آذریت

شرکت آذریت (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10200053946 (فعال)
10
افراد
19
آگهی‌ها
768
شماره ثبت
1353/5/9
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13946849
آگهی تغییرات شرکت آذریت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۳۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت درتاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵ و صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرارگرفت. موسسه آزمون پرداز ایران مشهود باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و شماره ثبت xxx۸۷ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رازدار باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شماره ثبت xxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۲۹ اسفند xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13946867
آگهی تغییرات شرکت آذریت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۳۹۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به نشانی: استان آذربایجان شرقی - شهرستان تبریز - بخش مرکزی - شهر تبریز - منظریه - بلوار آزادی - بلوار حج - پلاک ۴۱ - طبقه دوم - کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786040
آگهی تغییرات شرکت آذریت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۳۹۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد صمدی آذر به کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای اسماعیل پیروزنیا به ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بعنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره. خانم زهرا درویش کلیسا به کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای جعفر فیروزان به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای رضا فنجانچی به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت. و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر بوده و ابلاغ احکام و انجام مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13251259
آگهی تغییرات شرکت آذریت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۳۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت سودوزیان و ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب گردید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ وشماره ثبت xxx۸۷ به عنوان بازرس قانونی وموسسه حسابرسی نماگر حساب (حسابداران رسمی) باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ وشماره ثبت xxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۳۰ اسفند xxx۵ انتخاب شدند. شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت صنایع خاک چینی (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12933043
آگهی تغییرات شرکت آذریت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۳۹۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد صمدی آذر به کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای اسماعیل پیروزنیا به کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت سیمان تامین (سهامی عام) بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای حسن بدری به کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای جعفر فیروزان به کدملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای رضا فنجانچی به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر بوده و ابلاغ احکام و انجام مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره خواهد_بود. حدود اختیارات و شرح وظایف مدیریت عامل مدیرعامل شرکت بطور کلی مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و شرح وظایف و حدود اختیارات وی برابر با ماده ۳۹ اساسنامه شرکت بشرح ذیل تعیین میگردد: انجام کلیه تشریفات قانون و اداری (بجز مواردیکه براساس قوانین مملکتی در صلاحیت اختصاصی و ذاتی هیئت مدیره میباشد). عزل و نصب کلیه کارکنان و ماموران شرکت، تعیین شغل و تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج کارکنان و ماموران از خدمت و مر خصی و بازنشستگی آنان. تبصره: عزل و نصب معاونین با پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیئت مدیره میباشد. تعیین پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه کارکنان شرکت براساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره. تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی. تهیه و تنظیم مقررات، و آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و پس از تصویب اجرای مقررات و آئین نامه‌های مزبور. پرداخت دیون و بدهی‌های جاری و وصول مطالبات. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده. پیشنهاد افتتاح حساب جاری و سپرده به نام شرکت در بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی پس از تصویب هیئت مدیره انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حساب جاری و سپرده. نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضائی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت در کلیه موارد با حق توکیل و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیئت مدیره، با داشتن کلیه اختیار ات راجع به امر دادرسی خصوصا اختیارات مربوط به اعتراض، تجدید نظر، فرجام خواهی_، مراجعه و اعتراض در شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت استرداد دادخواست و دعوی شکایت، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی مزبور، دعوی متقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سوگند، صدور برگ اجرائی، تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی. خرید هر نوع مواد و کالای مورد نیاز، قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و دارائیهای غیر منقول و انجام هزینه‌های جاری تا سقف مندرج در آئین نامه کمیسیون معاملات شرکت با رعایت مفاد آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. فروش محصولات شرکت براساس آئین نامه فروش شرکت. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجر ه و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره یا اجرای آنها. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و قضائی و خصوصی در حدود اختیارات تفویضی هیئت مدیره. تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیئت مدیره. حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائیهای شرکت. پذیرش درخواست متقاضیان نمایندگی فروش محصولات شرکت و اعطای نمایندگی فروش (عاملیت) به آنان و موافقت با تاسیس دفاتر فروش محصولات شرکت در شهرستانها حوزه فعالیت شرکت و بررسی تخلفات نمایندگان (عاملین) فروش از حیث عدم رعایت ضوابط تعیین شده و در صورت لزوم اتخاذ تصمیم مبنی بر لغو نمایندگی (عاملیت) فروش متخلفین براساس آئین نامه فروش. عقد هر نوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در خصوص انواع معاملات (بجز فروش اموال غیر منقول) و در مورد فروش اموال غیر منقول پیشنهاد به هیئت مدیره با ذکر جهات و مبانی اتخاذ تصمیم در هیئت مدیره. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر نوع اختراع نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش و پرسنلی با در نظر گرفتن ارقام مقایسه‌ای، ماه قیل و سال قبل و بودجه مصوب هیئت مدیره، تعداد شیفت علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلائل توجیهی مغایرت‌های ایجاد شده. تهیه و ارائه گزارش مسائل و مشکلات و موارد مهم مبتلا به شرکت. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در مواعد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهائی. تهیه دستور جلسات هیئت مدیره در مواعد مقرر و عندالاقتضاء ارائه آن به رئیس هیئت مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره. دعوت جلسات هیئت مدیره در غیاب رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره. مطلع نمودن بازرس قانونی از معاملات موضوع ماده xxx لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب هیئت مدیره تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر نوع شرایطی که مقتضی باشد و (استقراض به وسیله اوراق قرضه منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده خواهد_بود.) ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12780182
آگهی تغییرات شرکت آذریت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۳۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۳ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و شماره ثبت xxx به عنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی فراز مشاور با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شماره ثبت xxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۴ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9426851
آگهی تغییرات شرکت آذریت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۳۹۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نماینده محمد صمدی آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی اسماعیل پیروزنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی حسن بدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی جعفر فیروزان قزلجه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی رضا فنجانچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک ، سفته و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هئیت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هئیت مدیره و یکی از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت و ابلاغ احکام و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140121
آگهی تصمیمات شرکت آذریت سهامی عام شماره ثبت ۷۶۸ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۳۹۴۶
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱/۹۲ که در تاریخ ۱۲/۴/۹۲ به این اداره واصل گردیده، شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه فوق الذکر تعیین و تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986822
آگهی تصمیمات شرکت آذریت (سهامی عام) شماره ثبت ۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۳۹۴۶
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ که در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای محمد صمدی آذر کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صبا تامین (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سعید صفدری کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب و بقیه اعضاء کما فی السابق در هیئت مدیره برای باقی مانده مدت حضور خواهند داشت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 641673
آگهی تصمیمات شرکت آذریت سهامی عام شماره ثبت ۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۳۹۴۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۳/۳/۹۱ که در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شرکت سهام عام سیمان ارومیه (سهامی عام) شماره ثبت xxx ارومیه شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام) بشماره ثبت ۳۹ شبستر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۲ تبریز شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند بشماره ثبت xxx۶۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی موسسه حسابرسی دیلمی پور همکاران بشماره ثبت xxx۶۸ بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۱ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین و آقای علی تدین به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید صفدری به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسن بدری به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) بسمت مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره آقای اسماعیل پیروز نیا به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره آقای عبدالرضا اسماعیلی دانش به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر بوده و ابلاغ احکام و انجام مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز ـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10936930
آگهی تصمیمات شرکت آذریت سهامی عام شماره ثبت ۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۳۹۴۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۳/۳/۹۱ که در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شرکت سهام عام سیمان ارومیه (سهامی عام) شماره ثبت xxx ارومیه شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام) بشماره ثبت ۳۹ شبستر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۲ تبریز شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند بشماره ثبت xxx۶۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی موسسه حسابرسی دیلمی پور همکاران بشماره ثبت xxx۶۸ بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۱ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و آقای علی تدین به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید صفدری به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسن بدری به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) بسمت مدیر‌عامل و عضو موظف هیئت مدیره آقای اسماعیل پیروز‌نیا به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره آقای عبدالرضا اسماعیلی دانش به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و قراردادها با امضاء مدیر‌عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیر‌عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر بوده و ابلاغ احکام و انجام مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیر‌عامل و در غیاب مدیر‌عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره خواهد بود.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز‌ـ‌ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10043478
آگهی تصمیمات: شرکت آذریت (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۳۹۴۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۸/۲/۹۰ که در تاریخ ۹/۳/۹۰ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب و روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و کد پستی xxxxxxxxx۳ و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و کد پستی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10199248
آگهی تصمیمات: شرکت آذریت (سهامی عام) بشماره ثبت ۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۳۹۴۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۲/۹۰ که در تاریخ ۲۵/۲/۹۰ به این ادراه واصل گردیده: سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده بشرح ذیل میباشد: آقای ولی اله اخلاقی فرد به نماینده از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (س. ع) به عنوان رئیس هیئت مدیره سعید صفدری به نماینده از شرکت صنایع خاک چینی (س. ع) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و جواد ساعت ساز مغربی به نماینده از شرکت سیمان ارومیه (س. ع) به سمت مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره و علی تدین به نماینده از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (س. ع) به سمت عضو هیئت مدیره و عبدالرضا اسماعیلی دانش به نماینده از شرکت سیمان صوفیان (س. ع) به عنوان عضو هیئت مدیره و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک – سفته – قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر بوده و ابلاغ احکام و انجام مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد_بود. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9529880
آگهی تصمیمات: شرکت آذریت (سهامی عام) بشماره ثبت ۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۳۹۴۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۶/۸۹، که در تاریخ ۱۰/۹/۸۹ به این اداره واصل گردیده: اساسنامه قبلی ملغی و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریزمسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9533730
آگهی تصمیمات شرکت آذریت (سهامی عام) بشماره ثبت ۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۳۹۴۶
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۸/۸۹ که در تاریخ ۲/۹/۸۹ به این اداره واصل گردیده:

آقای جواد ساعت ساز مغربی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) بشماره ثبت xxx ارومیه بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید صفدری به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خاک چینی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۲ تبریز بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ولی اله اخلاقی فرد به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی تدین به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره آقای عبدالرضا اسماعیلی دانش به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) بشماره ثبت ۳۹ شبستر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10759900
آگهی تصمیمات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۹/۲/۸۹ شرکت آذریت (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب و روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد بسمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ انتخاب گردید.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10086484
آگهی تصمیمات
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۴ و ۵/۲/۸۹ شرکت آذریت (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) و شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام) و سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) و شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) بعنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد یا اطلاعات منفردا یا تواما جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای مسعود رضا شاکری نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جواد ساعت ساز مغربی نماینده شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ولی اله اخلاقی فرد نماینده شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عباس بابازاده کوچه قاضی نماینده شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید صفدری نماینده شرکت خاک چینی ایران بسمت عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور با مهر شرکت معتبر بوده ابلاغ احکام و انجام مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره خواهد_بود اداره ثبت اسناد واملاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9846642
آگهی تصمیمات
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۷/۲/۸۸ شرکت آذریت (سهامی عام) ثبت شده به شمارهxxx بشناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۶ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ تصویب و روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای عباسعلی دهدشتی‌نژاد بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ انتخاب گردیدند.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10550617
آگهی تصمیمات
برابر صورت‌جلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۱۲/۸۶ شرکت آذریت (سهامی‌عام) ثبت شده به شماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ که در تاریخ ۳۰/۱/۸۸ به این اداره تحویل گردیده آقای رحیم همدانی به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای سلیمان نوروزی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای صمد سمرقندی به سمت عضو مؤظف و مدیرعامل و آقایان جواد ساعت‌سازمغربی و حسن نونژاد به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضای مدیرعامل یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر بوده و امضاء مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل خواهدبود.

ثبت شرکتهای ثبت تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات