کارخانجات گچ آذربایجان

شرکت کارخانجات گچ آذربایجان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10200051716 (فعال)
12
افراد
7
آگهی‌ها
692
شماره ثبت
1352/4/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14564158
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات گچ آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۱۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علاء میرمحمد صادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ محمدعلی میرمحمد صادقی به کدملی xxxxxxxxx۹ محمدرضا ظروفچی به کدملی xxxxxxxxx۹ محسن میرمحمد صادقی به کدملی xxxxxxxxx۲ وحیده جامبر صادقیان به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ سیدنورالدین عرفانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای یکسال مالی xxx۷ انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار فجرآذربایجان به عنوان روزنامه محلی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ترازنامه و صورتهای مالی و حساب سود و زیان سال xxx۶ تصویب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14564152
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات گچ آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۱۷۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدعلی میرمحمد صادقی به کدملی xxxxxxxxx۹ رئیس هیئت مدیره محمدرضا ظروفچی به کدملی xxxxxxxxx۹ نائب رئیس هیئت مدیره محسن میرمحمد صادقی به کدملی xxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره علاء میرمحمد صادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره وحیده جامبر صادقیان به کدملی xxxxxxxxx۹ عضو هیئت مدیره مرتضی مداح به کدملی xxxxxxxxx۹ مدیرعامل ( خارج از شرکت ) انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل مرتضی مداح و رئیس هیئت مدیره محمد علی میرمحمدصادقی و در غیاب هر یک از مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957930
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات گچ آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۱۷۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید: استان آذربایجان شرقی - شهرستان تبریز - بخش مرکزی - شهر تبریز - قره باغی‌ها - کوچه فیضی - بلوار علامه طباطبائی جنوبی - پلاک - ۱۴ - طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13339524
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات گچ آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۱۷۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رحیم جامبر صادقیان کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره محمدعلی میرمحمدصادقی کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره علاء میرمحمدصادقی کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره بدری مدرس صادقی کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره محمدرضا ظروفچی کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اسناد مالی و تعهدآور (چک، سفته، برات) و غیره با امضاء مدیرعامل (مرتضی مداح) و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ضمنا هر یک از اعضاء هیئت مدیره می‌توانند اختیار امضاء خود را به اعضاء دیگر هیئت مدیره یا مدیرعامل تفویض نمایند. اجازه استخدام و عزل و نصب کارکنان و تعیین حقوق آنها و فروش گچ و خرید و فروش کلیه لوازم مصرفی کارخانه برای واحدهای اول و دوم و خرید و سفارش پاکت مصرفی و امضاء اوراق عادی و اداری با مدیرعامل (مرتضی مداح) می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13339517
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات گچ آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۱۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حاج علاء میرمحمدصادقی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ محمدعلی میرمحمدصادقی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ رحیم جامبرصادقیان بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بدری مدرس صادقی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ محمدرضا ظروفچی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان هیئت مدیره به مدت ۲ سال شمسی انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند بشماره ثبت xxx۵۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و سیدنورالدین عرفانی شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال شمسی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار فجر آذربایجان برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9427133
آگهی تغییرات شرکت كارخانجات گچ آذربايجان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۱۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت رحیم جامبر صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ محمدعلی میر محمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ علاء میر محمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم بدری مدرس صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ محمد رضا جامبر صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و محمد رضا ظروفچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و عبدالرضا ظروفچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند. نورالدین عرفانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و صدیقه واسطی زاده به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9427135
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات گچ آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۱۷۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رحیم جامبر صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره محمد علی میر محمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره علاء میر محمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره بدری مدرس صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره محمدرضا جامبر صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره مرتضی مداح به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب شدند امضاء کلیه اسناد مالی و تعهدآور (چک ـ سفته ـ برات) و غیره با امضاء مدیرعامل شرکت و رئیس هیئت مدیره متفقا " با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای آقای علاء میر محمد صادقی و در غیاب مدیرعامل نائب رئیس هیئت مدیره می توانند امضاء نمایند. ضمنا" هر یک از چهار نفر می توانند اختیار امضاء خود را به یکی از اعضای هیئت مدیره بدهند. اجازه استخدام و عزل و نصب کارکنان و تعیین حقوق آنها و فروش گچ و خرید و فروش کلیه لوازم مصرفی کارخانه برای واحد های اول و دوم و خرید و سفارش پاکت مصرفی و امضاء اوراق عادی با مدیرعامل می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات