تیراژه توسعه البرز

شرکت تیراژه توسعه البرز (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10190033105 (منحل شده)
9
افراد
13
آگهی‌ها
437247
شماره ثبت
1390/6/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13378219
آگهی تغییرات شرکت تیراژه توسعه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۳۳۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت منحل اعلام گردید و آقای مرتضی چمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شدند. آدرس مدیر تصفیه و محل تصفیه: تهران خیابان شهید بهشتی خیابان پاکستان کوچه هشتم ساوجی نیا پلاک ۶ واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13236199
آگهی تغییرات شرکت تیراژه توسعه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۳۳۱۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13236210
آگهی تغییرات شرکت تیراژه توسعه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۳۳۱۰۵
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس میدان آرژانتین خیابان بخارست خیابان دهم پلاک ۸ طبقه ۵ واحد ۹ کد پستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13154702
آگهی تغییرات شرکت تیراژه توسعه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۳۳۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان جواد حمیدی جم به کد ملی xxxxxxxxx۲ و سید علی آقامیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921672
آگهی تغییرات شرکت تیراژه توسعه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۳۳۱۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محرم بخشی دارای کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم نورانی لیسار کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا محبی باروق دارای کد ملی xxxxxxxxx۷ مدیر عامل وعضو هیئت مدیره انتخاب شدند - حق امضا کلیه آوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921683
آگهی تغییرات شرکت تیراژه توسعه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۳۳۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم نورانی لیسار ش ملی xxxxxxxxx۸ – غلامرضا محبی باروق ش ملی xxxxxxxxx۷ و محرم بخشی ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضائ هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - جواد حمیدی جم کدملی xxxxxxxxx۲ و سید علی آقامیری کدملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار آرمان مردم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518422
آگهی تغییرات شرکت تیراژه توسعه البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۳۳۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ xxx۳/۰۴/۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ایجاد تأسیسات و مراکز خاص در همه استان جهت نمایشگاههایی که به منظور معرفی فرآوردههای صنعتی و بازرگانی و کشاورزی و معدنی ایرانی و خارجی برپا می شود. ایجاد و اداره غرفه های نمایشگاهی در داخل کشور و عندالزوم در خارج کشور طبق مقررات جاری مملکت. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق سرمایه گذاری مشترک و ایجاد و استیجار محل نمایشگاه یا غرفه های مناسب و همکاری نمایشگاههای داخلی و خارجی طبق مقررات جاری مملکت و موازین این اساسنامه. برگزاری نمایشگاههای تخصصی در فصول سال به مناسبت های مختلف، علاوه بر نمایشگاههای عمومی که دایر میشود. مبادرت به هرگونه فعالیتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با موضوع شرکت باشد تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384507
آگهی تغییرمحل شرکت تیراژه توسعه البرز سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۳۳۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۴/xxx۲ محل شرکت به تهران میدان ونک خیابان گاندی جنوبی نبش خیابان ۱۲ پلاک ۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298288
آگهی تغییرات شرکت تیراژه توسعه البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۳۳۱۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای فرهاد مشهدی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ایران تورینو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی خانم طاهره بالی چلندر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت امیریل ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای غلامحسین یوسفی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298327
آگهی تغییرات شرکت تیراژه توسعه البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۳۳۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای فرهاد مشهدی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت امیریل ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت ایران تورینو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 420676

آگهی تغییرات شرکت تیراژه توسعه البرز
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۳۳
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
انجام کلیه کارهای ساختمانی اعم از فلزی و بتنی سبک و سنگین ـ ترمیم و بازسازی ابنیه و بافتهای فرسوده شهری ـ تاسیسات ساختمانی اعم از مکانیکی حرارتی و برودتی ـ راهسازی ـ خاکبرداری و خاکریزی انجام کلیه پروژه های فضای سبز ـ سیویل ـ زه کشی آسفالت ـ جدول کشی ـ پیاده روسازی محوطه سازی ـ پل سازی ـ انجام کلیه امور تاسیسات شهری ـ آب و فاضلاب و تصفیه خانه های شهری و صنعتی ـ ساخت انواع انبارها و سیلوها احداث کارخانه شن و ماسه ـ خرید و فروش واردات و صادرات کلیه مصالح ساختمانی ماشین آلات راه سازی و ساختمانی و کلیه کالاهای مطابق با قوانین و مقررات کشور اخذ وام و اعتبارات بانکی ـ بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات پیمانهای دولتی ـ ورود و تشکیل کنسریوم با هر شخص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی ـ ترخیص کالا از گمرکات کشور ـ طراحی ـ نظارت و مشاوره و اجرا ـ نقشه برداری و کلیه خدمات فنی و مهندسی. خدمات فنی و پشتیبانی و مشاوره و طراحی و نگهداری و نظارت فنی در امر پروژه های تاسیسات برقی و مکانیکی و طراحی نصب و اجرا انواع دکل های ثابت و متحرک، روشنایی پست های فشار قوی و فشار ضعیف، آسانسور و تاسیسات ساختمانی ـ طراحی و روشنایی معابر و خیابانها ـ ترمیم ساختمانهای قدیمی و طراحی دکوراسیون داخلی و نمای خارجی ساختمان ـ انجام کلیه فعالیتهای ساختمانی و تاسیساتی شامل تاسیسات برق و مکانیک از قبیل مشاوره طراحی و نصب و راه اندازی کلیه سیستم های تاسیساتی و همچنین تعمیر و نگهداری از آنها ـ تامین نیروی انسانی موردنیاز شرکت.
در تاریخ ۸/۱۰/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
شxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9776401
آگهی تغییرات شرکت تیراژه توسعه البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۳۳۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۰/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:

انجام کلیه کارهای ساختمانی اعم از فلزی و بتنی سبک و سنگین ـ ترمیم و بازسازی ابنیه و بافتهای فرسوده شهری ـ تاسیسات ساختمانی اعم از مکانیکی حرارتی و برودتی ـ راهسازی ـ خاکبرداری و خاکریزی انجام کلیه پروژه‌های فضای سبز ـ سیویل ـ زه‌کشی آسفالت ـ جدول‌کشی ـ پیاده‌روسازی محوطه‌سازی ـ پل‌سازی ـ انجام کلیه امور تاسیسات شهری ـ آب و فاضلاب و تصفیه‌خانه‌های شهری و صنعتی ـ ساخت انواع انبارها و سیلوها احداث کارخانه شن و ماسه ـ خرید و فروش واردات و صادرات کلیه مصالح ساختمانی ماشین‌آلات راه‌سازی و ساختمانی و کلیه کالاهای مطابق با قوانین و مقررات کشور اخذ وام و اعتبارات بانکی ـ بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات پیمانهای دولتی ـ ورود و تشکیل کنسریوم با هر شخص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی ـ ترخیص کالا از گمرکات کشور ـ طراحی ـ نظارت و مشاوره و اجرا ـ نقشه‌برداری و کلیه خدمات فنی و مهندسی. خدمات فنی و پشتیبانی و مشاوره و طراحی و نگهداری و نظارت فنی در امر پروژه‌های تاسیسات برقی و مکانیکی و طراحی نصب و اجرا انواع دکل‌های ثابت و متحرک، روشنایی پست‌های فشار قوی و فشار ضعیف، آسانسور و تاسیسات ساختمانی ـ طراحی و روشنایی معابر و خیابانها ـ ترمیم ساختمانهای قدیمی و طراحی دکوراسیون داخلی و نمای خارجی ساختمان ـ انجام کلیه فعالیتهای ساختمانی و تاسیساتی شامل تاسیسات برق و مکانیک از قبیل مشاوره طراحی و نصب و راه‌اندازی کلیه سیستم‌های تاسیساتی و همچنین تعمیر و نگهداری از آنها ـ تامین نیروی انسانی موردنیاز شرکت.

در تاریخ ۸/۱۰/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10988884
آگهی تاسیس شرکت تیراژه توسعه البرز سهامی‌خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۶/xxx۰ تحت شماره xxx۳۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ در‌این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۶/xxx۰ از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ ـ موضوع شرکت: انجام کلیه کارهای ساختمانی اعم از فلزی وبتنی سبک وسنگین ترمیم و بازسازی ابنیه و بافتهای فرسوده شهری ـ تاسیسات ساختمانی اعم از مکانیکی حرارتی و برودتی ـ راهسازی ـ خاکبرداری و خاکریزی انجام کلیه پروژه‌های فضای سبز ـ سیویل ـ زه‌کشی آسفالت جدول کشی ـ پیاده‌روسازی محوطه‌سازی پل‌سازی ـ انجام کلیه امور تاسیسات شهری ـ آب و فاضلاب و تصفیه‌خانه‌های شهری و صنعتی ـ ساخت انواع انبارها و سیلوها احداث کارخانه شن و ماسه ـ خرید و فروش واردات و صادرات کلیه مصالح ساختمانی ماشین‌آلات راه‌سازی و ساختمانی و کلیه کالاهای مطابق با قوانین و مقررات کشور اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و وسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات پیمانهای دولتی ـ ورود و تشکیل کنسریوم با هر شخص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ ترخیص کالا از گمرکات کشور ـ طراحی نظارت و مشاوره و اجرا نقشه‌برداری و کلیه خدمات فنی و مهندسی

۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر کرج میدان سپاه بلوار جمهوری بالاتر از میدان جمهوری نبش کوچه میثم پلاک ۱۰ واحد ۵

۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به یکصدو بیست‌وپنچ سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد یکصدوبیست‌وپنج سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۰/xxx۴مورخ ۱۵/۶/xxx۰ نزد بانک تات شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای مجید قاسمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ ـ آقای فرهاد مشهدی محمدی به سمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ ـ آقای حمیدرضا نوروزی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای حمیدرضا نوروزی به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد

۷ ـ اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه

۸ ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ ـ خانم مژگان حسنی به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ خانم الهام نیک روش به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات