دیدبان نور بصیرت

شرکت دیدبان نور بصیرت (شرکت بامسئوليت محدود)

شناسه ملی 10190032556
كيلومتر 6اتوبان كرج قزوين شهرك صنعتي بهارستان خيابان بوستان پلاك 138 3194643437
2
افراد
4
آگهی‌ها
21780
شماره ثبت
1390/6/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 577812
آگهی تغییرات شرکت دیدبان نور بصیرت با مسئولیت محدود بشماره ثبت ۲۱۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۳۲۵۵۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رامین خوئی بشماره ملی ۰۰۵۴۹۷۶۴۷۲ بشماره شناسنامه ۳۵۷ تاریخ تولد ۱۷/۱/۱۳۵۱ فرزند ناصر با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای جلال روح اله نژاد بشماره ملی ۱۴۶۵۳۴۲۹۰۷ بشماره شناسنامه ۴۱۶ تاریخ تولد ۱۲/۶/۱۳۵۶ فرزند منصور با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمد حسن خوشنویس با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۷ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را بمبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۸۷ ریال افزایش داد. آقای نور بخش کمال با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۷ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را بمبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۸۷ ریال افزایش داد. شرکت رایان پردازش پژواک سهامی خاص بشماره ثبت ۳۶۳۶۷۹ با نمایندگی آقای عباسعلی زابلی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت رایان فن کاو اندیش سهامی عام بشماره ثبت ۳۵۰۸۷۱ با نمایندگی آقای علی همائی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جلال روح اله نژاد و آقای محمد حسن خوشنویس و آقای نور بخش کمال و شرکت رایان فن کاو اندیش سهامی عام بشماره ثبت ۳۵۰۸۷۱ با نمایندگی آقای علی همائی و شرکت رایان پردازش پژواک سهامی خاص بشماره ثبت ۳۶۳۶۷۹ با نمایندگی آقای عباسعلی زابلی. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جلال روح اله نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسن خوشنویس بسمت عضو هیئت مدیره و آقای نور بخش کمال بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت رایان پردازش پژواک سهامی خاص با نمایندگی آقای عباسعلی زابلی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت رایان فن کاو اندیش سهامی عام با نمایندگی آقای علی همائی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسن خوشنویس بسمت مدیر عامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۳۱۱۱۶۵۰۷۶۲۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710034
آگهی تغییرات شرکت دیدبان نور بصیرت (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت۲۱۷۸۰و شناسه ملی۱۰۱۹۰۰۳۲۵۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای رامین خوئی و آقای جلال روح اله نژاد و اقای محمدحسن خوشنویس و آقای نوربخش کمال و شرکت رایان فن کاواندیش سهامی عام به شماره ثبت۳۵۰۸۷۱ با نمایندگی آقای فرشاد حاکم زاده و شرکت رایان پردازش پژواک سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۳۶۷۹ با نمایندگی آقای عباسعلی زابلی. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای رامین خوئی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جلال روح اله نژاد به سمت عضو هیئت مدیره و اقای محمدحسن خوشنویس به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نوربخش کمال به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت رایان فن کاو اندیش سهامی عام با نمایندگی آقای فرشاد حاکم زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت رایان پردازش پژواک سهامی خاص با نمایندگی آقای عباسعلی زابلی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسن خوشنویس به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ۲۴/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. ش۱۴۱۴۳۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10192479
آگهی تغییرات شرکت دیدبان نور بصیرت با مسئولیت محدود بشماره ثبت ۲۱۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۳۲۵۵۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رامین خوئی بشماره ملی ۰۰۵۴۹۷۶۴۷۲ بشماره شناسنامه ۳۵۷ تاریخ تولد ۱۷/۱/۱۳۵۱ فرزند ناصر با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای جلال روح اله نژاد بشماره ملی ۱۴۶۵۳۴۲۹۰۷ بشماره شناسنامه ۴۱۶ تاریخ تولد ۱۲/۶/۱۳۵۶ فرزند منصور با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمد حسن خوشنویس با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۷ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را بمبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۸۷ ریال افزایش داد. آقای نور بخش کمال با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۷ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را بمبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۸۷ ریال افزایش داد. شرکت رایان پردازش پژواک سهامی خاص بشماره ثبت ۳۶۳۶۷۹ با نمایندگی آقای عباسعلی زابلی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت رایان فن کاو اندیش سهامی عام بشماره ثبت ۳۵۰۸۷۱ با نمایندگی آقای علی همائی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جلال روح اله نژاد و آقای محمد حسن خوشنویس و آقای نور بخش کمال و شرکت رایان فن کاو اندیش سهامی عام بشماره ثبت ۳۵۰۸۷۱ با نمایندگی آقای علی همائی و شرکت رایان پردازش پژواک سهامی خاص بشماره ثبت ۳۶۳۶۷۹ با نمایندگی آقای عباسعلی زابلی. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جلال روح اله نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسن خوشنویس بسمت عضو هیئت مدیره و آقای نور بخش کمال بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت رایان پردازش پژواک سهامی خاص با نمایندگی آقای عباسعلی زابلی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت رایان فن کاو اندیش سهامی عام با نمایندگی آقای علی همائی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسن خوشنویس بسمت مدیر عامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10877022
آگهی تغییرات شرکت دیدبان نور بصیرت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۲۱۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۳۲۵۵۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی کرج به آدرس شهر کرج، کیلومتر ۶ اتوبان کرج قزوین شهرک صنعتی بهارستان خیابان بوستان پلاک ۱۳۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک