تراکتور سازی ایران

شرکت تراکتور سازی ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10200044047 (فعال)
27
افراد
43
آگهی‌ها
540
شماره ثبت
1347/2/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14712669
آگهی تغییرات شرکت تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۸ و برابر مجوز شماره xxx۱۴ , xxx مورخ ۱۰/۴/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت سود وزیان سال مالی xxx۷ شرکت ، مورد تصویب قرار گرفت . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت در سال xxx۸ تعیین گردید . موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره ثبت xxx۳۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14511629
آگهی تغییرات شرکت تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مصطفی وحیدزاده به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هئیت مدیره و هادی آقابابایی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و ابوالفتح ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل و مهدی اعتصام به کدملی xxxxxxxxx۷ و مرتضی شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده انتخاب شدند . و اختیارات هیئت مدیره طبق بندهای ۱ تا ۴ و ۶ تا ۹ ( بجز اموال غیر منقول بند ۹ ) و ۱۱ تا ۱۶ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید . کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای مدیرعامل و معاون مالی شرکت ( ناصر یکتن ) بهمراه مهر شرکت معتبر تلقی گردد . سقف ریالی برای چکهای امضاءشده توسط معاون مالی در این بند به مبلغ ۷ ، xxx ، xxx ، xxx ریال ( هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال ) تعیین میگردد ضمنا جابجائی و انتقال داخلی در بین حسابهای متعلق به شرکت در نزد بانکها و موسسات مالی و پرداخت به شرکتهای تابعه تراکتورسازی ایران از این سقف مستثنی می‌باشد . با توجه به درخواست معاونت بازرگانی و بمنظور تسهیل در روند انتقال اسناد مالکیت تراکتورهای فروشی جاری ، هیئت مدیره با تفویض اختیار به آقایان رحمان قلیزاده نو به کدملی xxxxxxxxx۱ ، علی صراحی نوبر به کدملی xxxxxxxxx۳ و اکرم علی پور به کدملی xxxxxxxxx۶ که با امضا دو نفر از افراد یاد شده متفقا معتبر خواهد_بود جهت امضای اسناد فروش موافقت نمود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14487006
آگهی تغییرات شرکت تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx , xxx مورخ ۲۳/۱۰/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار صمیمات ذیل اتخاذ شد : اشخاص حقوقی زیر بمدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند . شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۴۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۳۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی ایران ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت تراکتورسازی ارومیه ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ شرکت سرمایه گذاری پویا همگام ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313686
آگهی تغییرات شرکت تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی وحید زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت نگین ساحل رویال سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفتح ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مرتضی شفیعی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت گروه بهمن سهامی عام به شماره ثبتxxx۹ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ بسمت عضو هیئت مدیره آقای هادی آقابابایی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بجای آقای علی سجادی پناه به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی اعتصام به کد ملی xxxxxxxxx۷ بجای آقای حمیدرضا نائینی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت افق نیلی خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده شدند. آقای ابوالفتح ابراهیمی بعنوان مدیرعامل شرکت تا پایان مدت هیئت مدیره انتخاب و اختیارات هیئت مدیره طبق بندهای ۱تا ۴ و ۶ تا ۹ (بجز اموال غیر منقول بند ۹) و ۱۱ تا ۱۶ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. هیئت مدیره مقرر نمود کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل وویکی ازاعضای هیئت مدیره بهمراه مهرشرکت و در غیاب ایشان با امضای مدیرعامل و معاون مالی شرکت (آقای ناصریکتن)بهمراه مهرشرکت معتبرتلقی گرددسقف ریالی برای چکهای امضاءشده توسط معاون مالی دراین بندxxxxxxxxx۰(هفت میلیاردوپانصدمیلیون ریال) تعیین میگرددضمناجابجایی وانتقال داخلی دربین حسابهای متعلق به شرکت درنزدبانکها وموسسات مالی ازاین سقف مستثنی میباشد. باتوجه به درخواست معاونت بازرگانی وبمنظورتسهیل درروند انتقال اسنادمالکیت تراکتورهای فروشی جاری، هیئت مدیره باتفویض اختیاربه آقایان رحمان قلیزاده نو به کدملیxxxxxxxxx۱، علی صراحی نوبر به کدملی xxxxxxxxx۳ و خانم اکرم علی پوربه کدملی xxxxxxxxx۶ که با امضاء دو نفر از افراد یادشده متفقاَ معتبر خواهدبود جهت امضای اسنادفروش موافقت نمود بدیهی است مدیرعامل نظارت لازم را درجهت اجرای کامل مصوبه بعمل خواهد آورد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14182076
آگهی تغییرات شرکت تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۲,xxx مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود وزیان و صورت گردش وجوه نقد سال مالی xxx۶ شرکت تصویب شد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت در سال xxx۷ تعیین گردید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبتxxx۲۱ وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره ثبتxxx۳۲ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13943380
آگهی تغییرات شرکت تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی وحید زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ طبق حکم شماره xxx۱/ ۹۶/ ن/ش مورخ ۰۸/۰۸/xxx۶ بعنوان نماینده شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ از تاریخ ۰۸/۰۸/xxx۶ به جای آقای یوسف الهی شکیب به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی شفیعی به کد ملی xxxxxxxxx۶ طبق حکم شماره xxx۱، xxx مورخ ۳۰/۰۸/xxx۶ بعنوان نماینده شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بجای آقای منصور پورزرین به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13812704
آگهی تغییرات شرکت تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به درخواست معاونت بازرگانی و بمنظور تسهیل در روند انتقال اسناد مالکیت تراکتورهای فروشی جاری، هیئت مدیره با تفویض اختیار امضاء به آقایان رحمان قلیزاده نو به کدملی xxxxxxxxx۱، علی صراحی نوبر به کدملی xxxxxxxxx۳، احمدرضا صمصامی بوکت به کدملی xxxxxxxxx۰ و خانم اکرم علی پور به کدملی xxxxxxxxx۶ که با امضای دونفراز افراد یادشده متفقا معتبرخواهد بود جهت امضای اسناد فروش موافقت نمود، بدیهی است مدیرعامل نظارت لازم را درجهت اجرای کامل مصوبه بعمل خواهد_آورد. به استناد ماده ۴ اساسنامه شرکت مرکزاصلی شرکت به آدرس استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش مرکزی شهر تبریز - بلوارملت - بزرگراه شهیدکسائی - بلوار ملت - پلاک ۰ - مجتمع تراکتورسازی - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییریافت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13684685
آگهی تغییرات شرکت تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به درخواست معاونت بازرگانی و بمنظورتسهیل در روند انتقال اسناد مالکیت تراکتورهای بفروش رفته، هیئت مدیره با تفویض امضاء به رحمان قلیزاده به کدملی xxxxxxxxx۱، علی صراحی به کدملی xxxxxxxxx۳، احمدرضا صمصامی به کدملی xxxxxxxxx۰ و اکرم علی پور به کدملی xxxxxxxxx۶ جهت امضاء اسناد فروش موافقت نمود. بدیهی است مدیرعامل نظارت لازم را در جهت اجرای کامل مصوبه بعمل خواهد_آورد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626776
آگهی تغییرات شرکت تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ و برابر مجوز شماره xxx۱۱ , xxx مورخ ۱۷/۰۴/xxx۶ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود وزیان سال مالی xxx۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره ثبت xxx۳۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت در سال xxx۶ تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13436167
آگهی تغییرات شرکت تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یوسف الهی شکیب به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای ابوالفتح ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علی سجادی پناه به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و آقای حمیدرضا نائینی به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت افق نیلی خلیج فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و آقای منصور پورزرین به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای ابوالفتح ابراهیمی بعنوان مدیرعامل شرکت تا پایان مدت هیئت مدیره انتخاب گردید. اختیارات هیئت مدیره طبق بندهای ۱ تا ۴ و ۶ تا ۹ (بجز اموال غیرمنقول بند ۹) و ۱۱ تا ۱۶ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. هیئت مدیره مقرر نمود کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و قائم مقام شرکت آقای جواد نجفی آذر و در غیاب ایشان با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و قائم مقام شرکت آقای جواد نجفی آذر به همراه مهر شرکت معتبر تلقی گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13268993
آگهی تغییرات شرکت تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به قسمت ب ماده ۲ موضوع شرکت اضافه گردید: انجام فعالیتهای آزمایشگاهی و تایید نوع تراکتور. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13129573
آگهی تغییرات شرکت تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت تدبیرگران آتیه ایرانیان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ شرکت نگین ساحل رویال به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ شرکت افق نیلی خلیج فارس به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت گروه بهمن به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052776
آگهی تغییرات شرکت تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بمنظورتسهیل در روند انتقال اسناد مالکیت تراکتورهای بفروش رفته به آقایان رحمان قلیزاده، ناصر قربانیان و خانم اکرم علیپور جهت امضاء اسناد فروش تفویض امضاء گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13007789
آگهی تغییرات شرکت تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود وزیان و صورت گردش وجوه نقد سال مالی xxx۴ تصویب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار در سال xxx۵ تعیین گردید. موسسه حسابرسی وخدماتی مالی فاطر شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران شماره ثبت xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12678997
آگهی تغییرات شرکت تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا عاصم نخجوانی ازتاریخ ۲۲/۰۹/۹۴ به جای آقای همایون شیخ السلام عضو هیئت مدیره شرکت تراکتورسازی ایران برای مدت باقیمانده انتخاب شد. کلیه اسنادتعهدآور باامضاء مدیرعامل و قائم مقام شرکت آقای جواد نجفی آذر ودرغیاب ایشان با امضاء مدیرعامل ویک عضو هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره وقائم مقام شرکت آقای جواد نجفی آذر ویک عضودیگرهیئت مدیره به همراه مهرشرکت معتبر تلقی گردد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12642843
آگهی تغییرات شرکت تراكتورسازي ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سرمایه شرکت ازطریق صدورسهام جدید ازتعداد xxxxxxxxx سهم به تعداد xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی از محل تبدیل مطالبات مبلغ xxxxxxxxxxxxریال از محل سود انباشته مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال واز محل واریز نقدی مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال ازمبلغxxxxxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافتومبلغ نقدی طی گواهیxxx/xxx۵۰/۵۲مورخ۰۴/۱۱/xxx۴بانک تجارت شعبه تراکتورسازی واریز گردید و در نتیجه ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به تعداد xxxxxxxxx۰سهم xxx۰ ریالی با نام می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12532095
آگهی تغییرات شرکت تراكتورسازي ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ و نامه شماره xxx ـ xxxxxx,xxx مورخ ۲۷/۰۸/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت طرح اعلامیه پذیره نویسی مورد تایید بوده مراتب جهت اقدام بعدی اعلام میدارد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12477898
آگهی تغییرات شرکت تراكتورسازي ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدماتی مالی فاطر به شماره ثبتxxx۱ وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبتxxx۰۵ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت در سال xxx۴ تعیین گردید. ترازنامه و صورت سود وزیان سال مالی xxx۳ شرکت به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12360080
آگهی تغییرات شرکت تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ هیئت مدیره تاپایان مدت قانونی، اختیارات خویش را طبق بندهای۱تا۴و۶تا۹(بجزاموال منقول بند۹)و۱۱تا۱۶ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل شرکت آقای ابوالفتح ابراهیمی تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12282814
آگهی تغییرات شرکت تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۴۰ وشناسه‌ملی۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی زیر بمدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ شرکت نگین ساحل رویال به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ شرکت گروه بهمن به شماره ثبتxxx۹ و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۰
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12282816
آگهی تغییرات شرکت تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۴۰ وشناسه‌ملی۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مهدی متولیان به شماره کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت نگین ساحل رویال با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره همایون شیخ الاسلام به شماره کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت گروه بهمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره ابوالفتح ابراهیمی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مهدی حنطهء به شماره کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره محمدرضا مدرس خیابانی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و قائم مقام شرکت آقای نجفی آذر و در غیاب ایشان با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و قائم مقام شرکت آقای نجفی آذر و یک عضو دیگر هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر تلقی گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1763426
آگهی اصلاحی شرکت تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در آگهی تغییرات به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۹/۸/۹۳ تصویب ترازنامه بدین شرح اصلاح میگردد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به اسفندماه سال ۹۲ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711485
آگهی تغییرات شرکت تراکتورسازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود وزیان شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت در سال xxx۳ تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدماتی مالی فاطر به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1540454
آگهی تغییرات شرکت تراکتورسازی ایران شرکت سهامیعام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۷/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
به منظور تسهیل در روند انتقال اسناد مالکیت تراکتورهای به فروش رفته، هیئتمدیره به سایر اشخاص حوزه معاونت فروش جهت امضاء اسناد فروش تفویض امضاء نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1368980
آگهی تصمیمات شرکت تراکتور سازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۱/۹۲ که در تاریخ ۱۹/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده: آقای سید مهدی متولیان کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب و نامبرده بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و قائم مقام شرکت آقای جواد نجفی آذر و در غیاب ایشان با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و قائم مقام آقای جواد نجفی آذر و یک عضو دیگر هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با امضای سه عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1300545
آگهی تصمیمات شرکت تراکتور سازی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۵۴۰ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۹/۰۶/xxx۲ و هیئت مدیره مورخه ۰۷/۰۸/xxx۲ که در تاریخ ۱۵/۱۰/xxx۲ به این اداره واصل گردیده: شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) شماره ثبت xxx۳۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی آقای دارا غزنوی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۲۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی آقای علی مسیبی بهروز به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام) شماره ثبت xxx۳۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی آقای جواد نجفی آذر به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه گذار اندیشه محوران (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی آقای ابوالفتح ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی آقای همایون شیخ الاسلام به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سپس آقای همایون شیخ الاسلام بسمت رئیس هیئت مدیره آقای دارا غزنوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفتح ابراهیمی بسمت مدیرعامل انتخاب و کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک عضو دیگر هیئت مدیره و در غیاب هر دو با امضای سه عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1170918
آگهی تصمیمات شرکت تراکتورسازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۲ که در تاریخ ۱۸/۶/۹۲ به این اداره واصل گردیده: (ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت های مالی) سال مالی ۹۱ تصویب و (موسسه) حسابرسی و خدماتی مالی فاطر شماره ثبت xxx۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و (موسسه) حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران شماره ثبت xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت قانونی انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1111239
آگهی تغییرات شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۵۴۰ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۲ که در تاریخ ۸/۴/۹۲ به این اداره واصل گردیده آقای محمد اسکندری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) بجای آقای محمد کمانی بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب و در ضمن کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک عضو دیگر هیئت مدیره و در غیاب هر دو با امضای سه عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980647
آگهی تصمیمات شرکت تراکتور سازی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ که در تاریخ ۲/۱۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده با توجه به نامه شماره xxx۰/۹۱/ت/ش مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان آقای محمود کمانی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ از تاریخ ۱۱/۱۰/۹۱ به جای آقای محمدرضا مدرس خیابانی بعنوان رئیس هیئت مدیره گروه صنایع تراکتورسازی ایران مدت باقی مانده انتخاب و کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730116
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و تامین قطعات تراکتور سازی تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۹۵۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره و مورخ ۱۳/۹/۹۰ و۱۲/۹/۹۰ که در تاریخ۱۸/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده شرکت تراکتور سازی ایران (سهامی عام) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و کدپستی و xxxxxxxxx۳ و شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت تراکتور سازی کردستان (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت ساخت ماشین و ابزار تراکتور سازی تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۰۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتور سازی (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۳۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند سپس آقای ابوالفتح ابراهیمی کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت تراکتور سازی ایران (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن حسینی را کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی خاص) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد نجفی آذر کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت تراکتور سازی کردستان (سهامی خاص) بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید غفارحسینی کد ملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده ساخت ماشین و ابزار تراکتور سازی تبریز (سهامی خاص) و آقای امیر حسین رضائی کلج کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتور سازی (سهامی خاص) بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب و امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک ـ سفته ـ برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره مشروط بر اینکه یکی از امضاء کنندگان مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10605657
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و تامین قطعات تراکتور سازی تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۹۵۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره و مورخ ۱۳/۹/۹۰ و۱۲/۹/۹۰ که در تاریخ۱۸/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده شرکت تراکتور سازی ایران (سهامی عام) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و کدپستی و xxxxxxxxx۳ و شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت تراکتور سازی کردستان (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت ساخت ماشین و ابزار تراکتور سازی تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۰۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتور سازی (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۳۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند سپس آقای ابوالفتح ابراهیمی کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت تراکتور سازی ایران (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن حسینی را کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی خاص) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد نجفی آذر کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت تراکتور سازی کردستان (سهامی خاص) بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید غفارحسینی کد ملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده ساخت ماشین و ابزار تراکتور سازی تبریز (سهامی خاص) و آقای امیر حسین رضائی کلج کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتور سازی (سهامی خاص) بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب و امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک‌ـ سفته‌ـ برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره مشروط بر اینکه یکی از امضاء کنندگان مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694328
آگهی تصمیمات شرکت تراکتور سازی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی ۲۹/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۵/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ تصویب گردیده و روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره ثبت xxx۲۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدماتی مالی فاطر شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب نمودند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10026762
آگهی تصمیمات شرکت تراکتور سازی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی ۲۹/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۵/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ تصویب گردیده و روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره ثبت xxx۲۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدماتی مالی فاطر شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب نمودند. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 383001

آگهی تصمیمات
شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی خاص)
بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۶/۹۰ و صورت جلسه فوق العاده هیئت مدیره که در تاریخ ۱۳/۷/۹۰ به این اداره واصل گردید: شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱۱شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان به شمار ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ شرکت سرمایه گذاری ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) بشماره ثبت xxx۳۱ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و آقای محمدرضا مدرس خیابانی به کد ملی xxxxxxxxx۰۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفتح ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای جواد نجفی آذر به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره آقای دارا غزنوی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی مسیبی بهروز به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذار و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و اختیارات زیر طبق ماده ۳اساسنامه (بندهای ۱و۴) براساس آئین نامه های مربوطه ۹۰ به جز اموال غیر منقول ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶ به مدیرعامل تفویض گردید و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات، و غیره با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره مشروط براینکه یکی از امضا کنندگان مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره باشد به همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سپس آدرس دفتر شرکت در تهران از محل قبلی به آدرس جدید تهران ـ کیلومتر ۵/۹ جاده مخصوص کرج روبروی شهاب خودرو ـ نبش خیابان نخ زیرزمین ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ سرپرست اداره ثبت اسناد
و املاک تبریز ـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11583003
آگهی تصمیمات شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی خاص)بشماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۶/۹۰ و صورت جلسه فوق العاده هیئت مدیره که در تاریخ ۱۳/۷/۹۰ به این اداره واصل گردید: شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱۱شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان به شمار ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ شرکت سرمایه گذاری ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) بشماره ثبت xxx۳۱ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و آقای محمدرضا مدرس خیابانی به کد ملی xxxxxxxxx۰۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفتح ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای جواد نجفی آذر به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره آقای دارا غزنوی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی مسیبی بهروز به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذار و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و اختیارات زیر طبق ماده ۳اساسنامه (بندهای ۱و۴) براساس آئین نامه‌های مربوطه ۹۰ به جز اموال غیر منقول ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶ به مدیرعامل تفویض گردید و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات، و غیره با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره مشروط براینکه یکی از امضا کنندگان مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره باشد به همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سپس آدرس دفتر شرکت در تهران از محل قبلی به آدرس جدید تهران‌ـ کیلومتر ۵/۹ جاده مخصوص کرج روبروی شهاب خودرو‌ـ نبش خیابان نخ زیرزمین‌ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز‌ـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10072350
آگهی تصمیمات شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ که در تاریخ ۹/۵/۹۰ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت تصویب و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشماره ثبت xxx۲۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی فاطر بشماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10662011
آگهی تصمیمات شرکت تراکتور سازی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
برابر صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۸۹ که در تاریخ ۲۷/۱/۹۰ به این اداره واصل گردیده: آقای بابک سعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت نیوان ابتکار بشماره ثبت xxxxxx بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره به جای آقای قاسم الهام بخش برای مدت باقیمانده انتخاب و امضای کلیه اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10591761
آگهی تصمیمات شرکت تراکتور سازی ایران سهامی عامبه شماره ثبت ۵۴۰ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۵/۸۹ که در تاریخ ۲۴/۷/۸۹ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان وصورتهای مالی سال مالی ۸۸ تصویب و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد حسینی منش به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی ۸۹ انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11128559
آگهی تصمیمات
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۸۹ شرکت تراکتور سازی ایران (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ که در تاریخ ۳/۷/۸۹ به این اداره واصل گردیده طبق نامه xxx۴۷/xxx۹/۱۱‌ـ ۳/۳/۸۹ آقای دارا غزنوی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۳۱ تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به جای آقای مهرداد بذر‌پاش بسمت عضو غیر‌مؤظف هیئت مدیره برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب گردید.

سرپرست ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11742141
آگهی تصمیمات
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۶/۱/۸۹ شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷، آقای جواد نجفی آذر به جای آقای احمد شفیع زاده بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان و عضو غیر موظف هیئت مدیره و آقای محمدرضا مدرس خیابانی به جای آقای عیسی رضائی بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان و عضو غیر موظف هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره برای باقی مانده مدت هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد تعهدآور بامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان معاونت مالی آقای مرتضی باباپور بنمایندگی هریک از آنان بهمراه مهر شرکت معتبر تلقی گردد.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9882046
آگهی تصمیمات شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۵۴۰ بشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۶/۸۸ شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه (سهامی خاص) و شرکت نیوان ابتکار (سهامی خاص) بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب، سپس آقایان احمد شفیع زاده نماینده شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان بسمت رئیس هیئت مدیره، مهرداد بذرپاش بنمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، ابوالفتح ابراهیمی بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه بسمت مدیرعامل و آقای عیسی رضائی بنمایندگی از شرکت تدبیرگران آتیه ایرانیان و آقای قاسم الهام بخش بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب و هیئت مدیره اختیار بندهای ۱ و ۴ و ۶ الی ۹ و ۱۱ الی ۱۶ مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض و کلیه اسناد تعهدآور بامضای مدیرعامل بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر تلقی گردد و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مجاز خواهند بود امضای خویش را به سایر اشخاص تفویض نمایند.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10323249
آگهی تصمیمات
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۸/۵/xxx۸ شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ترازنامه سود و زیان سال xxx۷ تصویب و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و آقای محمد حسینی منش به عنوان بازرس علی البدل برای سال xxx۸ انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9898500
آگهی تصمیمات
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/xxx۷ شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ حق امضای چک‌ها و کلیه اسناد تعهدآور با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره خواهد بود.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات