گروه صنعتی درپاد تبریز (س. خ) بشماره ثبت ۲۵ ایلخچی شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (س. خ) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ گروه بازرگانی درشاهین تبریز (س. خ) بشماره ثبت xxx بناب شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و سپس موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر بشماره ثبت xxx۱۱ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی (حسابرس قانونی) آقای محمد نورزاد دولت آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب و روزنامه اطلاعات و مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای حمید حاجی زاد منصور به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا صادقیان به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مجید سید طاهری به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احد حمیدزاده ورزقان به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا سمندر نوبر به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت گروه بازرگانی در شاهین تبریز (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب و حق امضاء در کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات کلیه قراردادها و عقود اسلامی و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با دو امضاء از پنج امضاء اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با هر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9938340
آگهی تصمیمات: شرکت بنیان دیزل (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۲/xxx۰ که در تاریخ ۳/۳/xxx۰ به این اداره واصل گردیده:

شرکت مجتمع فولاد شاهین بناب(س. خ) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی آقای غلامرضا صادقیان به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت ریاست هیئت مدیره و گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر(س. ع) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی غلامرضا سمندر نوبر به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی درپاد تبریز(س. خ) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی سید مجید سید طاهری به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز(س. خ) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی احد حمیدزاده ورزقان به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره گروه بازرگانی در شاهین تبریز(س. خ) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی مجید نوریان زنگبار به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب و حق امضا در کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی و وکالتنامه‌های ترخیصی کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل منفرداً یا آقای سید مجید سید طاهری با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10768986
آگهی تصمیمات شرکت بنیان دیزل (سهامی عام) بشماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰
برابر صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۴/۱۰/۸۹ که در تاریخ۲۶/۱۰/۸۹ به این اداره واصل گردیده:

برابر اختیارات تفویضی مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه۲۷/۳/xxx۸ به هیئت‌مدیره، سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید ازxxx/xxx/۴ سهم یک هزار ریالی به پنجاه و پنج میلیون سهم یکهزار ریالی از سه محل ۱‌ـ واریز نقدی به مبلغxxxxxxxxx۱ ریال که برابر گواهی شماره۳۳/xxx۲۵‌ـ ۱۹/۱/۸۹ بانک ملت شعبه تبریز بشماره حساب۴۷/xxxxxx۲۰ و مبلغxxx/xxx/xxx/۲ ریال برابر گواهی شمارهxxx۰/xxx‌ـ ۷/۱۰/۸۹ بانک رفاه شعبه پزشکان تبریز بشماره حسابxxxxxx۹ واریز گردیده و ۲‌ـ مطالبات حال شده سهامداران به مبلغxxx/xxx/xxx/۴۰ ریال و ۳‌ـ سود تقسیم نشده (اندوخته افزایش سرمایه) به مبلغxxx/xxx/xxx/۳ ریال از مبلغxxx/xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال منقسم به پنجاه و پنج میلیون سهم یکهزار ریالی عادی بانام است که تماماً پرداخت گردیده است.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11910045
آگهی تصمیمات شرکت بنیان دیزل (سهامی عام) بشماره ثبت ۷۸۰و شناسه ملی۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰
برابر صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۱/۱۰/۸۹ که در تاریخ۲۷/۱۰/۸۹ به این اداره واصل گردیده:

آقای حسین دربندی‌آذر به کدملیxxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی‌خاص) به شماره ثبت۲۴ ایلخچی بشناسه ملیxxxxxxxxx۷۷ و کدپستیxxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسن حیدری‌فر به کدملیxxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۵ ایلخچی بشناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ و کدپستیxxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره آقای غلامرضا سمندرنوبر به کدملیxxxxxxxxx۹ و کدپستیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از گروه سرمایه‌گذاری فولادگستر کوثر (سهامی‌عام) بشماره ثبتxxx عجب‌شیر بشناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ و کدپستیxxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره آقای غلامرضا صادقیان به کدملیxxxxxxxxx۳ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مجتمع فولاد شاهین بناب به شماره ثبتxxx بناب بشناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ و کدپستیxxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره آقای مجید نوریان به کدملیxxxxxxxxx۴ کدپستیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی گروه بازرگانی در شاهین تبریز (سهامی‌خاص) بشماره ثبتxxx بناب بشناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ و کدپستیxxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10478855
آگهی تصمیمات
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/۸۸ شرکت بنیان دیزل (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ آقای مهدی سلیم زاده به نمایندگی از گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) به جای آقای محمود غفاری بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت انتخاب گردید. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11984428
آگهی تصمیمات
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۵/۸۸ شرکت بنیان دیزل (سهامی‌عام) ثبت شده به شمارهxxx بشناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ آقایان غلامرضا سمندرنوبر به نمایندگی ازشرکت گروه سرمایه‌گذاری فولاد گستر کوثر بسمت رئیس هیئت‌مدیره و غلامرضا صادقیان به نمایندگی از شرکت مجتمع فولاد شاهین بناب بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شهرام سفیدیان به نمایندگی از شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و مجید نوریان به نمایندگی ازشرکت گروه بازرگانی درشاهین تبریز و محمود غفاری به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای باقیمانده مدت انتخاب و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، کلیه قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت‌‌مدیره و مدیرعامل متفقاً و یا با امضای آقای باقر کسرائی (خارج از اعضای هیئت‌مدیره و سهامداران) به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبراست و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10921718
آگهی تصمیمات
برابر صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۸۷ شرکت بنیان دیزل (سهام عام) ثبت شده بشماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۷ تصویب و مؤسسه حسابرسی محاسبین آگاه‌نگر بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و اصلی و آقای محمد نورزاد‌دولت‌آبادی بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۸ و روزنامه دنیای اقتصاد و مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

ثبت شرکتهای ثبت تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات