کارخانجات سیمان صوفیان

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10200007381 (فعال)
17
افراد
31
آگهی‌ها
39
شماره ثبت
1345/10/29
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14676420
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب گردید . موسسه حسابرسی فراز مشاور ، دیلمی پور ( حسابداران رسمی ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس قانونی اصلی موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14479375
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سیمان شاهرود ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی فرامرز رمضانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ طی معرفی نامه شماره xxx ۹۷ مورخ ۹۷/۰۳/۱۹ بعنوان عضو اصلی ، غیر موظف و رئیس هیئت مدیره . شرکت سیمان ارومیه ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی محمد حاجی آقازاده لوحی به کد ملی xxxxxxxxx۱ طی معرفی نامه شماره xxx ۹۷ مورخ ۹۷/۰۳/۱۹ به عنوان عضو اصلی ، غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره . شرکت سیمان قائن ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx۹۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی منصور نجفی به کد ملی xxxxxxxxx۳ طی معرفی نامه شماره xxx ۹۷ مورخ ۹۷/۰۳/۱۹ بعنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره . شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی کورش جامعی به کد ملی xxxxxxxxx۹ طی معرفی نامه شماره xxx۵ ۹۷ تاریخ ۹۷/۰۸/۱۹ به عنوان عضو اصلی و غیر موظف هیئت مدیره . شرکت گروه مالی بانک مسکن به شماره ثبت xxx۱۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی آقای محمد احدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ طی معرفی نامه شماره xxx/ ص/ ۹۷ xxx مورخ ۹۷/۰۳/۲۱ بعنوان عضو اصلی و غیر موظف هیئت مدیره . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود . حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت : اجرای مصوبات هیئت مدیره نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت . طرح و تنظیم و اصلاح آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب . تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هر نوع بودجه و عملیات اصلاحی و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب . عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت ( باستثنای قائم مقام ومعاونین اجرائی طبق چارت سازمانی ) تعیین شغل ، حقوق ، دستمزد ، ترفیع ، تنبیه ، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و همچنین مرخصی ، بازنشستگی و مستمری وراث آنها بارعایت قوانین و مقررات و ضوابط قانونی . افتتاح هر نوع حساب بانکی و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر پس از طرح و تصویب در هیئت مدیره . دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات . تنظیم و انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و همچنین تهیه مواد اولیه ، لوازم یدکی ، مواد مصرفی و مصالح ساختمانی و تاسیسات جهت انجام عملیات اجرایی براساس آئین نامه معاملات و مصوبات هیئت مدیره شرکت . مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت تجاری و در صورت لزوم اصلاح آنها ، به امانت گذاردن هر نوع اسناد ، مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و استرداد آنها با حق انتخاب وکلای دادگستری . اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع قضائی و غیر قضائی با حق معرفی نماینده جهت پیگیری دفاع یا ارائه توضیحات لازم و . . . و یا انتخاب و عقد قرارداد با وکلای دادگستری . تنظیم ترازنامه و حساب سودوزیان ( صورت‌های مالی ) در خلال و در پایان دوره مالی براساس قوانین و استانداری‌های جاری و ارائه آن به هیئت مدیره جهت اخذ تصمیم . طرح‌های مربوط به فعالیت شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره . انتشار آگهی‌های شرکت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14318338
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت. اجرای مصوبات هیات مدیره نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت. طرح و تنظیم و اصلاح آئین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هر نوع بودجه و عملیات اصلاحی و پیشنهاد به هیات مدیره جهت تصویب. عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت (باستثنای قائم مقام ومعاونین اجرائی طبق چارت سازمانی) تعیین شغل، حقوق، دستمزد، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و همچنین مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها بارعایت قوانین و مقررات و ضوابط قانونی. افتتاح هر نوع حساب بانکی و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر پس از طرح و تصویب در هیات مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. تنظیم و انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و همچنین تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، مواد مصرفی و مصالح ساختمانی و تاسیسات جهت انجام عملیات اجرایی براساس آئین نامه معاملات و مصوبات هیات مدیره شرکت. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت تجاری و در صورت لزوم اصلاح آنها، به امانت گذاردن هر نوع اسناد، مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و استرداد آنها با حق انتخاب وکلای دادگستری. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع قضائی و غیر قضائی با حق معرفی نماینده جهت پیگیری دفاع یا ارائه توضیحات لازم و... و یا انتخاب و عقد قرارداد با وکلای دادگستری. تنظیم ترازنامه و حساب سودوزیان (صورت های مالی) در خلال و در پایان دوره مالی براساس قوانین و استانداری های جاری و ارائه آن به هیات مدیره جهت اخذ تصمیم. طرح های مربوط به فعالیت شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره. انتشار آگهی های شرکت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14131734
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرامرز رمضانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبتxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ طی معرفی نامه شماره xxx ـ ۹۷ مورخ ۱۹/۰۳/۹۷ بعنوان عضو اصلی، غیرموظف و رئیس هیات مدیره. محمد حاجی آقازاده لوحی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شماره ثبتxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ طی معرفی نامه شماره xxx ـ ۹۷ مورخ ۱۹/۰۳/۹۷ به عنوان عضو اصلی، غیرموظف و نایب رئیس هیات مدیره. منصور نجفی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قائن (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۹۱ و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ طی معرفی نامه شماره xxx ـ ۹۷ مورخ ۱۹/۰۳/۹۷ بعنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیات مدیره. داود اکبری شهرستانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ طی معرفی نامه شماره xxx ـ ۹۷ تاریخ ۱۹/۰۳/۹۷ به عنوان عضو اصلی و غیر موظف هیات مدیره. محمد احدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت گروه مالی بانک مسکن به شماره ثبت xxx۱۳ و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ طی معرفی نامه شماره xxx/ص/۹۷ ۱ ـ ۱۰ مورخ ۲۱/۰۳/۹۷ بعنوان عضو اصلی و غیرموظف هیات مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبرخواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14075848
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxx۳۰ , xxx مورخ ۰۲/۰۳/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی فراز مشاور با شناسه ملی xxxxxx xxx۰۰ و شماره ثبت xxx۱ به عنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شماره ثبت xxx۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۷ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شماره ثبت xxxxxx شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و شماره ثبت xxx شرکت سیمان قاین (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و شماره ثبت xxx۹۱ شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و شماره ثبت xxx , xxx شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شماره ثبت xxx۱۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13903860
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۶ و برابر مجوز شماره xxx۸۴ , xxx مورخ ۲۵/۱۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به نشانی جدید: آذربایجان شرقی شهرستان شبستر بخش صوفیان دهستان چله خانه آبادی کارخانه سیمان صوفیان خیابان چله خانه خیابان اصلی پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13522166
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین فاتح به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بعنوان عضو اصلی، غیر موظف و رئیس هیئت مدیره. آقای مختار اصغری به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان عضو اصلی، غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره. آقای فریدون رحمانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قائن (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره. آقای داود اکبری شهرستانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان عضو اصلی و غیر موظف هیئت مدیره. آقای محمد احدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت گروه مالی بانک مسکن به شماره ثبت xxx۱۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بعنوان عضو اصلی و غیر موظف هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت: اجرای مصوبات هیئت مدیره. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت. طرح و تنظیم و اصلاح آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هر نوع بودجه و عملیات اصلاحی و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. عزل و نصب کلیه کارکنان و ماموران شرکت بجز معاونین، مدیران و مشاوران که با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره صورت می‌پذیرد و سایر موضوعات استخدامی بر اساس آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. افتتاح هر نوع حساب بانکی و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر پس از طرح و تصویب در هیئت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. تنظیم و انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و همچنین تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، مواد مصرفی و مصالح ساختمانی و تاسیسات جهت انجام عملیات اجرایی براساس آئین نامه معاملات و مصوبات هیئت مدیره شرکت. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت تجاری و در صورت لزوم اصلاح آنها، به امانت گذاردن هر نوع اسناد، مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و استرداد آنها با حق انتخاب وکلای دادگستری. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع قضائی و غیر قضائی با حق انتخاب وکلای دادگستری و اخذ مصوبه هیئت مدیره. تنظیم ترازنامه و حساب سودوزیان (صورت‌های مالی) در خلال و در پایان دوره مالی براساس قوانین و استانداری‌های جاری و ارائه آن به هیئت مدیره جهت اخذ تصمیم. طرح‌های مربوط به فعالیت شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره. انتشار آگهی‌های شرکت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13503638
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۲۶/xxx - ۳/۳/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت و صورت سودوزیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شماره ثبت xxx۶۸ به عنوان بازرس قانونی و موسسه دایا رهیافت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شماره ثبت xxx۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۶ انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951751
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۵ و برابر مجوز شماره xxx۶ , xxx مورخ ۰۴/۰۳/xxx۵ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و صورت سودوزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شماره ثبت xxx۶۸ به عنوان بازرس قانونی و موسسه دایا رهیافت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شماره ثبت xxx۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شماره ثبت xxxxxx شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و شماره ثبت xxx شرکت سیمان قاین (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و شماره ثبت xxx۹۱ شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و شماره ثبت xxx , xxx شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شماره ثبت xxx۱۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12643469
آگهی تغییرات شرکت كارخانجات سيمان صوفيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین فاتح به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ طی معرفی نامه شماره xxx ـ ۹۳ تاریخ ۲۱/۰۳/۹۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره حسین کاظمی کلشتری به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ طی معرفی نامه شماره xxx۶ ـ ۹۳ تاریخ ۰۲/۰۹/۹۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مختاراصغری به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ طی معرفی نامه شماره xxx ـ ۹۴ تاریخ ۱۹/۰۲/۹۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره محمدعلی احمدزاداصل به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴طی معرفی نامه شماره xxx ـ ۹۳ تاریخ ۱۴/۰۴/۹۳ بعنوان عضو هیئت مدیره محسن عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شماره ثبت xxx۱۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ طی معرفی نامه شماره xxx/صxxxـ ۱ تاریخ ۱۴/۰۵/۹۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده مأموریت هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت: اجرای مصوبات هیئت مدیره. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت. طرح و تنظیم و اصلاح آئین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هرنوع بودجه و عملیات اصلاحی و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. عزل و نصب کلیه کارکنان وماموران شرکت بجز معاونین، مدیران ومشاوران که با پیشنهاد مدیرعامل وتصویب هیئت مدیره صورت می پذیرد وسایر موضوعات استخدامی بر اساس آئین نامه های مصوب هیئت مدیره. افتتاح هر نوع حساب بانکی و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگرپس از طرح وتصویب درهیئت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. تنظیم و انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و همچنین تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، مواد مصرفی و مصالح ساختمانی و تاسیسات جهت انجام عملیات اجرایی بر اساس آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره شرکت. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت تجاری و در صورت لزوم اصلاح آنها، به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و استرداد آنها و با حق انتخاب وکلای دادگستری پس ازاخذ مجوز از هیئت مدیره. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع قضائی و غیرقضائی با حق انتخاب وکلای دادگستری پس ازاخذ مجوزاز هیئت مدیره. تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) در خلال ودر پایان دوره مالی براساس قوانین واستانداردهای جاری وارائه آن به هیئت مدیره جهت اخذ تصمیم. طرح های مربوط به فعالیت شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره. انتشار آگهی های شرکت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12643472
آگهی تغییرات شرکت كارخانجات سيمان صوفيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین فاتح به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ طی معرفی نامه شماره xxx ـ ۹۳ تاریخ ۲۱/۰۳/۹۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره. حسین کاظمی کلشتری به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxxوشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶طی معرفی نامه شماره xxx۶ ـ ۹۳ تاریخ ۰۲/۰۹/۹۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. مختار اصغری به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ طی معرفی نامه شماره xxx ـ ۹۴ تاریخ ۱۹/۰۲/۹۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. محسن عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شماره ثبت xxx۱۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳طی معرفی نامه شماره xxx/صxxxـ ۱تاریخ ۱۴/۰۵/۹۴ بعنوان عضو هیئت مدیره. فریدون رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹۱ و شناسه مالی xxxxxxxxx۵۴ طی معرفی نامه شماره xxx۷ ـ ۹۴ تاریخ ۲۱/۱۰/۹۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت: اجرای مصوبات هیئت مدیره. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت. طرح و تنظیم و اصلاح آئین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هرنوع بودجه و عملیات اصلاحی و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. عزل و نصب کلیه کارکنان وماموران شرکت بجز معاونین، مدیران ومشاوران که با پیشنهاد مدیرعامل وتصویب هیئت مدیره صورت می پذیرد وسایر موضوعات استخدامی بر اساس آئین نامه های مصوب هیئت مدیره. افتتاح هر نوع حساب بانکی و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگرپس از طرح و تصویب درهیئت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. تنظیم و انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و همچنین تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، مواد مصرفی و مصالح ساختمانی و تاسیسات جهت انجام عملیات اجرایی بر اساس آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره شرکت. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت تجاری و در صورت لزوم اصلاح آنها، به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و استرداد آنها و با حق انتخاب وکلای دادگستری پس ازاخذ مجوز از هیئت مدیره. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع قضائی و غیرقضائی با حق انتخاب وکلای دادگستری پس ازاخذ مجوزاز هیئت مدیره. تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) در خلال ودر پایان دوره مالی براساس قوانین واستانداردهای جاری وارائه آن به هیئت مدیره جهت اخذ تصمیم. طرح های مربوط به فعالیت شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره. انتشار آگهی های شرکت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12252242
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۳۹ و‌شناسه‌ملی۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسین کاظمی کلشتری بجای آقای مسعود رضا شاکری بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام ) تعیین گردید سپس آقای حسین فاتح به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام ) به شماره ثبتxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ بعنوان رئیس هیات مدیره آقای حسین کاظمی کلشتری به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام ) به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ بعنوان مدیر عامل و عضو اصلی هیات مدیره آقای رحیم اردلان به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه ( سهامی عام ) به شماره ثبتxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ بعنوان نائب رییس هیات مدیره . آقای محمدعلی احمدزاداصل به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین ( سهامی عام ) به شماره ثبتxxx۹۱ و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره . آقای محمد رضا علی نوری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شماره ثبتxxx۱۳ و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیر عامل بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت . اجرای مصوبات هیات مدیره . نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت. طرح و تنظیم و اصلاح آئین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب . تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هرنوع بودجه و عملیات اصلاحی و پیشنهاد به هیات مدیره جهت تصویب . عزل و نصب کلیه کارکنان،ماموران ومشاوران شرکت بجز معاونین ومدیران بلا فصل که با پیشنهاد مدیر عامل وتصویب هیات مدیره صورت می پذیرد وسایر موضوعات استخدامی بر اساس آئین نامه های مصوب هیات مدیره . افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات . تنظیم و انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و همچنین تهیه مواد اولیه ، لوازم یدکی ، مواد مصرفی و مصالح ساختمانی و تاسیسات جهت انجام عملیات اجرایی شرکت حداکثر تا مبلغ xxx میلیون ریال و در مورد خرید های خارجی حداکثر معادل ۴۰ هزار یورو برای هر سفارش و یا هر قلم جنس ( طبق آئین نامه معاملات شرکت ) . مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت تجاری و در صورت لزوم اصلاح آنها ، به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و استرداد آنها و با حق انتخاب وکلای دادگستری . اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع قضائی و غیر قضائی با حق انتخاب وکلای دادگستری پس ازاخذ مجوزاز هیات مدیره. تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی ) پس از انقضای سال مالی و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت اخذ تصمیم طرح های مربوط به فعالیت شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره. انتشار آگهی های شرکت .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12252244
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۳۹ و‌شناسه‌ملی۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مختار اصغری بجای آقای رحیم اردلان بعنوان نماینده شرکت سیمان ارومیه ( سهامی عام ) تعیین گردید سپس آقای حسین فاتح به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبتxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ بعنوان رئیس هیات مدیره آقای حسین کاظمی کلشتری به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ بعنوان مدیر عامل و عضو اصلی هیات مدیره آقای محمد رضا علی نوری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شماره ثبتxxx۱۳ و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ بعنوان نائب رییس هیات مدیره . آقای محمدعلی احمدزاداصل به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۹۱ و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره . آقای مختار اصغری به کد ملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شماره ثبتxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیر عامل بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت . اجرای مصوبات هیات مدیره . نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت. طرح و تنظیم و اصلاح آئین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب . تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هرنوع بودجه و عملیات اصلاحی و پیشنهاد به هیات مدیره جهت تصویب . عزل و نصب کلیه کارکنان،ماموران ومشاوران شرکت بجز معاونین ومدیران بلا فصل که با پیشنهاد مدیر عامل وتصویب هیات مدیره صورت می پذیرد وسایر موضوعات استخدامی بر اساس آئین نامه های مصوب هیات مدیره . افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات . تنظیم و انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و همچنین تهیه مواد اولیه ، لوازم یدکی ، مواد مصرفی و مصالح ساختمانی و تاسیسات جهت انجام عملیات اجرایی شرکت حداکثر تا مبلغ یک میلیارد ریال و در مورد خرید های خارجی حداکثر معادل ۴۰ هزار یورو برای هر سفارش و یا هر قلم جنس ( طبق آئین نامه معاملات شرکت ) . مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت تجاری و در صورت لزوم اصلاح آنها ، به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و استرداد آنها و با حق انتخاب وکلای دادگستری . اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع قضائی و غیر قضائی با حق انتخاب وکلای دادگستری پس ازاخذ مجوزاز هیات مدیره. تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی ) پس از انقضای سال مالی و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت اخذ تصمیم . طرح های مربوط به فعالیت شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره. انتشار آگهی های شرکت .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12248074
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۹ وشناسه‌ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شماره ثبت xxx۶۸ به عنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شماره ثبت xxx به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597165
آگهی تصمیمات
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۴/۰۴/xxx۳ شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام) شماره ثبت ۳۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ تصمیمات ذیل اتخاذ و از جهت امضا ذیل ثبت در مورخه ۲۹/۰۵/xxx۳ تکمیل گردید:
۱ـ حسین فاتح به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به عنوان رئیس هیئت مدیره و مسعود رضا شاکری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین (سهامی عام) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد ضمناً اختیارات مدیرعامل به شرح صورت جلسه هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxx۹ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593482
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی تصمیمات شماره xxx۵/۸/xxx مورخه ۲۹/۵/xxx۳ و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۴/۴/xxx۳ شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ محمدرضا علی نوری از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام)، رحیم اردلان از طرف شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) و محمدعلی احمدزاداصل از طرف شرکت سیمان قاین (سهامی عام) به عنوان نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره انتخاب گردیده اند.
شxxxxxx۳ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1486158
آگهی تصمیمات
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخه ۲۱/۲/xxx۳ شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ تصمیمات ذیل اتخاذ و از جهت امضا ذیل ثبت در مورخه ۱۰/۰۳/xxx۳ تکمیل گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره ثبت xxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت xxx به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت انتشار آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ شرکتهای سرمایه گذاری سیمان تامین به شماره ثبت xxxxxx و سیمان ارومیه به شماره ثبت xxx سیمان قاین به شماره ثبت xxx۹۱، سیمان شاهرود به شماره ثبت xxx و گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شماره ثبت xxx۱۳ همگی (سهامی عام) به عنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxx۵ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186124
آگهی تصمیم
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۳۱/۶/۹۲ شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ آقایان رحیم همدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین (سهامی عام) بجای مرتضی لطفی برای باقیمانده دوره عضویت و محمدرضا علی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن بجای فرشید معصومی برای باقیمانده دوره عضویت انتخاب و از جهت امضای ذیل ثبت در مورخه ۱۴/۷/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxx۷ اداره ثبت اسناد و املاک شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1113578
آگهی تصمیمات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۲/۴/۹۲ شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ تصمیمات ذیل اتخاذ و از جهت امضای ذیل ثبت در مورخه ۲۴/۴/۹۲ تکمیل گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران و حسابداران رسمی به شناسه ملّی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملّی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۰ ثبت شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9684957
آگهی تصمیمات
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۵/۱۰/۹۱ شرکت سهامی‌عام کارخانجات سیمان صوفیان به شماره ثبت ۳۹ و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۱ تصمیمات ذیل اتخاذ و از جهت امضای ذیل ثبت در مورخه ۱۷/۱۰/xxx۱ تکمیل گردید.

۱ـ مسعودرضا شاکری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین(سهامی‌عام)بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت باقیمانده انتخاب گردید.

اختیارات تفویضی مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیئت‌مدیره میباشد.

۲ـ آقایان رحمت اله روستاپور به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه(سهامی عام) مرتضی لطفی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین(سهامی عام) و سیدفرشید معصومی به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن و محمد رضا بازوی بیدستانی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود(سهامی عام) بعنوان نمایندگان جدید اعضای حقوقی هیئت‌مدیره شرکت برای مدت باقیمانده تعیین گردیدند.

سرپرست ثبت اسناد و املاک شهرستان شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 933802
آگهی تصمیمات
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۵/۱۰/۹۱ شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ تصمیمات ذیل اتخاذ و از جهت امضای ذیل ثبت در مورخه ۱۷/۱۰/xxx۱ تکمیل گردید.
۱ـ مسعودرضا شاکری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین(سهامی عام)بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت باقیمانده انتخاب گردید.
اختیارات تفویضی مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیئت مدیره میباشد.
۲ـ آقایان رحمت اله روستاپور به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه(سهامی عام) مرتضی لطفی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین(سهامی عام) و سیدفرشید معصومی به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن و محمد رضا بازوی بیدستانی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود(سهامی عام) بعنوان نمایندگان جدید اعضای حقوقی هیئت مدیره شرکت برای مدت باقیمانده تعیین گردیدند.
شxxxxxx۸ سرپرست ثبت اسناد و املاک شهرستان شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743504
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس و خوزستانسهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۵/۹۱ محمدمسعود سمیعی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به جای محسن محسنی شکیب با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 519414

آگهی تصمیمات
به موجب صورتجلسات مورخه ۱۷/۱۰/۹۰ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و ۲۱/۱۱/۹۰ هیئت مدیره شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده و ذیل ثبت تغییرات از لحاظ امضاء در تاریخ ۰۹/۱۲/۹۰ تکمیل گردیده است.
۱ـ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) و شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) و شرکت سیمان قاین (سهامی عام) شرتک سیمان شاهرود (سهامی عام) و شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام) به عنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ آقای مرتضی داداش به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه به عنوان عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره ـ آقای ولی اله اخلاقی فرد به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به عنوان عضو موظف و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ آقای مجید باقری فرد به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره ـ آقای سیدفرشید مصوبی به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره ـ آقای محمدتقی کاظمی آشتیانی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۳ـ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و تصویب گردیده است.
ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت
ـ طرح و تنظیم و اصلاح آئین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب و سایر موارد در چارچوب اساسنامه شرکت
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
شxxxxxx۹ ثبت اسناد و املاک شهرستان شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10196229
آگهی تصمیمات
به موجب صورتجلسات مورخه ۱۷/۱۰/۹۰ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و ۲۱/۱۱/۹۰ هیئت مدیره شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده و ذیل ثبت تغییرات از لحاظ امضاء در تاریخ ۰۹/۱۲/۹۰ تکمیل گردیده است. ۱ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) و شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) و شرکت سیمان قاین (سهامی عام) شرتک سیمان شاهرود (سهامی عام) و شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام) به عنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای مرتضی داداش به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه به عنوان عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره آقای ولی اله اخلاقی فرد به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به عنوان عضو موظف و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مجید باقری فرد به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره آقای سیدفرشید مصوبی به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره آقای محمدتقی کاظمی آشتیانی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۳ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و تصویب گردیده است. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت طرح و تنظیم و اصلاح آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب و سایر موارد در چارچوب اساسنامه شرکت ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهدبود. ثبت اسناد و املاک شهرستان شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9799410
آگهی تصمیمات در شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان به شماره ثبتی ۳۹شناسه ملی۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوق بتاریخ۲۷/۲/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید:

۱‌ـ ترازنامه شرکت منتهی به تاریخ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

۲‌‌‌ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ موسسه حسابرسی دیلمی‌پور و همکاران بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالیxxx۰ انتخاب گردیدند.

ثبت شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10295162
آگهی تصمیم در شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان به شماره ثبتی ۳۹ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره شرکت فوق بتاریخ ۲۲/۱۲/۸۹ و توجها به استعفای مدیرعامل اسبق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقای مرتضی داداش بسمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف و آقای ولی اله اخلاقی فرد بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عضو موظف و آقای اکبر شمس فر بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای سید بهاءالدین علائی فرد بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای محمد کاظمی آشتیانی بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب که کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه و موارد معینه انضهامی است. ثبت شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10925553
آگهی تصمیم در شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان بشماره ثبتی ۳۹ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
بموجب صورت‌جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده به تاریخ ۱۲/۴/۸۹ و هیئت‌مدیره شرکت به تاریخ ۱۴/۱۲/۸۹ و گواهی شماره xxxxxx۱ به تاریخ ۱۴/۱۲/۸۹ سازمان حسابرسی بازرس اصلی شرکت و گواهی شماره xxxxxx/xxx به تاریخ ۱۸/۱۲/۸۹ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار و گواهی شماره xxx۸ ـ xxx۰ به تاریخ ۲۲/۱۲/۸۹ بانک ملت شعبه ابن‌سینا تبریز سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال نقدی به xxx میلیارد ٍریال نقدی منقسم به xxx میلیون سهم یکهزار ریالی بانام از طریق پذیره‌نویسی و محل مطالبات حال شده افزایش و در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

ثبت شبستری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11434101
آگهی تصمیم در شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان بشماره ثبتی ۳۹ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۲/۴/xxx۹ شرکت فوق و نامه شمارهxxxxxx/xxx ‌ـ ۳/۷/۸۹ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم ذیل اتخاذ گردید.

اساسنامه قبلی شرکت ملغی‌الاثر و اساسنامه جدید در۵۸ ماده و۱۱ تبصره به تصویب رسید.

ثبت شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11382206
آگهی تصمیمات در شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان بشماره ثبتی ۳۹ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۸۹ شرکت فوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱ـ بیلان مالی و ترازنامه شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

۲ـ روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار بصورت توام یا منفردا برای درج آگهی‌های شرکت برگزیده شدند.

۳ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای میرابوالفضل حسینی بسمت بازرس علی‌البدل به مدت یک سال انتخاب شدند

ثبت شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10899439
آگهی تصمیمات در شرکت کارخانجات سیمان صوفیان سهامی عام ‌بشماره ثبتی ۳۹ شناسه ملی۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
بموجب صورت جلسه فوق‌العاده هیئت‌مدیره بتاریخ ۸/۱۲/۸۸ و توضیح مندرج در حاشیه صورت جلسه فوق به امضای مدیرعامل تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

آقای مرتضی داداش بنمایندگی از ناحیه شرکت سیمان ارومیه سهامی‌عام به شماره ثبتی xxx ارومیه به سمت عضو غیرموظف و رئیس هیئت‌مدیره، آقای محمدباقر عالی از ناحیه شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین سهامی‌عام به شماره ثبتی xxxxxx تهران به سمت عضو موظف و نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، آقای اکبر شمس‌فر از ناحیه شرکت سیمان قاین سهامی‌عام به شماره ثبتی xxx۹۱ تهران به سمت عضو غیرموظف هیئت‌مدیره، آقای سید بهاءالدین علائی‌فرد از ناحیه شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک مسکن به سمت عضو غیرموظف هیئت‌مدیره و آقای محمدتقی کاظمی‌آشتیانی از ناحیه شرکت سیمان شاهرود سهامی‌عام به شماره ثبتی xxx/xxx شاهرود به سمت عضو غیرموظف هیئت‌مدیره انتخاب که کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود ضمنا حدود و اختیارات مدیرعامل به شرح موارد معینه در صورت جلسه انضمامی می‌باشد.

ثبت شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10248778
آگهی تصمیمات در شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان بشماره ثبتی ۳۹ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/۸۸ تصمیمات زیر در شرکت فوق اتخاذ گردید. ۱ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) ۲ شرکت سیمان اورمیه (سهامی عام) ۳ شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام) ۴ شرکت سیمان قاین (سهامی عام) ۵ شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) بسمت اعضای هیئت مدیره شرکت فوق الذکر به مدت دو سال انتخاب شدند. ثبت شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات